Zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Agnieszka Przedborska, Ewa Pomorska, Marcin Świątczak, Małgorzata Staniszewska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

A. Przedborska, E. Pomorska, M. Świątczak, M. Staniszewska, M. Misztal, J. W. Raczkowski – Application of high frequency currents in treatment of patients with knee osteoarthritis. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 112-121

Streszczenie
Wstęp. Ciepło endogenne jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Rozwój technologii umożliwia nowe sposoby aplikacji prądów wysokiej częstotliwości.
Celem pracy jest ocena skuteczności prądów wielkiej częstotliwości aplikowanych różnymi metodami w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 111 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, spośród których wyodrębniono dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 61 osób poddanych terapii prądami wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem urządzenia Thermo TK. Grupę porównawczą stanowiło 50 osób, poddanych zabiegom diatermii krótkofalowej. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, skali Laitinena, obwodu i zakresu ruchu w stawie kolanowym.
Wyniki. W obu grupach stwierdzono po terapii istotne statystycznie (p < 0,0001) zmniejszenie dolegliwości bólowych wg skali Laitinena (mediana (zakres międzykwartylowy IQR) odpowiednio przed i po terapii: w grupie badanej: 7 (6-8) pkt vs 3 (2-6) pkt oraz w grupie porównawczej: 8 (6-10) pkt vs 3.5 (2-7) pkt). Dodatkowo, w grupie badanej zaobserwowano istotne statystycznie (p = 0,0031) zmniejszenie częstości stosowania leków przeciwbólowych. Po terapii w każdej z grup odnotowano również istotne statystycznie (p < 0,0001) złagodzenie dolegliwości bólowych wg skali VAS podczas chodzenia po płaskiej powierzchni i po schodach. Zmniejszeniu uległ także obwód przez staw kolanowy (p < 0,0001), natomiast istotnie zwiększył się zakres ruchu zgięcia (p < 0,0001). Czas trwania efektu analgetycznego w obu grupach był podobny. Wnioski. 1. Bez względu na rodzaj aplikacji, prądy wysokiej częstotliwości wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchu stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. 2. Efekt przeciwbólowy terapii w obu grupach nie był trwały.

Słowa kluczowe:
stawy kolanowe, choroba zwyrodnieniowa, prądy wielkiej częstotliwości

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版