Zindywidualizowna terapia polem magnetycznym niskich częstotliwości na przykładzie zespołu de Quervaina / Individualised low frequency magnetic field therapy, using the example of the de Quervain syndrome

Marcin Machnia, Natalia Cichoń, Elżbieta Miller

FP 2015;15(4);116-122

Streszczenie:
W pracy przedstawiono przypadek leczenia zespołu de Quervaina polem elektromagnetycznym niskich częstotliwości (PEMF) według odmiennej procedury od dotychczas stosowanych. Pacjentka z rozpoznanym zespołem de Querwaina lewej dłoni była leczona przez kilka miesięcy w typowy sposób (unieruchomienie, farmakoterpia, fizykoterpia, kinezyterpia) bez znaczącej poprawy.
Z powodu braku oczekiwanego efektu terapeutycznego w zakresie sprawności manualnej jak i zmniejszenia dolegliwości bólowych chora została poddana terapii PEMF z wykorzystaniem biofeedbacku do określenia parametrów terapii. Procedura terapii polegała na użyciu aparatu ONDAMED generującego impuls imitujący potencjał czynnościowy komórek nerwowych z płynną regulacją parametrów (indukcja, częstotliwość, czas) umożliwiających zastosowanie biofeedbacku tętna mierzonego na tętnicy promieniowej. Zastosowana procedura diagnostyczno-terapeutyczna przyniosła po 4 tygodniach poprawę funkcji dłoni oraz ustąpienie dolegliwości bólowych. Wynik leczenia i sposób terapii opisany w pracy skłania do dalszych badań oddziaływania impulsów magnetycznych zbliżonych kształtem do potencjału czynnościowego komórek nerwowych oraz wykorzystania biofeedbacku w celowanej magnetoterapii.
Badania końcowe wykazały znaczną poprawę  ruchomości pasywnej, aktywnej oraz szybkości ruchów badanej ręki. W badaniach wykazano także zmniejszenie poziomu subiektywnych odczuć bólowych chorego oraz powrót funkcji  nerwu łokciowego.

Słowa kluczowe:
zespól de Quervaina, pole elektromagnetyczne niskich częstotliwości, biofeedback, magnetoterapia, ONDAMED

Abstract
Background. The paper presents a case of treatment of the de Quervain syndrome with low frequency electromagnetic field (PEMF), following a procedure different from those applied to date. A patient with de Quervain syndrome diagnosed in her left hand, had been treated in the typical fashion for several months (immobilisation, pharmacotherapy, physiotherapy, kinesitherapy) without any significant improvement.
Due to the absence of the expected therapeutic effect in terms of manual skills, or abatement of pain, the patient was subjected to PEMF therapy with the use of biofeedback, in order to determine the parameters of the therapy. The therapeutic procedure involved using the ONDAMED device, generating an impulse imitating the functional potential of neural cells with a smooth adjustment of parameters (induction, frequency, time), allowing the use of biofeedback of pulse measured on the radial artery. The diagnostic and therapeutic procedure resulted, after 4 weeks, in an improvement of hand function and cessation of pain. The result of treatment and manner of treatment described in the paper encourage further study into the effect of magnetic impulses of waveforms similar to the functional potential of neural cells and the use of biofeedback in targeted magnetotherapy.

Key words:
PEMF, biofeedback, ONDAMED, magnetotherapy, tendovaginitis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version