Zmiany wskaźnika stabilności oraz kontrolowanej równowagi u pacjentów po przebytej alloplastyce stawu biodrowego we wczesnym okresie pooperacyjnym

Rafał Pluszyński, Artur Walczak

R. Pluszyński, A. Walczak – The Evolution of Index of Stability and Controlled Balance in Patients After Alloplastic Surgery of the Hip Joint in the Early Postoperative Period. FP 2016;16(4);98-115

Streszczenie

Wstęp. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych u pacjentów w średnim i starszym wieku. Ponadto dochodzi do spadku aktywności oraz obniżenia jakości życia w sferze psychicznej, społecznej i fizycznej.
Cel pracy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy zmian wskaźnika stabilności posturalnej statycznej u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego. Celem pracy jest ocena zmian środka ciężkości ciała pacjentów poddanych temu zabiegowi.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w SPSZOZ Szpitalu Miejskim w Elblągu, na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Do badań stabilograficznych wykorzystano platformę balansową BIODEX.
Badanie było przeprowadzone dwukrotnie, po raz pierwszy przed wykonaniem zabiegu alloplastyki, drugi raz w ostatni dzień pobytu pacjenta na oddziale (najczęściej była to 6-7 doba). Badanie polegało na zrealizowaniu przez badanych stania w sposób naturalny w pozycji pionowej na całych stopach z otwartymi oczami. Badanie składało się z 3 prób, każda trwała 20 sekund. Objętych badaniem było 85 osób.
Wnioski. 1. We wszystkich pomiarach, tj. wyniku ogólnym, we wskaźniku A/P i M/L, procentowym czasie obciążenia poszczególnych stref oraz kwadrantów nie odnotowano różnic pomiędzy wskaźnikami przed zabiegiem i po zabiegu operacyjnym. Badani podobnie funkcjonowali w czasie badania przed zabiegiem operacyjnym jak i po zabiegu. 2. Przed operacją gorszy wynik ogólny osiągnęli mężczyźni niż kobiety. Osoby z koksartrozą lewostronną osiągnęły gorszy wynik we wskaźniku M/L niż osoby z kosartrozą prawostronną co świadczy o większej asymetryczności miednicy w płaszczyźnie M/L u osób z lewostronną koksartrozą.
3. Po operacji gorszy ogólny wynik uzyskały kobiety niż mężczyźni. Kobiety również uzyskały gorsze wyniki we wskaźnikach A/P i M/L niż mężczyźni. 4. Przed operacją jak i po operacji ogólny gorszy wynik osiągnęły osoby niższe niż osoby wyższe. Po operacji gorsze wyniki uzyskały osoby z niższym wzrostem we wskaźniku A/P i M/L. 5. Po operacji zmieniła się wartość wskaźnika M/L na nieistotny statystycznie co sugeruje, że poprawiło się ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej po operacji u badanych.
6. Osoby z wyższym wzrostem mają mniejsze odchylenia od środka ciężkości ciała po zabiegu operacyjnym. 7. Analiza wykazała iż wraz ze wzrostem wieku badanych wzrasta wskaźnik procentowy czasu w strefie C co świadczy o znacznym odchyleniu od osi ciała.

Słowa kluczowe:

Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, wskaźnik stabilności, alloplastyka stawu biodrowego

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim