Zmiany wskaźnika stabilności oraz kontrolowanej równowagi u pacjentów po przebytej alloplastyce stawu biodrowego we wczesnym okresie pooperacyjnym / The Evolution of Index of Stability and Controlled Balance in Patients After Alloplastic Surgery of the Hip Joint in the Early Postoperative Period

Rafał Pluszyński, Artur Walczak

FP 2016;16(4);98-115

Streszczenie

Wstęp. Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych u pacjentów w średnim i starszym wieku. Ponadto dochodzi do spadku aktywności oraz obniżenia jakości życia w sferze psychicznej, społecznej i fizycznej.
Cel pracy. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy zmian wskaźnika stabilności posturalnej statycznej u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawu biodrowego. Celem pracy jest ocena zmian środka ciężkości ciała pacjentów poddanych temu zabiegowi.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w SPSZOZ Szpitalu Miejskim w Elblągu, na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej. Do badań stabilograficznych wykorzystano platformę balansową BIODEX.
Badanie było przeprowadzone dwukrotnie, po raz pierwszy przed wykonaniem zabiegu alloplastyki, drugi raz w ostatni dzień pobytu pacjenta na oddziale (najczęściej była to 6-7 doba). Badanie polegało na zrealizowaniu przez badanych stania w sposób naturalny w pozycji pionowej na całych stopach z otwartymi oczami. Badanie składało się z 3 prób, każda trwała 20 sekund. Objętych badaniem było 85 osób.
Wnioski. 1. We wszystkich pomiarach, tj. wyniku ogólnym, we wskaźniku A/P i M/L, procentowym czasie obciążenia poszczególnych stref oraz kwadrantów nie odnotowano różnic pomiędzy wskaźnikami przed zabiegiem i po zabiegu operacyjnym. Badani podobnie funkcjonowali w czasie badania przed zabiegiem operacyjnym jak i po zabiegu. 2. Przed operacją gorszy wynik ogólny osiągnęli mężczyźni niż kobiety. Osoby z koksartrozą lewostronną osiągnęły gorszy wynik we wskaźniku M/L niż osoby z kosartrozą prawostronną co świadczy o większej asymetryczności miednicy w płaszczyźnie M/L u osób z lewostronną koksartrozą.
3. Po operacji gorszy ogólny wynik uzyskały kobiety niż mężczyźni. Kobiety również uzyskały gorsze wyniki we wskaźnikach A/P i M/L niż mężczyźni. 4. Przed operacją jak i po operacji ogólny gorszy wynik osiągnęły osoby niższe niż osoby wyższe. Po operacji gorsze wyniki uzyskały osoby z niższym wzrostem we wskaźniku A/P i M/L. 5. Po operacji zmieniła się wartość wskaźnika M/L na nieistotny statystycznie co sugeruje, że poprawiło się ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej po operacji u badanych.
6. Osoby z wyższym wzrostem mają mniejsze odchylenia od środka ciężkości ciała po zabiegu operacyjnym. 7. Analiza wykazała iż wraz ze wzrostem wieku badanych wzrasta wskaźnik procentowy czasu w strefie C co świadczy o znacznym odchyleniu od osi ciała.

Słowa kluczowe:

Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, wskaźnik stabilności, alloplastyka stawu biodrowego


Abstract

Background.Degenerative disorders of the hip joint are one of the most common causes of pain in patients in middle and old ages. In addition to pain, there occurs reduced activity and quality of life in the areas of psychology, social relations and physical fitness.
Aim of the study. In this work we have made an attempt to analyze the evolution of static postural stability in patients after the alloplastic hip joint surgery. The aim of the study was to evaluate the change of the center of gravity of the body in patients after the treatment.
Material and methods. The research has been carried out in SPSZOZ Municipal Hospital in Elblag, in the Department of Trauma and Orthopedic Surgery. For the stabilographic examinations we used the BIODEX balance platform.
The examinations were carried out twice, fist time before the alloplastic procedure, and second time on the last of the patient’s stay in hospital (usually it would be 6th-7th day). The examination involved the patients standing naturally in vertical position, on the whole feet and with open eyes. There were 3 attempts, each lasting 20 seconds. In the study participated 85 persons.
Results. 1. In all the measurements, ie. in the overall result, the indicators A/P and M/L, percentage of time with the load on the particular zones and quadrants, there were no significant differences between the indicators before and after the surgical treatment. The study participants similarly functioned during the tests both, before and after the surgical procedure. 2. Before the surgery worse overall result obtained men than women. Persons with left side coxarthrosis obtained worse result in the indicator M/L than persons with right side coxarthrosis, which indicate greater asymmetry of the pelvis, in M/L plane, in patients with left side coxarthrosis. 3. After the surgery worse overall result obtained women than men. Women also obtained worse results in terms A/P and M/L indicators, than men. 4. Both, before and after the surgery, the overall worse results were obtained by shorter patients, in comparison to those who were taller. After the surgery, worse results obtained shorter persons in the A/P and M/L indicators.
5. After the surgery value of the indicator M/L changed to statistically insignificant, which suggests, that after the surgery position of pelvis improved in the frontal plane, in the examined patients,. 6. After the surgery, the taller persons have smaller deviations from their center of gravity. 7. The analysis showed, that along with the growing age of the patients, also grows the indicator of the percentage of time in zone C, which indicates a_significant deviation from the axis of the body.

Keywords:

degenerative disorders of the hip joint, index of stability, alloplastic surgery of the hip joint

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version