Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i wydolności tlenowej pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej

Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Aleksandra Katan, Alina Radajewska, Iwona Demczyszak

M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, A. Katan, A. Radajewska, I. Demczyszak – Significance of rehabilitation in the assessment of the level of oxygen efficiency and effectiveness of the social assistance centers. FP 2017; 17(3); 90-95

Streszczenie

Cel pracy. Celem prac była ocena wpływu stosowanej rehabilitacji u pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej na poziom sprawności i wydolności aerobowej.
Materiał i metodyka. Przebadano 17 kobiet uczęszczających i 13 nieuczęszczających na zajęcia rehabilitacji. Przedział wieku badanych wynosił 80-84 lata. Do oceny wykorzystano test SPPB oraz 6-minutowy test marszu.
Wyniki. Wszystkie badane cechy służące do oceny poziomu sprawności wydolności aerobowej różnią się istotnie między dwiema badanymi grupami. Lepsze wyniki uzyskały osoby z grupy uczęszczającej na zajęcia rehabilitacji.
Wnioski.
1. Systematycznie prowadzone zajęcia rehabilitacji ruchowej u badanych kobiet powodują uzyskanie wyższego poziomu sprawności fizycznej i wydolności fizycznej w porównaniu do kobiet nie uczęszczających na powyższe zajęcia.
2. Istotne jest opracowanie i wdrażanie modelu postępowania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w celu poprawy sprawności i wydolności fizycznej.

Słowa kluczowe:
sprawność, wydolność tlenowa, geriatria

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim