Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności i wydolności tlenowej pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej / Significance of rehabilitation in the assessment of the level of oxygen efficiency and effectiveness of the social assistance centers

Małgorzata Fortuna, Antonina Kaczorowska, Jacek Szczurowski, Aleksandra Katan, Alina Radajewska, Iwona Demczyszak

FP 2017; 17(3); 90-95

Streszczenie

Cel pracy. Celem prac była ocena wpływu stosowanej rehabilitacji u pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej na poziom sprawności i wydolności aerobowej.
Materiał i metodyka. Przebadano 17 kobiet uczęszczających i 13 nieuczęszczających na zajęcia rehabilitacji. Przedział wieku badanych wynosił 80-84 lata. Do oceny wykorzystano test SPPB oraz 6-minutowy test marszu.
Wyniki. Wszystkie badane cechy służące do oceny poziomu sprawności wydolności aerobowej różnią się istotnie między dwiema badanymi grupami. Lepsze wyniki uzyskały osoby z grupy uczęszczającej na zajęcia rehabilitacji.
Wnioski.
1. Systematycznie prowadzone zajęcia rehabilitacji ruchowej u badanych kobiet powodują uzyskanie wyższego poziomu sprawności fizycznej i wydolności fizycznej w porównaniu do kobiet nie uczęszczających na powyższe zajęcia.
2. Istotne jest opracowanie i wdrażanie modelu postępowania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w celu poprawy sprawności i wydolności fizycznej

Słowa kluczowe:
sprawność, wydolność tlenowa, geriatria

Abstract

Purpose. The purpose of this study was to assess the impact of physical therapy on the fitness and aerobic capacity of female nursing home patients.
Materials and methods. The study included 17 women attending physical therapy sessions and 13 women who were not undergoing any physiotherapy. The age range of the participants was 80-84 years. The assessments used the SPPB and the 6-minute walk test.
Results. The study found statistically significant differences between the two groups with regard to all of the parameters used to assess physical fitness and aerobic capacity. Participants who attended physical therapy sessions showed better results on both tests.
Conclusions
1. Regular physical therapy has a positive impact on the physical fitness and aerobic capacity in comparison to a control group.
2. It is crucial to develop and implement model therapy procedures for nursing home patients to improve their physical fitness and aerobic capacity.

Key words:

physical fitness, aerobic capacity, geriatric medicine

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version