Zróżnicowanie napięcia bioelektrycznego prostowników tułowia podczas obciążania symetrycznymi momentami sił ciężkości u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi

Wiesław Chwała, Marianna Białek, Maciej Płaszewski

Wiesław Chwała, Marianna Białek, Maciej Płaszewski – Variation in bioelectric activity of trunk extensors during loading with symmetric gravity torques in children with idiopathic scoliosis. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 393-400

Streszczenie
Wstęp. Istnieją sprzeczne doniesienia na temat profilu aktywności bioelektrycznej mięśni prostowników tułowia podczas ich obciążania symetrycznymi momentami sił ciężkości u osób z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa, co stanowi istotny problem wykorzystania tych informacji w terapii skolioz. Celem opracowania jest identyfikacja profilu aktywności bioelektrycznej mięśni prostowników tułowia podczas statycznego napięcia wynikającego z symetrycznego obciążenia ich ciężarem własnego ciała u osób ze skoliozami idiopatycznymi jedno i dwułukowymi o zróżnicowanym kącie skrzywienia kręgosłupa wg Cobb’a. Materiał i metody. Pomiaru czynności biopotencjałów dokonano w grupie 192 osób w wieku 10-16 lat, o kącie skrzywienia 12-62 wg Cobb’a. Badaniu poddano 59 osób ze skoliozą dwułukową i 133 osoby ze skoliozą jednołukową w odcinku piersiowym. Wyniki. W grupie skolioz jednołukowych biopotencjały po stronie dominującej i niedominującej w obu ćwiczeniach różniły się istotnie na poziomie (p<0,001). Różnice wzorca napinania mięśni w skoliozach dwułukowych, na poziomie pierwotnego skrzywienia okazały się znamienne podczas wykonywania obu ćwiczeń (p<0,001). Różnice wzorców napinania mięśni na poziomie skrzywienia wtórnego nie różniły się znamiennie (p<0,05). Wnioski. W badaniach odnotowano istotne różnice we wzorcach pracy analizowanych mięśni w skoliozach jedno i dwułukowych. Schemat asymetrii pracy mięśni nie jest bezpośrednio związany w badanych grupach z wielkością ani poziomem skrzywienia (zależność nieznacząca p<0,05).
Słowa kluczowe
elektromiografia, skolioza, prostowniki tułowia