Zróżnicowanie somatyczne dziewcząt i chłopców wiejskich ze skoliozą niskostopniową

Krystyna Górniak, Helena Popławska, Adam Wilczewski

Krystyna Górniak, Helena Popławska, Adam Wilczewski – Somatic differentiation in rural girls and boys with low-level scoliosis. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 361-370

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy jest charakterystyka budowy somatycznej dziewcząt i chłopców wiejskich ze skoliozą niskostopniową. Materiał i metody. Badaniami objęto 2070 uczniów w wieku 7-19 lat, z wybranych wiejskich szkół południowego Podlasia. Zaburzenia statyki ciała w płaszczyźnie czołowej stwierdzono u 312 dziewcząt (29,9%) oraz 334 chłopców (32,6%), przy największym nasileniu częstości występowania zmian u dzieci we wczesnym okresie dojrzewania. W ocenie postawy ciała wykorzystano oględziny ortopedyczne. Pomiary somatyczne obejmowały podstawowe parametry, takie jak: wysokość i masa ciała, szerokość nasad kości ramiennej i udowej, obwody ramienia i podudzia, grubość sześciu fałdów skórno-tłuszczowych. Uzyskane wyniki oraz wielkość wyliczonych wskaźników pozwoliły określić zasadnicze cechy budowy ciała dzieci. Wyniki. Wśród dzieci ze skoliozą dominowały osoby o przeciętnych i niskich wartościach BMI (odpowiednio 41,8% i 32,5%). Znaczącą grupę stanowili również badani o wysokim BMI (25,7%). Stwierdzono, że dzieci ze skoliozami i wysokimi wartościami BMI posiadały najwyższy poziom rozpatrywanych parametrów somatycznych, z wyjątkiem ektomorfii. Wnioski. Wczesne przypadki zaburzeń statyki ciała w płaszczyźnie czołowej występują zarówno u dzieci i młodzieży o smukłej budowie ciała (BMI przeciętne i niskie), jak również u osób o wysokich wartościach analizowanego wskaźnika.
Słowa kluczowe
skolioza, budowa ciała, dzieci i młodzież