Artykuły

Biomechaniczne aspekty czynności stawu łokciowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów / Biomechanical aspects of elbow joint action in rheumatoid arthritis

Celem przedstawionej pracy jest weryfikacja prostej i obiektywnej metody oceny funkcji stawu łokciowego, metody, która u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów pozwoliłaby na doraźną ocenę zaawansowania zmian chorobowych w stawie, jak też na monitorowanie postępu choroby.

Technika energetyzacji mięśni stosowana po implantacji endoprotezoplastyki stawu biodrowego / Muscle energy techniques after total hip replacement

Częstą konsekwencją braku postępu rehabilitacji, przy bardzo dużych zmianach zwyrodnieniowych, którym towarzyszy bardzo silny ból i znaczne ograniczenie ruchomości oraz lokomocji, jest leczenie operacyjne, polegające na wykonaniu alloplastyki stawu biodrowego.

Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Influence of selected correction exercises for elongated formation of reduced feet in children aged 3-6 years

Celem pracy było określenie częstości występowania spłaszczonego lub obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci za pomocą badania podoskopowego, jak również uzyskanie informacji na temat wpływu wybranych ćwiczeń korekcyjnych na ukształtowanie stóp dzieci.

Assessment of potential risk factors for falls in osteoporotic elderly versus individual mobility considerations

Incidental falls are anxiously perceived by an increasing number of elderly persons as a clear symptom of ageing, potentially leading to permanent care-dependency.

Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa / Impact of elastic therapeutic tape on final effects of physiotherapy in patients with Colles’ fracture

Złamania nasady dalszej kości promieniowej, stanowią nadal duży problem kliniczny. Wydaje się, że w procesie fizjoterapii chorych po złamaniu przedramienia skuteczne może być plastrowanie dynamiczne (PD).

Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo sygnałów / The effect of magnetic field on the signal transduction

Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego znana jest już od wieków. Obecnie jest to technika szeroko wykorzystywana w praktyce z powodu niskiej szkodliwości, szerokich możliwości zastosowania oraz dobrych efektów klinicznych, przy stosunkowo niskich nakładach ekonomicznych.

Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych / Laser diagnostics of temperature on the surface of the skin of the facial part of the skull after treatment physiotherapy

Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego.

Kierunki fizjoterapii w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich

Celem pracy było ukazanie kierunków fizjoterapii prowadzonych na wyższych uczelniach, ujętych w dostępnych rankingach szkół wyższych, w tym obejmujących działalność naukową (25 spośród 440 prywatnych i państwowych szkół wyższych), biorąc pod uwagę zarówno indeksowanie osiągnięć naukowych uczelni oraz najczęściej cytowane artykuły w danej dziedzinie.

Gimnastyka lecznicza w działalności zakładów gimnastycznych na ziemiach polskich przed 1914 r. / Healing gymnastics in activity of gymnastic units on Polish land before 1914

Początek zorganizowanych form gimnastyki leczniczej w Polsce związany jest z powstaniem zakładów gimnastycznych. Pierwsze tego rodzaju placówki powstały w Warszawie – Zakład Gimnastyczny Teodora Matthesa (1831), Krakowie – Szkoła Gimnastyczna Ludwika Bierkowskiego (1837), Poznaniu – Zakład Gimnastyczny Teofila Mateckiego (1840) oraz we Lwowie – Zakład Organopatyczny Teodora Bakody’ego (1856).