Artykuły

  Porównanie zabiegu krioterapii miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla / Comparison of the Local Cryotherapy Treatment with the Application of Liquid Nitrogen or Carbon Dioxide

  Katarzyna Bęben, Marek Kiljański FP 2016; 16(3):6-17 Streszczenie Cel pracy. Celem badania było porównanie temperatury powierzchownej skóry w zabiegach krioterapii miejscowej z użyciem dwutlenku węgla i par ciekłego azotu. Materiał i metody. Badanie wykonano w Pabianickim Centrum Rehabilitacji na przełomie 2014/2015 roku w 52- osobowej grupie zdrowych ochotników obojga płci w przedziale wiekowym 20-36 lat, którą poddano jednorazowemu zabiegowi krioterapii

  Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Taping i Standardowej Terapii Udrażniającej na obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii / Evaluation of Impact of the Application of Kinesio Taping and Standard Complete Decongestive Therapy on the Lymphedema in Women After Mastectomy

  Jolanta Darowska-Olszewska, Zbigniew Śliwiński FP 2016; 16 (3); 18-32 Streszczenie Wstęp. Celem badania jest ocena efektów leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii z zastosowaniem Standardowej Terapii Udrażniającej i zmodyfikowanej Terapii Udrażniającej, gdzie bandażowanie wielowarstwowe zastąpiono aplikacjami limfatycznymi Kinesio Taping. Cel zweryfikowano poprzez hipotezy badane: 1. Aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping zastępują bandażowanie wielowarstwowe. 2. Techniki

  Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu radiologicznym / Using Relation Index Wr in Radiologic Diagnosis

  Wojciech Kiebzak, Beata Książkiewicz, Michał Kosztołowicz, Małgorzata Kiebzak FP 2016; 16(3); 34-41 Streszczenie Wstęp. W postępowaniu leczniczym ze względu na strategię postępowania oraz ocenę zmian ważne znaczenie ma precyzyjna diagnoza medyczna oraz fizjoterapeutyczna. W pracy uzasadniono, że  zdjęcie  rentgenowskie klatki piersiowej oceniane  w klasyfikacji ILO (International Labour Organization) jest mniej precyzyjną metodą w radiologicznym  diagnozowaniu pylicy krzemowej niż badanie HRCT

  Funkcjonalna ocena wzorców ruchowych u zawodników wybranych sztuk i sportów walki z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen™ / Functional assessment of movement patterns in selected martial arts and sports contestants, using the test Functional Movement Screen™

  Ewa Kamińska, Sonia Porzucek, Marzena Wiernicka, Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski FP 2016; 16(3); 42-49 Streszczenie Cel pracy. Functional Movement System™ to koncepcja stworzona przez Cooka i Burtona, która umożliwia funkcjonalną ocenę wzorców ruchowych. Celem pracy było porównanie jakości wzorców ruchowych u zawodników trzech dyscyplin sportowych, wykrycie słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym. Ponadto próbowano określić, który obszar narządu ruchu jest najbardziej

  Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych / Kinesio Taping and its effect on weight distribution on feet after hallux valgus corrective surgery, assessed with the use of pedobaroscope

  Karolina Załoga, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Agata Kuźmicka, Zbigniew Śliwiński FP 2016; 16(3); 50-57 Streszczenie Wprowadzenie. Stopa jako jeden z ważniejszych elementów narządu ruchu człowieka jest szczególnie narażona na wszelkiego rodzaju urazy i przeciążenia. Jedną z dolegliwości w obrębie stopy jest paluch koślawy (hallux valgus). Leczenie hallux valgus obejmuje leczenie zachowawcze i operacyjne. Cel pracy. określenie wpływu aplikacji taśm kinesiotaping na wartości

  Wpływ kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-pro BNP i frakcje wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym / Impact of controlled physical exercise on NT-proBNP level and ejection fraction in patients with acute coronary disease – original paper

  Ireneusz Jurczak, Katarzyna Dudek, Ksenia Jurczak, Robert Irzmański FP 2016; 16(3); 58-66 Streszczenie Wstęp.Cel. Ocena efektów kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-proBNP i frakcję wyrzutową lewej komory serca w zależności od czasu i rodzaju treningu fizycznego. Materiał i metody. Do badań włączono 83 chorych. Dwie grupy uczestniczyły w dwu- i czterotygodniowych treningach interwałowych na cykloergometrach rowerowych oraz w ćwiczeniach ogólnousprawniających.

  Porównanie urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi mężczyzn i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 / Comparison of injury rate among members of selected handball teams (men’s Super League and First Division), 2014/2015 season

  Szymon Fugiel, Marek Kiljański FP 2016; 16(3); 68-78 Streszczenie Wstęp. Urazy sportowe to poważny problem zarówno w sporcie amatorskim, jak i w wyczynowym, gdyż często ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają sportowcom wykonywanie czynności zawodowych. Niektóre polskie drużyny piłki ręcznej nie mają odpowiedniego zaplecza medycznego i odsuwają zdrowie zawodników na dalszy plan. Cel pracy. Celem pracy była analiza urazowości piłkarzy ręcznych wybranych

  Ocena jakości życia kobiet po mastektomii z uwzględnieniem procesu fizjoterapii / Assessment of life quality of women after mastectomy with consideration to physiotherapy process

  Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Agata Curyło, Piotr Wróbel, Magdalena Wilk-Frańczuk, Jan W. Raczkowski FP 2016; 16(3); 80-87 Streszczenie Cel pracy. Ocena jakości życia i stanu pacjenta po leczeniu operacyjnym raka sutka – mastektomii, oraz znalezienie zależności pomiędzy stanem zdrowia kobiet a przeprowadzoną rehabilitacją i uczestnictwem w grupie wsparcia. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono za pomogą ankiety zawierającej pytania otwarte i

  Dymorfizm płciowy cech morfologicznych stóp kobiet i mężczyzn po 60 roku życia / Sexual dimorphism in foot morphology in women and men over 60

  Ewa Puszczałowska-Lizis, Przemysław Bujas, Jarosław Omorczyk, Leszek Nosiadek FP 2016; 16(3); 88-94 Streszczenie Wstęp. Stopa ludzka, będąca elementem podporowo-nośnym, kształtuje się przez całe życie, w indywidualny dla każdego człowieka sposób. W wieku podeszłym jest szczególnie narażona zmiany inwolucyjne. Celem pracy jest określenie różnic dymorficznych w wybranych cechach budowy stóp między kobietami a mężczyznami po 60 roku życia. Materiał i metody.

  Stabilizacja centralna w rehabilitacji dzieci – aspekt fizjoterapeutyczny / Core Stability in the Rehabilitation of Children – Physiotherapy Aspects

  Sylwia Dyczewska-Wójtowicz FP 2016;16(3);96-105 Streszczenie Wstęp. Termin „stabilizacja centralna” (ang. core stability) odnosi się do wydolności głębokich mięśni tułowia, których rolą jest kontrola centrum naszego ciała w statyce i dynamice. Praca przedstawia różne aspekty fizjoterapeutyczne dotyczące problemu stabilizacji centralnej w ewidencji naukowej potwierdzające skuteczność ćwiczeń. Materiał i metody. W procesie wyszukiwania artykułów korzystano z baz artykułów MedLine i PubMed oraz

  Analiza wybranych czynników determinujących wiedzę o stanie zdrowia osób po urazie rdzenia kręgowego / Analysis of selected determinants of knowledge about the health in persons with spinal cord injury

  Jarosław Pokaczajło, Tomasz Tasiemski FP 2016; 16(3);106-116 Streszczenie Cel pracy. Głównym celem pracy była analiza wybranych czynników determinujących poziom wiedzy na temat stanu zdrowia osób po urazach rdzenia kręgowego (URK). Wybrane zmienne podzielono na dwie grupy: 1) socjodemograficzne: wiek w dniu badania, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz 2) związane z URK: wiek w dniu urazu, czas od

  Nietrzymanie moczu u kobiet – diagnostyka i leczenie zachowawcze w gabinecie fizjoterapeutycznym / Woman urinary incontinence – diagnostic and conservative treatment making by physiotherapist

  Magdalena Ptak, Iwona Rotter, Hanna Mosiejczuk, Agnieszka Turoń, Agnieszka Brodowska, Jolanta Nawrocka-Rutkowska FP 2016;16(3);118-123 Streszczenie Wstęp. Nietrzymanie moczu jest problemem uznanym przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. W standardach Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), towarzystw ginekologicznych i urologicznych postępowanie w I i II stopniu NM rozpoczyna się leczeniem zachowawczym prowadzonym przez fizjoterapeutę. Cel pracy. Celem pracy jest podkreślenie roli i

  Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS / Monitoring the results of scoliosis improvement using the DIERS system

  Agnieszka Książek-Czekaj, Marek Wiecheć, Grzegorz Śliwiński, Zbigniew Śliwiński FP 2016;16(3);124-134 Streszczenie Celem pracy było przedstawienie nowoczesnej metody obrazownia postawy ciała człowieka jaką jest system DIERS formetric 4 d. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi do bezinwazyjnej oceny efektów terapii pacjentów ze zdiagnozowaną skoliozą. Dzięki zastosowaniu aparatu DIERS formetric 4d, badanie postawy ciała może być wykonywane niemal w_każdej chwili bez zastosowania