„Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny / “Long march” to a bill defining the profession of physiotherapist as an individual occupation

Katarzyna Wierdak,  Marek Kiljański

FP 2015;15(4);108-115

Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie historii prac nad Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, etapów pracy nad nią i jej uchwalenie. Od 1998 roku i pierwszych prób regulacji standardów zawodu fizjoterapeuty, poprzez rok 2004, kiedy znalazł się on jako pozycja 223903 na liście zawodów i specjalności, po najważniejsze wydarzenie – podpisanie 26 października 2015 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Dla przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, praca nad skutecznym jej procedowaniem to godziny spędzone z ekspertami różnych branż; długa walka na argumenty z lobby lekarskim i Naczelną Rada Lekarską przeciwnym sfinalizowaniu procedury legislacyjnej; spotkania w Ministerstwie Zdrowia i Polityki Społecznej; rozmowy z parlamentarzystami kolejnych kadencji; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; konsultacje oraz nagłaśnianie problemu w mediach. I ostatni etap, czyli mobilizacja środowiska fizjoterapeutów, której efektem było zakończone sukcesem głosowanie w Sejmie i w Senacie nad złożonym przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Metoda. Kwerenda poświęconych fizjoterapii i ochronie zdrowia oraz Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty zapisów obrad parlamentarnych, programów i artykułów w mediach oraz publikacji w periodykach branżowych.
Wnioski. Dzięki konsekwentnemu i zdecydowanemu stanowisku Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, po ponad 20 latach od wskazania potrzeby, prawnie usankcjonowano przepisy określające zawód fizjoterapeuty jako autonomiczny zawód medyczny. Określono standardy kształcenia, zakres działań samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej uniemożliwiając jednocześnie wykonywanie tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dla dobra i bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Słowa kluczowe
zawód fizjoterapeuty

Abstract
The aim of the article is to present the history of the stages of development and implementation of the bill on the Profession of Physiotherapist. Since 1998 and the first attempts to regulate the profession of physiotherapist standards, through 2004, when the occupation was placed on the 223,903 position on the list of professions and specialties, to the most important event – signing the Project Bill of Physiotherapist by President of Poland Andrzej Duda on 26th October 2015. For the representatives of the Polish Society of Physiotherapy, working on the bill and effective processing meant hours spent with experts from various industries; long struggle with the medical lobby and the Supreme Council of Physicians who were against finalizing the legislative procedure; meetings in the Ministry of Health and Social Policy; talks with parliamentarians; The Polish Ombudsman; public consultation and publicizing the issue in the media. And the last step, which was to activate the physiotherapists’ environment, which lead to successful voting in the Parliament on the bill issued by Polskie Stronnctwo Ludowe one of the Polish political parties.
Conclusions. Thanks to the persistent and determined position of the Polish Society of Physiotherapy after more than 20 years since the first signs of the need, the physiotherapist occupation was pronounced an independent medical profession. Such issues as training, duties of the governing association and professional responsibility were established to prevent from performing the job by unqualified people. Everything was done for the sake and safety of Polish patients.
Scientific method. Enquiry of records devoted to physiotherapy and health safety including a bill defining the profession of physiotherapist from parliamentary sessions, media programs and articles plus publications in trade press

Key words:
profession of physiotherapist

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wpływająca na chód i równowagę osób starszych / Nordic walking as a form of physical activity affecting gait and balance in elderly people

Agnieszka Leszczyńska, Marta Dopierała, Jan W.Raczkowski

FP 2015;15(4);98-107

Streszczenie
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową prowadząc do zaburzenia kontroli stabilności postawy i chodu. Chód jest naturalną formą aktywności fizycznej i bierze udział prawie we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Dla podtrzymania aktywności ruchowej, minimalizacji zaburzeń równowagi oraz poprawy chodu zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, coraz częściej stosuje się popularną formę aktywności jaką jest Nordic Walking.
Cel pracy.Głównym celem pracy była ocena wpływu treningu Nordic Walking na poprawę chodu i równowagi osób starszych oraz wpływ treningu na subiektywną ocenę stanu samopoczucia.
Materiał i metody.Badania przeprowadzono w grupie 30 osób starszych, w większości aktywnie spędzających czas wolny, nie korzystających z treningów Nordic Walking. W oparciu o indywidualny kwestionariusz badawczy, ocenie poddane zostały wiek i płeć respondentów, formy aktywności fizycznej, trudności podczas chodzenia oraz subiektywna ocena samopoczucia.
W celu szybkiej oceny równowagi i ryzyka upadków zastosowano Functional Reach Test. Do wstępnej oceny chodu i równowagi pacjenta w starszym wieku posłużono się testem Get up and Go oraz test Tinetti Chód i Równowaga. Testy zostały wykonane zarówno przed treningiem jak i po miesięcznym treningu Nordic Walking. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu PQSTAT.
Wyniki.Analiza wyników uzyskanych przed treningiem oraz po miesięcznym treningu w testach Functional Reach Test oraz Tinetti wykazała znaczną poprawę po treningach, natomiast uzyskane wartości w teście Get up and Go po treningu są znacznie niższe niż przed treningiem. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych uległ poprawie po wdrożonym treningu Nordic Walking.
Wnioski.Miesięczny trening Nordic Walking istotnie wpłynął na poprawę chodu i równowagi osób badanych. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych również uległ poprawie po wdrożonym treningu. Nordic Walking może stać się ważnym elementem w zwiększeniu aktywności ruchowej osób starszych oraz poprawie ich jakości życia.

Słowa kluczowe:
aktywność fizyczna, Nordic Walking, osoby starsze


Abstract
Introduction. In the process of aging there comes to deterioration in mobility which is related to, among others, age-related diseases. The pathophysiological changes, the applied treatment may adversely affect mobility leading to the disorders of postural stability and gait control. Gait/Walking is a natural form of physical activity and is a component of almost all daily activities. To sustain physical activity, minimize imbalance disorders and to improve gait, particularly in elderly people, Nordic Walking – a popular form of activity – is used more and more frequently.
Aim. The main aim of this study was to evaluate the effect of Nordic Walking training on the improvement of gait and balance in elderly people and its impact on subjective assessment of their well-being.
Material and methods. The study included 30 elderly subjects, most of them actively spending their leisure time, not practising Nordic Walking. Age and sex of the respondents, physical activity, difficulty in walking and subjective assessment of well-being were estimated on the basis of individual research questionnaire. The Functional Reach Test was used for quick evaluation of balance and the risk of falls. Get up and Go test and Tinetii Gait and Balance test were used for preliminary evaluation of gait and balance in elderly patients. The tests were performed both before and a month after Nordic Walking training. The results were statistically analyzed applying the PQStat software.
Results. Analysis of the results obtained before and after 1-month training in Functional Reach and Tinetti tests demonstrated significant improvement after the training, whereas the values obtained in the Get up and Go test after the training were much lower than before the training. A state of well-being in the subjective assessment of the respondents improved after Nordic Walking training.
Conclusions. One-month Nordic Walking training improved significantly gait and balance in the investigated subjects. A state of well-being in the subjective assessment of the respondents also improved after the training. Nordic Walking can become an important element in increasing the physical activity of older people and in improving their quality of life.

Key words:
physical activity, Nordic Walking, elderly people

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Test Fullerton w ocenie sprawności fizycznej chorych na POChP / Fullerton test in the assessment of patients with COPD

Anna Rutkowska, Sebastian Rutkowski, Witold Pawełczyk,  Jan Szczegielniak

FP 2015;15(4);90-97

Streszczenie
Celem badania była ocena sprawności z wykorzystaniem Testu Fullerton u chorych na POChP po 60 roku życia. Grupę badaną stanowiło 53 chorych na POChP, w grupie kontrolnej zbadano 34 zdrowe osoby, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano test Fullerton. Zaobserwowano zmniejszoną sprawność fizyczną w grupie chorych na POChP, w porównaniu  z badanymi z  grupy kontrolnej.

Słowa kluczowe:
test fullerton, POChP, sprawność fizyczna


Abstract
The aim of this study was to assess the physical fitness using Fullerton test in COPD patients over 60 years old. Study group consisted of 53 patients with COPD. Control group consisted of 34 healthy individuals students of the University of the Third Age in Głochołazy. To assess the physical fitness Fullerton test was used. There was a reduced physical fitness in patients with COPD, compared to the control group.

Key words:
Fullerton test, COPD, physical fitness

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Plastrowanie dynamiczne jako alternatywa dla środków przeciwbólowych w redukcji bólu menstruacyjnego / Kinesiology taping as an alternative to painkillers used for the reduction of menstrual pains

Tomasz Wilk, Magdalena Niewęgłowska-Wilk, Izabela Załęska

FP 2015;15(4);82-88

Streszczenie
Cel. Ocena skuteczności zastosowania plastrowania dynamicznego jako alternatywy dla środków przeciwbólowych w bólach menstruacyjnych u kobiet.
Materiały i metody. W badaniu uczestniczyło 40 kobiet (od 20-35 roku życia) z regularnym cyklem miesiączkowym. Przed rozpoczęciem pierwszego oklejania każda z badanych oceniała nasilenie bólu menstruacyjnego w skali wizualno-analogowej (VAS). 20 kobietom naklejano na skórze brzucha poniżej pępka i podbrzuszu po dwie taśmy na 2 dni przed wystąpieniem miesiączki. Taśmy utrzymywane były przez 7 dni. Pozostałe 20 kobiet stanowiło grupę kontrolną, która nie zostala oklejona. Wszystkie 40 kobiet zostały poproszone o ocenę nasilenia bólu w 5 dniu miesiączki. Badanie przeprowadzano przez kolejne trzy miesiące.
Wyniki. U wszystkich 20 kobiet ból menstruacyjny oceniany w skali wizualno-analogowej (VAS) wynosił od 5 do 7 i wyniku zastosowanego postępowania zmniejszył się do poziomu 1 lub 0. Badane kobiety po zastosowaniu plastrowania dynamicznego nie odczuwały bólu jaki towarzyszył im podczas menstruacji lub był on minimalny. W grupie kontrolnej nie zauważono żadnych zmian związanych ze zmniejszeniem bólu.
Wnioski. Plastrowanie dynamiczne jest skuteczną alternatywą dla środków przeciwbólowych w bólach menstruacyjnych u kobiet.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, elastyczne taśmy terapeutyczne, ból menstruacyjny


Abstract
Aim. The evaluation of the efficiency of kinesiotaping application as an alternative to analgesics in the treatment of menstrual pain in women.
Materials and Methods. 40 subjects (women aged 20-35 years) with regular menstrual cycles took part in the study. Prior to the first taping treatment or the first observation (in the study and control group, respectively) each woman assessed the severity of her menstrual pain using the visual analogue scale (VAS). Two days before the expected menstruation 20 subjects were treated with two tapes fixed laterally in the lower abdominal area. Tapes were kept on the skin for 7 days. The procedure was repeated each month for three consecutive months. The other 20 subjects were the control group in which the treatment was not introduced. All 40 women were asked to evaluate the severity of the pain on the fifth day of their menstruation. The assessment was performed each month for three consecutive months.
Results. Menstrual pain was assessed as 5 to 7 in the visual analogue scale (VAS). The pain decreased to 1 or 0 as a result of the implemented treatment. The application of kinesiology taping resulted in the absence of menstruation pain or the occurrence of mild pain. No changes related to pain reduction were noted in the control group.
Conclusions. Kinesiology taping is an efficient alternative to the application of analgesics in reducing menstrual pain in women.

Key words:
physiotherapy, elastic therapeutic tape, menstrual pain

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Charakterystyka więzadła przedniobocznego stawu kolanowego oraz jego korelacja z urazami więzadła krzyżowego przedniego u sportowców / Characteristic of the anterolateral ligament of the knee and its correlation with trauma of the anterior cruciate ligament in athletes

Patrycja Szkutnik, Marcin Domżalski

FP 2015;15(4);74-81

Streszczenie
Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL) są najczęstszymi urazami stawu kolanowego u sportowców. Diagnozujemy je specyficznymi testami klinicznymi – test Lachmana, szuflady przedniej, pivot-shift oraz dodatkowymi badaniami obrazowymi. Formą leczenia jest rekonstrukcja więzadła z pobranego przeszczepu mięśniowego. Po leczeniu wciąż pojawia się problem z niestabilnością rotacyjną. Tylko 60% sportowców wraca do formy sprzed urazu. Ma to związek z więzadłem przedniobocznym stawu kolanowego (ALL). Jest to więzadło występujące u ok. 95% populacji. Znajduje się na przedniobocznej stronie stawu kolanowego łącząc kość udową z kością piszczelową. Odpowiada za stabilność rotacyjną kolana, szczególnie przy zgiętym kolanie (30-90o), wspomaga funkcję więzadła ACL. Uszkodzenia ALL, które mogą być bezobjawowe, mogą prognozować następowe zerwanie ACL. Natomiast przy zerwaniach więzadła ACL prawie zawsze jest uszkodzone więzadło ALL. Zerwania i uszkodzenia więzadła ALL wykazują związek ze złamaniami Segonda. Niewykryte uszkodzenia ALL powodują niepowodzenia leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego. Należy zastanowić się czy przy współistniejących urazach ACL i ALL wystarczyłoby leczenie zachowawcze uszkodzonego więzadła ALL, aby leczenie i rehabilitacja zakończyły się sukcesem, czy konieczna jest również rekonstrukcja więzadła ALL. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na powszechny problem urazów stawu kolanowego u sportowców i sposób ich leczenia, które doprowadzą do pełnego wyzdrowienia zawodnika oraz jego szybszy powrót do gry.

Słowa kluczowe:
staw kolanowy, więzadło przednioboczne kolana, więzadło krzyżowe przednie, charakterystyka, uraz


Abstract
Traumas of the anterior cruciate ligament (ACL) are the most common injuries of a knee joint in athletes. We diagnose them by specific clinical tests – Lachman test, anterior drawer test, pivot-shift test and additional imaging studies. Form of the treatment is to reconstruct the ligament with a graft taken muscle. After treatment, there is still a problem with the rotational instability. Only 60% of the athletes returned to pre-injury form. This is due to anterolateral ligament (ALL) of knee. It is a ligament that occurs in approximately 95% of the population. It’s located on the anterolateral side of the knee joint which connects the femur with the tibia bone, it is responsible for rotational stability of the knee, especially when bent knee (30-90 deg) and it`s supports the function of the ACL. ALL trauma that may be asymptomatic, they can imply subsequently breaking of the ACL. However, when ACL is ruptured, almost always the ALL is damaged too. Ruptures and damages of ALL have a connection with Segond fractures. Undetected damage of ALL causes treatment failure of the anterior cruciate ligament injuries. It should be taken into consideration that with concomitant ACL and ALL injuries conservative treatment of damaged ALL is enough for treatment and rehabilitation success or if reconstruction of the ALL also necessary. The aim of the study is to highlight the widespread problem of knee injuries in athletes and how they should be treated so it will lead to full recovery of the competitor and his/her faster return to the game.

Key words:
knee joint, anterolateral ligament of the knee, anterior cruciate ligament, characteristic, trauma

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Występowanie wad postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym / The occurrence of the failure body posture of children at primary school

Izabela Wilmańska, Anna Paradecka, Jan W. Raczkowski

FP 2015;15(4);64-73

Streszczenie
Cel pracy. Kompleksowa ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz określenie częstości występowania w populacji dzieci wad postawy. Oszacowanie wpływu wartość wskaźnika BMI na występowanie wad postawy względem płci oraz odpowiedź na pytanie czy z wiekiem wzrasta ilość wad.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 285 uczniów z klas I-III z łódzkiej szkoły podstawowej. Przedmiotem badań było 135 dziewczynek i 150 chłopców w wieku 6-9 lat. Przeprowadzono badanie metodą oglądową. Oceniano postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Dokonano oceny dynamicznej chodu. Metodą sylwetkową dokonywano oceny zarysu krzywizn kręgosłupa i wysklepienia klatki piersiowej.  Istotną częścią badania była obserwacja kształtu pleców w skłonie tułowia w przód wg testu Bertranda.
Wyniki. W badanej populacji dzieci z klas I-III stwierdzono duży odsetek wad postawy ciała – 30,53% badanej populacji to dziewczęta i 37,54% chłopcy z wadami postawy. Wykazano, że najczęstszym defektem postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym jest asymetryczne ustawienie łopatek. Dotyczyło to porównywalnie 37,77% dziewczynek i 31,33% chłopców. Najbardziej obciążoną występowaniem odchyleń od normy była grupa 7-latków. Nie wykazano istotnej zależności między wpływem wskaźnika BMI na wady postawy względem płci. Wykazano, że wartość wskaźnika BMI wpływa na koślawość kolan w badanej populacji.
Wnioski. Badania pokazują jak istotnym problemem są wady postawy u dzieci. Częstość ich występowania powinna zmobilizować do wykonywania badań przesiewowych w szkołach. To istotnie wpłynie na jak najszybsze wykrycie odchyleń od normy i zmobilizuje rodziców i opiekunów do pójścia na konsultację ortopedyczną czy rehabilitacyjną.

Słowa kluczowe:
wady postawy ciała, młodszy wiek szkolny, BMI, badania przesiewowe, koślawość kolan


Abstract
Goal. Comprehensive evaluation of the body posture in the early school-age children and determining the prevalence of the postural disorders in the population. Estimation of impact of the BMI on the occurrence of the disorders in relation to a child’s gender, and answering the question whether the frequency of the disorders increases with age.
Materials and Methods. The study included 285 school children from the grades 1-3, from a primary school located in Lodz. The study population consisted of 135 girls and 150 boys, aged 6-9 years. As the research method, the visual examination has been used.  The body posture has been assessed in sagittal and frontal planes. And the dynamic gait assessment has been performed. With the observation-based postural assessment method, the spine curvature and the ribcage curvature have been evaluated. An important part of the research has been the observation of the back in the bent forward position, using the Bertrand’s test.
Results. Within the study population of children from the grades 1-3, we have found large percentage of children with the posture disorders, 30.53% in girls and 37.54% in boys. It has been shown, that the most common posture disorder in the early school-age children is the asymmetrical alignment of the shoulder blades. This has been true for, respectively, 37.77% of the girls and 31.33% of the boys. Most at risk for the abnormalities being developed, has been the group of the 7-years-olds. No statistically significant dependency has been found between the impact of the BMI on the posture disorders, in relation to a child’s gender. It has been established that, in the study population, the BMI has had an impact on the valgus knees deformity.
Conclusions. The research has shown true importance of the children posture disorders issue. The prevalence rate of these disorders should prompt to organize screening programs in schools. This will definitely help to quickly establish any deviations from the normal status and will motivate parents and guardians to seek an orthopedic advice or join a rehabilitation program.

Key words:
posture disorders, early school age, BMI, screening tests, valgus knees

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu objawowym pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego / Therapeutic value of local cryotherapy in symptomatic treatment of patients with shoulder joint pain syndrome

Łukasz Kopacz, Żaneta Ciosek, Karolina Kot, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański

FP 2015;15(4);54-62

Streszczenie
Wstęp. Cel przeprowadzonych badań opierał się na ocenie wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchomości w stawie barkowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Uwzględniono w nim ruch zgięcia i wyprostu. Dodatkowo analizowano potencjalne  zmiany w dolegliwościach bólowych wśród badanych pacjentów.
Materiał i metody. Grupa badana liczyła 54 pacjentów, wśród których wyróżniono 31 kobiet i 23 mężczyzn. Pacjentów poddano 15-tu codziennym zabiegom krioterapii miejscowej na okolicę stawu barkowego. Przed przystąpieniem do zabiegów został zebrany wywiad odnośnie chorób współistniejących, a także zbadano dolegliwości bólowe według skali VAS. U wszystkich badanych wykonano pomiar zakresu ruchów w stawie barkowym za pomocą goniometru. Został on wykonany przed rozpoczęciem terapii, a także po jej zakończeniu.
Wyniki. Wśród wszystkich badanych pacjentów, poddanych serii zabiegów krioterapii miejscowej można stwierdzić znaczną poprawę w zakresie ruchu zgięcia i wyprostu w stawie barkowym. Rozpatrując dolegliwości bólowe oceniane za pomocą skali VAS, po zakończeniu terapii wykazano pokaźne zmniejszenie deklarowanych wartości dolegliwości bólowych wskazywanych przez badanych na skali VAS.
Wnioski. Krioterapia miejscowa jest niezawodną metodą, która skutecznie redukuje dolegliwości bólowe, jednocześnie wpływając na poprawę zakresu ruchów w stawie barkowym u pacjentów z zespołem bólowym stawu barkowego.

Słowa kluczowe:
zimnolecznictwo, staw barkowy, krioterapia


Abstract
Introduction. The aim of this study was to determine the effects of the cryotherapy treatment on the mobility of the shoulder joint of the patients with osteoarthritis. We took into consideration the motion of flexion and extension. Additionally, the potential changes in the pain complaints were analyzed.
Material and methods. We examined 54 patients in the study, including 31 women and 23 men. They were put through the local cryotherapy on the shoulder joint 15 times daily. Before participating, all patients gave their informed consent to take part in the study and they were asked to rate their pain in the Visual Analogue Scale (VAS). The range of motion in the shoulder joint of every patient was measured  by goniometer before and after cryotherapy.
Results. All patients who underwent the series of cryotherapy had significant improvement of flexion and extension in the shoulder joint. Taking into consideration the general analysis of pain rated in the VAS score by the participants, we observed a significant reduction in the values of VAS indicated by the patients after the series of treatments.
Conclusions. Local cryotherapy is a reliable method that reduce pain and improve range of motion in the patients with pain syndrome of the shoulder joint.

Key words:
cryotherapy, shoulder joint, cold therapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Ocena efektywności dwóch programów rehabilitacji u pacjentów z zespołem bolesnego barku / Evaluation of the effectiveness of two rehabilitation programmes for the patients with the shoulder impingement syndrome

Katarzyna Ogrodzka, Karolina Leśniak, Aneta Bac, Tomasz Ridan, Marek Żak

FP 2015;15(4); 42-52

Streszczenie
Cel pracy. Celem badań było porównanie dwóch programów rehabilitacji stosowanych u pacjentów z zespołem bolesnego barku oraz w jakim zakresie rehabilitacja refundowana jest w stanie przywrócić pacjentowi możliwość odzyskania funkcji w stawie barkowym w porównaniu do programu rehabilitacji utworzonego przez autorów badań.
Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone w dwóch grupach, w każdej po 7 pacjentów ze zdiagnozowanym zespołem bolesnego barku. Pierwsza grupa korzystała tylko z zabiegów refundowanych, natomiast druga grupa była prowadzona autorskim programem rehabilitacji dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego z pacjentów.
Wyniki. Po terapii u pacjentów z obu grup zaobserwowano zwiększenie zakresu ruchomości w stawie barkowym, zmniejszenie poziomu bólu w spoczynku, a także w trakcie wykonywania codziennych czynności ruchowych.
Wnioski. Autorski program rehabilitacji okazał się efektywniejszą metodą leczenia w dolegliwościach zespołu bolesnego barku.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, rehabilitacja, sprawność


Abstract
Aim. The study aimed to compare two specific programmes of rehabilitation for patients with the shoulder impingement syndrome, as well as to assess to what extent the National Health Service refunded rehabilitation scheme was able to restore the possibility of recovering the function in a shoulder joint, in comparison to the programme of rehabilitation devised and developed by the Authors.
Material and method. The assessment embraced the two groups of patients, 7 in each, all diagnosed with shoulder impingement syndrome. The first group only used the refunded treatments, whereas the second group underwent the Authors’ programme of rehabilitation specifically tailored to address the patients’ individual needs.
Results. Having completed the course of respective rehabilitation programmes, the patients from both groups were found to have increased the range of motion in their shoulder joints, as well as experience an appreciably reduced level of pain when pursuing their daily activities, and also when at rest.
Conclusion. The Authors’ rehabilitation programme proved an appreciably more effective procedure for tackling the shoulder impingement syndrome.

Key words:
shoulder impingement syndrome, physical therapy, efficiency

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Ocena wyników neurokinezjologicznego usprawniania metodą odruchowej lokomocji według Vojty, dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej / Evaluation of neurocinesiological improvement performance of reflexlocomotion method of Vojta on children at risk of central nervous coordination disorder

Katarzyna Balewska-Juras, Grażyna Cywińska-Wasilewska

FP 2015;15(4);32-41

Streszczenie
Wstęp. W pracy przedstawiono ocenę rozwoju ruchowego wg 7 reakcji ułożeniowych Vojty i Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, oraz leczenie dzieci metodą Vojty ze stwierdzonymi zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej.
Cel pracy. Wykazanie skuteczności leczenia metodą Vojty, poprzez zastosowanie dwóch diagnostyk neurorozwojowych, oraz ich porównanie. Wskazanie znaczenia wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u dzieci i wprowadzenia wczesnego usprawniania leczniczego.
Materiał i metody. Badano 45 dzieci w wieku od 1-10 miesiąca życia, u których stwierdzono zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowo-mięśniowej. Porównywano wyniki usprawniania metodą Vojty w 2 grupach dzieci: rozpoczynających terapię pomiędzy 2-4 m ż i 5-10 m ż. Oceny spontanicznej aktywności ruchowej dziecka, dokonywano według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i oceny siedmiu reakcji ułożeniowych wg Vojty. Czas usprawniania wynosił 1-11 miesięcy, zależnie od poprawy stanu neurologicznego dziecka i motoryki spontanicznej.
Wyniki. Przed terapią ciężkie zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej prezentowało 22 dzieci, średnio ciężkie ZCKN – 19 dzieci, lekkie – czyli 5 nieprawidłowych reakcji – 4 dzieci. Po terapii u wszystkich dzieci sytuacja ta zmieniła się.
Wnioski. Terapia metodą Vojty wpływa korzystnie na poprawę motoryki spontanicznej i stan neurologiczny dzieci z obniżonym ZCKN, a ocena obiema metodami daje równorzędne wyniki.

Słowa kluczowe:
zaburzenia centralnej koordynacji nerwowej, metoda Vojty


Abstract
Introduction. In the work there have been presented  the  assessment of 7 Vojta’s child’s spontaneous motor activity that was made according to Munich Functional Developmental Diagnostics and infant treatment with the stated central coordination disorders by Vojta’s method.
The subject of work. To demonstrate the effectiveness of Vojta’s treatment by applying two neurodevelopmental diagnostics and their comparison. A recommendation of early recognition of child’s developmental problems and the introduction of early improvement.
Materials and methods. Children between 1-10 month, who were stated to have nerve and muscle coordination disorder were subjected. The effects of Vojta’s method improving treatment were compared in groups: children beginning the therapy between 2-4 months of age, and 5-10 m. Assessment of child’s spontaneous motor activity was made according to Munich Functional Developmental Diagnostics and Vojta’s infant development. Improving treatment time was between 1-11 months, depending on improvement of child’s neurological status and spontaneous motor activity.
Results. Before the therapy 22 children were suffering from hard, 19 children from medium, 4 children from light nervous system disorders. After the therapy, the situation of all children improved.
Conclusions. Therapy according to Vojta’s method has a positive impact on improvement of spontaneous motor activity and on neurologic state of children with decreased  nervous system disorders. Evaluation of the two methods give equivalent results.

Key words:
central nervous coordination disorder, Vojta Method

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Możliwości zastosowania dynamicznego plastrowania u kobiet po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka gruczołu piersiowego / Possible applications of dynamic taping in women after the removal of lymph nodes because of breast cancer

Anna Lipińska, Magdalena Lipińska-Stańczak, Paweł Macek, Renata Szczepaniak, Sławomir Jandziś, Zbigniew Śliwiński

FP 2015;15(4);16-31

Streszczenie
Wstęp. W Polsce i na świecie rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Powikłania, występujące po zastosowanej terapii, obniżają jakość życia pacjentek. Jednym z wielu niekorzystnych skutków leczenia raka piersi jest obrzęk limfatyczny. Usunięcie węzłów chłonnych i uszkodzenie naczyń limfatycznych utrudnia transport wysokocząsteczkowych białek, jednocześnie wpływa na wzmożenie ciśnienia koloidoosmotycznego, zatrzymanie wody w przestrzeni międzytkankowej,  utratę napięcia naczyń limfatycznych oraz obniżenie ciśnienia hydrostatycznego. Nie leczony obrzęk limfatyczny wywołuje dolegliwości w postaci nawracających stanów zapalnych skóry, naczyń limfatycznych, co w znacznym stopniu ogranicza sprawność psychofizyczną chorych oraz sprzyja rozwojowi mięsaka limfatycznego kończyny górnej po stronie mastektomii. Jedną z metod leczenia lymphoedemy jest Kinesiology Taping. W Polsce coraz częściej używa się terminu dynamiczne plastrowanie. Zastosowanie tej metody powoduje, że w bezbolesny i naturalny sposób w organizmie pacjenta następują procesy lecznicze.
Cel pracy. Przedstawienie możliwości zastosowania technik limfatycznych dynamicznego plastrowania u kobiet po amputacji piersi oraz ocena wpływu zastosowanych aplikacji na wtórny obrzęk limfatyczny. Cel główny został zweryfikowany poprzez następujące hipotezy badawcze:
1.Aplikacje dynamicznego plastrowania zmniejszają obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii.
2.Techniki metody Kinesiology Tapingu wpływają na zmianę zakresów ruchów  w stawach kończyny górnej.
Materiał i metody badawcze. Badanie wykonano w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Grupa badana liczyła 73 pacjentki po mastektomii, u których stwierdzono wtórny obrzęk limfatyczny kończyny górnej. Objętość kończyn górnych był mierzony przy użyciu menzury wypełnionej wodą. Pomiary zakresów ruchu w stawach kończyn górnych były wykonywane za pomocą goniometru.                                                                                 Wyniki i wnioski. Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że zastosowane aplikacje limfatyczne zmniejszają obrzęk limfatyczny,  zwiększają zakresy ruchu w stawach kończyny górnej po stronie operowanej oraz wspierają procesy lecznicze przyczyniając się do poprawy sprawności fizycznej i jakości życia.

Słowa kluczowe:
rak piersi, obrzęk limfatyczny, dynamiczne plastrowanie, Kinesiology Taping

Abstract
Introduction. In Poland and in the world breast cancer is the most frequent malignancy among women. Complications occurring after the applied therapy lower the quality of patients’ life. One of the many adverse effects of breast cancer treatment is lymphedema. Removal of lymph nodes and damage to lymphatic vessels make the transport of high-molecular proteins difficult, and at the same time, they have an influence on an increase in the colloid-osmotic pressure, water retention in the inter-tissue space, the loss of lymphatic vascular tone and reduction of the hydrostatic pressure. If not treated, lymphedema causes ailments in the form of recurrent inflammatory conditions of the skin, lymphatic vessels, which greatly reduces the patients’ psychophysical efficiency and promotes the development of lymphosarcoma of the upper limb on the side of mastectomy. One of the methods of lymphedema treatment is Kinesiology Taping. In Poland, the term dynamic taping is more and more frequently used. Application of this method causes that healing processes occur in the patient in a painless and natural way.
Aim. To present the possibilities of using lymphatic techniques of dynamic taping in women after mastectomy and to assess the impact of the applications on the secondary lymphedema.  The author decided to verify the main objective through the following research hypotheses:
1.Applications of dynamic taping reduce lymphedema in women after mastectomy.
2.Techniques of the Kinesiology Taping method influence the change of motion ranges in the joints of the upper limb.
Material and research methods. The study was performed in the Department of Rehabilitation of Holycross Cancer Centre in Kielce. The study group consisted of 73 patients after mastectomy diagnosed with secondary lymphedema of the upper limb. The volume of upper limbs was measured with the use of a measuring cylinder filled with water. Measurements of motion ranges in the joints of upper limbs were performed with the use of a goniometer.
Results and conclusions. Analysis of the results shows that the employed lymphatic applications reduce lymphedema, increase the range of motion in the joints of the upper limb on the operated side and promote healing processes, contributing to the improvement of physical efficiency and the quality of life.

Key words:
breast cancer, lymphedema, dynamic taping, Kinesiology Taping

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

1 16 17 18 19 20 22