Funkcjonalna ocena wzorców ruchowych u zawodników wybranych sztuk i sportów walki z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen™ / Functional assessment of movement patterns in selected martial arts and sports contestants, using the test Functional Movement Screen™

Ewa Kamińska, Sonia Porzucek, Marzena Wiernicka, Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski

FP 2016; 16(3); 42-49

Streszczenie
Cel pracy. Functional Movement System™ to koncepcja stworzona przez Cooka i Burtona, która umożliwia funkcjonalną ocenę wzorców ruchowych. Celem pracy było porównanie jakości wzorców ruchowych u zawodników trzech dyscyplin sportowych, wykrycie słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym. Ponadto próbowano określić, który obszar narządu ruchu jest najbardziej narażony na występowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych u zawodników poszczególnych dyscyplin.
Materiał i metodyka. W badaniu dokonano oceny wzorców ruchowych 60 zawodników trenujących boks, judo i kickboxing za pomocą testu FMS™, w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn, w wieku od 18 do 30 lat. Badanych podzielono na trzy grupy, gdzie kryterium kwalifikacji do poszczególnych grup był rodzaj uprawianej sztuki lub sportu walki oraz staż treningowy.
Wyniki. Różnice pomiędzy bokserami, kickboxerami a judokami zaobserwowano jedynie w obrębie poszczególnych wzorców ruchowych. Ich globalna jakość była porównywalna w przypadku wszystkich sportowców.
Wnioski. Wyniki końcowe testu FMS™ nie różniły się istotnie statystycznie ze względu na rodzaj uprawianej sztuki lub sportu walki. U judoków stwierdzono najwięcej asymetrii podczas wykonywania poszczególnych testów, aż 30% badanych uzyskało najniższy średni wynik w testach FMS™, co sugeruje wdrożenie treningu korekcyjnego. Obszarami, które najbardziej były narażone na przeciążenia u bokserów i kickboxerów okazały się odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz okolica stawu ramiennego, a u bokserów tylko odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
profilaktyka urazów, FMS™, judo, boks, kickboxing

Abstract
Purpose of this study. Functional Movement System™ is a concept created by Cook and Burton, that allows functional evaluation of movement patterns. The purpose of this study was to compare movement patterns in contestants of the three sports disciplines, determination of weak links in the cinematic chain.   Additionally, it was attempted to determine which motor organ is most exposed to incorrect movement patterns in contestants of individual disciplines.
Material and methods. In the study evaluation included movement patterns of 60 contestants that train box, judo and kickboxing by means of FMS™, including 20 women and 40 men, at the age from 18 to 30 years. The investigated persons were divided in three groups, where qualification criterion for each group was type of trained martial art or sport and training seniority.
Results. Difference between boxers, kickboxers and judokas were observed only within individual movement patterns. Their global quality was comparable for all persons.
Conclusions. Final results of FMS™ test were not statistically significantly different due to type of trained martial art or sport. In judokas it the most asymmetry was during individual tests, as many as 30% of investigated receive the lowest average result in FMS™ tests, that suggest implementation of corrective training. The areas that were most exposed in boxers and kickboxers appeared to be spine lumbar section and shoulder joint area, and in boxers only spine lumbar section.

Key words:
injury prophylactics, FMS™, box, judo, kickboxing

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu radiologicznym / Using Relation Index Wr in Radiologic Diagnosis

Wojciech Kiebzak, Beata Książkiewicz, Michał Kosztołowicz, Małgorzata Kiebzak

FP 2016; 16(3); 34-41

Streszczenie
Wstęp. W postępowaniu leczniczym ze względu na strategię postępowania oraz ocenę zmian ważne znaczenie ma precyzyjna diagnoza medyczna oraz fizjoterapeutyczna. W pracy uzasadniono, że  zdjęcie  rentgenowskie klatki piersiowej oceniane  w klasyfikacji ILO (International Labour Organization) jest mniej precyzyjną metodą w radiologicznym  diagnozowaniu pylicy krzemowej niż badanie HRCT klatki (High Resolutio Computed Tomography).
Cel pracy. Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu guzków pylicznych w klasycznej radiografii ocenianych w klasyfikacji ILO oraz uzyskanych metodą HRCT dla zbadania efektywności obu metod.
Materiał i metoda. Z grupy 358 pacjentów z rozpoznaną pylicą krzemową wybrano 65 mężczyzn, u których badania HRCT klatki piersiowej zostały wykonane w odstępie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ostatniego zdjęcia rtg w klasyfikacji ILO. U każdego pacjenta na zdjęciu rtg oraz badaniu HRCT zmierzono średnice guzków najmniejszych i największych. Obliczono następnie średnie wartości wyników pomiarów guzków w każdym rodzaju badań.
Do opracowania wyników zastosowano następujące metody statystyczne: skalę T1 [1],
wskaźnik relacyjny Wr, w przedziałach: Wr∈[0,9; 1,1], Wr<0,9 oraz Wr>1,1. W przedziałach tych obliczono współczynniki korelacji między średnicami guzków występującymi w klasyfikacji ILO i HRCT metodą Pearsona.
Wyniki. Korelacja między średnimi średnicami guzków w poszczególnych przedziałach Wr jest wysoka lub bardzo wysoka a zależność znaczna lub bardzo pewna i H0 odrzucono (wyjątek stanowi przedział Wr>1,1 dla rozetek). Wykazano  zatem, że zdjęcie rtg klatki oceniane w klasyfikacji ILO i badanie HRCT w podobny sposób pozwalają diagnozować stan chorobowy- pylicę krzemową płuc, jednak rodzaj guzków pozwala wykryć tylko badanie HRCT.
Wnioski. Metoda HRCT jest efektywniejsza niż klasyczne zdjęcie rtg klatki  w badaniu pylicy krzemowej płuc, ponieważ wykrywa typy guzków, a mianowicie centrilobularne, podopłucnowe, peribronchowaskularne, rozetki i drzewo w pąkach.

Słowa kluczowe:
ILO, HRCT, wskaźnik relacyjny, skala T1, diagnoza, pylica płuc, fizjoterapia


Abstract
Introduction. In treatment procedure, due to strategy and evaluation of changes, high importance has precise medical physiotherapeutic diagnosis. In this study it was substantiated that the chest X-ray picture evaluated in ILO (International Labour Organization) classification is less precise method in diagnosis of silicosis that HRCT (High Resolution Computed Tomography) examination.
Purpose of This Study. Using the relative index Wr in diagnosing silicosis nodules in classical radiography evaluated in ILO and received using the HRCT method to check effectiveness of the both methods.
Material and Method. From the group of 358 patients with diagnosed silicosis, 65 males were selected in whom the HRCT chest examinations were made in an interval not longer than 6 months from the last X-ray picture in ILO classification. In each patient on the X-ray picture and the HRTC exam the diameters of the smallest and the biggest nodules were measured. Then, an average values from nodule measurements were calculated in each exam.
To achieve results, the following statistical methods were used: scale T1 [1],
relation index Wr, in intervals: Wr∈[0.9; 1.1], Wr<0.9 and Wr>1.1. In these intervals, the correlation coefficients between nodule diameters in ILO classification and HRCT using Pearson’s method.
Results. The correlation between average nodule diameters in individual Wr intervals is very high or very certain and H0 was rejected (exceptional is Wr>1.1 interval for rosettes). Therefore, it was demonstrated that the chest X-ray picture evaluated in the ILO classification and the HRCT examination similarly allow diagnosing the disease – silicosis, but the type of nodules may be found only using the HRCT.
Conclusions. The HRCT method is more efficient than the classic chest X-ray as it detects nodule types, namely  centrilobular, under pleural, peribronchovascular rosettes and tree budding.

Key words:
ILO, HRCT, relation index, T1 scale, diagnosis, silicosis, physiotherapy

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Taping i Standardowej Terapii Udrażniającej na obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii / Evaluation of Impact of the Application of Kinesio Taping and Standard Complete Decongestive Therapy on the Lymphedema in Women After Mastectomy

Jolanta Darowska-Olszewska, Zbigniew Śliwiński

FP 2016; 16 (3); 18-32

Streszczenie
Wstęp. Celem badania jest ocena efektów leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii z zastosowaniem Standardowej Terapii Udrażniającej i zmodyfikowanej Terapii Udrażniającej, gdzie bandażowanie wielowarstwowe zastąpiono aplikacjami limfatycznymi Kinesio Taping. Cel zweryfikowano poprzez hipotezy badane:
1. Aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping zastępują bandażowanie wielowarstwowe.
2. Techniki metody Kinesiology Taping mają wpływa na zakres ruchu w stawie ramiennym.
3. Aplikacje dynamicznego plastrowania zmniejszają ból w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej.
Materiał i metody. Przebadano 24 kobiety z jednostronną amputacją piersi. Grupa badana to 12 pacjentek, u których zastosowano aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping. Grupa kontrolna to 12 pacjentek, u których zastosowano bandażowanie wielowarstwowe. W każdej grupie przez 15 dni przeprowadzono 30-minutowy ręczny drenaż limfatyczny i ćwiczenia usprawniające przez 20 minut. Przed i po terapii oceniano obwody kończyn górnych przy pomocy taśmy centymetrowej. Pomiary zakresów ruchu w stawie ramiennym wykonano za pomocą goniometru. Ból oceniono przy pomocy skali VAS.
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że zastosowane aplikacje limfatyczne zmniejszają obrzęk limfatyczny i ból, oraz zwiększają zakres ruchu w stawie ramiennym kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii.
Wnioski. Zastosowane techniki metody Kinesiology Taping w porównaniu z bandażowaniem wielowarstwowym w Kompleksowej Terapii Udrażniającej są porównywalnie efektywne.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, Kinesiology Taping, Kompleksowa Terapia Udrażniająca


Abstract
Introduction. The objective of this study has been to evaluate treatment results in the upper extremity on the side after surgery, in women after the mastectomy procedure, with the application of the Standard Complete Decongestive Therapy and the Modified Complete Decongestive Therapy, where the multilayer bandaging has been replaced with the lymphatic applications of the Kinesio Taping method. The above objective has been verified by testing the following hypotheses:
1. Lymphatic applications of the Kinesio Taping method can replace the multilayer bandaging.
2. Kinesio Taping techniques affect the range of motion in the shoulder joint.
3. Kinesio Taping applications reduce pain in the upper extremity, on the side after surgery.
Materials and Methods. Total number of 24 women after the unilateral mastectomy have been examined. The test group encompassed 12 patients, to whom the lymphatic Kinesio Taping techniques have been applied. The control group constituted of 12 patients, who have been treated with the multilayer bandaging. Both groups, over the period of 15 days, have been subjected to a 30-minutes manual lymphatic drainage procedure and to 20 minutes of rehabilitation exercises. Before and after the therapy, the upper extremity circumference has been measured using a centimeter tape. The shoulder joint range of motion has been measured with a goniometer. The pain level has been assessed according to VAS scale.
Results. Analysis of the obtained results show, that the lymphatic tape applications used reduce lymphedema and pain sensation, and increase the range of motion in the shoulder joint on the side after surgery, in women after the mastectomy procedure.
Conclusions. The applied Kinesio Taping techniques, when compared with the multilayer bandaging of the Complete Decongestive Therapy, bring about the comparable results.

Key words:
lymphedema, Kinesio Taping, Complete Decongestive Therapy

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Porównanie zabiegu krioterapii miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla / Comparison of the Local Cryotherapy Treatment with the Application of Liquid Nitrogen or Carbon Dioxide

Katarzyna Bęben, Marek Kiljański

FP 2016; 16(3):6-17

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było porównanie temperatury powierzchownej skóry w zabiegach krioterapii miejscowej z użyciem dwutlenku węgla i par ciekłego azotu.
Materiał i metody. Badanie wykonano w Pabianickim Centrum Rehabilitacji na przełomie 2014/2015 roku w 52- osobowej grupie zdrowych ochotników obojga płci w przedziale wiekowym 20-36 lat, którą poddano jednorazowemu zabiegowi krioterapii miejscowej. Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy B i P. W grupie B jako czynnik chłodzący wykorzystany został dwutlenek węgla, w grupie P pary ciekłego azotu. Wykonano rejestrację termowizyjną temperatury powierzchownej skóry przed krioterapia, bezpośrednio po oraz 2 minutach po niej.
Wyniki i wnioski. Porównanie otrzymanych wyników w obu grupach wskazują, iż wyższy stopień obniżenia temperatury wykazała krioterapia z użyciem dwutlenku węgla. Wystąpił odruch konsensualny w ręce przeciwnej.

Słowa kluczowe:
Krioterapia miejscowa, pary ciekłego azotu, dwutlenek węgla, termowizja


Abstract
Goal. The aim of the study has been to compare the temperature of the skin surface during the local cryotherapy treatment using carbon dioxide and liquid nitrogen vapor.
Materials and Methods. The study has been carried out in the Pabianice Rehabilitation Center, at the turn of the year 2014/2015, with the group of 52 healthy volunteers of both genders, 20-36 years old, who have been subjected to an one time cryotherapy treatment. The participants have been divided into two groups, marked as B and P. In Group B carbon dioxide has been used as the refrigerant, while in Group P it has been the liquid nitrogen. We have recorded, by means of thermography, the temperature of skin surface before the cryotherapy treatment, immediately after it and after 2 minutes time.
Results and Conclusions. The comparison of the results obtained in both groups indicates, that it is the carbon dioxide, that lowers the temperature, in cryotherapy, to a greater degree. There has been the consensual response in the other hand.

Key words:
Local cryotherapy, liquid nitrogen vapors, carbon dioxide, thermography

Pobierz/Download Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

1 16 17 18