Porównanie wpływu masażu klasycznego z masażem Lomi Lomi Nui na stan psychofizyczny człowieka

Agata Gajos, Marek Kiljański

A. Gajos, M. Kiljański – Comparison of the impacts of classic massage and Lomi Lomi Nui massage on the mental and physical condition of the patient. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 38-49

Streszczenie
Celem pracy jest porównanie wpływu masażu klasycznego z masażem Lomi Lomi w leczeniu zmęczenia psychofizycznego wywołanego stresem. Kolejnym celem jest porównanie wpływu masażu na nawodnienie organizmu i poziomu wody pozakomórkowej.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 30 osób w wieku od 25 – 65 lat.
Pacjenci zostali podzieleni na 2 grupy. W grupie I znajdowało się 15 osób (7 kobiet i 8 mężczyzn), u których wykonano masaż klasyczny. Grupa II składała się również z 15 osób: z 7 kobiet i 8 mężczyzn, u których wykonano masaż Lomi Lomi.
Przed masażami w obu grupach wykonano pomiar masy ciała i wzrostu, następnie wykonano badanie impedancji bioelektrycznej w celu zmierzenia nawodnienia organizmu i poziomu wody pozakomórkowej.
Po masażach wykonano drugi pomiar impedancji w celu wyodrębnienia różnicy w wynikach po zabiegu. Następnie badani zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza, w której padło pytanie o ocenę efektywności masaży w łagodzeniu zmęczenia psychofizycznego oraz o odczucia podczas i bezpośrednio po zabiegu.
Wyniki. Obydwa masaże są skuteczne w łagodzeniu objawów przemęczenia psychofizycznego wywołanego stresem. Wyniki nie były istotnie statystycznie.
Masaż klasyczny wpłynął na redukcje bólu i napięte mięśnie, masaż Lomi Lomi wpłynął na sferę emocjonalną – badani byli wyciszeni, harmonia pomiędzy duchem
a ciałem została przywrócona, co było istotnie statystyczne. Wyniki badań impedancji bioelektrycznej wykazują że masaże wpłynęły na zmianę nawodnienia organizmu
i poziomu wody pozakomórkowej. Porównanie średnich arytmetycznych wyników, wykazało że masaż klasyczny wykazał większą zależność, niż masaż Lomi Lomi co było istotne statycznie.

Key words:
Stres, masaż leczniczy, impedancja bioelektryczna

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

4th year physical therapy Students satisfaction in Jordanian universities: A survey study

Mohannad Hawamdeh, Zaid Modhi Mansour, Saad Al-Nassan, Ziad Hawamdeh, Mohammad Etoom, Faris Alshammari, Abdul-Majeed R. Almalty, Mohammad Abo-Kabar

M. Hawamdeh, Z. M. Mansour, S. Al-Nassan, Z.  Hawamdeh, M. Etoom, F. Alshammari, A. R. Almalty, M. Abo-Kabar – 4th year physical therapy Students satisfaction in Jordanian universities: A survey study. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 34-37

Abstract
Purpose. The purpose of this survey was to examine students’ satisfaction about physical therapy education in 3 Jordanian universities in addition to determining their perspective on some of the issues related to the profession before and after graduation and entering the working field. Method: An online survey accessed through a hyperlink was directed to 4th year (final year) physical therapy students who are currently studying in Jordanian universities through their virtual social network groups. The link was posted on the main student’s virtual social network groups of the three universities; it also included a message asking participants to share the link with their physical therapy peers to complete the survey. Result: 85% of responders reported that being a physical therapy student has significantly influenced their life. 76% of responders reported that studying physical therapy has positively influenced their social environment. 84% of responders reported that including a fifth year for residency is more effective. Conclusion: our survey results indicate that students are generally satisfied with the quality of education they are receiving, there is some lack in equipment, and salaries are very low post graduation. Those issues addressed in this study will be the leading point for coming studies trying to investigate what are the reasons for such deficiencies and how they can be fixed.

Key words:
Physical therapy, Students, Satisfaction, 4th year

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Ocena skuteczności laseroterapii punktowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego

Paulina Kozieł, Marek Kiljański

P. Kozieł, M. Kiljański – Assessment of the effectiveness of local laser therapy in treatment of gonarthrosis. Work on habits. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 26-33

Streszczenie
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych jest jedną z najczęściej występujących chorób narządu ruchu. Charakteryzuje się ona nie tylko destrukcją chrząstki stawowej, ale również zmianami w warstwie podchrzęstnej kości, w błonie maziowej, torebce stawu oraz strukturach okołostawowych. Doprowadza do uszkodzeń anatomicznej struktury stawu oraz upośledzenia funkcji, która jest tak istotna w codziennym funkcjonowaniu. Laseroterapia punktowa jest jednym z tych zabiegów, które stosuje się w zwalczaniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Zabieg ten wywołuje efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy oraz przeciwobrzękowy. Celem pracy była ocena rezultatów działania laseroterapii punktowej, jej wpływu na zakres ruchomości oraz bolesność u chorych cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 50 osób, cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych, które zostały podzielone na dwie grupy kontrolną i badaną, po 25 osób każda. Grupa kontrolna, w której było 19 kobiet i 6 mężczyzn była poddana trzem zabiegom fizjoterapeutycznym: krioterapii, magnetoterapii oraz prądowi TENS. Grupa badana, w której było 19 kobiet i 6 mężczyzn dodatkowo miała zaaplikowaną laserostymulację punktową. Wszystkie te osoby poddane zostały serii 10 zabiegów, od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie. Przed serią wykonywanych zabiegów oraz tuż po jej zakończeniu pacjenci wypełniali anonimową ankietę, która zawierała skalę bólu VAS, przeprowadzono pomiary zakresu ruchomości zgięcia stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej oraz pomiary linijne obwodu stawu kolanowego.
Wyniki. Uzyskane wyniki w obydwu badanych grupach poddano analizie statystycznej. Zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie po leczeniu w stosunku do stanu sprzed leczenia stwierdzono poprawę zakresu ruchomości stawu kolanowego, zmniejszenie obwodów stawu kolanowego oraz widoczny spadek poziomu bólu mierzony skalą VAS. W grupie z dodatkową laseroterapią punktową uzyskano lepsze zakresy ruchomości i mniejsze obwody stawu kolanowego.
Wnioski. Laseroterapia punktowa jest skutecznym zabiegiem stosowanym w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej doszło do zmniejszenia dolegliwości bólowych. W większym stopniu w grupie kontrolnej. Różnica była istotna statystycznie. W obydwu grupach zaobserwowano poprawę ruchomości stawu kolanowego. Większą poprawę zanotowano w grupie badanej. Różnica była istotna statystycznie. Zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie badanej zmniejszeniu uległ obwód stawu kolanowego. W większym stopniu w grupie badanej. Różnica była istotna statystycznie.

Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, laseroterapia punktowa

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Przykłady ćwiczeń funkcjonalnych zalecanych w profilaktyce zaburzeń posturalnych w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca nad nawykami

Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Tomasz Ridan, Jerzy Rottermund

O. Nowotny-Czupryna, K. Czupryna, T. Ridan, J. Rottermund – Examples of functional exercises recommended in the prevention of prostural disorders in the sagittal plane in children of pre-school and early-school age. Work on habits. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 14-25

Streszczenie

Niedoskonałość postawy obserwowana u dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest stanem fizjologicznym i wynika z braku umiejętności stabilizacji odcinka lędźwiowego oraz sąsiednich segmentów ciała, a także z niedoskonałego jeszcze na tym etapie rozwoju czucia głębokiego. W efekcie dzieci w tym wieku mają problemy z zachowaniem stabilnego układu ciała podczas pozostawania w bezruchu oraz w trakcie wykonywania różnych czynności, a dla zachowania zrównoważonego układu ciała często przyjmują charakterystyczną postawę – z miednicą pochyloną w przód i barkami wysuniętymi do przodu. By stan ten z czasem nie przerodził się w nawyk nieprawidłowej postawy, należy zadbać o jak najwcześniejsze wyeliminowanie niekorzystnych sytuacji posturalnych, czemu służą proponowane w opracowaniu ćwiczenia funkcjonalne.

Słowa kluczowe:

niedoskonałość postawy, dysbalans mięśniowy, stabilizacja przestrzenna miednicy, pozycja aktywna, ćwiczenia funkcjonalne

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Porównanie efektywności wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w dolegliwościach barku u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi

Magdalena Staniek, Marek Kiljański, Joanna Kałuża-Pawłowska, Patryk Kiljański

M. Staniek, M. Kiljański, J. Kałuża-Pawłowska, P. Kiljański – Comparison of the effectiveness of certain physical therapy treatments in shoulder pain in patients with degenerative lesions. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 6-13

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności laseroterapii w dolegliwościach okolicy barku u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi. Ocenie został poddany wpływ poszczególnych zabiegów na takie parametry jak: skala bólu, subiektywna ocena stanu zdrowia, stopień sprawności wyrażony za pomocą pomiarów zakresu ruchomości stawu ramiennego (zgięcie, wyprost, odwiedzenie) oraz siła mięśniowa wg skali Lovetta przed i po zastosowaniu leczenia.
Materiał i metody. Materiał badawczy tworzyła grupa 50 pacjentów, będących w przedziale wiekowym 60-85 lat oraz posiadających jednolite rozpoznanie: chorobę zwyrodnieniową stawów. Badania zostały przeprowadzone w Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Wszystkich pacjentów podzielono na dwie równe grupy po 25 osób. Grupa pierwsza liczyła 17 kobiet oraz 8 mężczyzn zaś w grupie drugiej 15 kobiet oraz 10 mężczyzn. Pierwsza zbiorowość miała przeprowadzone trzy zabiegi fizykoterapeutyczne tj.: ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia, zaś w grupie drugiej dodatkowo wykonano laseroterapię.
Wyniki. Wyniki wykazały, że zastosowane zabiegi fizykoterapeutyczne w obu grupach znacząco wpłynęły na progresję badanych parametrów. Większą różnicę w poprawie subiektywnej oceny stanu zdrowia zanotowano w grupie pacjentów, u których nie wykonywano zabiegu laseroterapii. Badani z grupy drugiej uzyskali lepsze wyniki od poprzedniej w zmniejszeniu dolegliwości bólowych, liczonych w skali VAS oraz poprawie zakresu ruchomości podczas odwiedzenia i wyprostu. Pozostałe badane parametry takie jak: zakres zgięcia oraz siła mięśniowa poprawiły się w takim samym stopniu w dwóch badanych grupach. Istotną statystycznie różnicą okazała się jedynie poprawa zakresu odwiedzenia w grupie pacjentów, którzy mieli wykonaną dodatkową laseroterapię.
Wnioski. Przeprowadzone w pracy badania wykazały skuteczność zabiegów fizykoterapeutycznych takich jak: krioterapia, ultradźwięki, magnetoterapia wykonanych w połączeniu z laseroterapią oraz bez niej, zastosowanych przy dolegliwości okolicy barku u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi. Skuteczniejszą metodą leczniczą okazała się terapia z wykorzystaniem lasera medycznego.

Słowa kluczowe:

choroba zwyrodnieniowa stawów, ChZS, bark, obręcz barkowa, laser medyczny, laseroterapia

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Obecne podejście do postępowania posturalnego u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Agata Michalska, Zbigniew Śliwiński, Justyna Pogorzelska, Marek Grabski

Agata Michalska, Zbigniew Śliwiński, Justyna Pogorzelska, Marek Grabski – A Current Approach to Postural Care for Patients with Cerebral Palsy. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 102-112

Streszczenie
Rehabilitacja stanowi zasadniczy element postępowania leczniczego w mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD). Jednym z jej celów jest przeciwdziałanie wtórnym deformacjom mięśniowo-szkieletowym. Stosowanie różnorodnych technik w celu minimalizacji nieprawidłowości postawy oraz ułatwienia funkcji określane jest mianem postępowania posturalnego. Obejmuje ono odpowiednie pozycjonowanie pacjentów w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej połączone z fizjoterapią.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego podejścia do postępowania posturalnego w oparciu o przegląd piśmiennictwa.
Wnioski. Jak dotąd nie opracowano ogólnie przyjętych zaleceń dotyczących wsparcia pozycji leżącej, siedzącej i stojącej w ramach programu posturalnego. Większość badań w tym obszarze to badania przeprowadzane na nielicznych grupach, z krótkim czasem obserwacji. Stąd trudna jest ocena skuteczności programu posturalnego, choć wyniki niektórych badań wskazują go, jako obiecującą metodę przeciwdziałania neurogennemu zwichnięciu stawu biodrowego. Uznaje się, że odpowiednie wsparcie pozycji ułatwia podjęcie aktywności i wspiera uczestnictwo osób z MPD, zwiększa poczucie kompetencji i motywuje do działania. Ze względu na zmiany konstrukcyjne sprzętu i wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań istnieje pilna potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym obszarze.

Słowa kluczowe:
postępowanie posturalne, mózgowe porażenie dziecięce

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Czy warto jest zajmować się polską medycyną przełomu XIX i XX wieku w kontekście idei „doraźnej pomocy”?

Jacek Rytkowski, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

Jacek Rytkowski, Marek Kiljański, Zbigniew Ślwiński – Is it worth taking care of Polish medicine at the turn of the 19th and 20th century in the context of the idea of “immediate help”? Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 94-101

Streszczenie
Przedstawiany tekst wpisuje się w projektowany cykl publikacyjny dotyczący szeroko rozumianej problematyki zdrowia publicznego, zabezpieczenia medycznego oraz higieny w Warszawie lat 20 i 30 XXw. Należy podkreślić, że planowana seria ma charakter nowatorski odnoszący się do elementów albo kompletnie nieznanych w literaturze przedmiotu, albo omawianych jedynie fragmentarycznie (na przykład, w publikacjach autorstwa J. Janiuka, E.Szmaj, A.Bołdyrew, Sz. Rudnickiego, M. Nawrot-Borowskiej). Tym bardziej istotnym wydaje się zajęcie wspominaną tematyką w sposób całościowy, wieloaspektowy i pogłębiony.
Pytanie stanowiące motyw niniejszej publikacji jest przewrotne w oczywisty sposób, ponieważ odpowiedź narzuca się samoistnie: owszem, rolą historii jest również troska o pamięć, a zatem badanie każdego elementu rzeczywistości mieści się w zakresie zainteresowań historyków. Jednakże, czy wszystkie zagadnienia „godne są” zainteresowania? Co przesądza o tym, że dany aspekt otoczenia zasługuje na historyczne opracowanie, przekazanie potomnym wiedzy na jego temat. Te pytania są istotne, zaś makiawelizam.

Słowa kluczowe:
medycyna, historia medycyny, doraźna pomoc, zdrowie publiczne

Artykuł opublikowany tylko w j. polskim, dostępny wyłącznie w papierowej wersji czasopisma

Bezpieczny wysiłek fizyczny u pacjentów z cukrzycą

Paulina Głowacka, Marcela Przyłudzka

Paulina Głowacka, Marcela Przyłudzka – Safe physical effort for diabetic patients. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 86-93

 

Streszczenie
Systematyczne podejmowanie regularnego, wyczynowego wysiłku fizycznego jest ważną składową leczenia cukrzycy. Dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy stanowi kluczowy element efektywności treningu fizycznego i sukcesu sportowego. Osoba aktywna sportowo z cukrzycą typu 1 wymaga bardzo precyzyjnego dawkowania insuliny oraz dużej wiedzy i umiejętności interpretacji zjawisk metabolicznych zachodzących w organizmie podczas treningu fizycznego. Błędy w zakresie insulinoterapii zwiększają ryzyko wystąpienia ostrych powikłań cukrzycy, hipoglikemii, kwasicy ketonowej oraz negatywnie wpływają na wyniki sportowe.

Słowa kluczowe:
cukrzyca, sport wyczynowy, insulina – dawkowanie, metabolizm węglowodanów

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Funkcjonalne aspekty terapii zajęciowej

Jerzy Rottermund, Joanna Szymańska, Aneta Warmuz-Wancisiewicz, Renata Szczepaniak

Jerzy Rottermund, Joanna Szymańska, Aneta Warmuz-Wancisiewicz, Renata Szczepaniak – The functional aspects of occupational therapy. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 78-85

 

Streszczenie
Podstawową intencją terapii zajęciowej jest zmniejszanie ograniczeń funkcjonalnych lub całkowita ich likwidacja wraz z dążeniem do uzyskania, na miarę posiadanych możliwości psychofizycznych samodzielności, samowystarczalności i niezależności. Celem pracy jest wskazanie na terapię zajęciową jako środka w dążeniu do doskonalenia sprawności funkcjonalnej, niezbędnej do wykonywania codziennych czynności i zajęć.
Funkcje w medycynie oznaczają czynności oraz wiele procesów fizjologicznych, mających zasadnicze znaczenie w pracy organizmu jako całości. W terapii zajęciowej poprzez określenie „funkcja” rozumie się szereg czynności, które uczestnik terapii jest w stanie wykonać. W artykule przedstawiono i omówiono uwarunkowania przywracania funkcji ruchowych, które terapeuta zajęciowy powinien uwzględnić w swojej pracy zawodowej.

Słowa kluczowe:
terapia zajęciowa, sprawność funkcjonalna, dysfunkcja

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Zmiany ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa pod wpływem serii zabiegów magnetoterapii niskiej częstotliwości – badanie randomizowane z pojedynczą ślepą próbą

Katarzyna Juścińska, Wojciech Garczyński, Ignacy Kłonowski, Tomasz Kowalik, Magdalena Gębska

Katarzyna Juścińska, Wojciech Garczyński, Ignacy Kłonowski, Tomasz Kowalik, Magdalena Gębska – Changes in mobility of the lumbar spine under the influence of a series of low-frequency magnetotherapy procedures – randomized single-blind study. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 64-77

Streszczenie
Wprowadzenie. W literaturze odnajdujemy wiele prac, w których podkreślana jest ogromna rola, jaką pełni fizykoterapia w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości wykorzystywana jest głównie, jako jeden z wielu elementów kompleksowej rehabilitacji.
Cel pracy. Celem badań była ocena wpływu serii zabiegów z użyciem magnetoterapii niskiej częstotliwości na ograniczenie ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa, a także określenie, czy wartość BMI oraz wiek pacjentów, wpływa na uzyskany wynik zakresu ruchomości.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 40 osób, w wieku od 30 do 71 lat. Ruchomość zmierzono pierwszego oraz ostatniego dnia terapii, za pomocą zmodyfikowanego testu palce – podłoga. Badanie było randomizowane z pojedynczo ślepą próbą. W grupie A zastosowano zabieg magnetoterapii niskiej częstotliwości, a w grupie B symulację zabiegu. Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12.
Wyniki. Różnice wyników uzyskanych przed oraz po serii zabiegów w poszczególnych grupach badanych stanowiły wartość nieistotną statystycznie (p = NS).
Wnioski. Magnetoterapia niskiej częstotliwości nie wpływa na zakres ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Wartość wskaźnika masy ciała w nieznacznym stopniu wpływa na zakres ruchów, a także nie ma związku pomiędzy wiekiem osób biorących udział w badaniu a zakresem ruchomości danego odcinka kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
magnetoterapia, pole magnetyczne, lędźwiowy odcinek kręgosłupa, ograniczenie ruchomości

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

1 2 3 4 22