Analiza wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i po udarze mózgu na platformie stabilometrycznej / Analysis of the effect of comprehensive rehabilitation with stabilometric platform on body balance in patients with multiple sclerosis and after stroke

Justyna Redlicka, Jan Niedzielski, Elzbieta Miller

FP 2017; 17(4); 18-23

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu programu kompleksowej rehabilitacji na równowagę ciała u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SR) oraz po udarze mózgu.
Materiał i Metody. Badania zostały przeprowadzone w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w III Szpitalu Miejskim w Łodzi wśród losowo wybranych osób z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego (SR) i po udarze mózgu. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 30 mężczyzn i 20 kobiet w wieku od 32 do 76 lat. U wszystkich pacjentów przeprowadzono dwukrotne badanie równowagi ciała przy użyciu komputerowej platformy stabilometrycznej. Analizie poddano następujące parametry badania: średnią liczbę wszystkich wychyleń, średnią liczbę wychyleń w przód i w tył oraz w prawo i lewo. Wszystkie parametry wychyleń badano zarówno z zamkniętymi oczami jak i z otwartymi oczami. Wyniki badania uzyskane po rehabilitacji porównano z wynikami badania przed jej rozpoczęciem.
Wyniki. Po przeprowadzonym cyklu programu kompleksowej rehabilitacji wśród pacjentów z SR średnia liczba wychyleń z zamkniętymi oczami uległa istotnemu zmniejszeniu (p < 0,001), z otwartymi oczami zaobserwowano poprawę jednak nie tak znaczną (p < 0,2). Podobnie istotną poprawę zaobserwowano wśród pacjentów po udarze mózgu w średniej liczbie wychyleń z zamkniętymi oczami (p < 0,001) natomiast z otwartymi oczami (p < 0,02) wyniki nie były znamienne statystycznie. Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja ma znaczący wpływ na równowagę chorych na stwardnienie rozsiane (SR) i po udarze mózgu. W badaniu z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej lepsze wyniki po cyklu rehabilitacji uzyskali chorzy po udarze mózgu.

Słowa kluczowe:
platforma stabilometryczna, równowaga, udar mózgu, stwardnienie rozsiane

Abstract

Objective. The objective was to evaluate the effect of a comprehensive rehabilitation program on body balance in patients with multiple sclerosis (MS) and after cerebral stroke.
Materials and methods. Tests were performed at the NeurorehabilitationWard of Dr K.Jonscher Municipal Hospital no. 3 in Lodz on randomly selected patients with MS and after stroke. The group included 50 subjects – 30 men and 20 women, aged 32 to 76 years. All the patients were examined twice for body balance with the use of a computerized stabilometric platform. The following parameters were analyzed: the mean number of all sways, the mean number of sways forwards and backwards, as well as to the left and right. All the sway parameters were measured both with eyes closed and open. The results obtained after rehabilitation were compared to those from before the introduction of rehabilitation.
Results. A course of comprehensive rehabilitation of MS patients resulted in a significant reduction of sways with eyes closed (p < 0.001), however less significant with eyes open (p < 0.2). Similarly, a marked improvement was observed in post-stroke patients in the mean number of sways with eyes closed (p < 0.001), whereas with eyes open, the results were not statistically significant (p < 0.02). Conclusions. Comprehensive rehabilitation has a significant effect on the body balance of patients with MS and after stroke. In the trial with the use of a stabilometric platform, better results after a course of rehabilitation were noted inpost-stroke patients.

Key words:

stabilometric platform, balance, stroke, multiple sclerosis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version