Ból barku w niedowładzie połowiczym – wskaźniki kliniczne i wrażliwość uciskowa / Hemiplegic shoulder pain – clinical factors and pain pressure sensitivity

Agnieszka Sobierajska-Rek

FP 2017; 17(4); 24-32

Streszczenie

Ból barku jest typowym objawem towarzyszącym porażeniu lub niedowładowi kończyny górnej po udarze mózgu.
Cel pracy. Celem niniejszej pracy było określenie związku między czynnikami klinicznymi takimi jak podwichnięcie czy zespół ciasnoty podbarkowej, spastycznością, wrażliwością uciskową a częstością występowania bolesnego barku u chorych po udarze mózgu.
Materiał i metodyka. chorzy po udarze mózgu z bólem barku po stronie niedowładnej (n = 26), oraz chorzy po udarze mózgu bez bólu w barku po stronie niedowładnej (n = 11) zostali poddani badaniu wrażliwości uciskowej mięśnia dwugłowego ramienia i mięśnia nadgrzebieniowego, wykonano ocenę kliniczną tkanek miękkich w obrębie barku, sprawności kończyny górnej w skali Brunnstrom oraz spastyczności.
Wyniki. nie stwierdzono różnic we wrażliwości uciskowej mięśnia nadgrzebieniowego między grupą badaną a kontrolną. Zaobserwowano zwiększoną wrażliwość mięśnia dwugłowego w grupie badanej na poziomie tendencji statystycznej. Badani z bolesnym barkiem po stronie niedowładnej cechowali się wyższym poziomem spastyczności w badanej kończynie, a natężenie bólu było skorelowane ze wzmożeniem napięcia mięśniowego. Wnioski. Istnieje zależność między bólem barku po stronie niedowładnej a klinicznymi objawami zespołu uwięźnięcia oaz niestabilności w stawie ramiennym. Stwierdzono tendencję do zwiększonej wrażliwości uciskowej w obrębie mięśnia dwugłowego ramienia w badanej grupie.

Słowa kluczowe:
udar, niedowład połowiczy, ból barku

Abstract

Shoulder pain is a typical symptom accompanying upper extremity paresis or plegia after stroke.
Aim of the study. The aim of this study was to determine relationship among clinical factors, such as subluxation or impingement syndrome, spasticity, pain pressure sensitivity and incidence of shoulder pain in stroke patients.
Material and methods. Stroke survivors with hemiplegic shoulder pain (n = 26), and the controls without shoulder pain (n = 11) underwent pain pressure threshold measure at biceps and supraspinatus, soft tissues in shoulder region, motor function of upper limb in Brunnstrom scale and spasticity were assessed.
Results. There was no difference in sensitivity in supraspinatus, but the correlation at the level of statistical tendency is present in biceps. Spasticity was more severe in the shoulder pain group, and intensity of pain was correlated with an increase in muscle tonus.
Conclusion. There is correlation between the pain in hemiplegic shoulder and symptoms of impingement syndrome and subluxation in shoulder joint. The tendency to increased pain pressure sensitivity was observed in biceps in the group with shoulder pain.

Key words:
stroke, hemiplegia, shoulder pain

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version