Physical therapy in severe cases of Guillain-Barré syndrome – case presentation, management

Włodzisław Kuliński

W.Kuliński – Physical therapy in severe cases of Guillain-Barré syndrome – case presentation, management. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 6-10

Streszczenie
Wstęp. Zespół Guillaina-Barrego (GBS) jest ostro przebiegającą neuropatią z zachorowalnością od 0,6 do 2,2 przypadków na 100 000 osób. Etiologia GBS nie jest do końca wyjaśniona. 20% chorych nie odzyskuje pełnej sprawności.
Materiał. Przedstawiono obraz kliniczny oraz prowadzone postępowanie fizykalno-usprawniające u 2 chorych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Wyniki. Obydwaj chorzy wyszli z Kliniki Rehabilitacji odpowiednio po 6 i 18 miesiącach leczenia i powrócili do pracy.
Wnioski. 1. Chorzy z GBS pomimo niekiedy bardzo ciężkiego przebiegu schorzenia rokują całkowite wyleczenie.
2. Intensywne postępowanie fizykalno-usprawniajace należy prowadzić konsekwentnie od początku schorzenia, nawet wtedy gdy przez okres kilku miesięcy nie obserwujemy najmniejszej poprawy.

Słowa kluczowe:
Syndrom Guillaina-Barrego, postępowanie fizykalno-usprawniające


Abstract

Background. Guillain-Barre syndrome (GBS) is an acute neuropathy with an incidence ranging from 0.6 to 2.2 cases per 100,000. The aetiology of GBS has not yet been explained. 20% of GBS patients do not fully recover.
Material. The paper presents the clinical picture observed in two men with particularly severe GBS and the physical therapy and rehabilitation conducted in these patients.
Results. The patients were discharged from the Department of Rehabilitation after 6 and 18 months of treatment, respectively, and returned to work.
Conclusions. 1. Even though the course of GBS can sometimes be very severe, full recovery is possible. 2. Intensive physical therapy and rehabilitation should be conducted from the onset of the disorder, even if no improvement occurs over several months.

Key words:
Guillain-Barre syndrome, physical therapy and rehabilitation

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version