Assessment of overload changes in the lumbar spine of employees with sedentary nature of work

Magdalena Zygmańska, Anna Błaszczyk, Katarzyna Wegner, Włodzimierz Samborski, Małgorzata Ogurkowska

M. Zygmańska, A. Błaszczyk, K. Wegner, W. Samborski, M. Ogurkowska – Assessment of overload changes in the lumbar spine of employees with sedentary nature of work; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 62-73

Streszczenie

Cel pracy. Celem badań było określenie zmian przeciążeniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa występujących u kobiet i mężczyzn pracujących w pozycji siedzącej oraz określenie jednostki czasu związanej z nasileniem dyskomfortu.
Statyczna pozycja ciała przyjmowana przez długi czas, powoduje powstawanie zmian przeciążeniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Poza zawodowymi czynnikami ryzyka, również sedenteryjny tryb życia lub prace domowe wykonywane przy niedbałej pozycji ciała, mają niebywały wpływ na zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych.
Materiał i Metodyka. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 62 pracowników biurowych wybranej korporacji. Materiał badawczy stanowiło 29 kobiet oraz 33 mężczyzn w przedziale wiekowym 23-61 lat, którzy doświadczali epizodów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Ankieta była oparta na części podmiotowej karty badań metody McKenziego, uzupełniona o część antropometryczną.
Wyniki. Na ból odcinka lędźwiowego uskarża się 84% wszystkich ankietowanych, przy czym objawy somatyczne różnią się płciowo. Ponadto odnotowano współwystępowanie dyskomfortu bólowego w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Nasilenie dolegliwości wzrasta nie tylko proporcjonalnie do wieku ankietowanych ale również podczas codziennych obowiązków zawodowych.
Wnioski. Praca siedząca, pomimo doniesień na temat powstawania zmian przeciążeniowych, w dalszym ciągu przysparza bóle pleców. Dyskomfort odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa świadczy o zjawisku kompensacji. Niedbała pozycja siedząca jest przyczyną szybszego pojawiania się zmian przeciążeniowych i związanych z tym dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe:

kręgosłup, bóle kręgosłupa, układ mięśniowo-szkieletowy, ergonomia pracy, ryzyko zawodowe

Abstract

Objective. The objective of the study was to specify the lumbar spine overload changes in women and men working in a sitting position and to establish when the feeling of discomfort intensifies.
Static position for a long periods of time leads to lumbar spine overload changes. Apart from professional risk factors, sedentary lifestyle also has a tremendous impact on degenerative changes in intervertebral discs.
Material and Methodology. A survey was conducted among 62 office employees, 29 women and 33 men aged 23-61, from a selected corporation, who experienced lumbar pain episodes. The survey was based on the subjective part of the McKenzie method test supplemented with an anthropometric part.
Results. Lumbar pain was reported by 84% percent of the subjects, with the somatic symptoms gender-differentiated and co-occurrence of neck and lumbar pain/discomfort. The pain intensified proportionately to the subjects’ age and when performing professional duties.
Conclusion. Although there are reports on the development of overload changes, sedentary work continues to cause back pain. Cervical and lumbar discomfort is indicative of compensation. An inappropriate sitting position is the reason for accelerated development of overload changes and the related pain.

Key words:

spine, low back pain, musculoskeletal system, work ergonomics, occupational risk

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim / Available only English version