Wpływ Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń na usprawnienie kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu – studium przypadku / Effects of cognitive exercise therapy on upper extremity function in stroke patients – A case study

Joanna Pawełczyk, Katarzyna Adamczewska, Jacek Lewandowski

FP 2017; 17(4); 70-75

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie efektów terapii za pomocą Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń w poprawie funkcji kończyny górnej u pacjentki po udarze mózgu. Materiał i metodyka. Badaną była 76 letnia kobieta cierpiąca na udar niedokrwienny mózgu z głębokim niedowładem połowiczym lewostronnym. Wdrożono terapię opartą na metodzie Kognitywnych Terapeutycznych Ćwiczeń, która odbywała się przez 6 tygodni, z częstotliwością 3 terapie na tydzień. Ewaluacja postępów była wykonywana co 2 tygodnie za pomocą skali oceny kończyny górnej Motor Evaluation Scale for Upper Extremity in Stroke Patients (MESUPES).
Wyniki. U badanej odnotowano poprawę we wszystkich podtestach skali MESUPES. Całkowity progres wyniósł 31%. Najwyższy wynik odnotowano w pierwszej części MESUPES I, dotyczącej ruchów globalnych, który wyniósł 45%. Druga część dotycząca zakresu ruchu w stawach zwiększyła się o 25%, natomiast koordynacja o 17%.
Wnioski. Kognitywne Terapeutyczne Ćwiczenia wykazują pozytywne efekty w poprawie funkcji kończyny górnej u badanej.

Słowa kluczowe:
neuorehabilitacja, udar mózgu, Metoda Perfetti, Kognitywne Terapeutyczne Ćwiczenia

Abstract

Purpose. The purpose of this study was to evaluate the effects of cognitive exercise therapy on upper extremity function in a female stroke patient.
Materials and methods. The study was conducted on a 76-year-old female patient who suffered an ischemic stroke and exhibited severe left-sided hemiparesis. The patient underwent a 6-week therapy regimen based on the cognitive exercise treatment method, with 3 therapy session each week. Therapy progress was evaluated every two weeks using the Motor Evaluation Scale for Upper Extremity in Stroke Patients (MESUPES).
Results. The patient showed motor function improvement on all MESUPES subscales. The overall progress was 31%. The highest rate of improvement (45%) was recorded on the first part of the scale (MESUPES I), which evaluated general movements. In the second part, the patient showed a 25% improvement in joint mobility and a 17% improvement in coordination.
Conclusion. The cognitive exercise therapy proved to be an effective treatment for improving upper extremity function of the patient.

Key words:
neurorehabilitation, stroke, Perfetti method, cognitive exercise therapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version