Articles

Injuries and diseases of the knee joint – diagnostic evaluation

{:pl}W urazowych obrażeniach i schorzeniach stawu kolanowego ustalenie prawidłowego rozpoznania jest bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego.{:}{:en}In traumatic injuries and diseases of the knee joint establishing a correct diagnosis is a very important part of therapeutic management.{:}{:zh}In traumatic injuries and diseases of the knee joint establishing a correct diagnosis is a very important part of therapeutic management.{:}{:ru}In traumatic injuries and diseases

Knee injuriess and their sequelae: epidemiology, pathomechanism and classification schemes

{:pl}Urazowe obrażenia stawu kolanowego stanowią 15-30% wszystkich obrażeń ciała.{:}{:en}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:zh}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:ru}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:lt}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:hr}Traumatic injuries of the

Changes in the circulatory and respiratory systems under the influence of magnetic stimulation

{:pl}Wstęp. Celem badań była próba przybliżenia zjawisk zachodzących podczas wypoczynku, bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnej próby wysiłkowej, wspomaganego magnetostymulacją całego ciała oraz ocena przydatności tego sposobu postępowania w intensyfikacji restytucji powysiłkowej.{:}{:en}Background. The aim of our research was to evaluate the impact of magnetic stimulation on recovery following submaximal physical effort. {:}{:zh}Background. The aim of our research was to evaluate the impact of

Thermovisual imaging in diagnostics and outcome monitoring in disorders of the knee

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono analizę dotychczas przeprowadzonych badań prospektywnych nad zastosowaniem badania termowizyjnego w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia chorób stawu kolanowego.{:}{:en}Background. This article presents an analysis of prospective studies completed to date on the application of thermovisual imaging in the diagnosis and outcome monitoring of disorders of the knee joint.{:}{:zh}Background. This article presents an analysis of prospective studies completed

Treating damage to the cruciate ligaments of the knee

{:pl}Wstęp. Uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, mimo postępów w diagnostyce i coraz doskonalszych sposobów leczenia, nadal stanowi wyzwanie dla ortopedów.{:}{:en}Background. Damage to the cruciate ligaments of the knee, despite progress in diagnostics and constantly improved treatment methods, is still a major challenge for orthopedics.{:}{:zh}Background. Damage to the cruciate ligaments of the knee, despite progress in diagnostics and constantly improved treatment

Changes in floor reaction force while ascending and descending steps in patients undergoing physiotherapy after surgical repair of articular cartilage in the knee

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena zmian sił (N) reakcji podłoża w składowej pionowej kończyn dolnych u pacjentów pomiędzy 14 a 18 tygodniem fizjoterapii po wybranych operacjach chrząstki stawów kolanowych.{:}{:en}Background. The goal of our research was to evaluate changes in vertical floor reaction force (N) in lower limbs of patients between the 14th and 18th week of physiotherapy after selected operations

A comparative study of infrared irradiation treatment with water filters (Hydrosun) and without (Sollux) in the treatment of osteoarthritis of the knee

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie skuteczności działania promieniowania podczerwonego emitowanego przez lampę wyposażoną w filtr wodny (Hydrosun), w porównaniu z konwencjonalnym promieniowaniem podczerwieni (Sollux), w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.{:}{:en}Background. The aim of our study was to compare the clinical effectiveness of conventional and water-filtered infrared irradiation treatment in osteoarthritis of the knee.{:}{:zh}Background. The aim of our study

Evaluation of the effectiveness of Tolpa Physioactive Gel in patients with osteoarthritis

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena zastosowania żelu fizjoaktywnego Tołpa w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych.{:}{:en}Background. The goal of our research was to evaluate the application of Tolpa Physioactive Gel in the treatment of osteoarthritis in peripheral joints.{:}{:zh}Background. The goal of our research was to evaluate the application of Tolpa Physioactive Gel in the treatment of osteoarthritis in peripheral joints.{:}{:ru}Background. The

The impact of local cryotherapy on motor capacity in patients with rheumatoid arthritis

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.).{:}{:en}Background. The aim of our study was to assess the impact of local cryotherapy on the motor capacity of patients with rheumatoid arthritis (RA).{:}{:zh}Background. The aim of our study was to assess the impact of local cryotherapy on the motor capacity of patients with

The application of low level helium-neon laser biostimulation in patients with severe multi-vessel coronary artery disease not qualified for revascularization

{:pl}Wstęp. Biostymulacja laserowa wykorzystuje bezpośrednie działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na procesy komórkowe, bez pośrednictwa ciepła i bez uszkadzania tkanki.{:}{:en}Background. Laser biostimulation uses the direct effect of low-level laser (LLL) radiation on cellular processes without causing heat or tissue damage.{:}{:zh}Background. Laser biostimulation uses the direct effect of low-level laser (LLL) radiation on cellular processes without causing heat or tissue damage.{:}{:ru}Background. Laser

The impact of massage on the leukocyte system in peripheral blood

{:pl}Wstęp. Celem pracy była próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Czy masaż w formie ugniatania mięśni może powodować zmiany w bezwzględnej ilości krwinek białych we krwi obwodowej?{:}{:en}Background. Our research was directed to the following questions: 1. Can muscle massage cause changes in the absolute number of leukocytes in peripheral blood?{:}{:zh}Background. Our research was directed to the following questions: 1.

The suitability of the „toe-touch” test for functional testing in physiotherapy

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów gibkościowych na wyniki testu „palce-podłoga”.{:}{:en}Background. The objective of our study was to specify the relationship between selected flexibility parameters and the results of the „toe-touch” test.{:}{:zh}Background. The objective of our study was to specify the relationship between selected flexibility parameters and the results of the „toe-touch” test.{:}{:ru}Background. The objective of our study

Evaluating the activity of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD-1) in blood platelets exposed to the electromagnetic field emitted in automobiles

{:pl}Wstęp. Krwinki płytkowe odgrywają istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych.{:}{:en}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:zh}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:ru}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:lt}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:hr}Background.

Assessing the risk of accidental falls in the elderly: an analysis of a medium-sized population

{:pl}Wstęp. Częstość upadków w Polsce nie jest znana. Ten problem kliniczny jest niedoceniany zarówno przez lekarzy, jak i fizjoterapeutów.{:}{:en}Background. The incidence of falls among the elderly has not yet been the subject of a major, in-depth study.{:}{:zh}Background. The incidence of falls among the elderly has not yet been the subject of a major, in-depth study.{:}{:ru}Background. The incidence of falls among

Rehabilitation after total knee arthroplasty: a vital element in comprehensive management

{:pl}O dobrym wyniku endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego decyduje właściwe określenie wskazań do zabiegu, prawidłowa technika operacyjna wykonanego zabiegu oraz odpowiednie postępowanie pooperacyjne i prawidłowe leczenie usprawniające.{:}{:en}A good outcome after arthroplasty depends on proper determination of the indications for surgery, good operative technique, and - especially important - proper postoperative treatment and medical rehabilitation.{:}{:zh}A good outcome after arthroplasty depends on proper

Total knee arthroplasty: surgical treatment for patients with advanced diseases and extensive deformation of the knee

{:pl}Obecnie endoprotezoplastyka całkowita jest podstawowym zabiegiem operacyjnym u chorych z rozległymi zniekształceniami stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej czy reumatoidalnego zapalenia stawów i jest uważana w tych przypadkach za metodę z wyboru.{:}{:en}Total knee arthroplasty has become a common surgical intervention in cases of widespread deformation of the knee joint due to the progress of arthritis or rheumatoid arthritis, and is

S-E-T: Possibilities for use in coxarthrosis deformans

{:pl}Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów stabilizujących staw biodrowy.{:}{:en}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:zh}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:ru}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:lt}The purpose