Characteristics of lateralization in children aged 5-7 years

Sylwia Potępa, Aleksandra Czaplińska, Alicja Salwach, Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska-Szopa

S.Potępa, A. Czaplińska, A. Salwach, L. Szkoda, A. Szopa, M. Domagalska-Szopa – Characteristics of lateralization in children aged 5-7 years. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 60-68

Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) represents an extensive class of symptoms manifested as deficiencies in such fields as communication, social development and stereotypical behavioural patterns. Autism symptoms appear in social interactions issues, mood disorders, somatosensory disorders, concentration problems. The conversion disorders are frequently diagnosed in autistic children. Maintaining the standing balance is an immensely important skill in the child’s development, which consists in controlling the centre of gravity over the support plane. Appropriate balance is necessary for successful performance of numerous daily actions. Retarded development of balance impedes the future motor development and affects the opportunity of the children’s involvement in interactions with peers.
The purpose of this paper was an impartial evaluation of balance skills in children with autism spectrum disorder.
Material and methods. 30 children 5-7 year-old with ASD, including 22 boys and 8 girls. Methods: The Scoring Form for Fullerton Advanced Balance (FAB) Scale test was used for evaluation of the balance.
Results. The lowest results were obtained in the tandem walk and stand on one leg test. The test results varied in specific age groups, however, the differences were not significant. Substantial differences were displayed in tandem gait test for specific age groups.
Conclusions. In children with ASD disorders in balance skills occur.

Key words:
lateralization, functional asymmetry, side dominance

 

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Evaluation of balance in 5-7-year-old children with autism spectrum disorder

Alicja Salwach, Aleksandra Czaplińska, Sylwia Potępa, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

A. Salwach, A. Czaplińska, S. Potępa, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – Evaluation of balance in 5-7-year-old children with autism spectrum disorder. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 38-44

Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) represents an extensive class of symptoms manifested as deficiencies in such fields as communication, social development and stereotypical behavioural patterns. Autism symptoms appear in social interactions issues, mood disorders, somatosensory disorders, concentration problems. The conversion disorders are frequently diagnosed in autistic children. Maintaining the standing balance is an immensely important skill in the child’s development, which consists in controlling the centre of gravity over the support plane. Appropriate balance is necessary for successful performance of numerous daily actions. Retarded development of balance impedes the future motor development and affects the opportunity of the children’s involvement in interactions with peers.
The purpose of this paper was an impartial evaluation of balance skills in children with autism spectrum disorder.
Material and methods. 30 children 5-7 year-old with ASD, including 22 boys and 8 girls. Methods: The Scoring Form for Fullerton Advanced Balance (FAB) Scale test was used for evaluation of the balance.
Results. The lowest results were obtained in the tandem walk and stand on one leg test. The test results varied in specific age groups, however, the differences were not significant. Substantial differences were displayed in tandem gait test for specific age groups.
Conclusions. In children with ASD disorders in balance skills occur.

Key words:
autism, balance, postural control

 

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Wyniki zastosowania gipsów hamujących u 5-letniego dziecka ze spastycznym niedowładem połowiczym – studium przypadku / Outcomes following inhibiting casts treatment in a 5 years old child with spastic hemplegic cerebral palsy – a case report

Małgorzata Domagalska–Szopa,  Andrzej Szopa,
Weronika Gallert–Kopyto, Krzysztof Bąk, Anna Dawczyk, Ryszard Plinta

FP 2015; 15(1); 24-34

Streszczenie
U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z definicji występują zaburzenia ruchowe. Podstawowym celem programu usprawniania tych dzieci jest wspomaganie rozwoju jak najlepszej jakości wzorców postawy i lokomocji. Prezentowane studium dotyczy 5-letniej dziewczynki, zdiagnozowanej jako średnio ciężkie mózgowe porażenie dziecięce: prawostronny spastyczny niedowład połowiczy. Opracowanie przedstawia wpływ programu nieinwazyjnej terapii, polegającej na połączeniu indywidualnego programu usprawniania (wg koncepcji NDT), wspomaganego zastosowaniem gipsów hamujących na poprawę wzorców postawy i chodu.
U dziecka dwukrotnie (przed i po zakończeniu terapii) przeprowadzono ocenę funkcjonalną, która obejmowała: kliniczną ocenę spastyczności; rozkład sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu, testy posturograficzne oraz analizę chodu. W wyniku zastosowanej terapii uzyskano obniżenie stopnia spastyczności w obrębie mięśni  kończyny dolnej niedowładnej. Zarówno deficyt zakresu ruchu  jak i kąt spastyczności w stawie kolanowym i skokowym zdecydowanie zmniejszyły się, co wpłynęło na poprawę kontroli posturalnej i wzorca chodu pacjenta.
Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowanie usprawniania, wspomaganego zastosowaniem gipsów hamujących, może być skuteczną formą obniżenia poziomu spastyczności oraz poprawy kontroli posturalnej i wzorców chodu u młodszych dzieci z niedowładem połowiczym. Wczesne rozpoznanie spastyczności mięśnia trójgłowego oraz zastosowanie adekwatnego leczenia zachowawczego może wyeliminować potrzebę inwazyjnych form leczenia i związanych z nimi zagrożeń w tej populacji dzieci.

Słowa kluczowe:
spastyczność, dynamiczna ocena zakresu ruchu, rozkład sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu, posturografia, trójpłaszczyznowa analiza chodu


Abstract

In children with Cerebral palsy (CP), according to the definition, motor disorders occur.
The primary aim of the rehabilitation in this group of children is to support the development of the best quality of motor and posture patterns. Presented study describes the effects of non-invasive physical therapy, based on Neurodevelopmental Treatment (NDT) connected with serial inhibiting casts application, on postural control and gait pattern improvement in 5 years old child with spastic hemiplegia.
Functional assessment, before and after treatment, included: clinical measures of spasticity, weight – bearing distribution between body sides, posturography testing and gait analysis. Applied therapy influenced on: reduction of spasticity in the affected limb and improvement in postural control and gait parameters. Both range of movement (ROM) deficit and spasticity angle (AOS) in knee and ankle decreased and effected on postural control and gait improvement.
Obtained results demonstrate that non-invasive procedures of physical intervention, connected with serial inhibiting casts application, can be successful method of spasticity reduction, postural control and gait improvement in young children with spastic unilateral CP. Early detection of spasticity of triceps contracture and proper physical intervention may eliminate the need for invasive intervention and its associated risks in this population.

Key words:
spasticity, dynamic assessment of range of movement, distribution of pressure forces of body weight on support plane, posturography, three-dimensional gait analysis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Zaburzenia narządu ruchu u kobiet w zespole Turnera – studium przypadku / Musculoskeletal disturbances in women with Turner’s syndrome – case report

Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa, Weronika Gallert-Kopyto, Krzysztof Bąk, Anna Dawczyk, Aneta Gawlik, Agnieszka Drosdzol-Cop, Ryszard Plinta

FP 2015; 15(2); 82-90

Streszczenie
Mianem zespołu Turnera określa się najczęściej spotykaną aberrację genetyczną związaną z chromosomami płciowymi. U dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera występują charakterystyczne cechy związane z wyglądem zewnętrznym, które określa się mianem fenotypu turnerowskiego. Ponadto, u pacjentek występują także zaburzenia, które bezpośrednio dotyczą narządu ruchu.
Niniejszy opis przypadku oparty jest na wynikach oceny funkcjonalnej 18 letniej – wybranej losowo – pacjentki Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, gdzie na podstawie badania cytogenetycznego stwierdzono wysokie stężenie gonadotropin, typowe dla zespołu Turnera. W ramach przeprowadzonej oceny zostały wykonane wybrane badania funkcjonalne, które wykazały liczne zaburzenia dotyczące nieprawidłowości postawy ciała, zaburzeń orientacji miednicy w przestrzeni, asymetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podparcia oraz zaburzeń wzorca chodu. Nie zaobserwowano natomiast zaburzeń w zakresie wyników badań spirometrycznych, a także podstawowych miar stabilograficznych.
Uzyskane wyniki mogą wskazywać na występowanie innych, niż wykazane w literaturze przedmiotu, zaburzeń narządu ruchu u kobiet z zespołem Turnera.
Potwierdzenie zaburzeń funkcjonalnych wynikających z zaburzeń narządu ruchu u kobiet z zespołem Turnera może wskazywać na potrzebę przeprowadzania w tej grupie pacjentek diagnostyki funkcjonalnej oraz konieczność podejmowania wczesnej interwencji fizjoterapeutycznej.

Słowa kluczowe:
fotogrametryczna ocena postawy ciała, pomiary spirometryczne, komputerowa ocena wysklepienia stóp, ocena rozkładu masy ciała, trójpłaszczyznowa analiza chodu


Abstract

Turner’s syndrome term defines the most commonly encountered genetic aberration, connect-ed with genital chromosomes. In girls and women with Turner’s syndrome, characteristic ex-ternal appearance features (called Turner’s phenotype) occur. Moreover, patients also exhibit disturbances directly related to musculosceletal system. Presented case study is based on the results of the functional assessment of 18 years old – randomly selected – patient from Paediatric, Endocrinology and Children’s Diabetology, where on the basis of cytogenetic examination high concentration of gonadotropins typical for Turner’s syndrome was found. As part of the research, following exams have been made: ob-jective photogrammetric assessment of body posture, spirometry measurement, computerized evaluation of feet arches, assessment of body weight distribution and three dimensional gait analysis. The results of this study revealed various functional disturbances in: postural control, pelvic space orientation, weight bearing distribution and in gait pattern. However, there were no spirometry and basic stabilography measures disturbances. Received results may suggest the presence of other disturbances in Turner’s syndrome than those described in literature. Confirmation of musculosceletal functional disorders would indicate the need for early functional diagnostic procedures and early physiotherapy intervention in patients with Turner’s syndrome starting in infancy.

Key words:
photogrammetric assessment of body posture, spirometric measurements, computer assessment of feet arches, assessment of body-weight distribution, three-dimensional gait analysis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Physiotherapist – occupational predispositions. Level of flexibility

Weronika Gallert-Kopyto, Andrzej Knapik, Dagmara Wasiuk-Zowada, Anna Brzęk, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

W. Gallert-Kopyto, A. Knapik, D. Wasiuk-Zowada, A. Brzęk, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – Physiotherapist – occupational predispositions. Level of flexibility. FP 2016;16(4);130-140

Abstract

Background. Possibly high level of functional efficiency is not only the foundation of human welfare, but it also plays an important role in fulfilling social functions, including professional functions. Among professions in which physical fitness is an important element of the quality of work stands out the profession of physiotherapist. Flexibility is one of the components of physical fitness. In those professions, which are characterized by volatility of positions and different effort load, the appropriate level of flexibility seems to be of particular importance.
Aim of the study. The aim of the study was to determine the level of mobility (flexibility) of the trunk among physiotherapy students. It was also decided to investigate how such variables as gender, age, morphological parameters, past and current physical activity are related to the present level of flexibility.
Material and methods. 341 people have been examined: 289 women (84.25% of the total) and 52 men (15.25%). The average age of the study group was: 20.26 years (SD = 1.69) for women; 19.85 years (SD = 1.73) for men. All of these persons were physiotherapy students.
Following data have been collected: age, past sports and physical activity – according to the Baecke questionnaire. Anthropometric measurements and three – plane measurement of the flexibility of the spine have been also made.
Results. There have been weak relationships between morphological parameters and flexibility – only in women. Physical activity strongly differentiated the level of flexibility among women in a sagittal plane (p <.05) and a transverse plane (p <.001; p <.002), a similar situation is with past sports: a sagittal plane: (p <.001) and a lateral plane on the left side (p <.05). In men, only past sports differentiated flexibility in a transverse plane on the right side (p <.05). Conclusions. The level of flexibility varies individually, especially in a sagittal plane. Gender, age and morphological parameters in young adults are poorly associated with the flexibility. Past and current physical activity have a positive influence on the trunk functional efficiency. Keywords: functional efficiency, trunk flexibility, physical fitness, three – plane measurement of the flexibility, physiotherapy profession

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

The level of burnout among representatives of medical professions

Karolina Pasternak, Weronika Gallert-Kopyto, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

K. Pasternak, W. Gallert-Kopyto, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – The level of burnout among representatives of medical professions. FP 2016;16(2);84-90

Abstract

Aim of the study. Burnout is a phenomenon which affects many professions, which are based not only on disturbed man-labor relations, close interpersonal relationships, but first of all are based on specific approach to another human being, requiring patience, empathy and commitment. Despite many scientific studies there is no clear solution to the problem of burnout in medical professions, which is a problem underrated and extremely important, especially from the patient’s point of view.
Material and methods. Presented study was designed to determine the prevalence and the level of burnout among medical professionals: doctors, physiotherapists, nurses and midwives. Among 209 medical professionals, evaluation of the level of depersonalization, emotional exhaustion and a sense of their own achievements, using the original questionnaire: Burnout Questionnaire MBI (Maslach Burnout Inventory) by Ch. Maslach has been carried out.
Results. The results showed that the highest percentage of burn out in employees was noted among doctors and nurses. In addition, it was found that the severity of burnout cases among medical staff depends on the specific clinical department, age of the respondents and years worked in the profession.
Conclusions. Results of this study do not allow to definite unequivocal conclusions, however, these results are encouraging enough to continue studies in this field of study in a much wider population of representatives of various professional groups.

Key words:
burnout, medical professions, MBI questionnaire

Pobierz/Download/下載 Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error