Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część I / Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part I

Monika Mucha-Janota, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń,
Karolina Sieroń-Stołtny

FP 2014; 14(3); 6-11

Streszczenie
Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji. Celem pracy jest ocena przydatności stosowania fali akustycznej i jonowego rezonansu cyklotronowego oraz ich łącznego stosowania w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 80 chorych, mężczyzn i kobiet w wieku 35-75 lat (średnia wieku 50,6 lat) z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do czterech grup terapeutycznych. K – grupa leczona pozorowaną falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA – grupa leczona falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, JRC – grupa leczona jonowym rezonansem cyklotronowym i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA+JRC – grupa leczona falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym. Przed i po trzytygodniowej terapii oceniano: ruchomość kręgosłupa-w płaszczyźnie strzałkowej w teście Schobera, w płaszczyźnie czołowej w teście Molla i Wrighta.
Wyniki. Test Schobera pokazał podobny poziom różnicy ruchomości przed i po terapii dla grupy JRC 2,8 cm ±0,84 i gr. FA+JRC 2,83 cm ±1.1 przy p <0,001. Procent zmian względem gr. K dla gr. JRC wyniósł 56% poprawy dla gr. FA+JRC 70% poprawy. W teście Molla i Wrighta różnica ruchomości w płaszczyźnie czołowej przed i po terapii w gr. FA to 1,15 cm, w gr. JRC 2,47 cm, gr. FA+JRC 2,90 cm przy p <0,001 Wnioski.Jonowy rezonans cyklotronowy i fala akustyczna z jonowym rezonansem cyklotronowym zwiększają zakres ruchomości kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Słowa kluczowe: fala akustyczna, jonowy rezonans cyklotronowy, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego


Abstract

Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all patients. Another new methods in this area are evidences in search of ‚personal treatment’. It means personalized treatment. These methods, what is obvious, need to be verified. The aim of the study was to evaluate the utility of the acoustic wave and ion cyclotron resonance, and their combined use in the treatment of osteoarthritis of the lumbar spine.
Material and methods. The study group involved 80 patients, both men and women aged 35-75 years (average age 50.6 years) with osteoarthritis of the lumbar spine. Patients were randomly assigned to four treatment groups. K – group treated with simulated acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA – group treated with acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, JCR – group treated with ion cyclotron resonanse and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA +JRC – group treated with acoustic wave and ion cyclotron resonance. Before and after three weeks of therapy there was an assesment of: the mobility of the spine in the sagittal planein Schober test and the frontal plane in Moll and Wright test.
Results. Schober test showed a_similar level of mobility difference before and after treatment for a_ICR group 2.8_cm ±0.84 and thickness. ICR+AW + 2.83_cm ±1.1 at P <0.001. According to group K, 56% percentage changes of improvement gained ICR group, group AW+ICR gained 70% of improvement. In the Moll and Wright test mobility difference in the frontal plane before and after treatment in AW group is 1.15_cm in thickness. ICR 2.47_cm thick. AW+ICR 2.90_cm at p<0.001 Conclusions. Ion cyclotron resonance and acoustic wave with ion cyclotron resonance increase the range of motion for osteoarthritis of the lumbar spine. Key words: acoustic wave, ion cyclotron resonanse, degenerative disease of the lumbar spine

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część II / Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part II

Monika Mucha-Janota, Romualda Mucha, Aleksander Sieroń,
Karolina Sieroń-Stołtny

FP 2014; 14(4); 6-13

Streszczenie
Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji. Celem pracy jest ocena przydatności stosowania fali akustycznej i jonowego rezonansu cyklotronowego oraz ich łącznego stosowania w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 80 chorych, mężczyzn i kobiet w wieku 35-75 lat (średnia wieku 50,6 lat) z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do czterech grup terapeutycznych. K – grupa leczona pozorowaną falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA – grupa leczona falą akustyczną i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, JRC – grupa leczona jonowym rezonansem cyklotronowym i kinezyterapią wg. zmodyfikowanych ćwiczeń Meina, FA+JRC – grupa leczona falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym. Przed i po trzytygodniowej terapii oceniano: ruchomość kręgosłupa-w płaszczyźnie strzałkowej w teście Schobera, w płaszczyźnie czołowej w teście Molla i Wrighta.
Wyniki. Test Schobera pokazał podobny poziom różnicy ruchomości przed i po terapii dla grupy JRC 2,8 cm ±0,84 i gr. FA+JRC 2,83 cm ±1.1 przy p <0,001. Procent zmian względem gr. K dla gr. JRC wyniósł 56% poprawy dla gr. FA+JRC 70% poprawy. W teście Molla i Wrighta różnica ruchomości w płaszczyźnie czołowej przed i po terapii w gr. FA to 1,15 cm, w gr. JRC 2,47 cm, gr. FA+JRC 2,90 cm przy p <0,001 Wnioski.Jonowy rezonans cyklotronowy i fala akustyczna z jonowym rezonansem cyklotronowym zwiększają zakres ruchomości kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Słowa kluczowe: fala akustyczna, jonowy rezonans cyklotronowy, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego


Abstract

Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all patients. Another new methods in this area are evidences in search of ‘personal treatment’. It means personalized treatment. These methods, what is obvious, need to be verified. The aim of the study was to evaluate the utility of the acoustic wave and ion cyclotron resonance, and their combined use in the treatment of osteoarthritis of the lumbar spine.
Material and methods. The study group involved 80 patients, both men and women aged 35-75 years (average age 50.6 years) with osteoarthritis of the lumbar spine. Patients were randomly assigned to four treatment groups. K – group treated with simulated acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA – group treated with acoustic wave and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, JCR – group treated with ion cyclotron resonanse and kinesitherapy according to modified Mein’s exercises, FA +JRC – group treated with acoustic wave and ion cyclotron resonance. Before and after three weeks of therapy there was an assesment of: the mobility of the spine in the sagittal planein Schober test and the frontal plane in Moll and Wright test.
Results. Schober test showed a_similar level of mobility difference before and after treatment for a_ICR group 2.8_cm ±0.84 and thickness. ICR+AW + 2.83_cm ±1.1 at P <0.001. According to group K, 56% percentage changes of improvement gained ICR group, group AW+ICR gained 70% of improvement. In the Moll and Wright test mobility difference in the frontal plane before and after treatment in AW group is 1.15_cm in thickness. ICR 2.47_cm thick. AW+ICR 2.90_cm at p<0.001 Conclusions. Ion cyclotron resonance and acoustic wave with ion cyclotron resonance increase the range of motion for osteoarthritis of the lumbar spine. Key words: acoustic wave, ion cyclotron resonanse, degenerative disease of the lumbar spine

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Please follow and like us:
error