Comparison of circumference of women’s upper limbs after radical breast amputation subjected and not subjected to early professional rehabilitation

Elżbieta Niedbała, Leszek Kołodziejski

FP 2013; 13(4); 37-43

Streszczenie
Usunięcie układu chłonnego pachy podczas radykalnej amputacji piersi (RAP) utrudnia odpływ chłonki z kończyny górnej i może powodować obrzęk limfatyczny kończyny górnej (OLKG). Celem badania było porównanie obwodów kończyn górnych u kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi (RP) korzystających i nie korzystających z wczesnej profesjonalnej rehabilitacji. Materiał i metody. Badaniem objęto 146 członkiń klubów Amazonka poddanych jednostronnej RAP sposobem Maddena w latach 2002-2009. 71 pacjentek z województwa małopolskiego (grupa M) operowano w Centrum Onkologii w Krakowie i 75 z województwa świętokrzyskiego (grupa Ś) operowano w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. U wszystkich stosowano jednakowe standardowe postępowanie onkologiczne. Jedyną znaczącą różnicą między ośrodkami leczącymi był sposób prowadzenia wczesnej rehabilitacji chorych. W grupie M prowadziły ją przeszkolone pielęgniarki i wolontariuszki klubu Amazonka a chore kontynuowały samodzielnie ćwiczenia w domu. W grupie Ś zawodowi fizjoterapeuci prowadzili kompleksową rehabilitację w warunkach stacjonarnych. U wszystkich kobiet uzyskano dane dotyczące wieku, przebytego leczenia i rehabilitacji oraz wykonano pomiary obwodów obu kończyn górnych. Kobiety obu grup (M i Ś) porównano pod względem cech populacyjnych, przebytego leczenia oraz obwodów kończyn górnych i występowania OLKG.
Wyniki. Pomimo znaczącej różnicy w prowadzeniu wczesnego usprawniania pacjentki z M i Ś nie różniły się znacząco wielkością obwodów kończyn górnych oraz występowaniem i wielkością OLKG po stronie RAP.
Wnioski:
1. U kobiet po radykalnej amputacji piersi poddanych wczesnej profesjonalnej i nieprofesjonalnej rehabilitacji, w późnym okresie obserwacji obwody kończyn górnych były podobne.
2. W obu grupach (M i Ś) odsetek kobiet z OLKG był niski.

Słowa kluczowe:
mastektomia, obwody kończyn górnych, obrzęk limfatyczny


Abstract

Removing the lymphatic system of the armpit during the radical mastectomy hinders the outflow of lymph from the upper limb. Aim of the work. The aim of this report is to compare the circumference of women’s upper limbs post-surgical breast cancer undergone to early professional and unprofessional rehabilitation. Material and methods. A group of 146 members of Amazon Club subjected to radical breast amputation by Maddens methods between 2002-2009, have been evaluated. 71 patients from Malopolska (M group) were operated on in the Oncological Centre of Krakow (OCK) and 75 from Świętokrzyskie (Ś group) were operated on in the Świętokrzyskie Oncological Centre in Kielce (SCO). For all the patients the same, standard oncological procedures were used. The only significant difference between the medical centres was the method of conducting early post operative rehabilitation. In the M group it was conducted by trained nurses and volunteers of Amazon Club and the patients continued their exercises on their own at home. In Ś group a complex rehabilitation in the stationary conditions was conducted by professional physiotherapists. Data of all the women have been obtained including the patients’ age, past treatment and rehabilitation or the circumference of upper limbs were done. Women from both groups (M i S) were compared regarding antropometric features, past treatment and circumference of upper limbs and development of lymphedema. Results. In spite of the considerable difference in the method of early postoperative rehabilitation the patients from M i S did not differ significantly as regards circumference of their upper limbs, occurrence and volume lymphedema on the operated side.
Conclusions:
1. At women after radical mastectomy subjected to the early professional and unprofessional rehabilitation, in the late period of observation, the circumference of their upper limbs were the similar.
2. In both groups M i S the percentage of women with lymphedema was low.

Key words:
mastectomy, circumference upper limbs, lymphedema

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskim/Available only Polish version

Fizjoterapia w leczeniu obrzęku limfatycznego / Physiotherapy in the treatment of lymphoedema

Jacek Kultys, Teresa Pop, Ryszard Bielak

FP 2015;15(3);64-77

Streszczenie
Obrzęk limfatyczny jest przewlekłą chorobą, spowodowaną zaburzeniem działania układu limfatycznego, prowadzącym do gromadzenia się chłonki w przestrzeni śródmiąższowej. Konsekwencją pierwotnego lub wtórnego obrzęku limfatycznego jest nieestetyczny wygląd kończyny, ograniczenie jej czynności, a nieraz znaczne zniekształcenie kończyny z deformacją struktur kostno-stawowych i zanikami mięśniowymi. U chorych często pojawiają się problemy emocjonalne, wpływające na kontakty interpersonalne i jakość życia pacjentów. Kompleksowa fizjoterapia udrażniająca jest nadal uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia zachowawczego obrzęku limfatycznego, a odpowiednie zaplanowanie i stosowanie jej w poszczególnych stopniach zaawansowania choroby przynosi dobre efekty terapeutyczne.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, leczenie, kompleksowa fizjoterapia udrażniająca


Abstract
Lymphoedema is a chronic disease caused by the malfunction of the lymphatic system, leading to the accumulation of lymph in the interstitial space. The consequence of a primary or secondary lymphoedema is an unesthetical appearance of the limb, limited activity, and sometimes a significant distortion with a deformation of osteoarticular structures and muscle atrophy. Emotional problems often appear, affecting interpersonal relationships and the quality of life of the patients. A complete decongestive physiotherapy is still considered to be the most effective method of conservative treatment of lymphoedema, where a corresponding plan and implementation of the treatment throughout different degrees of severity of the disease brings good therapeutic results.
Key words:
lymphoedema, treatment, complex decongestive physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

Możliwości zastosowania dynamicznego plastrowania u kobiet po usunięciu węzłów chłonnych z powodu raka gruczołu piersiowego / Possible applications of dynamic taping in women after the removal of lymph nodes because of breast cancer

Anna Lipińska, Magdalena Lipińska-Stańczak, Paweł Macek, Renata Szczepaniak, Sławomir Jandziś, Zbigniew Śliwiński

FP 2015;15(4);16-31

Streszczenie
Wstęp. W Polsce i na świecie rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Powikłania, występujące po zastosowanej terapii, obniżają jakość życia pacjentek. Jednym z wielu niekorzystnych skutków leczenia raka piersi jest obrzęk limfatyczny. Usunięcie węzłów chłonnych i uszkodzenie naczyń limfatycznych utrudnia transport wysokocząsteczkowych białek, jednocześnie wpływa na wzmożenie ciśnienia koloidoosmotycznego, zatrzymanie wody w przestrzeni międzytkankowej,  utratę napięcia naczyń limfatycznych oraz obniżenie ciśnienia hydrostatycznego. Nie leczony obrzęk limfatyczny wywołuje dolegliwości w postaci nawracających stanów zapalnych skóry, naczyń limfatycznych, co w znacznym stopniu ogranicza sprawność psychofizyczną chorych oraz sprzyja rozwojowi mięsaka limfatycznego kończyny górnej po stronie mastektomii. Jedną z metod leczenia lymphoedemy jest Kinesiology Taping. W Polsce coraz częściej używa się terminu dynamiczne plastrowanie. Zastosowanie tej metody powoduje, że w bezbolesny i naturalny sposób w organizmie pacjenta następują procesy lecznicze.
Cel pracy. Przedstawienie możliwości zastosowania technik limfatycznych dynamicznego plastrowania u kobiet po amputacji piersi oraz ocena wpływu zastosowanych aplikacji na wtórny obrzęk limfatyczny. Cel główny został zweryfikowany poprzez następujące hipotezy badawcze:
1.Aplikacje dynamicznego plastrowania zmniejszają obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii.
2.Techniki metody Kinesiology Tapingu wpływają na zmianę zakresów ruchów  w stawach kończyny górnej.
Materiał i metody badawcze. Badanie wykonano w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Grupa badana liczyła 73 pacjentki po mastektomii, u których stwierdzono wtórny obrzęk limfatyczny kończyny górnej. Objętość kończyn górnych był mierzony przy użyciu menzury wypełnionej wodą. Pomiary zakresów ruchu w stawach kończyn górnych były wykonywane za pomocą goniometru.                                                                                 Wyniki i wnioski. Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że zastosowane aplikacje limfatyczne zmniejszają obrzęk limfatyczny,  zwiększają zakresy ruchu w stawach kończyny górnej po stronie operowanej oraz wspierają procesy lecznicze przyczyniając się do poprawy sprawności fizycznej i jakości życia.

Słowa kluczowe:
rak piersi, obrzęk limfatyczny, dynamiczne plastrowanie, Kinesiology Taping

Abstract
Introduction. In Poland and in the world breast cancer is the most frequent malignancy among women. Complications occurring after the applied therapy lower the quality of patients’ life. One of the many adverse effects of breast cancer treatment is lymphedema. Removal of lymph nodes and damage to lymphatic vessels make the transport of high-molecular proteins difficult, and at the same time, they have an influence on an increase in the colloid-osmotic pressure, water retention in the inter-tissue space, the loss of lymphatic vascular tone and reduction of the hydrostatic pressure. If not treated, lymphedema causes ailments in the form of recurrent inflammatory conditions of the skin, lymphatic vessels, which greatly reduces the patients’ psychophysical efficiency and promotes the development of lymphosarcoma of the upper limb on the side of mastectomy. One of the methods of lymphedema treatment is Kinesiology Taping. In Poland, the term dynamic taping is more and more frequently used. Application of this method causes that healing processes occur in the patient in a painless and natural way.
Aim. To present the possibilities of using lymphatic techniques of dynamic taping in women after mastectomy and to assess the impact of the applications on the secondary lymphedema.  The author decided to verify the main objective through the following research hypotheses:
1.Applications of dynamic taping reduce lymphedema in women after mastectomy.
2.Techniques of the Kinesiology Taping method influence the change of motion ranges in the joints of the upper limb.
Material and research methods. The study was performed in the Department of Rehabilitation of Holycross Cancer Centre in Kielce. The study group consisted of 73 patients after mastectomy diagnosed with secondary lymphedema of the upper limb. The volume of upper limbs was measured with the use of a measuring cylinder filled with water. Measurements of motion ranges in the joints of upper limbs were performed with the use of a goniometer.
Results and conclusions. Analysis of the results shows that the employed lymphatic applications reduce lymphedema, increase the range of motion in the joints of the upper limb on the operated side and promote healing processes, contributing to the improvement of physical efficiency and the quality of life.

Key words:
breast cancer, lymphedema, dynamic taping, Kinesiology Taping

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Opóźniona diagnoza i leczenie pierwotnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych – studium przypadku / Delayed diagnosis and treatment of primary lymphoedema of lower limbs – case study

Rita Hansdorfer-Korzon, Jacek Teodorczyk, Marcin Gruszecki, Michał Korzon

FP 2016;16(2);42-53

Streszczenie
Leczenie pierwotnego obrzęku limfatycznego stwarza wiele problemów pacjentowi jak i całemu zespołowi medycznemu. Całkowite wyleczenie bowiem z racji uszkodzenia anatomicznych dróg odpływu chłonki nie jest możliwe, a terapia ma na celu jedynie zmniejszenie rozmiarów kończyny, przywrócenie jej funkcji i poprawienie aspektów kosmetycznych. Leczenie jest trudne, wieloetapowe i nawet w przypadku dobrych wyników kosztowne i czasochłonne. Obrzęki pierwotne nie są patologią bardzo częstą, toteż problem związany z ich diagnostyką i leczeniem pozostaje często na marginesie zainteresowania lekarzy. W przeciwieństwie do dobrze zorganizowanej pomocy, jaką otrzymują chorzy z obrzękiem w obrębie kończyn górnych (głównie po leczeniu chirurgicznym raka sutka) możliwości rozpoznania, diagnostyki i wdrożenia postępowania usprawniającego u osób z idiopatyczną postacią obrzęku limfatycznego kończyn dolnych są istotnie ograniczone. Chociaż w ostatnich latach intensywnie propagowana jest wiedza dotycząca zasad stosowania terapii przeciwzastoinowej nadal w wielu ośrodkach wdrażana jest nieprawidłowo. Nieleczony lub niewłaściwie leczony obrzęk staje się nieodwracalny wskutek rozplemu tkanki łącznej, czym różni się od obrzęków na innym podłożu. Narastający obrzęk doprowadzający do stopniowej deformacji i zaburzeń funkcji kończyny, wpływa negatywnie na stan psychiczny pacjenta. Późne rozpoznanie, kosztowne, uciążliwe i długotrwałe leczenie, którego efekt jest niejednokrotnie niezadawalający wpływa istotnie na jakość życia chorego. W pracy przedstawiono jeden z licznych przypadków pacjentek z rozpoznanymi późno i nieprawidłowo leczonymi obrzękami pierwotnymi, które mają być ilustracją typowych zaniedbań w dążeniu do ustalenia diagnozy i wdrożenia leczenia w tej jednostce chorobowej. Podkreślono także rolę badania LS jako złotego standardu w diagnostyce obrzęków pierwotnych i jej ograniczonej przydatności w ocenie skuteczności leczenia.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, pierwotny wrodzony obrzęk limfatyczny, rehabilitacja, limfoscyntygrafia


Abstract
Treatment of lymphoedema is problematic for the patient and the entire medical team. Complete recovery, because of anatomical damage to the outflow tract of lymph, is not possible and the therapy is intended only to reduce the size of the limb, restore its function and improve the cosmetic aspects. Treatment is difficult, multistage, unpredictable and even if results are good, expensive and time consuming. Primary lymphoedema is not common disease, so the problem of its diagnosis and treatment is often on the margins of medical concern. In contrast to the well-organized support received by patients with secondary oedema of the upper, diagnosing and implementation of rehabilitation in patients with idiopathic lymphoedema of the lower limbs are significantly limited. Although in recent years is intensely propagated knowledge of the principles of anticongestive therapy, it is still is implemented incorrectly in many centers. If left untreated or improperly treated swelling becomes irreversible as a result of proliferation of connective tissue, what differs from cases of oedema not associated with lymphatics damage. Increasing swelling will lead to progressive deformity and dysfunction of limbs and negatively affects the mental state of the patient. Late diagnosis, costly, cumbersome and long-term treatment with the often unsatisfactory effect significantly affect quality of life. The paper presents one of many our cases of patients with late diagnosed and improperly treated primary lymphoedema and is an illustration of the typical negligence in establishing the diagnosis and initiation of treatment in this disease entity.

Key words:
lymphedema, primary congenital lymphedema, rehabilitation, lymphoscintigraphy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Ocena wpływu aplikacji Kinesiology Taping i Standardowej Terapii Udrażniającej na obrzęk limfatyczny u kobiet po mastektomii / Evaluation of Impact of the Application of Kinesio Taping and Standard Complete Decongestive Therapy on the Lymphedema in Women After Mastectomy

Jolanta Darowska-Olszewska, Zbigniew Śliwiński

FP 2016; 16 (3); 18-32

Streszczenie
Wstęp. Celem badania jest ocena efektów leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii z zastosowaniem Standardowej Terapii Udrażniającej i zmodyfikowanej Terapii Udrażniającej, gdzie bandażowanie wielowarstwowe zastąpiono aplikacjami limfatycznymi Kinesio Taping. Cel zweryfikowano poprzez hipotezy badane:
1. Aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping zastępują bandażowanie wielowarstwowe.
2. Techniki metody Kinesiology Taping mają wpływa na zakres ruchu w stawie ramiennym.
3. Aplikacje dynamicznego plastrowania zmniejszają ból w obrębie kończyny górnej po stronie operowanej.
Materiał i metody. Przebadano 24 kobiety z jednostronną amputacją piersi. Grupa badana to 12 pacjentek, u których zastosowano aplikacje limfatyczne Kinesiology Taping. Grupa kontrolna to 12 pacjentek, u których zastosowano bandażowanie wielowarstwowe. W każdej grupie przez 15 dni przeprowadzono 30-minutowy ręczny drenaż limfatyczny i ćwiczenia usprawniające przez 20 minut. Przed i po terapii oceniano obwody kończyn górnych przy pomocy taśmy centymetrowej. Pomiary zakresów ruchu w stawie ramiennym wykonano za pomocą goniometru. Ból oceniono przy pomocy skali VAS.
Wyniki. Analiza uzyskanych wyników wykazuje, że zastosowane aplikacje limfatyczne zmniejszają obrzęk limfatyczny i ból, oraz zwiększają zakres ruchu w stawie ramiennym kończyny górnej po stronie operowanej u kobiet po mastektomii.
Wnioski. Zastosowane techniki metody Kinesiology Taping w porównaniu z bandażowaniem wielowarstwowym w Kompleksowej Terapii Udrażniającej są porównywalnie efektywne.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, Kinesiology Taping, Kompleksowa Terapia Udrażniająca


Abstract
Introduction. The objective of this study has been to evaluate treatment results in the upper extremity on the side after surgery, in women after the mastectomy procedure, with the application of the Standard Complete Decongestive Therapy and the Modified Complete Decongestive Therapy, where the multilayer bandaging has been replaced with the lymphatic applications of the Kinesio Taping method. The above objective has been verified by testing the following hypotheses:
1. Lymphatic applications of the Kinesio Taping method can replace the multilayer bandaging.
2. Kinesio Taping techniques affect the range of motion in the shoulder joint.
3. Kinesio Taping applications reduce pain in the upper extremity, on the side after surgery.
Materials and Methods. Total number of 24 women after the unilateral mastectomy have been examined. The test group encompassed 12 patients, to whom the lymphatic Kinesio Taping techniques have been applied. The control group constituted of 12 patients, who have been treated with the multilayer bandaging. Both groups, over the period of 15 days, have been subjected to a 30-minutes manual lymphatic drainage procedure and to 20 minutes of rehabilitation exercises. Before and after the therapy, the upper extremity circumference has been measured using a centimeter tape. The shoulder joint range of motion has been measured with a goniometer. The pain level has been assessed according to VAS scale.
Results. Analysis of the obtained results show, that the lymphatic tape applications used reduce lymphedema and pain sensation, and increase the range of motion in the shoulder joint on the side after surgery, in women after the mastectomy procedure.
Conclusions. The applied Kinesio Taping techniques, when compared with the multilayer bandaging of the Complete Decongestive Therapy, bring about the comparable results.

Key words:
lymphedema, Kinesio Taping, Complete Decongestive Therapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version