Straipsniai

Czasopismo w druku!

--

The impact of remote learning on the silhouette of a school-age child in the era of the Sars-CoV-2 coronavirus pandemic

{:pl}Z dr Marzeną Wiernicką Rozmawiała Emilia Brulińska – Okiem eksperta - Wpływ nauczania zdalnego na sylwetkę dziecka w wieku szkolnym w dobie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2{:}{:en}Dr. Marzena Wiernicka was interviewed by Emilia Brulińska – Through the eyes of an expert – The impact of remote learning on the silhouette of a school-age child in the era of the Sars-CoV-2 coronavirus pandemic{:}{:zh}Dr.

Influence of classical massage on pain and functional state of people with lumbar discopathy

{:pl}Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią problem medyczny i społeczny państw wysoko rozwiniętych. W Europie odczuwa je około 25–43% osób. U około 25–60% pacjentów obserwuje się przewlekłe, postępujące dolegliwości, które prowadzą zarówno do niezdolności zawodowej, jak i ograniczenia aktywności w życiu codziennym. Celem pracy była ocena wpływu masażu klasycznego na dolegliwości bólowe i stan funkcjonalny osób z dyskopatią lędźwiową.{:}{:en}Pain in the

Effect of kinesiotaping combined with pneumatic compression on function activity in patients with post-mastectomy lymphedema: A Randomized controlled trial

{:pl}Niniejsze badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania wpływu kinesiotapingu (KT) w połączeniu z przerywaną kompresją pneumatyczną (IPC) w porównaniu ze stosowaniem bandaża wielowarstwowego (MLB) w przypadku wystąpienia obrzęku limfatycznego po mastektomii na objętość i funkcję kończyny. Metody. Czterdzieści pięć pacjentek z obrzękiem limfatycznym po mastektomii podzielono losowo na trzy równe grupy.{:}{:en}This study was designed to investigate the effects of Kinesiotaping

Application of virtual reality and video games in pediatric physiotherapy. Systematic review

{:pl}W ostatnich latach intensywnie prowadzone są badania na temat wirtualnej rzeczywistości (VR) i jej zastosowania w terapii pacjentów pediatrycznych. Podstawowym założeniem tej pracy przeglądowej było przedstawienie zalet, efektywności i roli terapii wykorzystującej technologię VR w wybranych jednostkach chorobowych poprzez zestawienie wyników badań nad VR z ostatnich 5 lat.{:}{:en}In recent years, intensive research has been carried out on virtual reality (VR)

Effects of Respiratory Resistance Training with a Concurrent Flow Device on Respiratory Muscle Strength and Functional Capacity in End Stage Renal Disease

{:pl}Pacjenci poddawani hemodializie podtrzymującej (HD) cierpią na objawy ze strony układu oddechowego, miopatię mocznicową i katabolizm białek prowadzący do zmniejszenia wydolności funkcjonalnej i siły mięśni oddechowych.{:}{:en}Patients undergoing maintenance hemodialysis (HD) suffer from respiratory symptoms, uremic myopathy and protein catabolism leading to reduction of functional capacity and respiratory muscle strength.{:}{:zh}Patients undergoing maintenance hemodialysis (HD) suffer from respiratory symptoms, uremic myopathy and

Conceptions of the provision of physiotherapy care financed with public funds of the National Health Fund in the perspective of demographic changes

{:pl}izjoterapia ambulatoryjna finansowana przez NFZ objęła w 2018 roku 2,6 mln osób, tj. ok. 6,8% populacji Polski oraz 128 mln świadczeń przy nakładach finansowych na poziomie 937 mln złotych. Niezaspokojony popyt na usługi fizjoterapeutyczne, wyrażony czasem oczekiwania na uzyskanie świadczenia, przy presji zachodzących zmian demograficznych, staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla publicznego systemu ochrony zdrowia.{:}{:en}In 2018, outpatient physiotherapy financed by

Phonophoresis of Azelaic Acid Gel Versus Tazarotene Gel in Treatment of Acne Vulgaris: a single blind randomized controlled trial

{:pl}Cel. Porównanie skuteczności terapeutycznej fonoforezy z użyciem żelu zawierającego kwas azelainowy 15% i fonoforezy z użyciem żelu zawierającego Tazaroten 0,1% w leczeniu trądziku pospolitego.{:}{:en}Purpose. To compare between therapeutic efficacy of Azelaic acid 15% gel phonophoresis and Tazarotene 0.1% gel phonophoresis in treatment of acne vulgaris.{:}{:zh}Purpose. To compare between therapeutic efficacy of Azelaic acid 15% gel phonophoresis and Tazarotene 0.1% gel

Physiotherapists’ opinions on the impact of Compliance Manager’s work on preventing financial losses in hospitals

{:pl}W przypadku podmiotów leczniczych łamanie prawa i zasad etyki może spotkać się z silnym piętnowaniem ze strony pacjentów. Z tego względu zalecane jest wprowadzenie systemu Compliance w placówkach i przekazywanie informacji pracownikom medycznym o roli Compliance Managera.{:}{:en}For medical facilities, violation of las and ethical rules might bring strong stigmatization by patients. Because of that, it is recommended to implement Compliance

Additional Effect of Electrical Stimulation for Women with Stress Urinary Incontinence: Literature Review

{:pl}Ten przegląd literatury ma na celu zbadanie wpływu wprowadzenia stymulacji elektrycznej (ES) do treningu mięśni dna miednicy (PFMT) w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.{:}{:en}This narrative review aims to investigate the effect of adding electrical stimulation (ES) to pelvic floor muscles training (PFMT) in the management of stress urinary incontinence (SUI) in women.{:}{:zh}This narrative review aims to investigate the

Hand and wrist injuries occurring in regular sport climbers

{:pl}Wspinaczka sportowa staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu. Jako sport ekstremalny obarczona jest wysokim stopniem zagrożenia urazem. Szczególnym obszarem narażonym na kontuzje jest kończyna górna.{:}{:en}In the recent years sport climbing has become more and more popular. As an extreme sport, it is prone to a high degree of injury risk. A particular body part exposed to injuries is the

Effect of polarized light therapy on oral gingivitis in type I diabetic adolescents

{:pl}Badanie wpływu terapii światłem spolaryzowanym na zapalenie dziąseł u nastolatków z cukrzycą typu I to strategia określania skuteczności tej terapii w leczeniu owrzodzeń dziąseł.{:}{:en}Studying effects of polarized light therapy on gingivitis in type I diabetic adolescents is a strategy for determining its efficacy in healing effect on gingival ulceration.{:}{:zh}Studying effects of polarized light therapy on gingivitis in type I diabetic

The effectiveness of rehabilitation by exercising central stability of the cervical spine in cognitive phase in patients with neck pain (pilot study)

{:pl}Jedną z przyczyn dolegliwości bólowych okolicy szyjnej kręgosłupa jest zaburzenie centralnej stabilizacji. Wykorzystanie ćwiczeń opierających się na biofeedbacku mają na celu przywrócenie prawidłowej kontroli głębokich stabilizatorów mięśniowych odcinka szyjnego.{:}{:en}In present times, vast majority of patients with back ailments complain about pain in cervical spine area. The use of  exercises based on biofeedback as well as  patient’s full engagement and focus 

Wpływ ćwiczeń ciążowych i edukacji na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z ciążą

{:pl}Kobiety doświadczają znacznych zmian fizjologicznych i anatomicznych w czasie ciąży, które następują, by organizm mógł sprostać wymaganiom matki i płodu. Czynniki biomechaniczne i hormonalne, wiotkość więzadeł, postawa i przyrost masy ciała mogą obciążać układ mięśniowo-szkieletowy, co z kolei może wywoływać różne objawy ze strony układu mięśniowo-szkieletowego w ciąży.{:}{:en}Women experience significant physiological and anatomical adaptations during pregnancy to meet the maternal

The symptoms of an overactive bladder in Polish students of physiotherapy

{:pl}Zespół pęcherza nadaktywnego (OAB – ang. overactive bladder) jest schorzeniem, które stwierdza się na podstawie występowania przynajmniej jednego z trzech objawów: częstomoczu, nokturii i silnego parcia.{:}{:en}Overactive bladder (OAB) is a condition that is diagnosed by at least one of three symptoms: pollakiuria, nocturia, and strong urinary urgency. Overactive bladder is a social disease.{:}{:zh}Overactive bladder (OAB) is a condition that is

Prevalence of dynamic instability among football players in the UAE: A cross-sectional study

{:pl}Chociaż równowaga dynamiczna jest jednym z najważniejszych składników stabilności, nie jest właściwie brana pod uwagę podczas oceny sportowców.{:}{:en}Although dynamic balance is one of the most important components of stability, it is not considered properly during athletic evaluations.{:}{:zh}Although dynamic balance is one of the most important components of stability, it is not considered properly during athletic evaluations.{:}{:ru}Although dynamic balance is one

Comparative analysis of the functional status of women with osteoarthritis of the hip or knee joint

{:pl}Celem badania było porównanie poziomu sprawności funkcjonalnej oraz czynników na nią wpływających u kobiet z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego (koksartroza) lub kolanowego (gonartroza) po 50. roku życia.{:}{:en}The objective of the study was to compare the level of functional efficiency and factors influencing it in women after the age of 50 with advanced osteoarthritis of the hip (coxarthrosis) or knee

Lung Boost Training Effect on Ventilatory Functions in Choral Singers: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Pomimo dobrze znanych korzyści wynikających z wykonywania ćwiczeń oddechowych na funkcje oddechowe u śpiewaków, żadne z wcześniejszych badań nie oceniało wpływu Lung Boost na funkcje oddechowe u śpiewaków chóralnych.{:}{:en}Despite the well-known benefits of Breathing Exercise on ventilatory functions in singers, none of the former studies had evaluated the impact of Lung Boost on ventilatory functions in choral singers.{:}{:zh}Despite the well-known

Humic acids and their role in the anti-inflammatory effect of peloid

{:pl}Celem pracy było określenie zawartości kwasów huminowych w badanej borowinie.{:}{:en}The aim of the study was to determine the content of humic acids in the tested peloid.{:}{:zh}The aim of the study was to determine the content of humic acids in the tested peloid.{:}{:ru}The aim of the study was to determine the content of humic acids in the tested peloid.{:}{:lt}The aim of

Ischemic Compression Technique Versus Myofascial Release of Upper Trapezius Muscle in Mechanical Neck Pain in Females of Jouf University

{:pl}Ból szyi może mieć przyczyny mechaniczne lub traumatyczne. Ból mechaniczny szyi definiuje się jako ból w odcinku szyjnym kręgosłupa i okolicy barku z objawami dotyczącymi ułożenia szyi, ruchów lub kontaktu z mięśniami szyjnymi.{:}{:en}Neck pain can have an insidious [mechanical] or traumatic onset. Mechanical neck pain is defined as pain in the cervical spine and shoulder area with symptoms of neck

Professional situation of physiotherapists during the COVID-19 pandemic

{:pl}Epidemia COVID-19 wpłynęła na sytuację ekonomiczną w Polsce i większości krajów świata. Spowodowało to duże zmiany w sytuacji zawodowej obywateli, a co za tym idzie – niepokój o przyszłość wśród pracowników. Także fizjoterapeutów spotkały duże zmiany zawodowe.{:}{:en}COVID-19 epidemy impacted the economic situation in Poland and most of the world’s countries. It caused vast changes in citizens’ professional situation and leaded

Effect of different therapeutic modalities on cervical joint position sense, neck pain and dizziness in patients with cervical spondylosis: A randomized controlled trial

{:pl}Zawroty głowy są częstym objawem występującym po spondylozie szyjnej, spowodowanym zaburzeniami bodźców czuciowych z proprioceptorów szyi. Zarówno terapia manualna, jak i trening głębokich zginaczy szyjnych poprawiają wyczucie pozycji w stawie szyjnym, jednak nie ma dowodów na to, jaka metoda jest najskuteczniejsza w zakresie poprawy wyczucia pozycji stawu szyjnego i redukowania zawrotów głowy u pacjentów ze spondylozą szyjną{:}{:en}Dizziness is a common

Effect of Kinesiology Taping on pain and load in the case of feet with bunionette deformity – a case report

{:pl}Cel pracy. Ocena wpływu metody Kinesiology Taping (KT) na zmianę ustawienia stopy oraz  na sposób jej funkcjonowania w pozycji stojącej i w czasie chodu u pacjentki z deformacją bunionette.{:}{:en}Assessment of the impact of Kinesiology Taping (KT) on the change of foot position and the way it functions in a standing position and while walking in the case of a patient

Deep cervical flexor pressure biofeedback exercise versus integrated neuromuscular inhibition technique in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial

{:pl}Badanie to przeprowadzono w celu porównania wpływu ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu pressure biofeedback i zintegrowanej techniki hamowania nerwowo-mięśniowego na leczenie przewlekłego mechanicznego bólu szyi{:}{:en}This study conducted to compare between the effect of deep cervical flexor pressure biofeedback exercise and Integrated neuromuscular inhibition technique on treatment of chronic mechanical neck pain.{:}{:zh}This study conducted to compare between the effect of

Legal protection of the physiotherapist as a profession of public trust

{:pl}Wśród zawodów medycznych zaufania publicznego znajduje się zawód fizjoterapeuty. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konstytuuje zawód fizjoterapeuty jako zawód medyczny zaufania publicznego.{:}{:en}Physiotherapists are regarded as one of the medical professions of public trust. The Act on Physiotherapist Occupation establishes physiotherapists as a medical occupation of public trust{:}{:zh}Physiotherapists are regarded as one of the medical professions of public trust. The Act on

Long-term evaluation of the quality of life of patients with osteoarthritis treated conservatively and surgically

{:pl}Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego to jedno z najczęstszych przewlekłych schorzeń układu ruchu. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego (CAB) jest często wybieranym sposobem leczenia obok formy leczenia zachowawczego.{:}{:en}Osteoarthritis of the hip joint is one of the most common chronic diseases of the locomotor system. Total hip replacement (THR) is a treatment option of choice alongside conservative treatment.{:}{:zh}Osteoarthritis of the hip joint is

Effect of ketogenic diet and aerobic exercise on glucose level in prediabetes female with normal weight: A randomized controlled trial

{:pl}Powszechnie wiadomo, że osoby ze stanem przedcukrzycowym mają wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Badanie to miało na celu porównanie wpływu połączenia diety ketogenicznej i ćwiczeń aerobowych ze stosowaniem samej diety ketogenicznej na poziom glukozy u kobiet w stanie przedcukrzycowym o prawidłowej masie ciała{:}{:en}It is well known that Individuals with prediabetes have a high risk of developing type 2

Analysis of pain and quality of life in women after radical and sparing mastectomy

{:pl}Celem pracy była analiza dolegliwości bólowych i jakości życia u kobiet po mastektomii radykalnej i oszczędzającej. Poziom jakości życia kobiet po przebytej mastektomii radykalnej w porównaniu do pacjentek po mastektomii oszczędzającej scharakteryzowano, oceniając utrudnienia w życiu codziennym i w pracy zawodowej oraz ograniczenia w podejmowaniu różnych aktywności, spowodowane dolegliwościami bólowymi po zabiegu{:}{:en}The objective of the study was to analyse pain

Effect of Pulsed Electromagnetic Field on Walking Capacity in Patients with Peripheral Arterial Disease

{:pl}Choroba tętnic obwodowych (PAD) jest powszechnym zaburzeniem naczyniowym charakteryzującym się chromaniem przestankowym z poważnymi powikłaniami i znacznym zmniejszeniem wydolności funkcjonalnej. Pulsujące pole elektromagnetyczne (PEMF) jest powszechnie stosowane w różnych populacjach pacjentów ze względu na jego działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i angiogenetyczne, natomiast ostatnio zaczęto stosować je również w leczeniu PAD.{:}{:en}Peripheral arterial disease (PAD) is a common vascular disorder characterized by intermittent