Wpływ płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie stawów kolanowych i kręgosłupa u dzieci

Katarzyna Bogacz, Bartosz Pańczyszak, Daria Duch, Jacek Łuniewski, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak

K. Bogacz, B. Pańczyszak, D. Duch, J. Łuniewski, M. Krajczy, J. Szczegielniak- The influence of static splayfoot on body posture within knee joints and spine in children. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 52-58

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była ocena postawy ciała uczniów szkół podstawowych oraz ocena wpływu płaskostopia statycznego na występowanie wad postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa.
Materiał i metodyka badań
Materiał badawczy stanowiło 306 dzieci klas IV uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork. Badania przeprowadzono na przełomie 2017 i 2018 roku. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej w celu zbadania zależności pomiędzy poszczególnymi wadami postawy ciała. Zastosowano analizę korelacji dla określenia związków pomiędzy ocenianymi zmiennymi.
Wyniki. Analiza występowania błędów postawy w całej przebadanej populacji wykazała zmienne istotne statystyczne dla bocznego skrzywienia kręgosłupa, stopy płaskiej oraz koślawości kolan. Dodatkowo u jednego dziecka zaobserwowano przykurcz zgięciowy stawów kolanowych.
Wnioski
1. Wady postawy w obrębie kończyn dolnych i kręgosłupa są powszechne u czwartoklasistów.
2. Istnieje istotny związek pomiędzy płaskostopiem a wadami postawy w obrębie kolan i kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
Płaskostopie, wady postawy, dzieci, zdrowie

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena wpływu metody integracji sensorycznej na rozwój lateralizacji

Natalia Habik-Tatarowska, Paweł Wieczorkowski, Zbigniew Śliwiński

N. Habik-Tatarowska, P. Wieczorkowski, Z. Śliwiński – Assessment of the impact of sensory integration method on the development of laterality. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 122-128

Streszczenie
Wprowadzenie. Jednym z aspektów, a zarazem i czynników rozwoju ruchowego dziecka jest postępujący proces lateralizacji, czyli inaczej przewagi stronnej jego ruchowych czynności. Lateralizacja u dzieci jest zróżnicowana pod względem siły i tempa rozwoju procesu. W wielu czynnościach niezbędna jest harmonijna współpraca oka, ręki i nogi, czemu sprzyja dominacja narządów po tej samej stronie ciała. Nieustalona lateralizacja staje się źródłem zaburzeń w orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. U dzieci wieku szkolnym zaburzenia procesu lateralizacji często stają się przyczyną niepowodzeń w czytaniu i pisaniu co może prowadzić do występowania zaburzeń emocjonalnych.
Cel badań. Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu metody Integracji Sensorycznej na rozwój lateralizacji u dzieci.
Materiał i metody. Zbadano 46 dzieci w wieku 7-9 lat. Analizy rozwoju lateralizacji dokonano przed rozpoczęciem terapii metodą Integracji Sensorycznej oraz po 6 miesiącach jej trwania. Badania prowadzono od czerwca 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przez okres 6 miesięcy terapia metodą Integracji Sensorycznej obejmowała następujące rodzaje ćwiczeń: stymulację polisensoryczną, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, ćwiczenia sekwencji słuchowych i wzrokowych, ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej oraz ćwiczenia koordynacji wzorkowo-ruchowej.
Wyniki i wnioski. Analiza przeprowadzonych badań wskazuje na poprawę rozwoju lateralizacji na skutek prowadzonej terapii metodą Integracji Sensorycznej. Im wcześniej pomożemy dziecku wybrać dominującą rękę, tym wcześniej będzie ono gotowe do rozumienia mowy otoczenia i samodzielnego budowania zdań gramatycznie poprawnych.

Słowa kluczowe:
lateralizacja, Integracja Sensoryczna, dzieci, terapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Lęk wśród terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem

Paweł Wieczorkowski, Natalia Habik, Zofia Śliwińska, Zbigniew Śliwiński

P. Wieczorkowski, N. Habik, Z. Śliwińska, Z. Śliwiński – Anxiety among therapists working with children with autism. FP 2017; 17(4); 76-82

Streszczenie

Wstęp. Lęk wśród terapeutów pracujących z dziećmi ze zdiagnozowanym autyzmem dotyczy strachu oraz obaw związanych z zaplanowaniem i przeprowadzeniem procesu terapeutycznego. Celem pracy była analiza sytuacji, w której terapeuci odczuwają dyskomfort i lęk podczas zajęć oraz ćwiczeń z osobami ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. W przeprowadzonych badaniach dokonano obserwacji przyczyn występowania zachowań lękowych oraz stopnia ich nasilania lub eliminowania.
Materiał i metody. Analizie badawczej poddano 16 terapeutów pracujących w Krajowym Towarzystwie Autyzmu. Badania odbywały się od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. Terapeuci byli w wieku od 22 do 45 lat. Do badania został użyty sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety.
Wyniki. Najczęstszymi objawami lęków wśród terapeutów pracujących z dziećmi autyzmem to zdenerwowanie oraz przyspieszenie akcji serca. Najlepszym sposobem radzenia sobie z lękiem jest relaks. Najczęstszy powód lęku wśród terapeutów pracujących z dziećmi z autyzmem jest agresja fizyczna i słowna ze strony dzieci oraz brak efektów pracy.
Wnioski. Ważnym elementem w pracy z dziećmi z autyzmem jest fakt, by nie przenosić problemów z pracy do domu. W ten sposób eliminowany jest stan wypalenia zawodowego. Istotnym czynnikiem eliminującym lęk jest wygospodarowywanie czasu na relaks i odprężenie.

Słowa kluczowe:
autyzm, dzieci, terapia, lęk

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym

Katarzyna Sołtysiak, Natalia Kociuga

K. Sołtysiak, N. Kociuga – Assessment of Body Posture in Children of Kindergarten Age. FP 2017; 17(2); 82-99

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z dwóch grup wiekowych (4 i 5 lat), ocena ruchomości obręczy barkowej  i biodrowej, oraz ocena siły mięśniowej wybranych mięśni posturalnych.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowanych było 50 dzieci w wieku 4 i 5 lat. W grupie tej znalazło się 28 dziewcząt i 22 chłopców.
Badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Osoba badana stała w pozycji swobodnej nawykowej, rozebrana do bielizny. Ocena postawy była przeprowadzana za pomocą obserwacji z odległości dwóch metrów, oraz za pomocą badania palpacyjnego. Podczas badania użyto protokołu badania według Kasperczyka, wykonano test ścienny Degi, test Thomasa, próbę pseudo Laseque’a, oraz dokonano pomiaru masy ciała i wzrostu. Badaniami dodatkowymi był test Lovette’a na mięśnie pośladkowe wielkie, oraz mięsień prosty brzucha.
Wyniki. W wykonanych testach nie stwierdzano wysoce istotnej różnicy wyników w zależności od płci dzieci.  Stwierdzono jedynie wysoce istotną zależność między wynikami oceny ustawienia brzucha w zależności od płci. Płaski brzuch występował u 22,73% chłopców, ale u żadnej z dziewczynek.
Istotną różnicę stwierdzono w porównaniu dzieci pod względem wieku w badaniu masy ciała, wzrostu – dzieci starsze są cięższe i wyższe. W przypadku zależności między wynikami testu Degi w zależności od wieku badanych dzieci wynik jest istotny, czyli u dzieci w wieku 5 lat znacznie mniej jest przypadków z wynikiem ujemnym.
Wnioski. 1. Postawa ciała u dzieci przedszkolnych wykazuje duże zróżnicowanie osobnicze. 2. Często obserwowane u dzieci w wieku przedszkolnym lordotyczne typy postawy oraz koślawość kolan stanowią wariant normy rozwoju ontogenetycznego. 3. Wyniki testu Lovette’a wskazują na dobry, a nawet bardzo dobry stan siły mięśniowej w zakresie mięśni pośladkowych wielkich i mięśni brzucha. 4. Wyniki testów Degi, Thomasa i testu pseudo-Laseque’a wykazują częste występowanie przykurczy mięśni stawu barkowego i biodrowego. 5. U dzieci w wieku 4-5 lat często obserwuje się nieprawidłowe (spłaszczone lub płaskie) wysklepienie stóp. 6. Występowanie u dużej liczby dzieci w wieku przedszkolnym nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, wskazuje na konieczność podejmowania wczesnych działań leczniczo-korekcyjnych, celem uniknięcia utrwalenia wad postawy w wieku późniejszym.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, dzieci, ocena zakresu ruchu, mięśnie posturalne

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Dymorfizm płciowy stabilności posturalnej statycznej u dzieci w wieku 9-12 lat

Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Dawid Łochyński,
Elżbieta Hurnik, Łukasz Michałowski, Daniel Choszczewski, Piotr Kocur, Marta Flis-Masłowska, Zbigniew Śliwiński, Jacek Lewandowski

M. Wiernicka, E. Kamińska, D. Łochyński, E. Hurnik, Ł. Michałowski, D. Choszczewski, P. Kocur, M. Flis-Masłowska, Z. Śliwiński, J. Lewandowski – Gender Dimorphism of Postural Static Stability in Children 9 to 12 Years of Age. FP 2014; 14(2); 68-76

Streszczenie
Wstęp. Poczucie równowagi jest właściwością zależną od wielu cech układu nerwowego i całego aparatu ruchu, przy czym wysoki poziom poczucia równowagi obrotowej człowiek osiąga około 6 roku życia, jednak równowagi statycznej oraz dynamicznej dopiero około 12 roku życia.
Cel pracy. Określenie różnic dymorficznych stabilności posturalnej w warunkach statyki u dzieci będących w tym samym przedziale wiekowym.
Materiał i metoda. Materiał: 450 dzieci, wiek 9-12 lat, w tym 235 dziewcząt i 215 chłopców. Metoda badań: z wykorzystaniem urządzenia CQ-STAB, ocena długości ścieżki (Sway Path) SP (mm) i wielkości pola zakreślanego (Sway Area) SA (mm2) przez COP (Centre of pressure) przy zachowanej kontroli wzrokowej (EO) i bez kontroli wzrokowej (EC). Wyniki poddano analizie statystycznej.
Wyniki. Uzyskane wyniki badań nie charakteryzowały się rozkładem normalnym, stąd do obliczeń wykorzystano testy nieparametryczne. Na podstawie analizy stwierdzono, że dziewczęta uzyskały zdecydowanie lepsze wyniki w zakresie długości ścieżki i wielkości pola zakreślanego przez COP określające stabilność statyczną w porównaniu do chłopców, zarówno przy zachowanej kontroli wzrokowej, jak i bez kontroli wzrokowej.
Wnioski. Analiza wyników badań wskazała na lepszą stabilność posturalną określaną w warunkach statyki u badanych dziewcząt niż u chłopców. Różnice międzypłciowe zaobserwowano zarówno w badaniu z oczami otwartymi, jak i zamkniętymi, co może wskazywać na zmienność dynamiki rozwoju funkcjonalnego ośrodkowego układu nerwowego odpowiadającego za kontrolę stabilności posturalnej u dziewcząt i chłopców.

Słowa kluczowe:
stabilność statyczna, dzieci, dymorfizm

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Zastosowanie badania pedobarograficznego u dzieci – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Jacek Lorkowski, Oliwia Grzegorowska, Ireneusz Kotela

J. Lorkowski, O. Grzegorowska, I. Kotela – The use of pedobarographic examination in children – own experience and review of literature. FP 2014; 14(4); 46-51

Streszczenie
Pedobarografia jest nieinwazyjną metodą, która jest stosowana do opisu rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu. Znalazła ona zastosowanie nie tylko u dorosłych, lecz także wśród dzieci, służąc do oceny biomechaniki narządu ruchu, a w szczególności patologii stóp. Dzięki pedobarografii możliwe jest monitorowanie przebiegu oraz ocena skuteczności leczenia poszczególnych patologii. W poniższej pracy przedstawiono szerokie możliwości wykorzystania pedobarografii w diagnostyce i leczeniu schorzeń dotyczących narządu ruchu wśród dzieci, u których wszelako rozumiana terapia może przynieść często lepsze i szybsze efekty, niż u osób dorosłych.
Naszym zdaniem, pedobarografia powinna być stosowana powszechniej oraz częściej, i wspólnie z badaniami klinicznym i obrazowym, uzupełniać przeprowadzaną diagnostykę.

Słowa kluczowe:
stopa, diagnostyka, ciśnienie, chód, dzieci

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error