Ocena wpływu kompleksowej terapii uzdrowiskowej z zastosowaniem wód leczniczych radoczynnych na poziom hemoglobiny – badania wstępne

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Łukasz B. Lewandowski, Agata Trafalska, Wojciech Laber, Krzysztof Szarejko, Joanna Kuć, Krzysztof Aleksandrowicz

J. Kuciel-Lewandowska, Ł. B. Lewandowski, A. Trafalska, W. Laber, K. Szarejko, J. Kuć, K. Aleksandrowicz – Assessment of the influence of comprehensive spa therapy with therapeutic radon waters on hemoglobin levels: preliminary study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 86-96

Streszczenie
Wstęp. Balneofizjoterapia to złożona interwencja terapeutyczna. Radonoterapia uzdrowiskowa jest szeroko stosowanym zabiegiem szczególnie w przypadku schorzeń narządu ruchu. Ta forma terapii przynosi wiele korzyści zdrowotnych obserwowanych w ocenie klinicznej. Ocena przemian metabolicznych zachodzących pod wpływem balneofizjoterapii uzdrowiskowej szczególnie z wykorzystaniem wód radonowych, stwarza wiele trudności interpretacyjnych i budzi również wiele kontrowersji.
Cel pracy. Celem pracy była ocena zmian poziomu hemoglobiny u pacjentów poddanych kompleksowej terapii uzdrowiskowej oraz działania małych dawek promieniowania jonizującego pochodzącego z wód leczniczych radoczynnych.
Materiał i metody. Obserwacją objęto pacjentów poddanych kompleksowej terapii uzdrowiskowej w ramach 21 dniowych turnusów sanatoryjnych z wykorzystaniem wody leczniczej radoczynnej, terapii borowinowej (peloidoterapii), fizykoterapii oraz kinezyterapii. Poziom hemoglobiny badano przed terapią oraz po 18 dniach leczenia w uzdrowisku. Grupę badanych stanowiło n = 35 pacjentów z bólem stawów obwodowych i stawów kręgosłupa, spowodowanym chorobą zwyrodnieniową lub dyskopatią. Wiek chorych wahał się od 47-63 lat. Średnia wieku badanych pacjentów wynosiła 56,5 lat. Wśród badanych znalazły się 24 kobiety i 11 mężczyzn. Grupę kontrolną stanowiło 15 osób, 9 kobiet i 6 mężczyzn, w wieku od 50 do 62 lat, średnia wieku wynosiła 54,2 lat. W obu grupach obowiązywały te same kryteria włączenia i wyłączenia z badania oraz te same procedury badawcze.
Wyniki. W przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono istotnie statystycznych zmian poziomu hemoglobiny zarówno w grupie badanej jak i w grupie kontrolnej, porównanie wyników między grupami również nie wykazało różnic istotnych statystycznie.
Wnioski. 1. Kompleksowa terapia uzdrowiskowa z zastosowaniem peloidoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz małych dawek promieniowania jonizującego pochodzącego z leczniczej wody radoczynnej nie wpłynęła na zmianę stężenia hemoglobiny. 2. Wskazane jest wykonanie dalszych badań w oparciu o większą populację oraz z zastosowaniem odrębnie poszczególnych elementów terapii uzdrowiskowej.

Słowa kluczowe:
medycyna uzdrowiskowa, hemoglobina, radonoterapia, balneologia, choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena całkowitego statusu antyoksydacyjnego u pacjentów poddanych fizjoterapii uzdrowiskowej – doniesienia wstępne / Evaluation of total antioxidant status in patients subject to spa treatments

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Krzysztof Aleksandrowicz,
Roman Heider, Bożena Bogut, Łukasz B. Lewandowski, Krzysztof Szarejko, Małgorzata Paprocka-Borowicz

FP 2017; 17(3); 82-89

Streszczenie

Wstęp. Fizykoterapia, kinezyterapia oraz małe dawki promieniowania jonizującego wywołują korzystne efekty terapeutyczne: zmniejszają ból, zwiększają wydolność i sprawność fizyczną oraz stymulują układ odpornościowy. Wśród pozytywnych zmian wymienia się wzrost zdolności antyoksydacyjnych ustroju.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu fizjoterapii uzdrowiskowej na całkowity status antyoksydacyjny ustroju.
Materiał i metoda. Obserwacją objęto pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa poddanych 21-dniowej terapii prowadzonej w uzdrowisku Przerzeczyn-Zdrój i Świeradów-Zdrój. Przed terapią oraz po 18 dniach leczenia dokonano oceny całkowitego statusu antyoksydacyjnego (Total Antioxidant Status – TAS). Były to badania nierandamizowane. W pierwszym uzdrowisku grupa badana A liczyła 85 osób. W Świeradowie grupa badana B liczyła 34 osoby. U pacjentów w leczeniu zastosowano kompleksową terapię z wykorzystaniem wód radonowych i radonowo-siarkowych. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie.
Wyniki: Stwierdzono wrażliwość układu antyoksydacyjnego na działanie fizjoterapii uzdrowiskowej. Nastąpił wzrost stężenia TAS w obu grupach pacjentów.
Wnioski: 1.Wykazano korzystny wpływ fizjoterapii uzdrowiskowej na wzrost całkowitego statusu antyoksydacyjnego ustroju.
2. Zmiana stężeń TAS w obu grupach badanych pozwala stwierdzić, że jest ona wynikiem zastosowania kompleksowej terapii uzdrowiskowej.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia uzdrowiskowa, hormeza radiacyjna, radon, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, TAS

Abstract

Introduction Beneficial therapeutic results can be achieved by the use of exercise therapy, kinesiotherapy and low doses of ionizing radiation. Such treatment decreases pain, increases physical capacity and fitness, and stimulates the immune system. An increase in the antioxidant capacity of the body is also one of the positive changes.
Aim This research aimed to evaluate the effect of spa treatment on the antioxidant capacity of the body.
Materials and methods Research was comprised of 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs and spine. The first group were treated in the Przerzeczyn-Zdroj spa, and therapy lasted 21 days. Total Antioxidant Status (TAS) was measured prior to therapy and after 18 days of treatment. The trials were non-randomized, and 85 subjects were evaluated. Group B, assessed in Świeradów, was comprised of 34 patients. The subjects underwent comprehensive therapy with the use of medicinal radon and radon-sulphide water. The results were statistically analyzed.
Results The research confirmed the body’s sensitivity to antioxidant capacity when undergoing spa therapy. There was an increase in values of TAS concentration in both groups.
Conclusions Research proved the beneficial influence of spa therapy on the total increase of the antioxidant capacity of the body.
2. Changes in TAS concentration observed in the examined groups led to the conclusion that the changes resulted from comprehensive spa treatment.

Key words:

Spa therapy, radiation homeostasis, radon, osteoarthritis of the limbs and spine, TAS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version

 

Ocena poziomu lęku i depresji oraz natężenia bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową układu ruchu / Assessment of the level of anxiety, depression and pain intensity in patients with osteoarthritis of the limbs through spa treatment

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Wojciech Laber, Mateusz Kowal, Krzysztof Szarejko, Krzysztof Aleksandrowicz

FP 2016;16(2);64-72

Streszczenie
Wstęp. Przewlekły ból jako konsekwencja choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu należy do czynników prowokujących i prowokujących zaburzenia lękowo-depresyjne. Zarówno ból jak i zburzenia lękowo-depresyjne stanowią czynniki wzajemnie nasilające się, znacząco ograniczają sprawność ruchową i obniżają jakość życia. Schorzenia narządu ruchu stanowią poważny problem terapeutyczny. Stan przewlekły, brak poprawy w ustępowaniu dolegliwości i brak możliwości powrotu do życia społecznego oraz pracy zawodowej stanowi również poważny problem ekonomiczny.
Celem pracy jest ocena wpływu balneofizjoterapii na poziom lęku i depresji oraz poziom odczuwania bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i stawów  kręgosłupa.
Materiał i metody. Badania wykonano przed wprowadzeniem kompleksowej terapii i po jej zakończeniu. Zakres prowadzonych obserwacji obejmował:
– ocenę  poziomu lęku i depresji z zastosowaniem standardowej Skali Lęku i Depresji HADS,
– ocenę bólu – skala bólu VAS,
– wywiad chorobowy i socjodemograficzny.
Obserwacją objęto 120 osób ze schorzeniami narządu ruchu leczonych w uzdrowisku Przerzeczyn-Zdrój. W badaniu uwzględniono również obserwację 21-osobowej grupy kontrolnej leczonej ambulatoryjnie. W czasie 21-dniowych turnusów leczniczych zastosowano zabiegi fizykalne, kinezyterapię oraz naturalne surowce lecznicze: borowinę i wodę leczniczą radonowo-siarczkową. U pacjentów leczonych w ramach Poradni Rehabilitacyjnej nie stosowano balneoterapii.
Wyniki. W wyniku terapii uzdrowiskowej oraz terapii prowadzonej ambulatoryjnie uzyskano  poprawę w zakresie obniżenia poziomu lęku i depresji oraz uzyskano zmniejszenie natężenia odczuwanego bólu.
Wnioski. 1. Leczenie uzdrowiskowe oraz leczenie prowadzone ambulatoryjnie wpływa na obniżenie poziomu bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu. 2. Większą skuteczność w zakresie obniżenia poziomu bólu, lęku i depresji stwierdzono w wyniku terapii prowadzonej w uzdrowisku.

Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu, lęk, depresja, terapia uzdrowiskowa, skala HADS i VAS


Abstract
Introduction. Chronic pain as a consequence of osteoarthritis of the limbs  is one of the factors provoking anxiety-depressive disorder. Both pain and the anxiety-depressive disorders are factors mutually escalating, which at the same time significantly restrict the mobility and quality of life. Musculoskeletal system diseases represent a serious therapeutic problem. Chronic condition, the lack of improvement in treatment of negative symptoms and inability to return not only to social life but also to work is also a serious economic problem.
The aim of the study was to evaluate the effect of the spa treatment on the anxiety, depression and the pain perception level in patients with degenerative joint disease and osteoarthritis of the spine.
Materials and  methods. The research was conducted before the introduction of complex therapy and after its completion. The range of observations included:
– Assessing the level of anxiety and depression using a standard Hospital Anxiety and Depression Scale HADS,
– Assessing pain – VAS pain scale,
– medical and socio-demographic history.
The observation comprised 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs in the Przerzeczyn-Zdroj spa. The study also included  observation of the control group consisting of 21-persons treated on an outpatient basis. During the 21-day stays at the spa there were physical treatments, physiotherapy and natural healing materials used such as peloid mud and medicinal radon-sulphide water. Patients treated in the Rehabilitation Clinic did not undergo balneotherapy.
Results. As a result of the spa therapy and treatments performed on an outpatient basis the levels of anxiety and  depression were lowered whereas the pain intensity level was decreased.
Conclusions. 1. Spa treatment and the treatment conducted on an outpatient basis, lowers the level of pain, anxiety and depression in patients with osteoarthritis of the limbs.
2. As a result of the research it was found that more effective, in terms of reducing the level of pain, anxiety and depression, was the treatment carried out at the spa.

Key words:
osteoarthritis of the limbs, anxiety, depression, spa therapy, HADS scale and VAS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version