Zastosowanie prądów wielkiej częstotliwości w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Agnieszka Przedborska, Ewa Pomorska, Marcin Świątczak, Małgorzata Staniszewska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

A. Przedborska, E. Pomorska, M. Świątczak, M. Staniszewska, M. Misztal, J. W. Raczkowski – Application of high frequency currents in treatment of patients with knee osteoarthritis. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 112-121

Streszczenie
Wstęp. Ciepło endogenne jest powszechnie stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Rozwój technologii umożliwia nowe sposoby aplikacji prądów wysokiej częstotliwości.
Celem pracy jest ocena skuteczności prądów wielkiej częstotliwości aplikowanych różnymi metodami w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 111 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, spośród których wyodrębniono dwie grupy. Grupę badaną stanowiło 61 osób poddanych terapii prądami wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem urządzenia Thermo TK. Grupę porównawczą stanowiło 50 osób, poddanych zabiegom diatermii krótkofalowej. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, skali Laitinena, obwodu i zakresu ruchu w stawie kolanowym.
Wyniki. W obu grupach stwierdzono po terapii istotne statystycznie (p < 0,0001) zmniejszenie dolegliwości bólowych wg skali Laitinena (mediana (zakres międzykwartylowy IQR) odpowiednio przed i po terapii: w grupie badanej: 7 (6-8) pkt vs 3 (2-6) pkt oraz w grupie porównawczej: 8 (6-10) pkt vs 3.5 (2-7) pkt). Dodatkowo, w grupie badanej zaobserwowano istotne statystycznie (p = 0,0031) zmniejszenie częstości stosowania leków przeciwbólowych. Po terapii w każdej z grup odnotowano również istotne statystycznie (p < 0,0001) złagodzenie dolegliwości bólowych wg skali VAS podczas chodzenia po płaskiej powierzchni i po schodach. Zmniejszeniu uległ także obwód przez staw kolanowy (p < 0,0001), natomiast istotnie zwiększył się zakres ruchu zgięcia (p < 0,0001). Czas trwania efektu analgetycznego w obu grupach był podobny. Wnioski. 1. Bez względu na rodzaj aplikacji, prądy wysokiej częstotliwości wpływają na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę zakresu ruchu stawów kolanowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową. 2. Efekt przeciwbólowy terapii w obu grupach nie był trwały.

Słowa kluczowe:
stawy kolanowe, choroba zwyrodnieniowa, prądy wielkiej częstotliwości

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu wybranych skal i testów

Małgorzata Kilon, Martyna Ruszkiewicz, Jan W. Raczkowski

M. Kilon, M. Ruszkiewicz, J. W. Raczkowski – Evaluation of functional status of children with cerebral palsy using selected scales and tests. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 86-93

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena stanu funkcjonalnego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) przy użyciu wybranych skal i testów oraz analiza czynników wpływających na uzyskane wyniki.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 33 dzieci z rozpoznaniem MPD w wieku od 4 do 18 lat uczęszczających do wybranych ośrodków rehabilitacyjnych na terenie województwa łódzkiego. Jako narzędzie badawcze zastosowano autorską ankietę i do oceny motoryki dużej skale Gross Motor Function Measure (GMFM) oraz Gross Motor Function Classification System (GMFCS), a do motoryki małej Manual Ability Classification System (MACS).
W analizie statystycznej wpływ zmiennych ilościowych na wyniki skal określony został na podstawie współczynnika korelacji Pearsona i Spearmana w zależności od rozkładu. Do oceny wpływu zmiennych jakościowych na sprawność funkcjonalną dzieci wykorzystano analizę wariancji ANOVA lub nieparametryczny test Kruskala-Wallisa.
Wyniki. Siedmioro dzieci wykazywało zerową lub skrajnie niską sprawność fizyczną. Były to dzieci z porażeniem czterokończynowym – tetraparezą. Na wyniki testów miała wpływ długość trwania ciąży, urodzeniowa masa ciała, wiek i wzrost, oraz kontakt słowno-logiczny. Nie stwierdzono związku pomiędzy zmiennymi jakościowymi, takimi jak: płeć i współistniejąca padaczka. Zaobserwowano silną korelacje między motoryką małą i dużą.
Wnioski: W zastosowanych skalach i testach badane dzieci przedstawiały zróżnicowany poziom sprawności funkcjonalnej. Ilość punktów uzyskiwana przez nie była ściśle powiązana z typem MPD. Dzieci w lepszym kontakcie słowno-logicznym osiągnęły lepszą punktację w ocenianych skalach. Subiektywna ocena sprawności dzieci według rodziców pokrywała się z wynikami testów.

Słowa kluczowe:
mózgowe porażenie dziecięce, MACS, GMFM, GMFCS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Wpływ głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy na dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Kilon, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Kilon, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski – The effect of deep electromagnetic stimulation of pelvic floor muscles on low back pain in female patients with stress urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 46-54

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy na dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na grupie 85 kobiet z przewlekłym zespołem bólowym okolicy lędźwiowo-krzyżowej i współistniejącym nietrzymaniem moczu, które poddano serii 10 zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej dna miednicy. Ocenę skuteczności terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, oceny funkcji dnia codziennego i zmian nasilenia objawów związanych z nietrzymaniem moczu.
Wyniki. Po terapii zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie stopnia nasilenia dolegliwości bólowych kręgosłupa wg skali VAS – Me(IQR) odpowiednio: 5 (4-7) przed terapią vs 3 (1-4) po terapii. Istotnej statystycznie poprawie uległa także zdolność poruszania się oraz aktywność codzienna. Zaobserwowano również istotne statystycznie zmniejszenie się częstości występowania epizodów nietrzymania moczu oraz zmniejszenie się ilości traconego moczu. Uzyskane efekty terapii nie były długotrwałe. U połowy pacjentek zarówno efekt analgetyczny, jak i poprawa dolegliwości związanych z nietrzymaniem moczu utrzymywały się co najwyżej 2 miesiące (IQR: 1-3 miesięcy dla ZBK i IQR: 1-2 miesiące dla WNM).
Wnioski. 1. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna mięśni dna miednicy wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa i zmniejszenie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. 2. Utrzymujący się efekt poprawy nie jest długotrwały.

Słowa kluczowe:
ból kręgosłupa lędźwiowego, nietrzymanie moczu, mięśnie dna miednicy, stymulacja elektromagnetyczna

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版

Analiza wpływu wartości (BMI) na wskaźnik Wejsfloga, a ocena bólu stóp / The impact of BMI value on the Wejsflog index, and the foot pain assessment

Mateusz Curyło, Magdalenna Wilk-Frańczuk,
Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Jan W. Raczkowski

FP 2014; 14(3); 22-34

Streszczenie
Wstęp. Stopa to narząd charakteryzujący się dużą stabilnością i wytrzymałością na przeciążenia, a zarazem dynamiczny resor dzięki, któremu spełnia funkcje amortyzatora.
Cel pracy.
1. Określenie czy istnieje korelacja pomiędzy wskaźnikiem Wejsfloga, a masą ciała pacjenta;
2. Określenie czy masa ciała jest czynnikiem ryzyka obniżenia sklepienia poprzecznego;
3. Określenie czy masa ciała i budowa sklepienia poprzecznego stopy, mają wpływ na pojawienie się dolegliwości bólowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzone zostały w Krakowie w okresie 2012-2013 r. Materiał badań stanowiło dwieście czterdziestu dziewięciu pacjentów, sto siedemdziesiąt osiem kobiet i siedemdziesięciu jeden mężczyzn, w przedziale wiekowym 21- 88 lat, (średnia wieku 52 lata).
Wyniki. Wartość p z testu chi-kwadrat jest niższa od 0,05, a więc wartość wskaźnika Wejsfloga zależy istotnie od BMI: im wyższe BMI, tym częściej występuje obniżenie sklepienia  poprzecznego. Wartość p z testu Manna-Whitneya jest większa od 0,05, a więc ocena natężenia bólu nie zależy istotnie statystycznie od wskaźnika Wejsfloga.
Wnioski
1. Potwierdzono wpływu korelacji wskaźnika masy ciała (BMI), na częstotliwość występowania obniżenia sklepienia poprzecznego ocenianego wskaźnikiem Wejsfloga.
2. Zwiększona masa ciała, określona wskaźnikiem masy ciała (BMI) jako nadwaga i otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka obniżenia sklepienia poprzecznego stopy.
3. Zwiększona masa ciała oraz obniżenie sklepienia poprzecznego stopy ocenianego wskaźnikiem Wejsfloga, nie mają wpływu na pojawienie się dolegliwości bólowych stopy.

Słowa kluczowe:
Wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik Wejsfloga, sklepienie poprzeczne stopy


Abstract

Introduction. The foot is not only the organ having great stability and overload endurance, but also one being a dynamic spring and, due to this feature, functioning as a shock absorber.
Aims of the work
1. Determining if there exists a correlation between Wejsflog index and the body mass of patient;
2. Determining if the body mass is a risk factor for the transverse arch lowering;
3. Determining if the body mass and the structure of the transverse foot arch influence the appearance of the foot pain ailment.
Material and methods. The research was carried out in Krakow in 2012-2013 period. The examined group of the research consisted of 249 patients, including 178 women and 71 men, aged 21-88 (average age of 52 years).
Results. P-value of the chi-square test is less than 0.05, thus the value of Wejsflog index significantly depends on the BMI: the higher the BMI, the more frequently the transverse arch lowering occurs. P-value of the Mann-Whitney test is greater than 0.05, thus the evaluation of the pain strength is statistically not dependent on the Wejsflog index.
Conclusions
1. The influence of the correlation between the body mass index (BMI) and the frequency of occurrence of the transverse foot arch lowering measured by the Wejsflog index has been proven.
2. Increased body mass defined by the body mass index (BMI) as overweight and obesity is a significant risk factor for the transverse foot arch lowering.
3. Increased body mass index as well as the transverse foot arch lowering measured by the Wejsflog index have no influence on the occurrence of the foot pain ailment.

Key words:
body mass index (BMI), Wejsflog index, transverse arch of the foot

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Ocena efektów terapeutycznych u pacjentów z dysfunkcją stawu ramiennego leczonych według koncepcji Briana Mulligana i tapingu mięśni obręczy barkowej oraz iniekcji okołostawowych / Evaluation of the therapeutic effects in the patients with the glenohumeral joint dysfunction treated according to Brian Mulligan concept and with the pectoral girdle muscle tapping as well as circumarticular injections

Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Jan W. Sosnowski,
Andrzej Szczygieł, Irena Szczepańska, Piotr Wróbel,
Magdalena Wilk-Frańczuk,  Jan W. Raczkowski

FP 2017; 17(1); 116-124

Streszczenie
Wstęp. Siedzący tryb życia związany z rozwojem cywilizacyjnym, oraz praca w pozycji siedzącej wpływają na powstawanie dysfunkcji stawów ramiennych, najczęściej w postaci dolegliwości przeciążeniowo–bólowych.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie efektów fizjoterapii z zastosowaniem mobilizacji z ruchem według Briana Mulligana i tapingu mięśni obręczy barkowej a stosowanymi iniekcjami okołostawowymi.
Materiał i metody. Badaniem objęto 27 pacjentów. Pierwszą grupę (16 osób) leczono za pomocą iniekcji okołostawowych leków z grupy kortykosteroidów. W drugiej grupie (11 osób) stosowano terapię manualną według koncepcji Briana Mulligana i taping mięśni. Badania przeprowadzono przed rozpoczęciem terapii i po trzech tygodniach. Wykorzystano skalę bólu i niesprawności barku SPADI, testy prowokacyjne HIN, HIB, POP, Joba, „bolesnego łuku” (70°-120°), „belly–press”, pomiar goniometryczny oraz subiektywnego odczucia bólu w nocy. W celu sprawdzenia czy rodzaj zastosowanej terapii miał wpływ na poprawę funkcji kończyny górnej przeprowadzono analizę statystyczną wariancji w schemacie mieszanym, gdzie czynnikiem międzygrupowym był rodzaj terapii a czynnikiem wewnątrzgrupowym był moment pomiaru: przed i po zakończeniu terapii. Dane opracowano przy użyciu programów Microsoft Excel oraz Statistica.
Wyniki. Zastosowane metody terapii w obu grupach, wpłynęły na poprawę zakresu ruchów stawu ramiennego. W grupie 2 uzyskano lepsze wyniki dotyczące zmniejszenia dolegliwości bólowych okresowych i powodujących zaburzenia snu.
Wnioski. Oba zastosowane programy terapeutyczne wpływają na poprawę funkcji i zmniejszenie dolegliwości bólowych w badanej grupie, jednak zastosowanie w grupie 2 technik terapeutycznych wg koncepcji Mulligana i tapingu mięśni przyniosło znacząco większą poprawę w ocenie stanu klinicznego i w ocenie subiektywnej pacjentów.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, terapia manualna, fizjoterapia


Abstract

Introduction. Sedentary lifestyle connected with the civilizational development and the work in sitting position cause glenohumeral joints dysfunction, most often in the form of overload-pain ailments.
Purpose of this study. The purpose of this study was to compare the physiotherapeutic effects with the application of mobilization with motion according to Brian Mulligan and the pectoral girdle muscle tapping, and the used circumarticular injections.
Material and Methods. The research included 27 patients. The first group (16 persons) was treated with the circumarticular injections of medicines of the corticosteroids group. In the second group (11 persons) the manual therapy according to Brian Mulligan’s concept and the muscle tapping were used. The examinations were performed before the therapy and after three weeks. The used measurements included the shoulder pain and disability index SPADI, provocative tests HIN, HIB, POP, Job, “painful arc” (70°-120°), “belly–press”, goniometric measurement and the subjective pain feeling at the night time. In order to check if the used therapy type had any effect on the upper limb function improvement, the statistical analysis was made in the variance with a_mixed scheme, where the inter-group factor was the type of therapy, and the intra-group factor was the measurement moment: before and after completion of the therapy. Data were processed using Microsoft Excel and Statistica software.
Results. The applied therapy methods influenced improvement of the glenohumeral joint movement range in both groups. The group 2 had better results in reduction of periodic pain ailments and sleep disturbances.
Conclusions. Both used therapeutic programs improves functioning and reduce pain ailments in the investigated group, however the use of 2 therapeutic techniques in the group 2, according to Mulligan’s concept and the muscle tapping, brought significantly greater improvement in the clinical condition evaluation and in the patients’ subjective assessment.

Key words:
painful shoulder syndrome, manual therapy, physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Ocena częstotliwości występowania zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wśród pracowników biurowych i fizycznych / Evaluation of the lumbar spine pain syndromes frequency of occurrence among office and physical workers

Mateusz Curyło, Alicja Bielańska,  Jan W. Raczkowski

FP 2017; 17(1); 28-36

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie częstotliwości występowania zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa w grupie osób wykonujących pracę biurową i pracę fizyczną. Oceniono również wpływ bólu na życie codzienne badanych.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono wykorzystując zmodyfikowany Kwestionariusz Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły czynności dnia codziennego. Badani ocenili również subiektywnie intensywność bólu oraz zmianę jego natężenia.
Wnioski. Dolegliwości związane z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa występują w zawodach o różnym charakterze pracy i mają wpływ na życie codzienne pracowników. Większe trudności w życiu codziennym mają pracownicy biurowi, gdzie ból jest ograniczeniem w chodzeniu, leżeniu czy spaniu. Wdrożenie aktywności fizycznej wpływa na zmniejszenie dolegliwości.

Słowa kluczowe:
odcinek lędźwiowy kręgosłupa, praca fizyczna, pracownicy biurowi


Abstract
Purpose of this study. The purpose of this study was to investigate frequency of the lumbar spine pain syndromes in the group of persons that perform office work and physical work. The pain effect on the investigated everyday lives was also evaluated.
Material and methods. The research was conducted using the Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale. The questions included in the questionnaire concerned everyday life activities. The questioned persons also subjectively assessed the pain intensity and the intensity change.
Conclusions. The ailments relating to the lumbar spine section appear in different occupations and they affect the workers’ everyday lives. More difficulties in the everyday life appear among the office workers, where the pain restricts their walking, lying or sleeping. Implementation of some physical activity reduces the ailments.

Key words:
lumbar spine section, physical work, office workers

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Leczenie usprawniające 11-letniego chłopca z zespołem Pierre’a Robina – opis przypadku / Rehabilitation treatment of 11-years-old boy with Pierre Robin Syndrome – a case study

Izabela Wilmańska, Jan W. Raczkowski

FP 2017; 17(1); 6-13

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było opisanie pacjenta z Zespołem Pierre Robin (PRS), z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz ocena stanu pacjenta po postępowaniu fizjoterapeutycznym.
Materiał i metodyka. Autorzy opisali 11- letniego pacjenta z zespołem Pierre Robin z osłabieniem siły mięśniowej, z poważnymi obciążeniami okołoporodowymi. U pacjenta oceniano wytrzymałość posturalną za pomocą testów mięśni antygrawitacyjnych. Efektywność chodu za pomocą 10 m testu korytarzowego oraz wydolność fizyczną za pomocą testu Ruffiego.
Wyniki. Intensywna rehabilitacja, dobrze dobrane ćwiczenia oraz trafnie postawione cele kinezyterapeutyczne dobrze wpłynęły na stan pacjenta z deficytami rozwojowymi, jakimi jest Zespół Pierre Robin.
Wnioski. We wspomaganiu dzieci z rzadkimi zaburzeniami takimi jak zespół Pierre Robin konieczne jest podjęcie jak najwcześniejszej rehabilitacji. Opieka nad pacjentem powinna być długoterminowa i powinna mieć charakter interdyscyplinarny.

Słowa kluczowe:
zespół Pierre’a Robina, opóźnienie psychoruchowe, osłabienie siły mięśniowej


Abstract
Goal. The aim of the study was to describe a patient with Pierre Robin Syndrome (PRS), with delayed psychomotor development and evaluation of the patient after the physiotherapy procedure.
Materials and Methods. The authors describe an 11-year-old patient suffering for Pierre Robin syndrome with muscle weakness and severe perinatal loads. The patient postural strength was evaluated by testing the antigravity muscles. The gait effectiveness was measured by using a 10 m walk test and physical performance using Ruffie’s test.
Results. Intensive rehabilitation, well-chosen exercises and accurately set of kinesitherapeutic objectives have well affected the condition of a patient with developmental deficits, which is a Pierre Robin syndrome.
Conclusions. In supporting children with rare disorders such as Pierre Robin syndrome it is necessary to take the earliest possible rehabilitation. Patient care should be long-term and should be interdisciplinary.

Key words:
Pierre Robin syndrome, psychomotor retardation, muscular weakness

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki / Evaluation of body balance in patients with transverse flat foot and the related falls

Sylwia Czesna, Jan W. Raczkowski

FP 2015;15(3);90-96

Streszczenie
Wstęp. Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych. Zdolność zachowania równowagi wynika z prawidłowego funkcjonowania tzw. czucia głębokiego ciała człowieka, koordynacji psycho-ruchowej oraz mocnych mięśni. Osłabienie siły mięśniowej zwłaszcza kończyn dolnych zwiększa ryzyko zaburzenia równowagi, stanowiąc zagrożenie upadkiem. Nieodpowiednie przenoszenie obciążeń na stopę płaską dodatkowo utrudnia utrzymanie równowagi.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 28 pacjentów ze stopą poprzecznie płaską i 21 pacjentów z prawidłowym wysklepieniem stopy w wieku 52±11,5
Wyniki. Analiza badanych parametrów wykazała, że zaburzenia zachowania równowagi ze stopą poprzecznie płaską występuje w 68% (n=19) badanych, a tylko 32% (n=9) badanych mieściło się w normie. Natomiast z prawidłowym wysklepieniem stóp zaburzenia równowagi występuje u 29% (n=6) badanych, a 71% (n=15) badanych znajdowali się w przedziale normy.
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach wykazano zaburzenie równowagi u osób ze stopą poprzecznie płaską 2:1 większą niż u osób z prawidłowym wysklepieniem stóp. Wyniki badań wskazują, że osoby ze stopą poprzecznie płaską są bardziej narażone na zaburzenia równowagi, których efektem są upadki.

Słowa kluczowe:
stopa poprzecznie płaska, równowaga, koordynacja ruchowa


Abstract
Introduction. Transverse flat foot is a very often occurring foot defect, the most common in women wearing high-heeled shoes. It is the most common cause of musculoligamentous foot failure, which increases the risk of falls, threatening the efficiency of adults and the elderly. The ability to maintain a balance results from proper functioning of the so-called deep sensation of the human body, psychophysical coordination and strong muscles. Muscle weakness especially of lower limbs increases the risk of imbalance, thereby jeopardizing the fall. Improper passing burden on a flat foot makes it more difficult to maintain balance.
Material and methods. The study included 28 patients with transverse flat foot and 21 patients with normal foot arch at the age of 52±11.5
Results. Analysis of the tested parameters revealed that disturbances to maintain the balance with the transverse flat foot occurs in 68% (n= 9) subjects, and only 32% (n=9) of the test was within the normal range. In contrast, in patients with a normal arch feet imbalance occurs in 29% (n=6) subjects and 71% (n=15) subjects were in the standard range.
Conclusions. In this study it was we demonstrated that imbalance in patients with transverse flat foot is of 2:1 higher than in patients with normal arch feet. The results show that people with the transverse flat foot are more vulnerable to imbalances which result in falls.

Key words:
transverse flat foot, balance, motor coordination

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version

Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wpływająca na chód i równowagę osób starszych / Nordic walking as a form of physical activity affecting gait and balance in elderly people

Agnieszka Leszczyńska, Marta Dopierała, Jan W.Raczkowski

FP 2015;15(4);98-107

Streszczenie
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową prowadząc do zaburzenia kontroli stabilności postawy i chodu. Chód jest naturalną formą aktywności fizycznej i bierze udział prawie we wszystkich czynnościach dnia codziennego. Dla podtrzymania aktywności ruchowej, minimalizacji zaburzeń równowagi oraz poprawy chodu zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, coraz częściej stosuje się popularną formę aktywności jaką jest Nordic Walking.
Cel pracy.Głównym celem pracy była ocena wpływu treningu Nordic Walking na poprawę chodu i równowagi osób starszych oraz wpływ treningu na subiektywną ocenę stanu samopoczucia.
Materiał i metody.Badania przeprowadzono w grupie 30 osób starszych, w większości aktywnie spędzających czas wolny, nie korzystających z treningów Nordic Walking. W oparciu o indywidualny kwestionariusz badawczy, ocenie poddane zostały wiek i płeć respondentów, formy aktywności fizycznej, trudności podczas chodzenia oraz subiektywna ocena samopoczucia.
W celu szybkiej oceny równowagi i ryzyka upadków zastosowano Functional Reach Test. Do wstępnej oceny chodu i równowagi pacjenta w starszym wieku posłużono się testem Get up and Go oraz test Tinetti Chód i Równowaga. Testy zostały wykonane zarówno przed treningiem jak i po miesięcznym treningu Nordic Walking. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie przy pomocy programu PQSTAT.
Wyniki.Analiza wyników uzyskanych przed treningiem oraz po miesięcznym treningu w testach Functional Reach Test oraz Tinetti wykazała znaczną poprawę po treningach, natomiast uzyskane wartości w teście Get up and Go po treningu są znacznie niższe niż przed treningiem. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych uległ poprawie po wdrożonym treningu Nordic Walking.
Wnioski.Miesięczny trening Nordic Walking istotnie wpłynął na poprawę chodu i równowagi osób badanych. Stan samopoczucia w subiektywnej ocenie badanych również uległ poprawie po wdrożonym treningu. Nordic Walking może stać się ważnym elementem w zwiększeniu aktywności ruchowej osób starszych oraz poprawie ich jakości życia.

Słowa kluczowe:
aktywność fizyczna, Nordic Walking, osoby starsze


Abstract
Introduction. In the process of aging there comes to deterioration in mobility which is related to, among others, age-related diseases. The pathophysiological changes, the applied treatment may adversely affect mobility leading to the disorders of postural stability and gait control. Gait/Walking is a natural form of physical activity and is a component of almost all daily activities. To sustain physical activity, minimize imbalance disorders and to improve gait, particularly in elderly people, Nordic Walking – a popular form of activity – is used more and more frequently.
Aim. The main aim of this study was to evaluate the effect of Nordic Walking training on the improvement of gait and balance in elderly people and its impact on subjective assessment of their well-being.
Material and methods. The study included 30 elderly subjects, most of them actively spending their leisure time, not practising Nordic Walking. Age and sex of the respondents, physical activity, difficulty in walking and subjective assessment of well-being were estimated on the basis of individual research questionnaire. The Functional Reach Test was used for quick evaluation of balance and the risk of falls. Get up and Go test and Tinetii Gait and Balance test were used for preliminary evaluation of gait and balance in elderly patients. The tests were performed both before and a month after Nordic Walking training. The results were statistically analyzed applying the PQStat software.
Results. Analysis of the results obtained before and after 1-month training in Functional Reach and Tinetti tests demonstrated significant improvement after the training, whereas the values obtained in the Get up and Go test after the training were much lower than before the training. A state of well-being in the subjective assessment of the respondents improved after Nordic Walking training.
Conclusions. One-month Nordic Walking training improved significantly gait and balance in the investigated subjects. A state of well-being in the subjective assessment of the respondents also improved after the training. Nordic Walking can become an important element in increasing the physical activity of older people and in improving their quality of life.

Key words:
physical activity, Nordic Walking, elderly people

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Występowanie wad postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym / The occurrence of the failure body posture of children at primary school

Izabela Wilmańska, Anna Paradecka, Jan W. Raczkowski

FP 2015;15(4);64-73

Streszczenie
Cel pracy. Kompleksowa ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz określenie częstości występowania w populacji dzieci wad postawy. Oszacowanie wpływu wartość wskaźnika BMI na występowanie wad postawy względem płci oraz odpowiedź na pytanie czy z wiekiem wzrasta ilość wad.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 285 uczniów z klas I-III z łódzkiej szkoły podstawowej. Przedmiotem badań było 135 dziewczynek i 150 chłopców w wieku 6-9 lat. Przeprowadzono badanie metodą oglądową. Oceniano postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Dokonano oceny dynamicznej chodu. Metodą sylwetkową dokonywano oceny zarysu krzywizn kręgosłupa i wysklepienia klatki piersiowej.  Istotną częścią badania była obserwacja kształtu pleców w skłonie tułowia w przód wg testu Bertranda.
Wyniki. W badanej populacji dzieci z klas I-III stwierdzono duży odsetek wad postawy ciała – 30,53% badanej populacji to dziewczęta i 37,54% chłopcy z wadami postawy. Wykazano, że najczęstszym defektem postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym jest asymetryczne ustawienie łopatek. Dotyczyło to porównywalnie 37,77% dziewczynek i 31,33% chłopców. Najbardziej obciążoną występowaniem odchyleń od normy była grupa 7-latków. Nie wykazano istotnej zależności między wpływem wskaźnika BMI na wady postawy względem płci. Wykazano, że wartość wskaźnika BMI wpływa na koślawość kolan w badanej populacji.
Wnioski. Badania pokazują jak istotnym problemem są wady postawy u dzieci. Częstość ich występowania powinna zmobilizować do wykonywania badań przesiewowych w szkołach. To istotnie wpłynie na jak najszybsze wykrycie odchyleń od normy i zmobilizuje rodziców i opiekunów do pójścia na konsultację ortopedyczną czy rehabilitacyjną.

Słowa kluczowe:
wady postawy ciała, młodszy wiek szkolny, BMI, badania przesiewowe, koślawość kolan


Abstract
Goal. Comprehensive evaluation of the body posture in the early school-age children and determining the prevalence of the postural disorders in the population. Estimation of impact of the BMI on the occurrence of the disorders in relation to a child’s gender, and answering the question whether the frequency of the disorders increases with age.
Materials and Methods. The study included 285 school children from the grades 1-3, from a primary school located in Lodz. The study population consisted of 135 girls and 150 boys, aged 6-9 years. As the research method, the visual examination has been used.  The body posture has been assessed in sagittal and frontal planes. And the dynamic gait assessment has been performed. With the observation-based postural assessment method, the spine curvature and the ribcage curvature have been evaluated. An important part of the research has been the observation of the back in the bent forward position, using the Bertrand’s test.
Results. Within the study population of children from the grades 1-3, we have found large percentage of children with the posture disorders, 30.53% in girls and 37.54% in boys. It has been shown, that the most common posture disorder in the early school-age children is the asymmetrical alignment of the shoulder blades. This has been true for, respectively, 37.77% of the girls and 31.33% of the boys. Most at risk for the abnormalities being developed, has been the group of the 7-years-olds. No statistically significant dependency has been found between the impact of the BMI on the posture disorders, in relation to a child’s gender. It has been established that, in the study population, the BMI has had an impact on the valgus knees deformity.
Conclusions. The research has shown true importance of the children posture disorders issue. The prevalence rate of these disorders should prompt to organize screening programs in schools. This will definitely help to quickly establish any deviations from the normal status and will motivate parents and guardians to seek an orthopedic advice or join a rehabilitation program.

Key words:
posture disorders, early school age, BMI, screening tests, valgus knees

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

1 2