Spadek masy ciała u chorych kardiologicznych po treningu na cykloergometrze rowerowym

Witold Pawełczyk, Iwona Kulik-Parobczy, Tomasz Sirek, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz, Jan Szczegielniak

FP 2013; 13(3); 22-27

Streszczenie
Wstęp. Podczas wysiłku fizycznego proces wytwarzania ciepła nasila się z powodu przyspieszenia procesów metabolicznych, zmierzających do dostarczenia energii dla pracujących mięśni. Około 75-80% energii wytwarzanej przez mięśnie podczas wysiłku fizycznego przekształca się w energię cieplną, pozostałe 20-25% wykorzystywane jest na pracę mechaniczną. Intensywny wysiłek zwiększa sekrecję potu i udział parowania potu w eliminacji nadmiaru ciepło z organizmu prowadząc do stopniowego obniżenia masy ciała.
Problem spadku masy ciała związany z utratą wody u ćwiczących był przedmiotem licznych opracowań. Do lej pory obliczono średnie wartości spadku masy ciała na skutek pocenia w spoczynku oraz podczas uprawiania niektórych dyscyplin sportowych. Opracowano również szczegółowe zalecenia odnośnie nawadniania organizmu w trakcie dużych wysiłków fizycznych u sportowców. Brak jednak kompleksowych opracowań dotyczących utraty wody u chorych poddanych wysiłkowi fizycznemu w trakcie fizjoterapii stacjonarnej, w rym u chorych po zawale mięśnia sercowego, w trakcie intensywnego usprawniania.
Cel pracy. Celem pracy była ocena spadku masy ciała u chorych po zawale serca w trakcie intensywnego usprawniania obejmującego trening na cykloergometrze rowerowym. Postanowiono także ocenić, czy uzupełnianie płynów przez chorych jest proporcjonalne do strat związanych z obniżeniem masy ciała po treningu rowerowym.
Materał i metody badań. W badaniach wzięło udział 47 losowo wybranych chorych (12 kobiet, 36 mężczyzn) leczonych w Dziale Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach.

Słowa kluczowe:
rehabilitacja kardiologiczna, utrata wody


Abstract

Introduction. The problem of weight loss associated with the loss of wafer in athletes has been the subject of numerous studies. Until now, the average values of weight loss due to sweating at rest and while participating in some sports were calculated. However, no comprehensive studies have not been conducted info water loss in patients undergoing intensive physical exertion, including in patients after myocardial infarction, in the course of intensive rehabilitation.
Aim. the aim of this study was to assess weight loss in patients after myocardial infarction during intensive rehabilitation including training on cycle ergometer.
Material and methods. A total of 47 randomly selected patients (72 women, 35 men) treated in Rehabilitation Department of MSW Hospital in Glucholazy participated in the research. Before and after exercise, measurements were taken with the use of body mass weight Tanita SC 330S in all patients. In addition, for all patients at the end of rehabilitation program, 10-point questionnaire was used to examine fluid intake during the day, during and after physical exercises.
Results. There was a statistically significant difference (p <0.05) between body weight values before and after exercise. Based on the questionnaire, it was found that a large number of patients did not fake additional supplementary fluids, unless they experienced the feeling of thirst; the information about the quantity and type of fluid they should take was not given to patients during rehabilitation Conclusions. The study showed a significant decrease in body weight after training conducted in patients undergoing cardiac rehabilitation. Lack of adequate hydration for patients in the course of their rehabilitation was found. Complex cardiac rehabilitation program should take into account the need to maintain proper water balance. Key words: cardiac rehabilitation, water loss

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskim/Available only Polish version

Analiza świadczeń udzielanych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych / Analysis of intramural cardiac rehabilitation services

Karol Wojciechowski, Marek Kiljański, Krzysztof Mirecki,
Jan Szczegielniak

FP 2015; 15(2); 100-108

Streszczenie
Celem pracy jest próba charakterystyki profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. Analizie poddano również ocenę skuteczności zastosowanej rehabilitacji u tych chorych.
Materiał badawczy stanowiły dane sprawozdane przez pięć oddziałów rehabilitacji kardiologicznej posiadających zawarte umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie świadczenia zostały wykonane w 2013 roku.
Badania wykazały, że najliczniejszą grupę pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych na terenie województwa łódzkiego w roku 2013 stanowili chorzy w wieku 56-75 lat (68,02% ogółu badanych).
Analiza badań wykazała, że najczęściej sprawozdawane rozpoznanie dotyczyło „ niewydolności serca nieokreślonej” (58,04% ogółu materiału badawczego).
Analiza trybu wypisów chorych z oddziałów rehabilitacji wykazała, iż tryb wypisu „zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego” stanowił 76,75% ogółu badanych chorych.
Stwierdzono, że zdecydowaną większość chorych poddawanych rehabilitacji kardiologicznej stanowili mężczyźni (67,17% ogółu).

Słowa kluczowe:
rehabilitacja kardiologiczna, rozpoznania główne, tryb wypisu


Abstract

The aim of this paper was to make an attempt at characterizing a profile of patients referred for intramural systemic rehabilitation therapies. The analysis covered also an assessment of effectiveness of the rehabilitation applied to the patients.
The research material were data reported by five departments of intramural cardiac rehabilitation which had signed contracts with the Lodz Voivodeship Department of the National Health Fund. All the services had been performed in 2013.
The research showed that the largest group of patients subjected to intramural cardiac rehabilitation in the area of Lodz voivodeship in 2013 were the patients aged 56-75 (68,02% of all the researched).
The research analysis showed that the most commonly reported diagnosis was “unspecified heart failure” (58,04% of the whole of the research material).
The analysis of the modes of discharge from rehabilitation units showed that the mode of “completion of therapeutic or diagnostics process” accounted for 76,75% of all the researched patients.
It was noted that the vast majority of the patients subjected to cardiac rehabilitation were men (67,17% of the whole).

Key words:
cardiac rehabilitation, main diagnoses, discharge mode

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Wpływ kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-pro BNP i frakcje wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym / Impact of controlled physical exercise on NT-proBNP level and ejection fraction in patients with acute coronary disease – original paper

Ireneusz Jurczak, Katarzyna Dudek, Ksenia Jurczak, Robert Irzmański

FP 2016; 16(3); 58-66

Streszczenie

Wstęp.Cel. Ocena efektów kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-proBNP i frakcję wyrzutową lewej komory serca w zależności od czasu i rodzaju treningu fizycznego.
Materiał i metody. Do badań włączono 83 chorych. Dwie grupy uczestniczyły w dwu- i czterotygodniowych treningach interwałowych na cykloergometrach rowerowych oraz w ćwiczeniach ogólnousprawniających. Grupa kontrolna poddana była jedynie treningowi ogólnousprawniającemu. We wszystkich grupach wykonano test immunoenzymatyczny celem oceny poziomu NT-proBNP oraz badanie echokardiograficzne celem oceny frakcji wyrzutowej.
Wyniki. Zaobserwowano zmiany poziomu NT-proBNP oraz parametrów echokardiograficznych. W grupie 1, po dwóch tygodniach treningu, wartości NT-proBNP zmniejszyły się o 13.2%. W tej samej grupie, wartość EF istotnie wzrosła z 51,23% do 51,95%. W grupie 2, po czterech tygodniach usprawniania, stwierdzono spadek poziomu NT-proBNP o 29%. Wartość EF istotnie wzrosła, z 50,62% do 51,69%. Końcowe wartości NT-proBNP w grupie kontrolnej w porównaniu z wartościami początkowymi zmniejszyły się o 3,9%. Zaobserwowano również nieistotny wzrost EF z 47,06% do 47,13%.
Wnioski. Wyniki badań wskazują, że kontrolowany trening fizyczny w ramach rehabilitacji kardiologicznej zmniejsza poziom NT-proBNP, a także poprawia frakcję wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym.

Słowa kluczowe:
rehabilitacja kardiologiczna, peptydy natriuretyczne, frakcja wyrzutowa, ostre zespoły wieńcowe


Abstract
Purpose. Assess the effect of a controlled physical training on the level of NT-pro BNP and left ventricular ejection fraction depending on the time and type of physical exercise.
Methods. Eighty-three patients were included in the study. Two groups participated in interval training on a cycle ergometer and exercise improving general physical. Control Group participated in exercise improving general physical only. The immunoenzymatic test for qualitative determination of the NT – proBNP level and echocardiographic examination was performed in all groups.
Results. The authors observed changes in NT-proBNP level testing and echocardiographic examination. In the group I, after a 2-week training, the NT-proBNP value decreased by 13.2%. In the same group, mean EF values were significantly increased, from 51.23% to 51.95%. In the group II a 29% reduction of the NT-pro BNP level was observed. EF values were significantly increased, from 50.62% to 51.69%. As for final NT-proBNP values in the control group, a decrease of the peptide level by 3.9% was observed, compared to initial values. In the same group, a non-significant increase of the EF value was observed, from 47.06% to 47.13%
Conclusions. Findings of the studies confirm that cardiac rehabilitation decrease of the NT-proBNP level and improves LVEF in patients with acute coronary disease.

Key words:
cardiac rehabilitation, natriuretic peptide, ejection fraction, acute coronary disease

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version