Ocena wyników fizjoterapii po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (WKP) za pomocą kwestionariusza Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS) w wybranym modelu usprawniania/Evaluation of physiotherapy results after anterior cruciate ligament reconstruction using the Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS) questionnaire

Sebastian Zduński, Witold Rongies, Marcin Ziółkowski, Tomasz Kozieł, Janusz Sierdziński

FP 2017; 17(2); 60-70

Streszczenie

Wstęp. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby urazów stawu kolanowego z następowym, całkowitym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (WKP). Uszkodzenia WKP w większości przypadków wymagają specjalistycznego leczenia operacyjnego i fizjoterapeutycznego. Głównym celem leczenia usprawniającego jest przywrócenie pełnej funkcji stawu kolanowego i całej kończyny dolnej objętej leczeniem operacyjnym. W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie metodami oceny wyników procedur rekonstrukcji WKP. Stworzono wiele kwestionariuszy i skal umożliwiających ocenę rezultatów leczenia. Przykładem jest skala Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS).
Cel pracy. Ocena bliskich i odległych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w wybranym modelu usprawniania leczniczego za pomocą skali Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS).
Materiał i metodyka. Do badania włączono w sposób losowy 72 osoby z rozpoznanym całkowitym zerwaniem WKP, zakwalifikowanych do jego operacyjnego odtworzenia. Do Grupy Badanej włączono 37 chorych w wieku od 18 do 60 lat (średnia 37 ±10,3 lat). Wszyscy badani z tej grupy poddani zostali modelowi fizjoterapii, opartemu o uznane schematy leczenia usprawniającego, przez 4 tygodnie poprzedzające zabieg rekonstrukcyjny. W sumie przeprowadzono od 10 do 12 sesji terapeutycznych. Do Grupy Kontrolnej włączono 35 chorych w wieku od 18 do 60 lat (średnia 34 ±10,0 lat), którzy nie realizowali programu fizjoterapii przedoperacyjnej. Program fizjoterapii pooperacyjnej był jednakowy u wszystkich badanych.
Wyniki. Zaobserwowano istotną statystycznie poprawę oceny funkcjonalnej stawu kolanowego po rekonstrukcji WKP za pomocą kwestionariusza KOOS u pacjentów z Grupy Badanej i Kontrolnej w kolejnych punktach pomiarowych (p < 0,05). Lepszy wynik w Grupie Badanej stwierdzono niemal we wszystkich subskalach skali KOOS (objawy, sztywność, czynności dnia codziennego, aktywność, jakość życia) po 6 i 12 tygodniach od rekonstrukcji WKP. Nie zaobserwowano jednak istotnej statystycznie różnicy pomiędzy Grupą Badaną i Kontrolną (p > 0,05). Zaobserwowano natomiast istotną statystycznie różnicę w kategorii „sztywność” skali KOOS po 12 tygodniach od operacji (p < 0,05). Zaobserwowano także istotną statystycznie różnicę w parametrze SP3 (możliwość podskoku) skali KOOS po 12 tygodniach od operacji (p < 0,05). Wnioski. 1. Uzyskane wyniki w obu badanych grupach, w zakresie możliwości funkcjonalnych ocenianych za pomocą kwestionariusza KOOS po zabiegu rekonstrukcji, potwierdzają dobrą jakość wykonanych zabiegów operacyjnych oraz działań fizjoterapeutycznych. 2. Obserwowany w kwestionariuszu KOOS lepszy wynik w Grupie Badanej, wskazuje na dużą wartość terapeutyczną przedoperacyjnej rehabilitacji.

Słowa kluczowe:
więzadło krzyżowe przednie, staw kolanowy, fizjoterapia, kwestionariusz KOOS

Abstract

Introduction. In recent years, there has been an increase in the number of knee injuries with subsequent total anteriur ligament injury (ACL). ACL lesions in most cases require specialized surgical and physiotherapeutic treatment. The main goal of rehabilitation is to restore the full function of the knee joint and the entire lower limb. Interest in methods of assessing the outcome of ACL reconstruction procedures has increased recently. A number of questionnaires and scales were developed to assess the outcome of treatment. An example is the Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS).
The aim of the study. Assessment of near and distant outcomes of post-arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction in the selected model of Knee and Osteoarthrosis Outcome Score (KOOS).
Material and methodology. Randomized study included 72 patients with a complete rupture of the ACL identified for operative reconstruction. The study group included 37 patients aged 18 to 60 years (mean 37 ±10.3 years). All subjects in this group were subjected to a physiotherapy for 4 weeks prior to reconstructive surgery. In total, 10 to 12 therapeutic sessions were conducted. The control group included 35 patients aged 18 to 60 years (mean 34 ±10.0 years) who did not perform the preoperative physiotherapy program. The postoperative physiotherapy program was the same in all subjects studied.
Results. There was a statistically significant improvement in the functional assessment of the knee joint after reconstruction of the ACL using the KOOS questionnaire in the Study and Control groups at subsequent measurement points (p < 0.05). Better results in the Study Group were found in almost all subgroups of KOOS (symptoms, stiffness, daily activities, activity, quality of life) 6 and 12 weeks after ACL reconstruction. However, there was no statistically significant difference between the Study and Controlled Group (p > 0.05). There was a statistically significant difference in the “stiffness” of the KOOS scale after 12 weeks (p < 0.05). There was also a statistically significant difference in the SP3 (skipping ability) of the KOOS scale after 12 weeks (p < 0.05). Conclusions. 1. Obtained results in both examined groups, in terms of functional capabilities evaluated by the KOOS questionnaire after reconstruction, confirm the good quality of performed surgical procedures and physiotherapeutic activities.  2. A better KOOS score in the Study Group indicates the high therapeutic value of preoperative rehabilitation.

Key words:
anteriur cruciate ligament, knee joint, physiotherapy, KOOS questionnaire

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version

Analiza goniometryczna wybranej klasy ruchu stawu kolanowego / Analysis goniometric of selected classes of traffic knee

Jędrzej Płocki, Joanna Banaś,  Dominik Pikuła,
Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela

FP 2014; 14(2); 52-59

Streszczenie
Prawidłowy zakres ruchomości jest ważnym czynnikiem sprawności. Jego pomiar stanowi podstawę oceny stanu układu kostno-stawowego. Badanie zmian zakresów ruchu w funkcji czasu za pomocą elektrogoniometru dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych. Celem pracy była próba określenia zmian dynamiki i zakresu ruchu w stawie kolanowym populacji osób zdrowych podczas wykonywania ruchu wejścia na stopień kończyną dolną dominującą.
Materiał i Metody.
Grupę badaną stanowiło 75 studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w wieku 18-26 lat. Badanie przeprowadzono przy pomocy urządzenia Noraxon 1400 L i kompatybilnego z nim dwuosiowego elektrogoniometru. Wstępnej obróbki dokonano w MS Excel. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 10,0 PL.
Wyniki.
Ustalono wartość normatywną dla maksymalnego kąta zgięcia stawu kolanowego podczas wejścia na stopień – 85,12˚ z przedziałem ufności 80,27-88,25˚.
Wnioski.
Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań na większej, reprezentatywnej grupie w celu określenia normy dla maksymalnego kąta zgięcia stawu kolanowego podczas wejścia na stopień w badanej grupie wiekowej.

Słowa kluczowe:
Elektrogoniometr, wartość normatywna, staw kolanowy


Abstract

Normal range of motion of joint is an important factor of physical fitness. It’s measurement makes up the basis of evaluation of the skeletal joint system. Analysing the changes in ranges of motion in the function of the time with the use of electrogoniometer provides valuable and meaningful data. The aim of the study was an attempt to determine the dynamics of change and the range of motion of the knee healthy population during going up the step of the dominant limb.
Material and Methods.
75 students of the Department of Medical University of Rzeszow, aged 18-26 were examined. The research was carried out with the use of Noraxon 1400 L system as well as compatible biaxial electrogoniometer. The preliminary process was performed in MS Excel. The statistical analysis was carried out in the Statistica 10.0 program.
Results.
Established normative value for the maximum angle of knee bends during going up the step – 85,12˚ with confidence interval 80,27-88,25˚.
Conclusions.
There is a need for research on a larger, representative sample in order to determine the standards for the maximum angle of knee flexion during the entry level in the studied age group.

Key words:
Electrogoniometer, normative value, knee joint

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Efekt terapeutyczny działania krioterapii miejscowej na staw kolanowy, uzależniony od rozpoznania choroby zwyrodnieniowej / The therapeutic effect of local cryotherapy operation on the knee, joint depending on the type of diagnosis of osteoarthritis

Łukasz Kopacz,  Anna Lubkowska, Iwona Bryczkowska,
Danuta Lietz-Kijak, Zbigniew Śliwiński

FP 2015; 15(1); 6-14

Streszczenie
Wstęp. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchu w stawie kolanowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dodatkowo analizowano potencjalne zmiany w dolegliwościach bólowych pacjentów.
Materiał i metody. Grupa badana liczyła 50-ciu pacjentów. W badaniu wzięło udział 39 kobiet i 11 mężczyzn. Wśród pacjentów dokonano podziału na dwie grupy zgodnie z rozpoznaniem choroby. Pacjenci poddani byli 10-ciu codziennym zabiegom krioterapii miejscowej na okolicę stawu kolanowego. Przed przystąpieniem do leczenia został zebrany wywiad odnośnie chorób współistniejących oraz zbadano dolegliwości bólowe według skali VAS. U wszystkich badanych wykonano pomiar zakresu ruchów w stawie kolanowym za pomocą goniometru. Został on wykonany przed rozpoczęciem zabiegów oraz po ich zakończeniu.
Wyniki. Rozpatrując zakres ruchu zgięcia w stawie kolanowym w obu grupach, zarówno z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych oraz choroby zwyrodnieniowej wielostawowej, po wykonaniu serii zabiegów krioterapii miejscowej zaszła znaczna poprawa, natomiast zakres ruchu wyprostu w stawie kolanowym polepszył się bardziej w grupie z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej wielostawowej. Oceniając obie grupy badanych, zarówno w grupie z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, jak i choroby zwyrodnieniowej wielostawowej, po wykonanej serii zabiegów krioterapii miejscowej deklarowana wartość poziomu dolegliwości bólowych na skali VAS zmalała. Rozpatrując poprawę z uwzględnieniem płci, można stwierdzić, iż u kobiet
z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych poprawa była znacznie większa.
Wnioski. Krioterapia miejscowa jest skuteczną metodą, redukującą znaczne dolegliwości bólowe pacjentów oraz wpływającą na poprawę zakresu ruchów w stawie kolanowym u chorych z gonartrozą.

Słowa kluczowe:
krioterapia, gonartroza, staw kolanowy


Abstract

Introduction. The aim of the study was to evaluate the effect of local cryotherapy treatment for range of motion in the knee joint in patients with osteoarthritis. In addition, analyzed potential changes in symptoms of pain patients.
Material and method. The study group consisted of 50 of the patients. The study involved 39 women and 11 men. Patients were subjected to 10 daily treatments local cryotherapy on the area of the knee. Before treatment was collected interview regarding comorbidities and examined pain according to VAS. In all patients performed to measure of range of motion in the knee joint using a goniometer. It was made before and after treatment.
Results. Considering the range of flexion in the knee joint in both groups, both diagnosed with osteoarthritis of the knee and polyarticular osteoarthritis, after a series of local cryotherapy treatments became significant improvement, while the range of motion in the knee extension improved more in the group diagnosed with polyarticular osteoarthritis.
In assessing the two groups studied, both in the group with a diagnosis of osteoarthritis of the knee, as well as polyarticular osteoarthritis, and made a series of treatments local cryotherapy declared value level of pain on the VAS decreased. Considering the improvement by gender, it can be concluded that in women with a diagnosis of osteoarthritis of the knee improvement was much greater.
Conclusion. Local cryotherapy is a beneficial effect on the range of motion in the knee joint and reduction of pain in patients with gonarthrosis.

Key words:
cryotherapy, gonarthrosis, knee joint

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Charakterystyka więzadła przedniobocznego stawu kolanowego oraz jego korelacja z urazami więzadła krzyżowego przedniego u sportowców / Characteristic of the anterolateral ligament of the knee and its correlation with trauma of the anterior cruciate ligament in athletes

Patrycja Szkutnik, Marcin Domżalski

FP 2015;15(4);74-81

Streszczenie
Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL) są najczęstszymi urazami stawu kolanowego u sportowców. Diagnozujemy je specyficznymi testami klinicznymi – test Lachmana, szuflady przedniej, pivot-shift oraz dodatkowymi badaniami obrazowymi. Formą leczenia jest rekonstrukcja więzadła z pobranego przeszczepu mięśniowego. Po leczeniu wciąż pojawia się problem z niestabilnością rotacyjną. Tylko 60% sportowców wraca do formy sprzed urazu. Ma to związek z więzadłem przedniobocznym stawu kolanowego (ALL). Jest to więzadło występujące u ok. 95% populacji. Znajduje się na przedniobocznej stronie stawu kolanowego łącząc kość udową z kością piszczelową. Odpowiada za stabilność rotacyjną kolana, szczególnie przy zgiętym kolanie (30-90o), wspomaga funkcję więzadła ACL. Uszkodzenia ALL, które mogą być bezobjawowe, mogą prognozować następowe zerwanie ACL. Natomiast przy zerwaniach więzadła ACL prawie zawsze jest uszkodzone więzadło ALL. Zerwania i uszkodzenia więzadła ALL wykazują związek ze złamaniami Segonda. Niewykryte uszkodzenia ALL powodują niepowodzenia leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego. Należy zastanowić się czy przy współistniejących urazach ACL i ALL wystarczyłoby leczenie zachowawcze uszkodzonego więzadła ALL, aby leczenie i rehabilitacja zakończyły się sukcesem, czy konieczna jest również rekonstrukcja więzadła ALL. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na powszechny problem urazów stawu kolanowego u sportowców i sposób ich leczenia, które doprowadzą do pełnego wyzdrowienia zawodnika oraz jego szybszy powrót do gry.

Słowa kluczowe:
staw kolanowy, więzadło przednioboczne kolana, więzadło krzyżowe przednie, charakterystyka, uraz


Abstract
Traumas of the anterior cruciate ligament (ACL) are the most common injuries of a knee joint in athletes. We diagnose them by specific clinical tests – Lachman test, anterior drawer test, pivot-shift test and additional imaging studies. Form of the treatment is to reconstruct the ligament with a graft taken muscle. After treatment, there is still a problem with the rotational instability. Only 60% of the athletes returned to pre-injury form. This is due to anterolateral ligament (ALL) of knee. It is a ligament that occurs in approximately 95% of the population. It’s located on the anterolateral side of the knee joint which connects the femur with the tibia bone, it is responsible for rotational stability of the knee, especially when bent knee (30-90 deg) and it`s supports the function of the ACL. ALL trauma that may be asymptomatic, they can imply subsequently breaking of the ACL. However, when ACL is ruptured, almost always the ALL is damaged too. Ruptures and damages of ALL have a connection with Segond fractures. Undetected damage of ALL causes treatment failure of the anterior cruciate ligament injuries. It should be taken into consideration that with concomitant ACL and ALL injuries conservative treatment of damaged ALL is enough for treatment and rehabilitation success or if reconstruction of the ALL also necessary. The aim of the study is to highlight the widespread problem of knee injuries in athletes and how they should be treated so it will lead to full recovery of the competitor and his/her faster return to the game.

Key words:
knee joint, anterolateral ligament of the knee, anterior cruciate ligament, characteristic, trauma

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version