Analiza wybranych cech budowy i postawy ciała w grupie kobiet po menopauzie ze stwierdzoną osteoporozą

A. Szczygieł, G. Materna, E. Ciszek

A. Szczygieł, G. Materna, E. Ciszek – Analysis of selected features of body build and posture in a group of post-menopausal women diagnosed with osteoporosis. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 337-346

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była próba przeanalizowania stopnia zmian w budowie i postawie ciała oraz ukształtowania przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 71 kobiet w wieku 50-80 lat, ze stwierdzoną badaniem densytometrycznym osteoporozą. Badania przeprowadzono w Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu AWF Kraków wykorzystując skomputeryzowane, nieinwazyjne urządzenie – Metresom System – pozwalające na uzyskanie rezultatów badania posturometrycznego w trójpłaszczyznowym układzie. Wyniki. Badania potwierdziły występowanie (o zróżnicowanym zasięgu w stosunku do normy) odchyleń i asymetrii w budowie i postawy ciała kobiet z osteoporozą. Analizując szczegółowo uzyskane wyniki stwierdzono, że mieszczą się one w przedziale normy od 44%do 97%, za wyjątkiem ustawienia głowy. Od 66% do 78% wyników danego parametru mieści się w przedziale I (śr. +/- SD). Nie stwierdzono zależności między wiekiem badanych kobiet a wielkością, czy nasileniem danego parametru. Wyjątek stanowi wartość współczynnika korelacji dla ustawienia głowy przód, tył w płaszczyźnie strzałkowej, który bliski jest wartości 0,3. Wnioski. Stwierdzono przydatność zastosowanej aparatury diagnostyczno-pomiarowej w diagnostyce osteoporozy.

Słowa kluczowe:
diagnostyka trójpłaszczyznowa postawy ciała, krzywizny kręgosłupa, budowa ciała, postawa ciała
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim