Jak pomóc osobom niepełnosprawnym w poprawie ich codziennego życia? – raport z badań z użyciem Racjonalnej Terapii Zachowania / How to Help Persons with Disabilities to Improve Their Everyday Life? – Report from Study with the Rational Behavior Therapy Application

Aleksandra Sierant, Monika Łętocha, Paweł Grzybek, Kamila Pytowska, Anna Wiśniewska-Małek, Marek Kiljański, Wojciech Kiebzak

FP 2016;16(4);40-46

Streszczenie

Wstęp. Osoby niepełnosprawne doświadczają w codziennym życiu wielu obciążeń / doświadczeń / zdarzeń stresowych. Stanowi niepełnosprawności często towarzyszy utrata pracy i społeczna izolacja, ponadto bariery architektoniczne w znaczący sposób utrudniają życie osób niepełnosprawnych i obniżają jego jakość. Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na zachorowanie na depresję i wystąpienie myśli samobójczych, dlatego należy otoczyć je szczególną opieką. W związku z tym istnieje potrzeba znalezienia metody i systemu wsparcia, który będzie skuteczny w pomocy terapeutycznej dla tej grupy osób. Potwierdzoną skuteczność w leczeniu stanów kryzysowych, w tym zaburzeń psychicznych, a także zwalczania stresu dnia codziennego, mają metody poznawczo-behawioralne. Racjonalna Terapia Zachowania jest metodą poznawczo-behawioralną stworzoną przez profesora Maxie Maulsby dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz osób doświadczających stanów kryzysowych. Celem tej metody jest przeformułowanie myślenia na bardziej przystosowawcze, co w rezultacie powoduje zmniejszenie nasilenia negatywnych emocji, a także niepożądanych zachowań.
Cel. Celem pracy jest ocena metody RTZ w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Materiał i metoda. Badaniu poddano 13 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej w wieku od 30 do 52 lat, średnia wieku 41 lat, odchylenie standardowe 6,13. Za pomocą termometru dystresu zmierzono poziom stresu oraz dyspozycyjnego optymizmu przed i po 2-dniowych warsztatach RTZ. W ramach warsztatów osoby niepełnosprawne otrzymywały przydatne informacje dotyczące mechanizmu funkcjonowania emocji oraz metod radzenia sobie ze stresem, następnie wykonywały ćwiczenia pod okiem doświadczonych terapeutów, interwencja była wzbogacona przez projekcje filmów ilustrujących przedstawiony materiał.
Wyniki. Stwierdzono istotną średnią redukcję poziomu stresu z 7,54 przed warsztatami RZT do 2,62 po warsztatach. Średnia częstotliwość wszystkich badanych problemów (praktycznych, rodzinnych, emocjonalnych, fizycznych) uległa zmniejszeniu. Zauważono istotny wzrost poziomu optymizmu po zastosowaniu terapii.
Wniosek. Otrzymane wyniki potwierdzają wstępną przydatność metody RTZ w pomocy osobom niepełnosprawnym. Jednakże potrzebne są dalsze badania wieloośrodkowe mające charakter podłużny, które potwierdzą skuteczność takich interwencji.

Słowa kluczowe:

Stres, Terapia poznawczo-behawioralna, RTZ, Niepełnosprawność, Problemy emocjonalne, Restrukturyzacja poznawcza


Abstract

Introduction. People with disabilities face in their everyday life many challenges / difficult experiences / incidents of stress. Disability status is often accompanied by the lack of employment and by social isolation, moreover, the architectural barriers significantly hamper the lives of the people with disabilities, and reduce the life’s quality. Disabled persons are particularly vulnerable to depression and to suicidal thoughts, and therefore a_special care should be devoted to them. Thus, there is the need to establish methods and support system, which would be effective in the therapeutic work with this group of persons. Proven effectiveness in the treatment of critical situations, including the mental disorders, as well as coping with the everyday life stress, have the cognitive-behavioral methods.  The Rational Behavior Therapy is a_cognitive-behavioral method of therapy developed by Professor Maxie Maulsby  for patients with mental disorders and those, who have experienced crisis situations.  The aim of this method is to reformulate a_person’s thinking to more adaptive model, which should result in reduction in severity of the negative emotions and the undesirable behavior.
Aim. The aim of this study is to evaluate the RBT method, while working with disabled persons.
Materials and Methods. In the study participated 13 persons with disabilities, belonging to professionally active age group – 30 to 52 years old, with mean age of 41 years, and standard deviation of 6.13. Using a_distress thermometer, we measured stress level and the dispositional optimism, before and after two days of the RBT workshops. During workshops, the persons received useful information about mechanism in which emotions function, and about methods for coping with stress, and then, they performed exercises under the supervision of experienced therapists, and the whole session has been complemented by the presentation of films, illustrating the introduced materials.
Results. A_significant reduction in the average level of stress has been determined, from 7.54 before the RBT workshops, to 2.62 after the workshops. The average incidence rate of all tested problems (practical, family, emotional, physical) has been reduced. After application of the therapy, a_significant increase in the level of optimism has been noted.
Conclusion. The obtained results confirm the initial usefulness of the RBT method, in assisting the people with disabilities. There are, however, further multicenter longitudinal studies required, which would confirm the effectiveness of such intervention.

Keywords:

Stress, cognitive-behavioral therapy, RBT, disability, emotional problems, cognitive restructuring

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu radiologicznym / Using Relation Index Wr in Radiologic Diagnosis

Wojciech Kiebzak, Beata Książkiewicz, Michał Kosztołowicz, Małgorzata Kiebzak

FP 2016; 16(3); 34-41

Streszczenie
Wstęp. W postępowaniu leczniczym ze względu na strategię postępowania oraz ocenę zmian ważne znaczenie ma precyzyjna diagnoza medyczna oraz fizjoterapeutyczna. W pracy uzasadniono, że  zdjęcie  rentgenowskie klatki piersiowej oceniane  w klasyfikacji ILO (International Labour Organization) jest mniej precyzyjną metodą w radiologicznym  diagnozowaniu pylicy krzemowej niż badanie HRCT klatki (High Resolutio Computed Tomography).
Cel pracy. Zastosowanie wskaźnika relacyjnego Wr w diagnozowaniu guzków pylicznych w klasycznej radiografii ocenianych w klasyfikacji ILO oraz uzyskanych metodą HRCT dla zbadania efektywności obu metod.
Materiał i metoda. Z grupy 358 pacjentów z rozpoznaną pylicą krzemową wybrano 65 mężczyzn, u których badania HRCT klatki piersiowej zostały wykonane w odstępie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ostatniego zdjęcia rtg w klasyfikacji ILO. U każdego pacjenta na zdjęciu rtg oraz badaniu HRCT zmierzono średnice guzków najmniejszych i największych. Obliczono następnie średnie wartości wyników pomiarów guzków w każdym rodzaju badań.
Do opracowania wyników zastosowano następujące metody statystyczne: skalę T1 [1],
wskaźnik relacyjny Wr, w przedziałach: Wr∈[0,9; 1,1], Wr<0,9 oraz Wr>1,1. W przedziałach tych obliczono współczynniki korelacji między średnicami guzków występującymi w klasyfikacji ILO i HRCT metodą Pearsona.
Wyniki. Korelacja między średnimi średnicami guzków w poszczególnych przedziałach Wr jest wysoka lub bardzo wysoka a zależność znaczna lub bardzo pewna i H0 odrzucono (wyjątek stanowi przedział Wr>1,1 dla rozetek). Wykazano  zatem, że zdjęcie rtg klatki oceniane w klasyfikacji ILO i badanie HRCT w podobny sposób pozwalają diagnozować stan chorobowy- pylicę krzemową płuc, jednak rodzaj guzków pozwala wykryć tylko badanie HRCT.
Wnioski. Metoda HRCT jest efektywniejsza niż klasyczne zdjęcie rtg klatki  w badaniu pylicy krzemowej płuc, ponieważ wykrywa typy guzków, a mianowicie centrilobularne, podopłucnowe, peribronchowaskularne, rozetki i drzewo w pąkach.

Słowa kluczowe:
ILO, HRCT, wskaźnik relacyjny, skala T1, diagnoza, pylica płuc, fizjoterapia


Abstract
Introduction. In treatment procedure, due to strategy and evaluation of changes, high importance has precise medical physiotherapeutic diagnosis. In this study it was substantiated that the chest X-ray picture evaluated in ILO (International Labour Organization) classification is less precise method in diagnosis of silicosis that HRCT (High Resolution Computed Tomography) examination.
Purpose of This Study. Using the relative index Wr in diagnosing silicosis nodules in classical radiography evaluated in ILO and received using the HRCT method to check effectiveness of the both methods.
Material and Method. From the group of 358 patients with diagnosed silicosis, 65 males were selected in whom the HRCT chest examinations were made in an interval not longer than 6 months from the last X-ray picture in ILO classification. In each patient on the X-ray picture and the HRTC exam the diameters of the smallest and the biggest nodules were measured. Then, an average values from nodule measurements were calculated in each exam.
To achieve results, the following statistical methods were used: scale T1 [1],
relation index Wr, in intervals: Wr∈[0.9; 1.1], Wr<0.9 and Wr>1.1. In these intervals, the correlation coefficients between nodule diameters in ILO classification and HRCT using Pearson’s method.
Results. The correlation between average nodule diameters in individual Wr intervals is very high or very certain and H0 was rejected (exceptional is Wr>1.1 interval for rosettes). Therefore, it was demonstrated that the chest X-ray picture evaluated in the ILO classification and the HRCT examination similarly allow diagnosing the disease – silicosis, but the type of nodules may be found only using the HRCT.
Conclusions. The HRCT method is more efficient than the classic chest X-ray as it detects nodule types, namely  centrilobular, under pleural, peribronchovascular rosettes and tree budding.

Key words:
ILO, HRCT, relation index, T1 scale, diagnosis, silicosis, physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

 

1 2