Trening aerobowy poprawia funkcje poznawcze i funkcjonalne u pacjentów z depresją w stwardnieniu rozsianym. Badanie pilotażowe na podstawie studium przypadku

Marta Niwald, Justyna Redlicka, Elżbieta Miller

M. Niwald, J. Redlicka, E. Miller – Aerobic training enhances cognition and functional status in depressive multiple sclerosis patients. A case-control study-pilot study. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 96-102

Streszczenie
Celem badania była ocena wpływu treningu aerobowego (AT) na depresję, funkcje poznawcze i status funkcjonalny w 2 grupach pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS): z zespołem depresyjnym (MS-D) i bez depresji (MS).
Materiał i metody. 31 pacjentów z MS i 28 MS-D wykonywało 30 minut AT przy użyciu ergometru kończyn dolnych 3×10 min każdego dnia, z 60-minutową przerwą, przez 6 tygodni. Obie grupy były dopasowane pod względem wieku i płci. Wszystkie badane parametry oceniano przed i po serii AT za pomocą Montreal CognitiveAssessment (MoCA), Beck Depression Inventory (BDI), skali aktywności dziennej (ADL) i rozszerzonej skali stanu niepełnosprawności (EDSS). Przeanalizowaliśmy wskaźnik rezygnacji jako miarę wykonalności.
Wyniki. W obu grupach sesja AT wywołała istotną poprawę w zmniejszaniu depresji (BDI) i zaburzeniach funkcji poznawczych (MoCA). Jednak zmiany obserwowane u pacjentów z MS-D były znacznie większe niż obserwowane u pacjentów z SM, szczególnie w BDI i MoCA. Nie stwierdzono statystycznie istotnych korelacji między EDSS, MOCCA, BDI, ADL, wiekiem lub płcią.
Wnioski. AT wydaje się być skutecznym i prostym narzędziem do poprawy funkcji poznawczych i funkcjonalnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Badanie to wskazuje, że trening aerobowy jest wykonalny i może być korzystny dla pacjentów z postępującym SM.

Słowa kluczowe:
Trening aerobowy, stwardnienie rozsiane (SM), funkcje poznawcze, depresja


Abstract

Background: The objectives of this study were to assess the effects of aerobic training (AT) on depression, cognition and functional status in 2 groups of multiple sclerosis (MS) patients: with depression syndrome (MS-D) and without depression (MS).
Objectives: a sample of 31 individuals with MS and 28 MS-D performed 30 minutes of AT using lower-extremity ergometer 3×10 min each day, with a 60-minute break for 6 weeks. Both groups were matched for the age and sex.
Material and methods: all examined parameters were assessed before and after AT series with use of Montreal Cognitive Assessment (MoCA), the Beck Depression Inventory (BDI), Activities of Daily Living (ADL) scale and the Expanded Disability Status Scale (EDSS). We analyzed the drop-out rate as a measure of feasibility.
Results: In both groups, the AT session induced a significant improvement in reducing depression (BDI) and cognition impairment (MoCA). However, the changes observed in MS-D patients were significantly greater than those observed in MS patients, especially in BDI and MoCA. There were no statistically significant correlations of EDSS, MOCCA, BDI, ADL, age or gender.
Conclusions: AT appears to be an effective and simple tool for improving cognition and functional status in patients with MS. This study indicates that aerobic training is feasible and could be beneficial for patients with progressive MS.

Key words:
Aerobic training, Multiple Sclerosis (MS), cognition, depression

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version