Wpływ odciążenia masy ciała poprzez system Parestand na kinematykę chodu – badanie pilotażowe

Beata Stach, Marcin Błaszcz

B. Stach, M. Błaszcz – Influence of body weight support via Parestand system on gait kinematic — a pilot study; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 84-94

Streszczenie

Wstęp. W wielu badaniach potwierdzono już skuteczność treningu na bieżni z odciążeniem masy ciała (ang. Body Weight Support Treadmill Training – BWSTT) u osób zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych. W Polsce jest to nadal rzadko stosowana metoda. Do tej pory nie opublikowano jeszcze badania wpływu polskiego systemu odciążającego Parestand na wartości kinematyczne chodu.
Materiał i metody. Analizowano kinematykę prawego stawu biodrowego, kolanowego i stopy w płaszczyźnie strzałkowej u zdrowej kobiety, w trakcie chodu na bieżni bez odciążenia (0%) oraz z 25% i 50% BWS poprzez system odciążający Parestand z prędkością: 3, 4 i 5 km/h w fazie initial contact (IC), loading response (LR), terminal stance (TSt) i mid swing (MSw). Wartości kątowe zebrano za pomocą systemu Noraxon, a następnie poddano analizie statystycznej.
Wyniki. BWS poprzez Parestand 25% i 50% istotnie zmieniało kinematykę biodra przy każdej prędkości. Kinematyka kolana w znaczącym stopniu różniła się przy 25% BWS w IC oraz LR, a przy 50% BWS w IC, LR, TSt i MSw przy każdej prędkości. W zakresie stawu skokowego zmiany wartości kątowych nie różniły się znacznie przy 25% BWS przy żadnej z prędkości, a przy 50% BWS różniły się znacznie jedynie przy 3 km/h we wszystkich badanych fazach.
Wnioski. Zwiększanie BWS wpływa na zmiany kinematyki chodu. Już 25% odciążenie masy ciała poprzez Parestand może zmienić kinematykę biodra w trakcie chodu. 25% BWS poprzez Parestand może zmienić kinematykę kolana w początkowych fazach chodu, bez wpływu na kinematykę stopy. Należy przeprowadzić badanie na większej liczbie osób.

Słowa kluczowe:

chód, odciążenie masy ciała, kinematyka chodu, trening chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała

Abstract

Background. Many studies have recently confirmed the effectiveness of the Body Weight Support (BWS) Treadmill Training in healthy subjects and various clinical conditions. It is rarely practised method in Poland. No study about influence of Polish Parestand system on kinematic parameters of gait have been reported to date.
Material and Methods. The kinematics of the right lower limb of a healthy woman was analysed, while walking on the treadmill without support (0%) and with 25% and 50% BWS via the body weight support system Parestand at velocity of 3; 4 and 5 km/h in the initial contact (IC), loading response (LR), terminal stance (TSt) and mid swing (MSw) phase. The joint angle parameters were collected using the Noraxon system and then subjected to statistical analysis.
Results. BWS via Parestand (25% and 50%) significantly changed hip kinematics at each velocity. Knee kinematics significantly differed at 25% BWS in IC and LR, and at 50% BWS in IC, LR, TSt and MSw at each velocity. Ankle angular values did not differ significantly at 25% BWS at any velocity, and at 50% BWS were significantly different only at 3 km/h in all tested phases.
Conclusions. Increasing of BWS changes gait kinematic in a bigger extent. Even a 25% of body weight support via Parestand could change hip kinematics during gait. 25% BWS via Parestand could change knee kinematic in the early gait phases without modifying the ankle kinematics. A study in this area should be carried out on a larger number of subjects.

Key words:

gait, body weight support, Gait Kinematic, Body Weight Supported Treadmill Training

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim / Available only English version