科学文章

Analysis of selected body posture parameters in female volleyball players

Postawa habitualna zawodników wysokiego wyczynu sportowego jest charakterystyczna w różnych dyscyplinach sportowych i ściśle związana ze specyfiką treningu sportowego. Celem pracy była ocena postawy i obciążenia stóp siatkarek zespołu KSZO Ostrowiec grającego w Orlen Lidze w porównaniu z grupą kobiet nietrenujących w podobnej grupie wiekowej.

The assessment of primary rehabilitation effects for patients with brain stroke and the evading effect

Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu zaniedbywania jednostronnego u pacjentów z udarem mózgu oraz sprawdzenie czy zespół ten miał wpływ na efekty wczesnej rehabilitacji oraz czas hospitalizacji.

Physiotherapy in patients with an implanted cardiac pacemaker

W kraju liczba osób z wszczepionym układem stymulującym serce wynosi ponad 100 000, a duża ich część z powodu chorób współistniejących korzysta z leczenia fizykalno-usprawniającego. Materiał i metoda. Przestawiono przykładowe zapisy EKG poszczególnych trybów pracy stymulatorów. Stymulator serca jest wrażliwy na pole magnetyczne o dużym natężeniu oraz pola elektromagnetyczne wytwarzane przez aparaty stosowane w fizykoterapii.

The impact of myofascial manipulation on gout remission duration

Celem badania było przedstawienie wpływu technik mięśniowo-powięziowych na częstotliwość występowania ataków dny moczanowej, u osób leczonych zachowawczo, ze zmienionymi chorobowo stawami stopy.

sEMG assessment of the activity of the rectus abdominis and multifidus muscles in different sitting postures

Ocena aktywności mięśni prostego brzucha (RA) i wielodzielnego (MF) podczas przyjmowania swobodnej i aktywnej pozycji siedzącej.

Improvement in the quality of life of persons with chronic lower extremity ischaemia after high-tone power therapy

PNKD powoduje obniżenie zdolności chodzenia czego powodem jest spowodowane bólem ograniczanie aktywności fizycznej. Jest to zasadniczy element obserwowanego u tych chorych obniżenia jakości życia. Z tych też powodów jednym z celów terapeutycznych jest zmniejszenie ubytku wydolności fizycznej, do której doszło wskutek wieloletniej zwykle bardzo niskiej aktywności ruchowej.

Wybrane właściwości mechaniczne plastrów stosowanych w metodzie plastrowania dynamicznego – badanie w oparciu o pojedynczo ślepą próbę

Wprowadzenie. Plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping) jest popularną metodą stosowaną nie tylko przez fizjoterapeutów i lekarzy ale również trenerów, ze względu na brak zaangażowania pacjenta oraz czynnik ekonomiczny.

Evaluation of total antioxidant status in patients subject to spa treatments

Fizykoterapia, kinezyterapia oraz małe dawki promieniowania jonizującego wywołują korzystne efekty terapeutyczne: zmniejszają ból, zwiększają wydolność i sprawność fizyczną oraz stymulują układ odpornościowy. Wśród pozytywnych zmian wymienia się wzrost zdolności antyoksydacyjnych ustroju.

Significance of rehabilitation in the assessment of the level of oxygen efficiency and effectiveness of the social assistance centers

Celem prac była ocena wpływu stosowanej rehabilitacji u pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej na poziom sprawności i wydolności aerobowej.

Angle of trunk rotation in 10-year-old primary school children in Poznań

Zmiany w obrębie geometrii kręgosłupa należy oceniać trójpłaszczyznowo uwzględniając wszystkie kierunki przemieszczeń wyrostków kolczystych. Ocena kąta rotacji tułowia pozwala na wczesne i nieinwazyjne wykrycie skolioz oraz ich prewencji.

Precursory activity of Teodor Bakode, PhD on the field of Swedish remedial gymnastics in Lvov within (1856-1861)

Autor na podstawie analizy materiałów źródłowych zawartych w XIX-wiecznych czasopismach medycznych i prasie codziennej oraz w oparciu o nieliczne opracowania przedstawił działalność w zakresie fizjoterapii jaką prowadził dr med. Teodor Bakody we Lwowie w latach 1856-1861.

High-tone power therapy as an alternative to walking training in people with intermittent claudication

Głównym objawem PNKD, upośledzającym możliwości chodu i funkcjonowanie chorego, jest chromanie przestankowe. Dominującą postacią leczenia w tym okresie niedokrwienia jest trening fizyczny, który ze względu na częste występowanie chorób współistniejących może podjąć jedynie 25-50% chorych.