DKK设备在物理治疗中的应用。适用症和禁忌症

Wojciech Kaczmarek, Paweł Łęgosz, Renata Szczepaniak, Anna Lipińska, Krzysztof Mucha

W. Kaczmarek, P. Łęgosz, R. Szczepaniak, A. Lipińska, K. Mucha – The new Dynamic Spine Correction (DSC) device: indications and contraindications. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 62-72

摘要
治疗中使用动态脊椎矫正设备;经过后来修正,根据Wojciech Kaczmarek专利编号PL 229766及编号US 9,949,884 B2。设备在欧盟动态脊椎矫正器(DKK)及新理疗法项目框架下,由Bio.morph Sp. z_o.o.公司开发和制造。DKK设备可在物理治疗师监控下独立进行康复,也可在脊椎关节阻塞的动态生理性关节内动作恢复时持续控制脊椎的活动。借助新的诊断系统可将脊椎健康状态可视化、记录患者的工作参数并记录结果,并对当前患者状态及理疗进展进行客观评估。
新诊断解决方案及动态脊椎矫正和神经肌肉姿势再训练等新方法的使用(以下简称DKK),可以有效治疗功能性障碍且结合疼痛综合症的脊椎疾病,同时降低病患因使用特定治疗技术、具过度毒性和低特异性的材料及药物所带来的健康风险。其设计可消除因未受控制的治疗等为病患所带来的健康风险。

关键词:
脊椎功能性障碍的物理治疗、脊椎动态矫正和活动化、神经肌肉的姿势再训练。

 

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Występowanie zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa wśród społeczeństwa

Renata Sawicka

R. Sawicka – Incidence of degenerative and proliferative changes in the spine. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 44-50

Abstract

The purpose of this paper is to conduct a retrospective analysis of the medical documentation concerning the patients treated by the Physiotherapy Unit of the Teodor Dunin Mazovian Hospital in Rudka in 2017, in order to determine the frequency of degenerative and proliferative changes in the spine depending on the subject’s age group, place of residence and sex.
Materials and methodology. The retrospective method was used to determine the incidence of spinal degeneration, which made it possible to examine a large numer of subjects – 1032 women and 553 men, 1589 subjects in total. The data was entared in the Excel database. The parcentage was calculated separately for all women and for all men. The Chi2 test was used for statistical analysis. Women and men were compared in terms of the distribution of results in the scope of particular analysed variables. Statistically significant results at level p < 0,05 are indicated by *. Results. It has been concuded that degenerative and proliferative changes in the spine are the most common disease. They usually occur in 61-70 age group degenerative and proliferative L-S spinal changes are more often reported among women living in the country side, and more often for men living in urban areas. Conclusions: 1. Degenerative and proliferative changes in the spine constitute the most common disease. 2. Degenerative and proliferative changes are more common in the L-S spine 3. The men are more likely to have degenerative and proliferative in LS spine than women. 4. The women are more likely to have degenerative and proliferative in Cspine than men. 5. People in 61-70 age group are most often affected by the degenerative disease of the spine. 6. Degenerative and proliferative spinal changes are more common among women living in the country. 7. Degenerative and proliferative spinal changes are more common among men living in urban areas. Key words: degenerative and proliferative changes, spine, retrospectiv explorations

Pobierz/Download/下載 下載(僅限波蘭語版)
Please follow and like us:
error

Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego pracowników o siedzącym charakterze pracy

Magdalena Zygmańska, Anna Błaszczyk, Katarzyna Wegner, Włodzimierz Samborski, Małgorzata Ogurkowska

M. Zygmańska, A. Błaszczyk, K. Wegner, W. Samborski, M. Ogurkowska – Assessment of overload changes in the lumbar spine of employees with sedentary nature of work; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 62-73

Abstract

Objective. The objective of the study was to specify the lumbar spine overload changes in women and men working in a sitting position and to establish when the feeling of discomfort intensifies.
Static position for a long periods of time leads to lumbar spine overload changes. Apart from professional risk factors, sedentary lifestyle also has a tremendous impact on degenerative changes in intervertebral discs.
Material and Methodology. A survey was conducted among 62 office employees, 29 women and 33 men aged 23-61, from a selected corporation, who experienced lumbar pain episodes. The survey was based on the subjective part of the McKenzie method test supplemented with an anthropometric part.
Results. Lumbar pain was reported by 84% percent of the subjects, with the somatic symptoms gender-differentiated and co-occurrence of neck and lumbar pain/discomfort. The pain intensified proportionately to the subjects’ age and when performing professional duties.
Conclusion. Although there are reports on the development of overload changes, sedentary work continues to cause back pain. Cervical and lumbar discomfort is indicative of compensation. An inappropriate sitting position is the reason for accelerated development of overload changes and the related pain.

Key words:

spine, low back pain, musculoskeletal system, work ergonomics, occupational risk

Pobierz/Download/下載 下載(僅限波蘭語版)
Please follow and like us:
error

Wpływ dynamicznego plastrowania w połączeniu z krioterapią miejscową na zakres ruchomości oraz dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego wśród pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa

Żaneta Ciosek, Łukasz Kopacz, Karolina Kot, Iwona Rotter, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański, Danuta Lietz-Kijak

Ż. Ciosek, Ł. Kopacz, K. Kot, I. Rotter, Z. Śliwiński, M. Kiljański, D. Lietz-Kijak – The influence of Kinesiology Taping method in conjunction with local cryotherapy on the range of motion and low-back pain in patients with degenerative disease of the lumbar spine. FP 2017; 17(2); 36-46

Abstract

Introduction. The back pain is frequently caused by spine ligament weakness, changes associated with intervertebral joints, overload, degenerative disc disease and degeneration in the elderly. One of the most crucial results of the local cryotherapy on the surgical area is an analgesic effect. Kinesiology Taping method is based on the alignment of muscle tone on the application area. This technique contributes to increase range of motion and muscle strength.
Material and methods. The study group included 90 patients with degenerative disease of the lumbar spine. They were from Rehabilitation Clinic in Szczecin. All subjects underwent the examination of mobility of the spine and were asked to rate their pain on the Visual Analogue Scale (VAS) on the first and fifteenth day of treatment. The I group was subjected to Kinesiology Taping method and local cryotherapy 15 times. We used fascia technique in accordance with the methodology. The patients from the II groups were also subjected to local cryotherapy. The III group consisted of the patients who were waiting for the treatment. They underwent the examination of mobility of the spine at the same time as the other groups.
Results. We observed significant pain reduction and significant improvement in motion of lumbar spine in the I group, which was subjected to Kinesiology Taping method in conjunction with local cryotherapy. In the group which was subjected to local cryotherapy, a slight improvement in motion of lumbar spine and in reduction in pain could be observed.
In the III group, which consisted of the patients awaiting the treatment, we observed no significant improvement in flexion or extension of lumbar spine.
Conclusions. Kinesiology Taping method in conjunction with local cryotherapy results in the improvement of lumbar spine mobility. The use of the Kinesiology Taping method together with local cryotherapy has a significant influence on decreasing the intensity of pain.  The application of local cryotherapy alone has significantly lower therapeutic effects than its application together with Kinesiology Taping method.

Key words:
local cryotherapy, spine, Kinesiology Taping

Pobierz/Download/下載 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error

Ocena skuteczności wybranych metod elektroterapii w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa w aspekcie ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych / Evaluation of chosen electrotherapy methods efficiency in lower spine diseases in aspect of lowering usage of painkillers

Sławomir Jarząb, Michał Kaczyński, Michał Guła,
Krzysztof Aleksandrowicz, Małgorzata Paprocka-Borowicz

FP 2014; 14(3); 12-21

Streszczenie
Wstęp. Pogłębiającym się wraz z wiekiem stanom zwyrodnieniowym kręgosłupa i stawów obwodowych oraz pourazowym zaburzeniom układu ruchu nieodwołalnie towarzyszy ból. Alternatywnie do leków przeciwbólowych z powodzeniem można stosować takie metody, jak elektroterapia. Celem badań była weryfikacja skuteczności wybranych metod elektroterapii w zakresie działania przeciwbólowego w schorzeniach dolnego odcinka kręgosłupa oraz w kontekście redukcji ilości przyjmowanych farmakologicznych środków przeciwbólowych.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 74 pacjentów (46 kobiet, 28 mężczyzn) cierpiących na schorzenia dolnego odcinka kręgosłupa. Każda z osób poddawana była jednemu z 3 zabiegów elektroterapii: TENS, prądy Nemeca oraz prądy Bernarda. Przeprowadzono autorski wywiad kwestionariuszowy zawierający m.in. podstawowe informacje o pacjencie, rozpoznanie, informacje o przyjmowanych lekach przeciwbólowych oraz ocenę dolegliwości bólowych, której dokonywano czterokrotnie. Indywidualnie dla każdego badanego wyznaczono parametry pozwalające ocenić skuteczność terapii w perspektywie czasu.
Wyniki. Największą ilość osób deklarujących pozytywny długotrwały efekt przeciwbólowy (60,9%) odnotowano w grupie TENS. Największą ilość osób deklarujących pozytywny doraźny oraz krótkotrwały efekt przeciwbólowy (56%) odnotowano w grupie IF, podobnie jak najczęstszą pozytywną ocenę subiektywną skuteczności terapii (84%). Zmniejszenie ilości leków przeciwbólowych odnotowano na podobnym poziomie (50-60%) dla terapii prądami interferencyjnymi oraz TENS.
Wnioski. Najbardziej długoterminowo skuteczną metodą terapii w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa jest TENS. Największą skuteczność doraźną i krótkoterminową w uśmierzaniu bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wykazuje terapia prądem interferencyjnym, co stanowić może podstawę do jej aplikowania bezpośrednio przed zabiegami kinezyterapii. Elektroterapia może, i powinna być stosowana jako alternatywa dla farmakologicznych środków przeciwbólowych.

Słowa kluczowe:
ból, kręgosłup, elektroterapia


Abstract

Background. While aging, degenerative phase of spine and circular joints deepen, also traumatic diseases in movement system – it is all inseparably combined with pain. Alternatively to painkillers we can use methods such as electrotherapy. The purpose of the researches was to verify the efficiency of chosen methods in electrotherapy in field of fighting with pain in lower part of spine as well as to lower the amount of pharmacological painkillers that are taken.
Material and methods. The group that was researched was 74 patients (46 women and 28 men) suffering from lower part of spine disease. Each of these people had of three procedures of electrotherapy: TENS, Nemec currents, Bernard currents. There was an individual interview (questionnaire) contained basic information about the patient, diagnosis, information about painkillers taken and evaluation of pain ailment that was conducted 4 times. Individually for each patient there were chosen parameters allowing to evaluate the efficiency of the therapy in time period.
Results. The biggest group that stated long-term positive influence in overcoming pain (60.9%) was noticed in TENS group. The biggest group that stated positive temporary and immediate effect in overcoming pain (56%) was noticed in IF group, similarly like the most frequent positive subjective evaluation of the therapy (84%). Lowering the amount of medicines (painkillers) was noticed on similar level (50-60%) for therapy with interference current and TENS.
Conclusions. The most effective long-term method in therapy of treatment pain in the lower part of spine is TENS. The biggest effectiveness in immediate action and short-term in overcoming pain in spine lumber vertebra shows therapy with interference stream – that can be a reason to use it directly before kinesitherapy. Electrotherapy can and should be used as an alternative way for pharmacological painkillers.

Key words:
pain, spain, electrotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version

Please follow and like us:
error

Application of the physiotherapy Kinesiology Taping method in treatment of pain of the cervical spine in young dentists

Łukasz Kopacz, Danuta Lietz-Kijak, Artur Perz, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Edward Kijak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański

Ł. Kopacz, D. Lietz-Kijak, A. Perz, El. Kubala, P. Strzelecka, E. Kijak, Z. Śliwiński, M. Kiljański: Application of the physiotherapy Kinesiology Taping method in treatment of pain of the cervical spine in young dentists. Fizjoterapia Polska 2015;15(3);36-44

Abstract

Introduction. Dentists, due to the conditions of their work, are exposed to many loads both physical and psychological. Considering the ergonomics of work, health status of this professional group should be considered primarily in terms of diseases of the spine, especially the cervical. This applies to all items in the work, both independently, as well as in team techniques, where apart from monotypy and monotony, there is always forced posture, and large static load, that contributing to a lot of degenerative arthritis changes of the cervical spine disorders, which are the result of the above-mentioned degenerations. Material and method. The study were conducted in the Department of Propedeutics and Dental Physicodiagnostics of the Pomeranian Medical University. The study group consisted of 36 fifth-year students of dentistry at the Faculty of Medical-Dentistry, Pomeranian Medical University in Szczecin with chronic pain of the cervical spine. Group of examined persons was subjected to the treatment with Kinesiology Taping method,  in which were used muscular and ligaments technique , accordance with the methodology. In the study has been used diagnostic survey method – a questionnaire. To assess the degree of feeling pain by the subjects were used a visual analogue scale VAS in the horizontal format in the range of 0-10.
Results. Considering the range of motion of the cervical spine flexion, the Kinesiology Taping method has improved in this movement, and extension range in the cervical spine improved more than the range of flexion. Taking the scope of the movement of the bend into the side, as well as the turn of the cervical spine in the test group were significantly improved, both in motion toward the right as and left. Examined in terms of assessing the level of the declared values of pain on VAS observed a significant reduction of this disease. Conclusion. Kinesiology Taping application also favorably influenced the range of motion of the cervical spine, while improving comfort work. Kinesiology Taping method applied among young dentists had a positive effect on the declared value of pain on the VAS, which transfers into a reduction. Considering the sex of patients, in the group of women has significantly improved the range of extension, while in men the range of flexion.

Key words:
Kinesiology Taping, pain, spine

Pobierz/Download/下載 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error

Core Stability in the Rehabilitation of Children – Physiotherapy Aspects

Sylwia Dyczewska-Wójtowicz

S. Dyczewska-Wójtowicz – Core Stability in the Rehabilitation of Children – Physiotherapy Aspects. FP 2016;16(3);96-105

Abstract
Introduction. The term “core stability” refers to the efficiency of the deep torso muscles, which control the center of our body, both in statics and dynamics. This study presents the various physiotherapy related aspects regarding the core stability issue in the scientific materials, which confirm the effectiveness of physical exercises.
Materials and Methods. In the process of search for the topic related materials, we have used the article databases of MedLine, PubMed and PBL, applying the following keywords: core stability, lumbar stability, dynamic stability, motor control, neuromuscular training, trunk stability, core strengthening.
Results. Numerous scientific studies show, that the muscles playing the major role in this mechanism are: anterior scalene, multifidus muscle, internal oblique, pelvic floor muscles and sellar diaphragm. When properly functioning, the muscles form the kind of cylinder, providing sufficient stability for the lower trunk area (which is the basis for perimeter mobility).
Conclusions. In children with the pain sensation in the area of the lower spine, the deep muscles are being inhibited and their timing is being disrupted. First tighten the large surface muscles responsible for the execution of movement, and then the local center stabilizers get engaged. The role changing between the groups of muscles may be causing overload problems, thus it is important to provide the appropriate rehabilitation, which would support the core stability.

Key words:
Central stabilization, rehabilitation, physiotherapy, spine, strengthening exercises

Pobierz/Download/下載 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error