Ćwiczenie głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu Pressure Biofeedback oraz zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego w przewlekłym mechanicznym bólu szyi: randomizowane badanie kontrolowane

Eman Mohamed Fahmy, Ghada Ismail Mohamed, Ragia Mohamed Kamel, Amira Hussin Draz

Eman Mohamed Fahmy, Ghada Ismail Mohamed, Ragia Mohamed Kamel, Amira Hussin Draz – Deep cervical flexor pressure biofeedback exercise versus integrated neuromuscular inhibition technique in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 186-192

Streszczenie
Cel. Badanie to przeprowadzono w celu porównania wpływu ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu pressure biofeedback i zintegrowanej techniki hamowania nerwowo-mięśniowego na leczenie przewlekłego mechanicznego bólu szyi. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział czterdziestu pięciu pacjentów (34 kobiety, 11 mężczyzn), w wieku
(27,47 ± 3,29) lat z przewlekłym mechanicznym bólem szyi losowo przydzielonych do trzech równych grup: Grupa (A): ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu pressure biofeedback plus tradycyjny program; Grupa ( B): zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego plus program tradycyjny i Grupa (C) tylko program tradycyjny (podczerwień, ultradźwięki i masaż) przez trzy tygodnie, trzy sesje w tygodniu. Wyniki mierzone za pomocą inklinometru do oceny zakresu ruchu kręgosłupa szyjnego w sześciu kierunkach, wizualnej skali analogowej dla bólu i wskaźnika niepełnosprawności funkcjonalnej wynikającej z bólu szyi przed i po leczeniu. Wyniki. W ramach analizy grupowej wykazano istotną różnicę w zakresie ruchu, bólu i wskaźnika niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi przed i po leczeniu w trzech grupach na poziomie p ˂ 0,05; analiza międzygrupowa wykazała istotną różnicę w zakresie ruchu, bólu po leczeniu na korzyść
grupy A na poziomie p < 0,05, natomiast brak istotnej różnicy między grupami A, B w zakresie wskaźnika niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi na poziomie p > 0,05. Wnioski. Ćwiczenia głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu biofeedback i zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego są skutecznymi metodami leczenia przewlekłego mechanicznego bólu szyi; lepsze wyniki osiągnięto w przypadku stosowania ćwiczeń głębokich zginaczy szyjnych przy użyciu biofeedback.
Słowa kluczowe
Głębokie zginacze szyjne, ćwiczenia przy użyciu biofeedback, zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego, mechaniczny ból szyi, wskaźnik niepełnosprawności wynikającej z bólu szyi
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim