Ocena ruchomości żuchwy i odcinka szyjnego kręgosłupa w zaburzeniach układu stomatognatycznego (US)

Magdalena Gębska, Aleksandra Szylińska, Katarzyna Weber-Nowakowska, Elżbieta Kubala, Wojciech Garczyński, Łukasz Kołodziej

M. Gębska, A. Szylińska, K. Weber-Nowakowska, E. Kubala, W. Garczyński, Ł. Kołodziej – Assessment of mobility of the mandible and cervical spine in the stomatognathic system disorders. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 78-86

Streszczenie
Wstęp. Biomechaniczne powiązanie układu stomatognatycznego (US) ze strukturami anatomicznymi w obrębie głowy, szyi, obręczy barkowej, a nawet z całym narządem ruchu sygnalizuje konieczność interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dysfunkcji tego układu.
Cel. Ocena ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych i odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentek z dolegliwościami bólowymi mięśni żucia. Określenie zależności pomiędzy ruchomością stawów skroniowo-żuchwowych a odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Ocena czynności bioelektrycznej (sEMG) mięśni żwaczy u pacjentek z zaburzeniem miogennym US.
Materiał i metody. Zbadano 50 kobiet (G I) w wieku od 20 do 37 lat, z rozpoznanym zaburzeniem miogennym US oraz bólem. Wykonano badania: podmiotowe (kwestionariusz) oraz przedmiotowe (badanie US wg Boumana, sEMG mięśni żwaczy, ocena ruchomości kręgosłupa szyjnego, numeryczna skala bólu). Grupę kontrolną (G II) stanowiło 50 zdrowych kobiet.
Wyniki. Poziom natężenia bólu w obrębie mięśni żwaczy był zbliżony do wartości natężenia bólu w obrębie mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych. U pacjentek z bólem US stwierdzono ograniczony zakres ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. Największa różnica wystąpiła podczas wykonywania ruchu rotacji głowy w stronę prawą i lewą. Pomiędzy G I a G II stwierdzono występowanie istotnie statystycznych różnic w wartościach amplitudy sEMG mięśnia żwacza.
Wnioski. Istnieje związek pomiędzy ograniczeniem ruchów żuchwy (otwarcie, ruchy boczne) a zmniejszeniem zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa. Zaburzenia miogenne US mogą doprowadzić do zaburzeń ruchomości szyi.

Słowa kluczowe:
układ stomatognatyczny, odcinek szyjny kręgosłupa, ból, mięsień żwacz

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim