Ocena skuteczności kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową u pacjentów geriatrycznych

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska

Mirosław Janiszewski, Anna Kluszczyńska – Evaluation of the rehabilitation of geriatric patients using the WaDiT system. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 127-130

Streszczenie
Wstęp. Ocenie poddano proces usprawniania pacjentów geriatrycznych za pomocą programu kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową według systemu Wadia, w którym stosowane są wyłącznie zmienne pola elektromagnetyczne (prądy średniej częstotliwości w zakresie tonów wysokich od ok. 4 000 Hz do ok. 12 000 Hz). Materiał i metoda. Przebadano 62 pacjentów w wieku 60-85 lat, w drugim i trzecim stopniu niepełnosprawności na skali geriatrycznej zgodnie z definicją WHO. Wszyscy pacjenci zostali poddani 16-tygodniowemu programowi kinezyterapii. 31 osób przez okres 10 tygodni poddanych zostało również terapii wysokotonowej (TWT). Wyniki. W obu grupach stwierdzono poprawę wydatności fizycznej, poprawę kondycji ruchowej oraz poprawę samopoczucia, przy czym obserwowane wyniki był znamiennie lepsze w grupie poddanej działaniu TWT. Wniosek. Opisany tu program rehabilitacji medycznej może pomóc w opóźnieniu pojawiania się procesów inwolucyjnych, pozwolić pacjentowi na dłuższe utrzymanie niezależności czynnościowej i utrzymanie na optymalnym, indywidualnym poziomie funkcji poznawczych, a także pozwoli pacjentom geriatrycznym na aktywność społeczną.

Słowa kluczowe:
pacjent geriatryczny, terapia wysokotonowa, leczenie ruchem

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim