Zakażenia na oddziale rehabilitacji na przykładzie oddziału szpitala wysokospecjalistycznego

Jadwiga Wójkowska-Mach, Wojciech Szwarczyk, Ewa Jaje, Konrad Bernacki, Dorota Romaniszyn, Piotr Heczko

Jadwiga Wójkowska-Mach, Wojciech Szwarczyk, Ewa Jaje, Konrad Bernacki, Dorota Romaniszyn, Piotr Heczko – Infections in patients of the rehabilitation department. Fizjoterapia Polska 2011; 11(2); 135-142

Streszczenie
Celem pracy była analiza epidemiologiczna zakażeń oraz kolonizacji szczepami lekoopornymi wśród pacjentów oddziału rehabilitacyjnego na podstawie ciągłego nadzoru biernego w okresie styczeń-grudzień 2007 roku oraz badania chorobowości punktowej. Badania przeprowadzono w wysoko specjalistycznym szpitalu o profilu ortopedycznym i rehabilitacyjnym, na oddziale rehabilitacyjnym. W roku 2007 hospitalizowano 749 pacjentów. Rejestracja zakażeń objawiających się w związku z hospitalizacją prowadzona była przez Zespół Kontroli Zakażeń. Badanie chorobowości punktowej przeprowadzono w dniu 20 lutego 2008, objęło 57 pacjentów. Nowe przypadki zakażeń zostały wykryte i zarejestrowane przez lokalny zespół zakażeń we współpracy z Katedrą Mikrobiologii CMUJ. Zachorowalność związaną z zakażeniami szpitalnymi ogółem w roku 2007 oszacowano na 1,2%. Wśród czynników etiologicznych zakażeń dominowały pałeczki Gram-ujemne: Enlerobacter, Pseudomonas, Escherichia. Chorobowość punktowa ogółem wyniosła 28%. Najczęstszą formą zakażenia było zakażenie układu moczowego: 12 przypadków. Spośród 4 przypadków zakażeń dolnych dróg oddechowych, stwierdzono 1 narządowe zapalenie płuc o etiologii grzybiczej. Antybiotykowe leczenie celowane stosowano w 14% przypadków. Stwierdzono niski – nie odpowiadający literaturze współczynnik zachorowalności związany z zakażeniami. Jednak badanie chorobowości potwierdziło, że oddział rehabilitacji jest jednostką wymagającą prowadzenia nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. Dotyczy to zarówno konieczności rejestracji i analizy występowania zakażeń, jak i nadzoru mikrobiologicznego i prowadzenia celowanej terapii przeciwdrobnoustrojowej.
Słowa kluczowe
oddział rehabilitacji, zakażenia szpitalne, nadzór nad zakażeniami