Artykuły

Zaburzenia języka i pamięci. Wybrane zagadnienia ważne dla fizjoterapii

{:pl}Celem artykułu jest przegląd zagadnienia językowych determinant zaburzeń pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń pamięci krótkotrwałej u osób dorosłych z nabytymi zaburzeniami językowymi spowodowanymi uszkodzeniem mózgu.{:}{:en}The goal of this article is to review the linguistic determinants of memory disorders, with particular attention to disturbances of short-term memory in adults with acquired language disorders caused by brain damage.{:}{:zh}The goal of this article

Wczesna i późna neurostymulacja dzieci z zespołem Downa według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) a poziom koncentracji uwagi

{:pl}Temat. Zmiany morfologiczne kory mózgowej oraz wczesne starzenie się mózgu może sugerować zmienioną bioelektryczną aktywność, wyrażoną rytmami fal beta i hetta u dzieci z zespołem Downa.{:}{:en}Background. Morphological changes of cerebral cortex and early aging of the brain may suggest altered bioelectrical activity reflected by the rhythms of beta and theta waves in children with Down’s syndrome.{:}{:zh}Background. Morphological changes of cerebral

Modulujące działanie promieniowania laserowego na alfa-adrenergiczny i serotoninergiczny układ sygnalizacyjny perfundowanej tętnicy ogonowej szczura

{:pl}Wstęp. Biostymulacja laserowa znalazła szerokie zastosowanie jako metoda wspomagająca leczenie w wielu dziedzinach medycyny, jednak mechanizm działania tego promieniowania pozostaje nieznany.{:}{:en}Introduction. Laser biostimulation has found wide application as an auxiliary method of treatment in many fields of medicine, yet the underlying mechanism of its effects remains unknown.{:}{:zh}Introduction. Laser biostimulation has found wide application as an auxiliary method of treatment in

Ocena efektywności rehabilitacji pourazowej stawu skokowego metodą Kattenborna

{:pl}Wprowadzenie. Celem referatu jest ocean skuteczności techniki mobilizacji Kaltenborga w usprawnianiu dysfunkcji pourazowych stawu kolanowego.{:}{:en}Background. The goal of this paper is to evaluate the effectiveness of the Kaltenborn mobilization technique in the rehabilitation of post-traumatic dysfunctions of the talocrual joint.{:}{:zh}Background. The goal of this paper is to evaluate the effectiveness of the Kaltenborn mobilization technique in the rehabilitation of post-traumatic

Terapia apraksji kończyn u pacjentki z zespołem Melas

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają przebieg terapii apraksji u pacjentki z cytopatią mitochondrialną o typie zespołu MELAS, powodującą różnorodne zmiany organiczne w mózgu.{:}{:en}Introduction. The authors report the results of four years of research and therapy of apraxia occurring in a patient with a mitochondrial cytopathy known as the MELAS syndrome, which causes heterogeneous organic changes in the brain.{:}{:zh}Introduction. The authors report the

Ocena skuteczności magnetoterapii jako czynnika wspomagającego rehabilitację rucjową, na podstawie wybranych wskaźników biomechanicznych i psychotechnicznych

{:pl}Celem pracy było zbadanie wpływu długotrwałej stymulacji polem magnetycznym na przebieg rehabilitacji ruchowej pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz ocena szybkości odzyskania sprawności ruchowej.{:}{:en}The aim of this study was to examine the impact of longterm magnetic field stimulation on the rehabilitation of post-stroke patients and to determine how quickly these patients gain locomotor efficiency.{:}{:zh}The aim of this study was to

Rola narządu wzroku we wczesnej diagnostyce i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego

{:pl}Autorzy przedstawiają różne objawy mogące świadczyć o zaburzeniach rozwojowych narządu wzroku w związku z asocjacjami drogi nerwowej z niekiedy bardzo złożonymi łukami odruchowymi.{:}{:en}The authors present various symptoms that may indicate developmental disorders of the visual apparatus in connection with associations of the neuronal pathway with the sometimes very complicates reflex arches.{:}{:zh}The authors present various symptoms that may indicate developmental disorders

Ocena skuteczności elektroanalgezji metodą Stiwell w rehabilitacji pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa

{:pl}Wprowadzenie. Dolegliwości bólowe w zakresie odcinka lędźwiowego kręgosłupa stanowią problem nie tylko leczniczy, ale także społeczny i gospodarczy.{:}{:en}Background. Pain symptoms in the lumbar segment of the spine constitute a problem that is not only medical, but also social and economic.{:}{:zh}Background. Pain symptoms in the lumbar segment of the spine constitute a problem that is not only medical, but also social

Neurofizjologia kliniczna i wczesna neurorehabilitacja poudarowa

{:pl}W latach zakończonej w ubiegłym roku się Dekady Mózgu wzrosło w świecie zainteresowanie neurorehabilitacją osób po udarze mózgu.{:}{:en}The interest of the neurorehabilitation of the stroke survivors have increased in the Brain Decade.{:}{:zh}The interest of the neurorehabilitation of the stroke survivors have increased in the Brain Decade.{:}{:ru}The interest of the neurorehabilitation of the stroke survivors have increased in the Brain Decade.{:}{:lt}The

Feedback w reedukacji posturalnej

{:pl}Wprowadzenie. Tzw. „ćwiczenia korygujące” stanowią zazwyczaj główny środek leczniczy dla dzieci i młodzieży mających różnorodne wady postawy.{:}{:en}Background. So-called corrective exercises are usually the primary treatment for children and youths with various disorders of body posture.{:}{:zh}Background. So-called corrective exercises are usually the primary treatment for children and youths with various disorders of body posture.{:}{:ru}Background. So-called corrective exercises are usually the primary

Laseroterapia – fetysz fizjoterapii?

{:pl}Wstęp. Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej wpływu promieniowania laserowego na biochemiczne i fizjologiczne zjawiska w modelu zwierzęcym i w organizmie ludzki, jak również przeanalizowani doniesienia w zakresie klinicznego zastosowania laserów biostymulacyjnych.{:}{:en}Background. The authors have reviewed the literature on the impact of laser radiation on biochemical and physiological phenomena in animal models and in the human organism, and have analyzed reports

Postępowanie lecznicze i usprawniające u chorych z zespołem Guillain-Barre-Strohla

{:pl}W artykule przedstawiono epidemiologię, obraz kliniczny oraz przegląd aktualnych metod postępowania leczniczego i usprawniającego u chorych z zespołem Guillain-Barre-Strohla (GBS).{:}{:en}This article presents the epidemiology and clinical picture of Guillain-Barre-Strohl Syndrome (GBS), along with a review of currently used methods of treatment and rehabilitation for patients with this disorder.{:}{:zh}This article presents the epidemiology and clinical picture of Guillain-Barre-Strohl Syndrome (GBS), along

Możliwości zastosowania terapii w wodzie u pacjentów z niektórymi dysfunkcjami narządu ruchu

{:pl}Unikalne właściwości wody, jak np. wypór, ciśnienie hydrostatyczne, opór, lepkość, fala i temperatura sprawiają, że stanowi ona bardzo przydatne środowisko lecznicze dla pacjentów z różnorodnymi dysfunkcjami narządu ruchu.{:}{:en}The unique properties of water, such as buoyancy, hydrostatic pressure, resistance, viscosity, waves, and temperature, make it a very suitable environment for the treatment of patients with various dysfunctions of the locomotor apparatus.{:}{:zh}The

Ilościowe i jakościowe aspekty aktywności fizycznej człowieka dorosłego

{:pl}Artykuł dotyczy problematyki teorii treningu rekreacyjnego (zdrowotnego). Aktywność ruchowa jest czynnikiem modelującym w sposób najbardziej korzystny stan morfologiczny i funkcjonalny organizmu.{:}{:en}This article deals with the theory of recreation (health) training. Motor activity is a modeling factor that leads to the most advantageous morphological and functional status of the organism.{:}{:zh}This article deals with the theory of recreation (health) training. Motor activity

Neurofizjatria – zapomniana, ale odrodzona w neurorehabilitacji

{:pl}Cel. Przedstawienie rozwoju związku jaki istnieje pomiędzy fizjoterapią i neurologią kliniczną.{:}{:en}Goal. To present the development of the bond that exist between physiotherapy and clinical neurology.{:}{:zh}Goal. To present the development of the bond that exist between physiotherapy and clinical neurology.{:}{:ru}Goal. To present the development of the bond that exist between physiotherapy and clinical neurology.{:}{:lt}Goal. To present the development of the bond