Artykuły

Badanie zależności między typem budowy ciała a składem ciała u młodych kobiet

{:pl}Wprowadzenie. Celem prowadzonych badań było znalezienie zależności pomiędzy szeroko rozumianym składem ciała a typem budowy ciała u młodych kobiet.{:}{:en}Introduction. The goal of our research was to explore the dependency between the body composition, broadly understood, and the type of body construction in young women.{:}{:zh}Introduction. The goal of our research was to explore the dependency between the body composition, broadly understood,

Ocena znajomości i stosowania zasad profilaktyki zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa w życiu codziennym kobiet

{:pl}Wstęp. Szyjny odcinek kręgosłupa narażony jest na przeciążenia wynikające z trybu życia, wykonywanej pracy nieznajomości zasad ergonomii wysiłku.{:}{:en}Background. The cervical spine is expose to overload resulting from lifestyle, work-related strain, and unawareness of the principles governing the ergonomics of exertion.{:}{:zh}Background. The cervical spine is expose to overload resulting from lifestyle, work-related strain, and unawareness of the principles governing the ergonomics

Modulujące efekty promieniowania laserowego na pulę zewnątrz- i wewnątrzkomórkową Ca2+ i opór naczyniowy perfundowanej tętnicy ogonowej szczura

{:pl}Wstęp. Promieniowanie laserowe małej mocy moduluje wiele funkcji komórkowych, jednak mechanizm tego działania nie został dostatecznie poznany.{:}{:en}Background. Low-level laser radiation modulates many cell functions, but the operating mechanism of its effects has not been sufficiently explained.{:}{:zh}Background. Low-level laser radiation modulates many cell functions, but the operating mechanism of its effects has not been sufficiently explained.{:}{:ru}Background. Low-level laser radiation modulates many

Rozwój somatyczny dzieci z zespołem Downa (ZD) leczonych kompleksowo w systemie ambulatoryjnym

{:pl}Autorzy przeprowadzili ocenę przebiegu rozwoju somatycznego u dzieci z zespołem Downa rehabilitowanych w systemie ambulatoryjnym.{:}{:en}The authors conducted the evaluation of somatic development in children with DS who were rehabilitated in ambulatory system.{:}{:zh}The authors conducted the evaluation of somatic development in children with DS who were rehabilitated in ambulatory system.{:}{:ru}The authors conducted the evaluation of somatic development in children with DS

Ocena ryzyka niewydolności kręgowo-podstawnej u pilotów z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa szyjnego

{:pl}Wstęp. Związek zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami w krążeniu kręgowo-podstawnym jest uznawany powszechnie.{:}{:en}Background. It is generally known that is a connection between degenerative changes in the cervical spine and disorders of vertebrobasilar circulation.{:}{:zh}Background. It is generally known that is a connection between degenerative changes in the cervical spine and disorders of vertebrobasilar circulation.{:}{:ru}Background. It is generally known that is

Skuteczność Metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego

{:pl}Wstęp. Metoda Hankego, zwana również „E-Technik” (Entiwicklungskinesjologischer Technik) należy do mniej znanych sposobów leczenia zaburzeń nerwowo-mięśniowych.{:}{:en}Background. The Hanke Method, also known as „E-Technik” (Entiwicklungskinesjologischer Technik), is among the less wellknown methods used to treat neuromuscular disorders.{:}{:zh}Background. The Hanke Method, also known as „E-Technik” (Entiwicklungskinesjologischer Technik), is among the less wellknown methods used to treat neuromuscular disorders.{:}{:ru}Background. The Hanke Method, also

Odległa ocena leczenia dyskopatii przepuklinowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy było określenie wpływu zaniechania zaleconego programu usprawniania na stan kliniczny chorych z dyskopatią przepuklinową w dalszym okresie po zakończeniu leczenia szpitalnego.{:}{:en}Background. The purpose of our research was to measure the impact of cessation of the recommended rehabilitation program on the clinical status of patients with herniated discs in long-term follow-up.{:}{:zh}Background. The purpose of our research was to

Wpływ zabiegów fizykalnych na ból i prędkość przewodzenia w nerwie pośrodkowym u chorych z zespołem cieśni nadgarstka (badanie wstępne)

{:pl}Wstęp. Zespół kanału cieśni nadgarstka jest najczęstszą neuropatią z uwięźnięcia.{:}{:en}Background. Carpal tunnel syndrome is the most common incarceration neuropathy.{:}{:zh}Background. Carpal tunnel syndrome is the most common incarceration neuropathy.{:}{:ru}Background. Carpal tunnel syndrome is the most common incarceration neuropathy.{:}{:lt}Background. Carpal tunnel syndrome is the most common incarceration neuropathy.{:}{:hr}Background. Carpal tunnel syndrome is the most common incarceration neuropathy.{:}

Wpływ wykonawstwa muzycznego na występowanie wybranych zaburzeń statyki ciała u dzieci ze szkoły muzycznej

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu gry na instrumentach muzycznych na posturogenezę i częstość wad postawy wśród dzieci.{:}{:en}Background. The aim of our study was to investigate the effects of long-term musical training on the genesis of defective posture.{:}{:zh}Background. The aim of our study was to investigate the effects of long-term musical training on the genesis of defective posture.{:}{:ru}Background. The aim

Połączenie koncepcji NDT – bobath i podstaw integracji sensorycznej w usprawnianiu dziecka z zespołem kruchego chromosomu X

{:pl}Wprowadzenie. Z zespołem kruchego chromosomu X związane są charakterystyczne dysfunkcje rozwoju intelektualnego, sensorycznego, społecznego, motorycznego i emocjonalnego.{:}{:en}Background. Fragile X syndrome entails characteristics dysfunctions in terms of intellectual, sensory, social, motor, and emotional development.{:}{:zh}Background. Fragile X syndrome entails characteristics dysfunctions in terms of intellectual, sensory, social, motor, and emotional development.{:}{:ru}Background. Fragile X syndrome entails characteristics dysfunctions in terms of intellectual, sensory,

Rehabilitacja medyczna pacjentów po urazach kręgosłupa bez uszkodzeń OUN

{:pl}Autorzy w oparciu o doświadczenia Lubelskiego Ośrodka przedstawiają opracowany model rehabilitacji medycznej pacjentów po urazach kręgosłupa bez uszkodzeń OUN.{:}{:en}Based on the experience of the authors’ rehabilitation center is Lublin, the authors present the model of medical rehabilitation they have developed for patients with spinal injuries not involving damage to the central nervous system.{:}{:zh}Based on the experience of the authors’ rehabilitation

Sytuacja psychologiczna pacjenta niepełnosprawnego ruchowo po urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego

{:pl}Wstęp. Niepełnosprawność ruchowa sprowadza na człowieka sytuację psychologiczną trudną z wielu powodów.{:}{:en}Background. Motor disability places the person affected in a difficult psychological situation for many reasons.{:}{:zh}Background. Motor disability places the person affected in a difficult psychological situation for many reasons.{:}{:ru}Background. Motor disability places the person affected in a difficult psychological situation for many reasons.{:}{:lt}Background. Motor disability places the person affected

Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym u chorych w przebiegu zakażenia HIV i AIDS

{:pl}W 1981 r. rozpoznano pierwszy przypadek choroby nazwanej później zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS).{:}{:en}In 1989, the first case was diagnosed of the disease later called acquired immune deficiency syndrome (AIDS).{:}{:zh}In 1989, the first case was diagnosed of the disease later called acquired immune deficiency syndrome (AIDS).{:}{:ru}In 1989, the first case was diagnosed of the disease later called acquired immune deficiency