Artykuły

Porównanie skuteczności terapii przy użyciu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości i terapii falą ultradźwiękową w przebiegu chorób zwyrodnieniowo – przeciążeniowych układu narządu ruchu

{:pl}Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia chorób zwyrodnieniowych układu narządu ruchu przy użyciu pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości w porównaniu do leczenia ultradźwiękami.{:}{:en}The objective of this study is to assess the effectiveness of treating degenerative diseases of the locomotor system using a high-frequency electromagnetic field in comparison with ultrasound treatment.{:}

Ocena wpływu dynamicznego plastrowania na zmianę wybranych cech motorycznych u tancerek hypermobilnych

{:pl}Dynamiczne plastrowanie coraz częściej znajduje zastosowanie w leczeniu urazów zarówno zawodowych, jak i nieprofesjonalnych tancerzy, przynosząc pożądane rezultaty. Celem badania było sprawdzenie skuteczności aplikacji dynamicznego plastrowania w poprawie wybranych cech motorycznych u tancerek hypermobilnych. {:}{:en}Dynamic taping is enjoying ever-growing popularity as an effective aid for treating injuries both in professional and non-professional dancers. The aim of the study was to

Magnetostymulacja w leczeniu przewlekłej rany po usunięciu mięśnia strzałkowego jako konsekwencji wypadku komunikacyjnego – opis przypadku

{:pl}Nie budzi obecnie wątpliwości coraz częstsze wykorzystywanie metod medycyny fizykalnej w licznych działach medycyny. Szeroki wachlarz zabiegów umożliwia wdrażanie odpowiedniego leczenia, jego skracanie oraz zmniejszanie kosztów społeczno-ekonomicznych. Dotyczy to schorzeń i urazów narządu ruchu, tkanek miękkich oraz przewlekłych ran.{:}{:en}Undoubtedly, the ever frequent use of physical medicine methods in many fields of medicine is a fact. A wide spectrum of procedures

Ocena efektów plastrowania dynamicznego (PD) z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym

{:pl}Celem badania jest ocena efektów plastrowania dynamicznego (PD) z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym.{:}{:en}The purpose of the study is to assess the effects of dynamic taping (DT) using a smart neurological robot Fourier M2 in patients after cerebral stroke with hemiparesis.{:}

Ocena funkcjonalna kompleksu barkowego u zawodników uprawiających siatkówkę w różnych kategoriach wiekowych

{:pl}Celem pracy była ocena funkcjonalna oraz ocena zakresów ruchu stawów obręczy barkowej w kończynie dominującej i niedominującej u siatkarzy.{:}{:en}The aim of the paper was to perform functional analysis and assessment of the range of movement of the joints of the pectoral girdle in the dominant and non-dominant limb in volleyball players. {:}

Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego pracowników o siedzącym charakterze pracy

{:pl}Celem badań było określenie zmian przeciążeniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa występujących u kobiet i mężczyzn pracujących w pozycji siedzącej oraz określenie jednostki czasu związanej z nasileniem dyskomfortu.{:}{:en}The objective of the study was to specify the lumbar spine overload changes in women and men working in a sitting position and to establish when the feeling of discomfort intensifies.{:}

Wpływ lecznictwa uzdrowiskowego na funkcję ręki u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów

{:pl}Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), to ogólnoustrojowa, przewlekła choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Typowe dla schorzenia zapalenia stawów, głównie rąk prowadzą do osłabienia chwytu i ubytków funkcji manipulacyjnej, co w wielu przypadkach utrudnia codzienne funkcjonowanie i powoduje zależność od otoczenia.{:}{:en}Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic, chronic, immune-mediated disease of connective tissue. The disease mostly affects the hand joints, leading to

Wpływ odciążenia masy ciała poprzez system Parestand na kinematykę chodu – badanie pilotażowe

{:pl}W wielu badaniach potwierdzono już skuteczność treningu na bieżni z odciążeniem masy ciała (ang. Body Weight Support Treadmill Training – BWSTT) u osób zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych. W Polsce jest to nadal rzadko stosowana metoda.{:}{:en}Background. Many studies have recently confirmed the effectiveness of the Body Weight Support (BWS) Treadmill Training in healthy subjects and various clinical conditions. It

Kwalifikacja do fizjoterapii chorych na POChP na podstawie testu 6-minutowego marszu i testu na bieżni ruchomej

{:pl}Celem pracy była ocena efektów fizjoterapii chorych na POChP zakwalifikowanych do odpowiedniego modelu usprawniania przy użyciu testu 6-MWT i testu na bieżni ruchomej wg zmodyfikowanego protokołu Bruce’a.{:}{:en}The aim of the paper was to assess the results of physiotherapy of COPD patients whose elgibility for the relevant rehabilitation model was assessed with the help of the 6-MWT test and the treadmill