Artykuły

11 artykułów polskich autorów (w j. polskim i angielskim) dostępne wkrótce

Bezpłatne wersje angielskie już dostępne!

Trening z wirtualną rzeczywistością i jego wpływ na pracę serca oraz możliwość wykorzystania w fizjoterapii

{:pl}Poruszony temat przedstawia ocenę efektów treningu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz możliwość wykorzystania tego typu treningu w fizjoterapii. Termin „wirtualna rzeczywistość” jest środowiskiem wykreowanym przez urządzenie elektroniczne, które pochłania użytkownika{:}{:en}The term "virtual reality" means an environment created by an electronic device that consumes the user. The relationship between the virtual object and the person is triggered.{:}{:zh}The term "virtual reality" means an environment

Wpływ stymulacji rosyjskiej na siłę i wytrzymałość mięśni brzucha w przypadku pacjentek z poporodowym rozejściem mięśni prostych brzucha: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Poporodowe rozejście mięśni prostych brzucha (DR – diastasis recti) może powodować defekty kosmetyczne, dyskomfort psychiczny i inne powiązane problemy, takie jak ból dolnej części pleców (LBP – lower back pain) i niestabilność miednicy.{:}{:en}Postnatal diastasis recti (DR) can result in cosmetic defects, psychological discomfort, and other related problems such as low back pain (LBP) and pelvic instability.{:}{:zh}Postnatal diastasis recti (DR) can result in

Ocena wpływu kątów zgięcia i wyprostu oraz zgięcia bocznego tułowia na wielkości wybranych cech opisujących kręgosłup i miednicę

{:pl}Celem badań była ocena wpływu kątów zgięcia i wyprostu oraz zgięcia bocznego tułowia na wielkości wybranych cech opisujących kręgosłup i miednicę w populacji dzieci w wieku od 7 do 15 lat.{:}{:en}The aim of the research was to assess the impact of flexion and extension angles and lateral torso flexion on the selected spine and pelvis parameters among the population of children aged between 7

Zmiany w zakresie wskaźnika siły stożka rotatorów, bólu barku i niepełnosprawności po zastosowaniu mobilizacji szyjno-piersiowej u pacjentów z zespołem bolesnego barku

{:pl}Zespół bolesnego barku (SIS – shoulder impingement syndrome) jest najczęstszą przyczyną bólu barku. W ostatnim czasie zwrócono uwagę na zastosowanie manualnej terapii kręgosłupa w leczeniu bólu barku.{:}{:en}Shoulder impingement syndrome (SIS) is the most common cause of shoulder pain. Recently, attention has been given to the use of spinal manual therapy to treat shoulder pain{:}{:zh}Shoulder impingement syndrome (SIS) is the most common cause

Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego – analiza stanu wiedzy fizjoterapeutów i pielęgniarek

{:pl}Rosnąca liczba pacjentów cierpiących na nowotwory złośliwe sprawia, że onkologia staje się jednym z poważniejszych problemów współczesnej medycyny. Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy medyczni są w stanie zapewnić pacjentom najwyższej jakości opiekę medyczną i pozwolić im szybciej powrócić do zdrowia.{:}{:en}Increasing number of patients at oncology wards makes the oncology one of the most important problems of medicine today. Highly qualified and experienced medical personnel

Wpływ ćwiczeń aerobowych na sen i poziom hormonów u osób starszych z przewlekłą pierwotną bezsennością: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem niniejszego badania była ocena skuteczności ćwiczeń aerobowych i ich wpływu na wskaźnik jakości snu Pittsburg, poziomy serotoniny, adrenaliny i noradrenaliny u osób starszych z przewlekłą bezsennością pierwotną.{:}{:en}The aim of this study was to assess the efficacy of aerobic exercises on Pittsburg sleep quality index, serotonin, epinephrine, and norepinephrine levels in elderly with chronic primary insomnia.{:}{:zh}The aim of this study was to assess the

Trening chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała – przegląd systematyczny metaanaliz

{:pl}Mimo iż potwierdzono już skuteczność treningu chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała (ang. Body Weight Support Treadmill Training – BWSTT) u różnych pacjentów, to jednak jego wyższość nad innymi metodami fizjoterapeutycznymi jest niejasna.{:}{:en}Although the effectiveness of Body Weight Support Treadmill Training has already been confirmed in various patients, its superiority over other physiotherapeutic interventions is unclear.{:}

Wpływ kawitacji ultradźwiękowej w porównaniu do wpływu radiofrekwencji tripolarnej na zmniejszenie obwodu talii u pacjentów zakwalifikowanych do operacji jamy brzusznej: randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Otyłość jest stanem nieprawidłowego gromadzenia tłuszczu w tkance tłuszczowej. Otyłość brzuszna stanowi potwierdzony czynnik ryzyka zwiększania częstotliwości występowania chorób wieńcowych, niektórych chorób skóry, przepukliny brzusznej i krwotoków wymagających interwencji chirurgicznej.{:}{:en}Obesity is a condition of abnormal accumulation of fat in adipose tissue. Central obesity has been firmly confirmed as a risk factor for increasing the incidence of coronary heart diseases, some skin disease, incisional hernia

Wpływ zastosowania ortezy miękkiej tułowia na funkcje motoryczne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – badania wstępne

{:pl}Miękkie zaopatrzenie ortopedyczne jest coraz częściej wykorzystywanym środkiem terapeutycznym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Głównym celem zastosowania miękkiej ortotyki jest poprawa funkcjonowania pacjenta, podkreśla się jego wpływ na stabilizację centralną oraz kontrolę posturalną.{:}{:en}Soft orthopaedic equipment is increasingly used in therapy of children with cerebral palsy. The primary goal of using soft orthoses is to improve the patient’s functioning – their

Wpływ oburęcznej intensywnej terapii ręka-ramię oraz terapii falą uderzeniową na funkcję dłoni i siłę chwytu u dzieci z jednostronnym dziecięcym porażeniem mózgowym

{:pl}Oprócz upośledzenia jednostronnego, dzieci z jednostronnym porażeniem mózgowym mają upośledzone zdolności motoryczne. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu porównania wpływu oburęcznej intensywnej terapii ręka-ramię (HABIT) w porównaniu z terapią falą uderzeniową porażonej kończyny górnej u dzieci z jednostronnym porażeniem mózgowym dziecięcym.{:}{:en}Children with hemiplegic cerebral palsy have impairments in fine motor skills above and beyond their unilateral impairments. The current study

Analiza statyki miednicy u osób amatorsko trenujących pływanie i biegających rekreacyjnie

{:pl}W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na aktywność fizyczną. Wśród najpopularniejszych sportów znajduje się pływanie, bieganie czy jazda na rowerze. Zaburzenia statyki miednicy mogą mieć wpływ na powstawanie kontuzji podczas wykonywania aktywności fizycznej.{:}{:en}In recent years, an increasing number of people are choosing to be physically active. The most popular sports include swimming, running or cycling. Disorders of pelvic

Czynniki prognostyczne wyprostu kolana w płaszczyźnie czołowej podczas zadań związanych z obciążeniem funkcjonalnym wykonywanych przez młodych sportowców

{:pl}Kompleks stawów kolanowych jest jednym z obszarów ciała sportowców najczęściej ulegającym kontuzjom. Nadmierne przemieszczenie płaszczyzny czołowej stawu kolanowego jest uważane za czynnik ryzyka wielu patologii kolana, takich jak uszkodzenie łąkotki, więzadła krzyżowego przedniego i urazy stawu rzepkowo-udowego, jednak czynniki biomechaniczne, które przyczyniają się do tego modelu obciążenia, wymagają dalszych badań{:}{:en}The knee joint complex is one of the most commonly injured

Zastosowanie testu Functional Movement Screen (FMS) w celu określenia ryzyka urazu narządu ruchu wśród strażaków i żołnierzy – badania pilotażowe

{:pl}Specyfika pracy służb mundurowych charakteryzuje się znacznym ryzykiem wystąpienia kontuzji lub urazu, które wpływają na rezygnację ze służby wojskowej oraz są przyczyną znacznych kosztów społecznych i ekonomicznych. Wielu można zapobiec, jeżeli w odpowiednim czasie zostaną zauważone i skompensowane nieprawidłowe wzorce ruchowe.{:}{:en}Work specificity of uniformed services is characterized by a significant risk of injuries that may cause resignation from military service

Wpływ Lasera 632 nm He-Ne na Bakterie Gram-dodatnie w oparzeniach drugiego stopnia u dzieci. Prospektywne, kontrolowane badanie losowe z podwójnie ślepą próbą

{:pl}Oparzenia są jednym z najczęstszych urazów u dzieci, a bakterie Gram-dodatnie są głównymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje ran, które są główną przyczyną zachorowalności, a czasem śmiertelności u dzieci z poparzeniami.{:}{:en}Burns are one of the most common injuries in pediatric population, gram-positive bacteria is the main pathogens responsible for wound infection that is the leading cause of morbidity and sometimes mortality

Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów za pomocą skali Lysholma przed i po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w wybranym modelu usprawniania

{:pl}Uszkodzenia ACL w większości przypadków wymagają specjalistycznego leczenia operacyjnego i fizjoterapeutycznego. Ważnym wyznacznikiem powodzenia działań fizjoterapeutycznych jest uzyskanie jak najlepszego stanu funkcjonalnego już przed zabiegiem rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.{:}{:en}Most anterior cruciate ligament (ACL) injuries require surgery and physiotherapy. One important factor that determines physiotherapeutic success is achieving optimal function already before an ACL reconstruction surgery.{:}{:zh}Most anterior cruciate ligament (ACL) injuries

Wpływ wczesnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem w porównaniu do wpływu późnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem na zakres ruchu kostki po wewnętrznym unieruchomieniu złamania kostki

{:pl}Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu wczesnego zastosowania rehabilitacji z obciążeniem w porównaniu z późnym zastosowaniem rehabilitacji z obciążeniem na zakres ruchu kostki po wewnętrznej stabilizacji złamania kostki.{:}{:en}The aim of this study was to investigate the effect of early weight-bearing versus late weight on ankle range of motion after internal fixation of ankle fracture.{:}{:zh}The aim of this study was to

Postępujący niedowład spastyczny czterokończynowy. Podejrzenie zespołu Strumpell–Lorrain. Studium przypadku

{:pl}Zespół Strumpell–Lorrain jest rzadką, postępującą chorobą, nazywaną też dziedziczną paraplegią spastyczną. Jest to zespół schorzeń neurologicznych o podłożu genetycznym i różnorodnym przebiegu, charakteryzujący się postępującym niedowładem spastycznym kończyn dolnych, zwykle bardzo nasilonym. Należy do chorób neurodegeneracyjnych neuronu ruchowego.{:}{:en}Strumpell–Lorrain disease is a rare progressive disease also called hereditary spastic paraplegia. It is a genetic neurological disorder with a diverse course, characterized

Mechaniczna reakcja mięśni bioder i kolan po randomizowanych próbach krzyżowych w zespole bólu rzepkowo-udowego

{:pl}Sugeruje się, że wadliwa kinematyka stawu biodrowego podczas ćwiczeń obciążeniowych przyczynia się do zespołu bólu rzepkowo-udowego (PFPS). Jednakże dostępna jest ograniczona ilość informacji umożliwiających określenie skuteczności programów ćwiczeń, które działają nie tylko na staw kolanowy, ale także na staw biodrowy u pacjentów z PFPS{:}{:en}Faulty hip kinematics during weight bearing activities is proposed to contribute to patellofemoral pain syndrome (PFPS). However,

Skuteczność terapii manualnej w zespołach bólowych pochodzenia z kręgosłupa szyjnego

{:pl}Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego stanowią powszechny problem na całym świecie oraz są coraz częściej występującym zjawiskiem. Przyczynia się do tego budowa odcinka szyjnego, a także jego biomechanika.{:}{:en}Cervical pain is a common problem worldwide and is increasingly prevalent. The structure of the cervical segment, as well as its biomechanics, contributes to this.{:}{:zh}Cervical pain is a common problem worldwide and is increasingly

Wpływ metody oddychania Butejki na tolerancję wysiłku u pacjentów poddawanych hemodializie nerek: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem niniejszego badania było określenie wpływu metody oddychania Butejki na tolerancję wysiłku u pacjentów poddawanych hemodializie nerkowej{:}{:en}The aim of this study was to determine the effect of Buteyko breathing on tolerance in patients under renal haemodialysis.{:}{:zh}The aim of this study was to determine the effect of Buteyko breathing on tolerance in patients under renal haemodialysis.{:}{:ru}The aim of this study was

Wspierana komputerowo rehabilitacja afazji w ocenie polskich pacjentów – wyniki autorskiej ankiety

{:pl}Celem badania było określenie ogólnego poziomu akceptacji dla zastosowania komputerowego narzędzia wspierania rehabilitacji afazji AfaSystem wśród polskich pacjentów, a także poznanie subiektywnych opinii chorych na temat pozytywnych i negatywnych aspektów pracy z programem.{:}{:en}The objective of the study was to determine the general level of acceptance for the use of the AfaSystem computer tool to assist in aphasia rehabilitation among Polish