Artykuły

Wczesny i odległy wpływ jednostronnej mastektomii na statykę ciała

{:pl}Na podstawie materiałów informacyjnych dla kobiet po mastektomii wydaje się niemal oczywiste, że w wyniku jednostronnej amputacji piersi, a także występowania obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie amputowanej, zmieniają się warunki statyki ciała{:}{:en}A mastectomy is a common treatment for breast cancer. In Poland, the vast majority of women after mastectomy use an external breast prosthesis. Objective. The aim of the

Częstość występowania zespołu policystycznych jajników wśród studentek szkoły wyższej Applied Medical Science College – ElQurayat – Uniwersytet Jouf

{:pl}Ocena częstości występowania zespołu policystycznych jajników (PCOS) wśród studentek szkoły wyższej Applied Medical Science College, ElQurayat, Uniwersytet Jouf, w Arabii Saudyjskiej{:}{:en}Purpose. To assess the prevalence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) among students of Applied Medical Science College, El-Qurayat, Jouf University, Saudi Arabia{:}{:zh}Purpose. To assess the prevalence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) among students of Applied Medical Science College, El-Qurayat, Jouf

Wpływ laseroterapii niskopoziomowej na zapobieganie kserostomii wywołanej radioterapią u pacjentów onkologicznych

{:pl}Cel. Badanie przeprowadzono w celu oceny roli laseroterapii niskopoziomowej (LLLT) w zapobieganiu kserostomii wywołanej radioterapią stosowaną, aby poprawić funkcję jamy ustnej i ograniczyć powikłania w obrębie jamy ustnej z powodu ślinienia, a tym samym zwiększyć wskaźnik przeżycia pacjentów onkologicznych{:}{:en}Objective. This study was conducted to judge the role of low-level laser therapy (LLLT) on the prevention of radiotherapy-induced xerostomia to improve

Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów

{:pl}Zarówno w fizjoterapii, jak i w kosmetologii estetycznej wykorzystywane mogą być podobne techniki oraz sprzęty. Fizjoterapeuci dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w fizykoterapii mogą z powodzeniem wykonywać zabiegi fizjoterapii estetycznej. Opracowanie służy przybliżeniu tematyki budowy skóry, laseroterapii oraz wykorzystania lasera frakcyjnego CO2 w kosmetologii estetycznej{:}{:en}Similar techniques and equipment can be used in both physiotherapy and aesthetic cosmetology. Physiotherapists, thanks to

Porównanie oceny wizualnej i goniometrycznej oraz analiza różnic między badaczami w ocenie skali Amiel-Tison u niemowląt wysokiego ryzyka

{:pl}Niemowlęta wysokiego ryzyka (HRI) są bardziej podatne na opóźnienia neurorozwojowe i wymagają okresowej oceny rozwoju w pierwszym roku życia, aby zapobiec i zidentyfikować deficyt neuromotoryczny we wczesnym wieku{:}{:en}High risk infants (HRI) are more vulnerable for neurodevelopmental delay and require periodic developmental assessment at first year of life to prevent and identify the neuromotor deficit at an early age{:}{:zh}High risk infants

Wpływ refleksologii stóp na łagodne nadciśnienie okołomenopauzalne

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu refleksologii stóp na łagodne nadciśnienie okołomenopauzalne. Metody. Pięćdziesiąt kobiet w okresie okołomenopauzalnym, u których zdiagnozowano łagodne nadciśnienie zostało losowo wybranych z przychodni oddziału ginekologicznego Szpitala Uniwersyteckiego Sayed Galal w Kairze na Uniwersytecie Al Azhar.{:}{:en}Purpose. to investigate the effect of foot reflexology on perimenopausal mild hypertension. Methods. Fifty perimenopausal women suffering from mild hypertension were selected randomly from

Aktywność fizyczna u pacjentów z zespołem kruchości

{:pl}Zespół kruchości, określany inaczej jako zespół słabości lub wyczerpania rezerw, to ważny problem zdrowotny starzejącego się społeczeństwa. Zgodnie z definicją jest to syndrom, który charakteryzuje się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych organizmu w wyniku skumulowania obniżonej wydolności wielu narządów i układów{:}{:en}Frailty syndrome, otherwise known as weakness or decline in physiologic reserve syndrome, is an important health problem for an aging population. According

Ustrukturyzowany protokół rehabilitacji oddechowej w przypadku bilobektomii: opis przypadku

{:pl}Specjalnie dostosowany program ćwiczeń, który obejmował fizjoterapię klatki piersiowej i stopniową mobilizację, został przekazany 34-letniemu pacjentowi po bilobektomii i stosowany przez siedem dni w ramach stacjonarnego programu rehabilitacji{:}{:en}An exclusively tailored exercise program which included chest physiotherapy and graded mobilization was given to a 34-year-old patient after bi-lobectomy for seven days as a part of an in-patient rehabilitation program{:}{:zh}An exclusively tailored

Wpływ treningu aerobowego w porównaniu z rozluźnieniem mięśniowo-powięziowym na chromanie przestankowe u pacjentów z niewydolnością tętnic obwodowych: randomizowane badanie z grupą kontrolną

{:pl}Cel. Porównanie wpływu treningu aerobowego i rozluźnienia mięśniowo-powięziowego na wskaźniki chromania u osób z niewydolnością tętnic obwodowych. Metody. Randomizowana kontrolowana próba. Łącznie 40 pacjentów obu płci, w wieku 45-55 lat; ABI 0,90-0,50{:}{:en}Purpose. To compare between the effect of aerobic training and myofascial release on claudication indices among subjects with peripheral arterial insufficiency. Methods. A randomized controlled trial. Overall, 40 patients

Wpływ kompleksowego leczenia uzdrowiskowego z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej na kontrolę równowagi ciała i sprawność funkcjonalną pacjentów po udarze mózgu

Utrata kontroli nad równowagą posturalną jest objawem, który występuje u 60% pacjentów po udarze mózgu, ograniczając zdolność do lokomocji i sprawność funkcjonalną chorych. Odbudowę utraconych funkcji można uzyskiwać dzięki kompleksowemu leczeniu uzdrowiskowemu z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do oceny i treningu równowagi – platformy stabilometrycznej

Wpływ terapii pozaustrojowej falą uderzeniową na przewlekłą szczelinę odbytu: prospektywne badanie z powtarzanymi pomiarami

{:pl}Cel. Badanie miało na celu ocenę wpływu terapii pozaustrojowej falą uderzeniową w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu (CAF). Metody. Dwudziestu pacjentów z CAF obu płci; w wieku 18–50 lat, z objawami utrzymującymi się przez 6 miesięcy lub dłużej{:}{:en}Purpose. The current study aimed to assess the effect of Extracorporeal Shockwave in management of chronic anal fissure (CAF). Methods. Twenty patients with CAF of

Wpływ ćwiczeń aerobowych na wydolność funkcjonalną i poziom interleukiny-6 po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Transplantacja hematopoetycznych komórek macierzystych jest powszechnie stosowaną metodą lecznicza nowotworów krwi i przypadków niewydolności szpiku kostnego{:}{:en}Transplantation of hemopoietic stem cells has been extensively used as a curative modality to treat blood malignancies and cases of bone marrow failure{:}{:zh}Transplantation of hemopoietic stem cells has been extensively used as a curative modality to treat blood malignancies and cases of bone marrow failure{:}{:lt}Transplantation

Możliwości zastosowania fizjoterapii po operacyjnym leczeniu endometriozy. Studium przypadku

{:pl}Celem pracy było przedstawienie możliwości fizjoterapii u kobiety po operacyjnym leczeniu endometriozy{:}{:en}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in women with endometriosis after surgical treatment{:}{:zh}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in women with endometriosis after surgical treatment{:}{:lt}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in

Natychmiastowy wpływ kinesiotapingu szyi na czynność płuc i siłę mięśni oddechowych u stabilnych pacjentów z POChP

{:pl}Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powikłana obecnością częstych i nawracających ostrych zaostrzeń. We wczesnych stadiach pacjenci są bezobjawowi i stabilni. Pojawia się u nich osłabienie podstawowych mięśni oddechowych, wtedy wykorzystują mięśnie pomocnicze, co prowadzi do zmian postawy{:}{:en}Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is complicated by the presence of frequent and recurrent acute exacerbations. The patients are asymptomatic and stable in

Wpływ przerywanego rozciągania dolnej części torebki na poziom funkcji barku u pacjentów z zarostowym zapaleniem torebki stawowej: randomizowane badanie z grupą kontrolną

{:pl}Badanie to miało na celu zbadanie wpływu przerywanego rozciągania dolnej części torebki w przypadku zamrożonego barku pacjenta na zakres ruchu barku (ROM) (zgięcie barku, odwodzenie i rotacja zewnętrzna), poziom natężenia bólu, funkcję barku i siłę uścisku dłoni{:}{:en}This study aimed to investigate the effect of intermittent stretching of inferior capsule of frozen shoulder patient on shoulder range of motion (ROM) (shoulder

Ocena zmian aktywności elektrycznej mięśni w przysiadzie klasycznym ze sztangą u zawodników trójboju siłowego i osób trenujących Crossfit

{:pl}Cel pracy. Ocena stopnia zaangażowania mięśni podczas przysiadu ze sztangą u zawodników trójboju siłowego iosób trenujących Crossfit z wykorzystaniem powierzchniowej elektromiografii (sEMG){:}{:en}Aim. Assessment of the degree of muscle involvement during a squat with a barbell in powerlifters and Crossfit trainers using surface electromyography (sEMG){:}{:zh}Aim. Assessment of the degree of muscle involvement during a squat with a barbell in powerlifters and

Ocena wskaźnikowa fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków publicznych będących w dyspozycji NFZ w latach 2017–2019 w Polsce

{:pl}Celem badania było przedstawienie stanu polskiej fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w oparciu o zestaw autorskich wskaźników parametryzujących strukturę świadczeń i proces fizjoterapii.{:}{:en}Our study aims to present the state of Polish outpatient physiotherapy covered by the National Health Fund (NHF) based on a set of original indices to parametrise the structure of services

Wpływ ćwiczeń aerobowych i diety ketogenicznej na otyłe kobiety przed menopauzą z cukrzycą typu 2

{:pl}Cel. Badanie wpływu ćwiczeń aerobowych i diety ketogenicznej na otyłe kobiety przed menopauzą z cukrzycą typu 2{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic diet on type 2 diabetic obese pre-menopausal women{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic diet on type 2 diabetic obese pre-menopausal women{:}{:lt}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic

Wykorzystanie wybranych technik terapii tkanek miękkich w zespołach bólu menstruacyjnego

{:pl}Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wybrane techniki na tkankach miękkich w ściśle określonych miejscach wpłyną na zmniejszenie intensywności odczuć bólowych występujących w ZBM.{:}{:en}One of the more common ailments of young women in the reproductive period is dysmenorrhea (MSM). More than 50% of women complain of menstrual pain, and 10% of them are forced to give up their daily

Wpływ ćwiczeń aerobowych i diety śródziemnomorskiej na insulinooporność u otyłych kobiet po menopauzie w stanie przedcukrzycowym: randomizowane badanie z grupą kontrolną

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu diety śródziemnomorskiej i ćwiczeń fizycznych na redukcję masy ciała oraz ich wpływ na insulinooporność u otyłych kobiet w stanie przedcukrzycowym po menopauzie{:}{:en}Purpose. To find out the effect of Mediterranean diet and exercise on weight reduction and their influences on insulin resistance in obese prediabetic postmenopausal women{:}{:zh}Purpose. To find out the effect of Mediterranean diet and exercise on

Wpływ ćwiczeń typu pilates na objawy pomenopauzalne i elastyczność odcinka lędźwiowego

{:pl}U kobiet po menopauzie występują pewne objawy kliniczne, takie jak objawy naczynioruchowe, psychologiczne, fizyczne i moczowo-płciowe. 77% kobiet po menopauzie cierpi na problemy z mięśniami i stawami, utratę siły i elastyczności mięśni. Badanie zostało przeprowadzone, aby zobaczyć wpływ ćwiczeń typu pilates na objawy pomenopauzalne i elastyczność lędźwiową{:}{:en}Postmenopausal women suffer from clinical symptoms such as vasomotor, psychological, physical, and genitourinary symptoms.

Czynniki determinujące wiedzę kobiet w wieku 30-40 lat z powiatu rzeszowskiego na temat nietrzymania moczu

{:pl}Nietrzymaniem moczu nazywa się każdy incydent niekontrolowanego wycieku moczu z cewki moczowej, niezależnie od przyczyny. Celem pracy była ocena zależności wybranych czynników z poziomem wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu{:}{:en}Urinary incontinence is any incident of uncontrolled leakage of urine from the urethra, regardless of the cause. The aim of the study was to assess the dependencies of se-lected factors with

Wpływ przezskórnego podawania insuliny za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności na gojenie przewlekłego owrzodzenia żylnego kończyn dolnych

{:pl}Cel. Określenie wpływu przezskórnego podawania insuliny za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności w leczeniu przewlekłego owrzodzenia żylnego kończyn dolnych{:}{:en}Purpose. To determine the effect of Transdermal Delivery of Insulin by Low Intensity Ultrasound in healing of chronic lower limb venous ulcer{:}{:zh}Purpose. To determine the effect of Transdermal Delivery of Insulin by Low Intensity Ultrasound in healing of chronic lower limb venous

Badanie porównawcze skuteczności fonoforezy i laseroterapii niskopoziomowej na mięśniowo-powięziowych punktach spustowych górnych włókien mięśnia czworobocznego

{:pl}Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe i nadwrażliwe, napięte pasma w obrębie mięśni mogą być bardzo niepokojącym stanem. Wiąże się to z miejscowymi skurczami mięśni, zaciśniętymi stawami i ograniczonym zakresem ruchu{:}{:en}Myofascial trigger points and hypersensitive taut bands within the muscles can be a very distressing condition. It's linked to regional muscular spasms, tightened related joints, and a restricted range of motion{:}{:zh}Myofascial trigger points

Wpływ nadmiernej masy ciała na wydolność fizyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym

{:pl}Nadwaga i otyłość w populacji dziecięcej są jednymi z większych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie. W celu określenia poziomu wydolności fizycznej, a także doboru form i intensywności treningu fizycznego u dzieci z nadmierną masą ciała stosuje się najczęściej m.in. 6-minutowy test marszowy (6MWT) oraz rzadziej próbę spiroergometryczną (CPET){:}{:en}Overweight

Opracowanie protokołu treningu funkcjonalnego w celu przyspieszenia powrotu do sprawności ruchowej kończyn dolnych u pacjentów z wczesnym podostrym udarem mózgu

{:pl}Trening funkcjonalny jest powszechną metodą stosowaną w rehabilitacji po udarze mózgu. Skuteczność treningu funkcjonalnego kończyn dolnych w zakresie poprawy funkcji była powszechnie testowana u pacjentów z przewlekłym udarem mózgu. Poprawa funkcji na ogół nie odzwierciedla zmian w regeneracji motorycznej{:}{:en}Functional training is a common intervention practiced in stroke rehabilitation. The efficacy of lower limb functional training to improve functions has been

Wpływ terapii neurorozwojowej na hospitalizację i wzrost wcześniaków na oddziale intensywnej terapii noworodkowej

{:pl}Jakość życia i standard opieki zdrowotnej w społeczeństwie mierzy się śmiertelnością wcześniaków. Alternatywne leczenie może być skuteczne w zwiększaniu przeżywalności wcześniaków. U wcześniaków przyrost masy ciała staje się głównym kryterium wypisu ze szpitala. Terapia neurorozwojowa (NDT) może być bezpiecznie stosowana u wcześniaków w różnych stanach fizjologicznych{:}{:en}Quality of life and standard of health care in a society is measured by preterm