Artykuły

Powikłania w przebiegu zakażenia wirusem grypy A(H1N1) w postaci rabdomiolizy – studium przypadku

{:pl}W przebiegu rabdomiolizy dochodzi do rozpadu i martwicy włókien mięśniowych oraz wycieku toksycznej zawartości komórek do krążenia ogólnoustrojowego.{:}{:en}In the course of rhabdomyolysis, breakdown and necrosis of muscle fibres occur, and the toxic content of cells leaks into the systemic circulation.{:}{:zh}In the course of rhabdomyolysis, breakdown and necrosis of muscle fibres occur, and the toxic content of cells leaks into the

Możliwości zastosowania neurofeedbacku w terapii osób z ADHD

{:pl}W pracy dokonano przeglądu doniesień naukowych poświęconych skuteczności terapii neurofeedback u osób ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Przegląd obejmował analizę publikacji na temat wpływów i efektów terapii.{:}{:en}The paper reviews articles on the effectiveness of neurofeedback therapy in people diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The review attempted to analyse the literature on the impact and

Wpływ ćwiczeń aerobowych i interwałowych na krzepnięcie krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu ćwiczeń aerobowych w porównaniu z oporowymi ćwiczeniami interwałowymi na krzepnięcie krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2.{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise versus interval resistive exercise on blood coagulation in type 2 diabetic patients.{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise versus interval resistive exercise on blood coagulation in type 2 diabetic patients.{:}{:ru}Purpose. To investigate

Standaryzacja diagnozowania postawy ciała metodą fotogrametryczną MORA 4G HD

{:pl}Każdy test lub metoda diagnostyczna winna spełniać podstawowe zasady, sprowadzające się do: standaryzacji, rzetelności, trafności i znormalizowania. Cel badań. Próba opisu standaryzacji diagnostyki postawy ciała metodą fotogrametryczną postawy ciała 7-letniego dziecka.{:}{:en}Each test or diagnostic method should meet basic principles consisting of standardization, reliability, accuracy, and normalization. Study aim. An attempt to describe the standardization of body posture diagnostics using the

Wpływ 12-tygodniowej adaptowanej aktywności fizycznej na niesprawność i ból pleców u osób starszych w Brazylii

{:pl}Ból pleców (BP) jest częstym problemem zdrowotnym powodującym niepełnosprawność, który negatywnie wpływa na codzienną aktywność (ADL) i jakość życia (QoL). Aktywność fizyczna (PA) wykazuje korzystny wpływ na objawy BP i stan zdrowia.{:}{:en}Back pain (BP) is a common disabling health problem that affects negatively activity of daily living (ADLs) and quality of life (QoL). Physical activity (PA) showed exerts beneficial effects

Wpływ pulsującego pola elektromagnetycznego na depresję i lęk u otyłych pacjentek z zespołem policystycznych jajników

{:pl}Cel. Określenie wpływu pulsacyjnego pola elektromagnetycznego (PEMF) na depresję i lęk u otyłych pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS).{:}{:en}Purpose. To determine the effect of pulsed electromagnetic field (PEMF) on depression and anxiety in obese women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS){:}{:zh}Purpose. To determine the effect of pulsed electromagnetic field (PEMF) on depression and anxiety in obese women with Polycystic Ovary Syndrome

Ocena skuteczności metody plastrowania dynamicznego w leczeniu urazów u siatkarzy

{:pl}Współczesna fizjoterapia sportowa dysponuje różnymi metodami leczenia pacjentów. Obecnie jedną z najpopularniejszych i nieodłącznych metod profilaktyki wspomagających leczenie po urazach w obrębie narządu ruchu stało się plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping.{:}{:en}Contemporary sports physiotherapy has various methods of treating patients. Currently, Kinesiology Taping has become one of the most popular and inherent prophylactic methods supporting treatment after injuries within the musculoskeletal system.{:}{:zh}Contemporary

Wiedza, umiejętności i postrzeganie COVID-19 wśród studentów fizjoterapii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: badanie jakościowe

{:pl}Celem badania jakościowego było sprawdzenie, w jaki sposób studenci fizjoterapii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności, aby zachować bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19, oraz swoje umiejętności krytycznej oceny do weryfikacji publicznych informacji na temat COVID-19.{:}{:en}The aims of this qualitative study were to explore how physiotherapy students in the United Arab Emirates employed their knowledge and skills to stay

Wpływ treningu przy użyciu Ultrabreathe na funkcje płuc u pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu treningu przy użyciu Ultrabreathe na czynność płuc u pacjentów z przewlekłym zapaleniem oskrzeli. {:}{:en}Purpose. To investigate the effect of ultrabreathe training on pulmonary functions in patients with chronic bronchitis. {:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of ultrabreathe training on pulmonary functions in patients with chronic bronchitis. {:}{:ru}Purpose. To investigate the effect of ultrabreathe training on pulmonary functions in patients with chronic

Wpływ aktywności fizycznej na zapobieganie wad postawy u dzieci w opinii nauczycieli wychowania fizycznego

{:pl}Wczesne rozpoznanie wad postawy i odpowiednio przygotowany i przeprowadzony plan korekcyjno-kompensacyjny jest w stanie pomóc dziecku w powrocie do prawidłowej postawy i zapobiec rozwojowi wad. Zajęcia korekcyjne powinny być łatwo dostępne dla potrzebujących dzieci.{:}{:en}Early recognition of posture defects and properly prepared and conducted corrective and compensatory plan are able to help children to regain the correct posture and avoid development

Wpływ krioterapii i wybranych ćwiczeń na kolana na wyniki kliniczne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

{:pl}Celem pracy było określenie wpływu krioterapii i wybranych ćwiczeń na kolana na wyniki kliniczne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. {:}{:en}This study aimed to determine the effect of Cryotherapy and selected knee exercises on clinical outcomes of patients with knee osteoarthritis. {:}{:zh}This study aimed to determine the effect of Cryotherapy and selected knee exercises on clinical outcomes of patients with knee

Wpływ wibracji całego ciała na kąt czaszkowo-kręgowy i kontrolę równowagi w pozycji z głową wysuniętą do przodu: randomizowane badanie kontrolowane z pojedynczą ślepą próbą

{:pl}Wadliwa pozycja głowy może zaburzyć równowagę ciała. Wysunięcie głowy do przodu (FHP) jest jedną z częstych wad postawy u studentów. Wibracja Całego Ciała (WBV) to szybka metoda treningu nerwowo-mięśniowego, stosowana w celu zwiększenia siły mięśni, poprawy kontroli równowagi dynamicznej i ostatecznie korekcji postawy.{:}{:en}A fault posture of head can disturb the body balance. Forward head posture (FHP) is one of common

Efekty terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego w systemie Nauczania Kierowanego

{:pl}Dzieci z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego wymagają wyspecjalizowanych, interdyscyplinarnych, skoordynowanych oddziaływań rewalidacyjno-terapeutycznych, skoncentrowanych na wyrównaniu braków rozwojowych lub ich kompensacji. Celem pracy była ocena wpływu 3-miesięcznej terapii w systemie Nauczania Kierowanego na samodzielność, mobilność i funkcje społeczne dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym.  {:}{:en}Children with psychomotor disorders require specialized, interdisciplinary, coordinated revalidation and therapeutic interventions focused on correcting developmental deficiencies or their compensation. The

Wpływ fotobiomodulacji na ból i obrzęk kolan u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu fotobiomodulacji na ból i obrzęk po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.{:}{:en}This study aimed to investigate the effect of Photobiomodulation on pain and immediate swelling after knee arthroplasty.{:}{:zh}This study aimed to investigate the effect of Photobiomodulation on pain and immediate swelling after knee arthroplasty.{:}{:ru}This study aimed to investigate the effect of Photobiomodulation on pain and immediate

Efekty terapii falami uderzeniowymi w połączeniu z mobilizacją neuronów u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną

{:pl}Cel. Zbadanie efektów ESWT w połączeniu z mobilizacją neuronów u nastolatków ze skoliozą idiopatyczną (AIS). Projekt badania. Randomizowany kontrolowany projekt eksperymentalny.{:}{:en}Purpose. To examine the effects of ESWT combined with neural mobilization in Adolescents with Idiopathic Scoliosis (AIS).{:}{:zh}Purpose. To examine the effects of ESWT combined with neural mobilization in Adolescents with Idiopathic Scoliosis (AIS).{:}{:ru}Purpose. To examine the effects of ESWT combined

Fizjoterapeuta w każdej szkole – zapotrzebowanie w opinii uczniów, nauczycieli, rodziców oraz samych fizjoterapeutów

{:pl}Duży procent wad i schorzeń narządu ruchu u młodzieży ma związek ze słabą aktywnością fizyczną. Istotnym elementem w badaniach nad tym tematem jest właściwie prowadzona profilaktyka wśród młodzieży oraz zapewnienie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju.{:}{:en}A large percentage of musculoskeletal disorders among adolescents can be attributed to the lack of physical activity. Properly directed prevention as well as assuring the right

Wpływ ćwiczenia kończyn górnych na przepływ krwi u pacjentów hemodializowanych: randomizowana kontrolowana próba

{:pl}Pacjenci z niewydolnością nerek wykazują znaczny spadek przepływu krwi (w średnicach, prędkości końcoworozkurczowej i szczytowej prędkości skurczowej tętnic łokciowych, promieniowych, ramiennych i żyle odpromieniowej), a także wydolności funkcjonalnej (w danych dotyczących siły uścisku dłoni, akcji serca, saturacji) co miało głęboki wpływ na podstawowe, niezbędne czynności pacjentów w ciągu dnia.{:}{:en}Kidney failure patients exhibit a_considerable decline in blood flow (in diameters, end-diastolic

Taktyka postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego

{:pl}Endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego (kapoplastyka) to zabieg operacyjny polegający na wymianie zmienionych chorobowo powierzchni stawowych. Niewydolność nerek, okres rozrodczy kobiet, uczulenie na metal, średnica panewki poniżej 46 mm w planowaniu przedoperacyjnym to obecnie bezwzględne przeciwwskazania do kapoplastyki.{:}{:en}Hip resurfacing arthroplasty (capoplasty) is a surgical procedure involving the replacement of diseased articular surfaces. Renal failure, female reproductive period, allergy to metal, acetabular

Wpływ przedoperacyjnych stopniowanych ćwiczeń brzucha i rosyjskiej stymulacji na siłę mięśni po abdominoplastyce: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cele. Zbadanie wpływu przedoperacyjnych stopniowanych ćwiczeń brzucha i rosyjskiej stymulacji na siłę mięśni brzucha po abdominoplastyce{:}{:en}Objectives. To investigate the effect of preoperative graduated abdominal exercises and Russian stimulation on the strength of abdominal muscles after abdominoplasty{:}{:zh}Objectives. To investigate the effect of preoperative graduated abdominal exercises and Russian stimulation on the strength of abdominal muscles after abdominoplasty{:}{:ru}Objectives. To investigate the effect

Postępowanie fizjoterapeutyczne w niedowładach fałdów głosowych

{:pl}Artykuł w sposób kompleksowy przedstawia postępowanie fizjoterapeutyczne w niedowładach fałdów głosowych.{:}{:en}The article provides a comprehensive overview of physiotherapy in vocal fold paresis.{:}{:zh}The article provides a comprehensive overview of physiotherapy in vocal fold paresis.{:}{:ru}The article provides a comprehensive overview of physiotherapy in vocal fold paresis.{:}{:lt}The article provides a comprehensive overview of physiotherapy in vocal fold paresis.{:}{:hr}The article provides a comprehensive overview

Badanie deficytów postawy u dzieci z β-talasemią: obserwacyjne badanie przekrojowe

{:pl}Cele. Ocena pozycji głowy i tułowia u dzieci w Egipcie, u których zdiagnozowano β-talasemię.{:}{:en}Objectives. To evaluate the head and trunk postural alignment in Egyptian children diagnosed with β-thalassemia.{:}{:zh}Objectives. To evaluate the head and trunk postural alignment in Egyptian children diagnosed with β-thalassemia.{:}{:ru}Objectives. To evaluate the head and trunk postural alignment in Egyptian children diagnosed with β-thalassemia.{:}{:lt}Objectives. To evaluate the head

Przestrzeganie zaleceń rehabilitacyjnych u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą

{:pl}Celem pracy była ocena wiedzy rodziców o chorobie, kształtowaniu postaw prozdrowotnych, dbaniu o sprzęt do rehabilitacji oddechowej oraz przestrzegania zaleceń dotyczących prawidłowego wykonywania inhalacji.{:}{:en}The aim of the study was to assess the parents’ knowledge concerning the disease, education of pro-health attitudes, taking care of pulmonary rehabilitation equipment, and following the recommendations on how to perform inhalations correctly.{:}{:zh}The aim of the

Wpływ siły proksymalnej na stabilność postawy u osób z podostrym skręceniem stawu skokowego: obserwacyjne badanie kontrolne

{:pl}Cel. Zbadanie, czy ekscentryczna siła mięśni zarówno mięśni odwodzących bioder, jak i rotatorów zewnętrznych różni się u pacjentów z podostrym bocznym skręceniem stawu skokowego i u osób zdrowych, a także porównanie miar równowagi Biodex.{:}{:en}Aim. To explore whether the eccentric muscle strength of both hip abductors and external rotators differ in participants with subacute lateral ankle sprain and healthy population, and

Czy fizjoterapia sportowa jest w stanie zastąpić doping w sporcie?

{:pl}Zdrowie i pełna sprawność fizyczna są istotne dla każdego sportowca. Możliwości, jakie daje doping, kuszą zawodników. Nie bez powodu jest on jednak zakazany. W jego miejsce mogłaby być stosowana legalna i bezpieczna fizjoterapia sportowa.{:}{:en}Health and full physical fitness are essential for any athlete. Possibilities that doping gives are tempting, but there are good reasons behind making them illegal. Instead, sport

Wpływ terapii wodnej na funkcje oddechowe u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cele. Zbadanie wpływu terapii wodnej na funkcje oddechowe i jej wpływ na zdolności funkcjonalne chłopców z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD).{:}{:en}Objectives. To investigate the effect of aquatic therapy on ventilatory functions, and its impact on functional capabilities in boys with Duchenne muscular dystrophy (DMD).{:}{:zh}Objectives. To investigate the effect of aquatic therapy on ventilatory functions, and its impact on functional capabilities in