Artykuły

Zmiany w układzie stabilności postawy ciała pod wpływem wibracji

{:pl}Trening wibracyjny, poprzez stymulację nerwowo-mięśniową, wywołuje szereg zmian w obrębie tkanek i układów ciała ludzkiego. Główne potreningowe zmiany adaptacyjne dotyczą tkanki mięśniowej.{:}{:en}Via neuromuscular stimulation, vibration training induces changes in the tissues and systems of the human body. Major adaptive responses are seen in muscle tissue.{:}{:zh}Via neuromuscular stimulation, vibration training induces changes in the tissues and systems of the human body.

Zastosowanie toksyny botulinowej w praktyce klinicznej

{:pl}Toksyna botulinowa znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej, jako lek o działaniu podstawowym lub wspomagającym w wielu dziedzinach współczesnej medycyny.{:}{:en}Botulinum toxin is increasingly used in clinical practice as a basic or adjunctive agent in many fields modern medicine.{:}{:zh}Botulinum toxin is increasingly used in clinical practice as a basic or adjunctive agent in many fields modern medicine.{:}{:ru}Botulinum toxin is increasingly

Praktyczne aspekty sensorycznej i modulującej funkcji nocyceptorów

{:pl}Szybki przyrost wiedzy z zakresu neurobiologii dostarcza nowych informacji ułatwiających zrozumienie istoty bólu.{:}{:en}Our rapidly increasing knowledge of neurobiology provides new information that helps understand the nature of pain.{:}{:zh}Our rapidly increasing knowledge of neurobiology provides new information that helps understand the nature of pain.{:}{:ru}Our rapidly increasing knowledge of neurobiology provides new information that helps understand the nature of pain.{:}{:lt}Our rapidly increasing

Wykorzystanie czynnościowej dynamometrii i badań densytometrycznych dla oceny zmian narządu ruchu

{:pl}Wstęp. Wszystkie elementy narządu ruchu tworzą ściśle związaną ze sobą całość biologiczną i mechaniczną, wzajemnie na siebie oddziałując.{:}{:en}Background. All elements of the locomotor system from an interconnected and interacting, biological and mechanical whole.{:}{:zh}Background. All elements of the locomotor system from an interconnected and interacting, biological and mechanical whole.{:}{:ru}Background. All elements of the locomotor system from an interconnected and interacting, biological

Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na parametry hemodynamiczne, funkcję układu oddechowego i czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z niewydolnością serca

{:pl}Wstęp. Dane z ostatnich lat świadczą o występowaniu „epidemii” niewydolności serca. Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na funkcję lewej komory serca i parametry czynnościowe płuc oraz ocena przydatności rehabilitacji kardiologicznej w modyfikacji czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.{:}{:en}Background. Recent scientific data are revealing an epidemic of heart failure. The aim of the study was to evaluate the effect of

Czynność mięśni tułowia kobiet usprawnianych w środowisku wodnym po leczeniu raka piersi

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena czynności mięśni tułowia w płaszczyźnie strzałkowej kobiet, leczonych z powodu raka piersi, ćwiczących w wodzie.{:}{:en}Background. The aim of this study was to examine the effect of water exercise on muscular function in the sagittal plane in women following mastectomy.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to examine the effect of water exercise on muscular function

Zmiany temperatury powierzchni skóry po nadźwiękawianiu ciągłym i impulsowym

{:pl}Wstęp. Ultradźwięki (UD) wykorzystywane są w medycynie od około 70 lat. Mechanizm biologicznego działania ultradźwięków jest procesem złożonym i wielostronnym, a pochłonięta, w dostatecznej ilości, energia wywołuje w tkankach szereg reakcji.{:}{:en}Background. Ultrasounds (UD) are used in medicine from about 70 years. The biological mechanism of ultrasounds is a complex and versatile process and the energy, if absorbed in adequate amount,

Zaburzenia nastroju – istotny czynnik w procesie fizjoterapii osób w podeszłym wieku

{:pl}Wstęp. Celem artykułu jest ocena częstości występowania objawów depresji wśród pacjentów geriatrycznego oddziału rehabilitacji oraz analiza relacji fizjoterapeuta-pacjent w przypadku osób z zaburzeniami nastroju.{:}{:en}Background. Assessment of the prevalence of signs and symptoms of depressions among patients in a geriatric rehabilitation ward as well as an analysis of the physiotherapist-patient relationship where the patient suffers from a mood disorder.{:}{:zh}Background. Assessment of

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów w leczeniu bólów dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS) i jej wpływ na poziom bólu, zakres ruchomości kręgosłupa i sprawność czynnościową u osób z rozpoznaną chorobą dyskową odcinka lędźwiowego kręgosłupa.{:}{:en}Background. The aim of this study was to assess the effectiveness of TENS and its impact on pain intensity, mobility range and functional capacity of the spine in subjects

Zastosowanie Testu Wiedzy Zdrowotnej w badaniu poziomu edukacji zdrowotnej osób po amputacji kończyny dolnej

{:pl}Wstęp. Edukacja jest nieodłącznym elementem kompleksowej rehabilitacji. Edukacja osób po amputacji kończyny polega nie tylko na nauce poruszania się, korzystania z protezy, ale również na nabyciu wiedzy w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznania typowych objawów stanów patologicznych kukuta.{:}{:en}Background. Education is part and parcel of comprehensive rehabilitation. With regard to limb amputees, education involves not only locomotion techniques and prosthesis application,

Ocena efektów usprawniania z wykorzystaniem terapii wysokotonowej u pacjentów po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Terapia wysokotonowa jest nową metodą stymulacji nerwów i mięśni za pomocą prądu elektrycznego o częstotliwości odpowiadającej akustycznemu pasmu drgań pomiędzy 4 400 Hz do 12 300 Hz.{:}{:en}Background. High-tone power therapy is a new method of nerve and muscle stimulation with electric current of a frequency corresponding to the acoustic band of electric oscillation between 4 400 Hz to 12

Model pracy psychologa w Oddziale Rehabilitacji w Zgorzelcu

{:pl}Praca psychologa klinicznego w oddziale rehabilitacji wymaga zarówno ogólnej wiedzy psychologicznej, jak i znajomości zagadnień związanych ze specyfiką oddziału. Istnieje wiele modeli pracy psychologa w rehabilitacji.{:}{:en}The professional activity of a clinical psychologist in a rehabilitation departament requires a general knowledge of psychology as well as familiarity with departament-specific issues. There exist a variety of models for the professional activity of

Autonomia zawodu fizjoterapeuty na przykładzie systemu kształcenia w USA

Uzyskanie autonomii zawodowej potwierdzającej specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe jest podstawą działań podejmowanych przez stowarzyszenia fizjoterapeutów działających w USA.