Artykuły

Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz. 1

{:pl}W ostatnim czasie szybko rośnie w Polsce zainteresowanie falą uderzeniową.{:}{:en}Despite the recently growing interest in the therapeutic use of shockwave in Poland, there is a shortage of scientific publications in the Polish language dealing with this modality.{:}{:zh}Despite the recently growing interest in the therapeutic use of shockwave in Poland, there is a shortage of scientific publications in the Polish language

Siła i różnicowanie kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy w subklinicznych dolegliwościach bólowych dolnej części kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Bóle kręgosłupa lędźwiowego to jedna z najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu.{:}{:en}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:zh}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:ru}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:lt}Background. Lumbar spine pain is one of the

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na podstawowe parametry hemodynamiczne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

{:pl}Wstęp. Krioterapia ogólnoustrojowa to coraz częściej stosowana metoda fizykalna w rehabilitacji.{:}{:en}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:zh}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:ru}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:lt}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being

Ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry funkcjonalne układu oddechowego pacjentów z POChP

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry czynnościowe płuc, gazometrii oraz wydolności fizycznej pacjentów z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).{:}{:en}Background. the objective of the study of short-lived physiotherapy procedure on selected functional parameters of lungs, parameters of arterial blood gas (ABG) and of physical capacity patients with advanced COPD was to assess its effectiveness.{:}{:zh}Background.

Analiza planów zawodowych i opinii studentów ostatniego roku studiów I stopnia reprezentujących wybrane kraje Europy na temat zatrudnienia w zawodzie Fizjoterapeuty

{:pl}Wstęp i cel pracy. Wiele czynników może wpływać na plany zawodowe absolwentów, m.in.: regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sytuacja na rynku pracy.{:}{:en}Introduction and aim of study. Many factors, including legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy and employment possibilities, can influence the vocational plans of physiotherapy graduates.{:}{:zh}Introduction and aim of study. Many factors, including legal regulations pertaining

Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Satysfakcja z życia rodziców, jak i akceptowanie przez nich choroby dziecka stanowią ważne czynniki mogące wpływać bezpośrednio lub/i pośrednio na proces rehabilitacji dziecka chorego na mózgowe porażenie dziecięce (M.P.Dz.).{:}{:en}Background. The parents’ satisfaction with life and their acceptance of their child’s illness are important factors that directly and / or indirectly influence the process of rehabilitation of children with cerebral

Próba wykorzystania zogniskowanej fali uderzeniowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych – doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. W ortopedii i fizjoterapii zogniskowaną falę uderzeniową stosuje się z powodzeniem od ponad dwudziestu lat.{:}{:en}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:zh}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:ru}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:lt}Background. Focused shockwaves

Analiza chodu 7-letniej pacjentki z niedowładem połowiczym po treningu lokomotoryczym. Studium przypadku

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu oraz skuteczności 4-tygodniowego treningu z zastosowaniem systemu Lokomat na funkcję chodu.{:}{:en}Background. The aim of the study was to assess the effectiveness and influence on gait parameters of a 4 – week automated training by a driven gait orthosis.{:}{:zh}Background. The aim of the study was to assess the effectiveness and influence on gait parameters

Interdyscyplinarny model oceny pacjenta oraz planowania opieki w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych w USA. Aspekt kliniczny zastosowania Minimum Data Set (MDS)

{:pl}Podejmowanie decyzji medycznych wobec pacjenta poprzedzone jest gromadzeniem informacji na temat jego stanu psychofizycznego, funkcjonalnego oraz społecznego.{:}{:en}Clinical decisions related to patient care must be preceded by the process of gathering information about physical, functional, and psychosocial condition.{:}{:zh}Clinical decisions related to patient care must be preceded by the process of gathering information about physical, functional, and psychosocial condition.{:}{:ru}Clinical decisions related to

Kongresy stowarzyszeń fizjoterapeutów polskich w latach 1962–2011

{:pl}Autorzy opisali XV kongresów stowarzyszeń fizjoterapeutów polskich odbytych w latach 1962–2011.{:}{:en}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:zh}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:ru}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:lt}The authors have described XV