Artykuły

Zastosowanie stymulacji polisensorycznej i wzorców globalnych w przypadku ciężkiego uszkodzenia czaszkowo-mózgowego

{:pl}Urazy czaszkowo-mózgowe stanowią jedną z głównych przyczyn inwalidztwa oraz śmierci dzieci. Ich konsekwencją są zaburzenia sprawności motorycznej oraz dysfunkcje neuropsychologiczne. Stan taki szczególnie wymaga ograniczenia efektów jatrogennych.{:}{:en}Traumatic brain injuries are among the major causes of disabilities and deaths in children. They cause motor performance disorders and neuropsychological dysfunctions. All the above require the maximum reduction of any iatrogenic effects.{:}{:zh}Traumatic brain

Koincydencja zablokowań stawów krzyżowo-biodrowych w bocznym skrzywieniu kręgosłupa oraz wpływ ich terapii na wartość skoliozy

{:pl}Autorzy przedstawiają próbę określenia zależności między występowaniem skrzywienia bocznego kręgosłupa a dysfunkcją stawów krzyżowo-biodrowych pod postacią zablokowania. Zwrócono uwagę, że skolioza obserwowana jest znamiennie w organizmie człowieka. {:}{:en}In the presentation the authors try to estimate dependencies between lateral curvature of the spine occurrence and the dysfunction of sacroiliac joints as blocks. It was pointed out that scoliosis as a phenomenon

Ocena pozycji siedzącej u niemowląt

{:pl}Diagnostyka funkcjonalna niemowląt stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy pediatrii, neurologii dziecięcej oraz fizjoterapeutów. W pracy oceniano pozycję siedzącą przy wykorzystaniu stanowiska podoskopowego PodoBaby przeznaczonego do diagnostyki niemowląt.{:}{:en}Functional diagnostics of infants poses a great challenge to pediatricians, pediatric neurologists and physiotherapists. The study assessed the sitting position using the PodoBaby podoscopic station dedicated to the diagnostics of infants.{:}{:zh}Functional diagnostics of infants

Analiza związku między jakością postawy i zgryzu u dzieci i młodzieży

{:pl}Postawa ciała stanowi integralną całość, więc ukształtowanie stawów skroniowo – żuchwowych teoretycznie powinno odpowiadać jakości pozostałych składowych narządu ruchu. W związku z tym założeniem podjęto próbę oceny postawy ciała w grupach wyznaczonych względem wad zgryzu. {:}{:en}Body posture constitutes integral whole, so the formation of the temporomandibular joints should hypothetically correspond to the remaining parts of motor organ. On account of

Zastosowanie terapii manualnej w likwidacji bólu pochodzenia miogennego w zaburzeniach układu stomatognatycznego

{:pl} W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny rozwój metod fizjoterapii wykorzystywanych w dziedzinie stomatologii. Wśród nich znajduje się terapia manualna, jako forma leczenia zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego pochodzenia miogennego. Metoda ta jest jeszcze mało popularna wśród lekarzy stomatologów. Wynika to z faktu niewielkiej liczby literatury, a także małej ilości fizjoterapeutów zajmujących się terapią manualną w celu likwidacji objawu bólowego.{:}{:en}In

Analiza potencjalnych czynników ryzyka syndromu wypalenia zawodowego u fizjoterapeutów

{:pl}Wypalenie zawodowe, określane jako psychiczne i emocjonalne wyczerpanie, charakteryzuje się utratą energii, zaangażowania w pracę, brakiem planów do realizacji na przyszłość. Celem pracy była analiza potencjalnych czynników warunkujących wypalenie zawodowe fizjoterapeutów.{:}{:en}Burnout, defined as mental and emotional exhaustion, is characterized by the loss of energy, commitment to work and the lack of plans for  the future. The aim of the study

Zaburzenia narządu ruchu u kobiet w zespole Turnera – studium przypadku

{:pl}Mianem zespołu Turnera określa się najczęściej spotykaną aberrację genetyczną związaną z chromosomami płciowymi. U dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera występują charakterystyczne cechy związane z wyglądem zewnętrznym, które określa się mianem fenotypu turnerowskiego. Ponadto, u pacjentek występują także zaburzenia, które bezpośrednio dotyczą narządu ruchu. {:}{:en}Turner’s syndrome term defines the most commonly encountered genetic aberration, connect-ed with genital chromosomes. In girls

Etyka zawodowa fizjoterapeuty: pomiędzy sprawiedliwością a troską

{:pl}Etyka sprawiedliwości i etyka troski odnoszą się do odmiennych płaszczyzn praktyki fizjoterapeutycznej. Zasady sprawiedliwości przede wszystkim określają granice, po przekroczeniu których fizjoterapeuta może wyrządzić krzywdę innym bądź też sobie samemu. Z kolei zasady etyki troski zachęcają do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz drugiego człowieka oraz samego fizjoterapeuty.{:}{:en}The ethics of justice and the ethics of care are concerned with separate areas

Analiza świadczeń udzielanych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych

{:pl}Celem pracy jest próba charakterystyki profilu pacjenta kierowanego do leczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych. Analizie poddano również ocenę skuteczności zastosowanej rehabilitacji u tych chorych. {:}{:en}The aim of this paper was to make an attempt at characterizing a profile of patients referred for intramural systemic rehabilitation therapies. The analysis covered also an assessment of effectiveness of the rehabilitation

Poziom zaangażowania fizjoterapeutów w procedury intensywnej opieki medycznej, w zakresie fizjoterapii układu krążeniowo-oddechowego, w Nigerii

{:pl}Specjalizacja w zakresie fizjoterapii układu krążeniowo-oddechowego zaledwie raczkuje w Nigerii, a także w innych krajach Afryki Zachodniej, gdzie trzeba dopiero opracować szczegółowe procedury postępowania w tym zakresie. Niniejsze opracowanie zmierza więc do zbadania, oraz udokumentowania, aktualnych procedur fizjoterapeutycznych podejmowanych w Nigerii, w ramach intensywnej opieki medycznej. {:}{:en}Cardiorespiratory physiotherapy specialty is a developing practice in Nigeria and other West African countries