Artykuły

Wpływ masażu na perystaltykę jelit

{:pl}Jedną z poważniejszych chorób cywilizacyjnych są zaparcia. Zaparciem nazywa się zbyt małą częstotliwość wypróżnień – poniżej dwóch tygodniowo lub stolce twarde, oddawane z uczuciem niepełnego wypróżnienia i z dużym wysiłkiem.{:}{:en}One of the most serious civilisation diseases is constipation. Constipation is an infrequent defecation – lower than two times a week or solid stools extracted with the feeling of incomplete bowels

Zastosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych w fibromialgii

{:pl}Fibromialgia jest przewlekłym schorzeniem, charakteryzującym się dolegliwościami bólowymi, zaburzeniami snu, zmęczeniem, zaburzeniami poznawczymi i wieloma innymi objawami somatycznymi, które negatywnie wpływają na stan funkcjonalny pacjentów oraz na ich jakość życia.{:}{:en}Fibromyalgia is a chronic disorder characterized by pain, sleep disturbances, fatigue, cognitive dysfunction and many other somatic symptoms, negatively influencing functional status and quality of life of the patients.{:}{:zh}纤维肌痛为一种慢性病,其特性为疼痛、睡眠障碍、疲劳、认知障碍和其他许多对患者的功能状态和生活治疗具负面影响的身体症状。{:}{:ru}Фибромиалгия - это

Wpływ treningu mięśni oddechowych na mobilność przepony i pojemność funkcjonalną u osób w podeszłym wieku: randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Starzenie się powoduje zmniejszenie siły mięśni oddechowych, co ogranicza wydajność ćwiczeń i jakość życia. Celem tego badania była ocena klinicznych i funkcjonalnych wyników treningu mięśni wdechowych u osób starszych.{:}{:en}Aging resulted in decrease in respiratory muscle strength which limits the exercise performance and quality of life. The purpose of this study was to evaluate the clinical and the functional outcomes of

Właściwości lecznicze i pielęgnacyjne borowiny – możliwości zastosowania

{:pl}Borowina (peloid, torf) od wielu lat stosowana jest w lecznictwie. Jest ona bogactwem naturalnym, wykorzystywanym w polskich uzdrowiskach.{:}{:en}Mud (peloid, peat) has been used in medicine for many years. It is a natural resource used in Polish spas.{:}{:zh}泥(矿泥、泥炭)多年来用于医疗中,为波兰水疗中心所利用的天然宝藏,治疗时利用其热、机械、化学、激素、免疫调节、抗炎和镇痛等作用{:}{:ru}Грязь (пелоид, торф) используется в медицине уже много лет. Это природное богатство, используемое в польских курортах.{:}{:lt}Purvas (peloidas, durpės) medicinoje buvo naudojamas daugelį metų. Tai

Ocena skuteczności masażu w połączeniu z innymi zabiegami rehabilitacyjnymi w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności masażu klasycznego w połączeniu z innymi zabiegami rehabilitacyjnymi i jego wpływ na redukcję natężenia bólu u osób ze zdiagnozowanym zespołem bólowym kręgosłupa.{:}{:en}The objective of the study was to evaluate the effectiveness of classic massage therapy in combination with other rehabilitation treatments and its influence on the reduction of pain intensity in people diagnosed with back

Wpływ ćwiczeń oddechowych przeponowych i ćwiczeń dna miednicy na nietrzymanie moczu po menopauzie: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Nietrzymanie moczu jest częstym problemem. Jego częstość wzrasta wraz z wiekiem, zwłaszcza wśród starszych kobiet. Zaleca się leczenie zachowawcze jako leczenie pierwszego rzutu. Terapie fizyczne są podstawą takiego zachowawczego postępowania, zwłaszcza ćwiczeń mięśni dna miednicy.{:}{:en}Incontinence in the urine is a common problem. Its prevalence increases as age increasing , especially among older women..Conservative management as its first line treatment is

Selektywna rizotomia grzbietowa (SDR – Selective Dorsal Rhizotomy) – neurochirurgiczna metoda leczenia spastyczności w MPD: aktualny stan wiedzy

{:pl}Spastyczność jest jednym z głównych objawów mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), który wywiera niekorzystny wpływ na aktywność dzieci, ich uczestnictwo w życiu codziennym, jak również wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.{:}{:en}Spasticity constitutes one of the main symptoms of Cerebral Palsy (CP), which has a negative influence on children’s activity, their participation in daily life, and it also impacts their functioning in

Ocena ruchomości żuchwy i odcinka szyjnego kręgosłupa w zaburzeniach układu stomatognatycznego (US)

{:pl}Biomechaniczne powiązanie układu stomatognatycznego (US) ze strukturami anatomicznymi w obrębie głowy, szyi, obręczy barkowej, a nawet z całym narządem ruchu sygnalizuje konieczność interdyscyplinarnego podejścia do leczenia dysfunkcji tego układu{:}{:en}The biomechanical connection of the stomatognathic system (SS) with anatomical structures within the head, neck, shoulder girdle, and even with the whole musculoskeletal system signals the need for an interdisciplinary approach to

Wpływ lasera na wytrzymałość dna miednicy i satysfakcję seksualną u kobiet skarżących się na rozluźnienie pochwy: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Celem pracy było określenie wpływu lasera erbowego: granatu syntetycznego itrowo-glinowego (Er: YAG) na wytrzymałość dna miednicy, a także satysfakcji seksualnej u kobiet skarżących się na rozluźnienie pochwy.{:}{:en}Purpose. To determine the effect of erbium:yttrium-aluminum-garnet (Er:YAG) laser on pelvic floor strength as well as sexual satisfaction in women complaining of vaginal looseness.{:}{:zh}目的。确定铒:钇铝石榴石(Er:YAG)激光对阴道松弛女性的骨盆底强度和性满意度的影响。{:}{:ru}Определение влияния эрбиевого лазера: синтетического иттрий-алюминиевого граната (Er: YAG) на прочность

Wady stóp u uczniów klas pierwszych z terenu województwa śląskiego

{:pl}Wady stóp dotyczą coraz szerszej grupy społecznej. Powstają w wyniku osłabienia siły mięśniowej oraz niestabilności aparatu więzadłowo-torebkowego, a w konsekwencji prowadzą do zaburzeń statycznych i funkcjonalnych stopy. Czynnikiem warunkującym pojawienie się tych problemów są złe nawyki postawy oraz brak edukacji i działań profilaktycznych.{:}{:en}oot defects concern ever-greater social group. They develop due to muscle weakening and the instability of ligament-capsular apparatus,

Rehabilitacja po wielokrotnym leczeniu operacyjnym powikłanego złamania wyrostka łokciowego. Studium przypadku

{:pl}Celem pracy jest przedstawienie przebiegu i wyników rehabilitacji pacjentki po złamaniu stawu łokciowego na podstawie przypadku.{:}{:en}Goal of the study is to present a process and results of rehabilitation of a patient after fracture of elbow joint- a case study.{:}{:zh}研究目的在介绍病例中肘关节骨折患者的康复过程和结果。{:}{:ru}Цель исследования - представить ход и результаты реабилитации пациента после перелома локтевого сустава в зависимости от случая.{:}{:lt}Tyrimo tikslas - pristatyti paciento reabilitacijos

Wpływ akupunktury laserowej na gęstość mineralną kręgów lędźwiowych i ból pleców u kobiet po menopauzie z osteoporozą: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cel: określenie wpływu akupunktury laserowej na gęstość mineralną kości lędźwiowej (BMD) i ból pleców u kobiet po menopauzie z osteoporozą.{:}{:en}Purpose. To determine the effect of laser acupuncture on lumbar bone mineral density (BMD) and back pain in postmenopausal women with osteoporosis.{:}{:zh}目的。确定激光针灸对绝经后骨质疏松症女性的腰椎骨矿物质密度(BMD)和背痛的影响。{:}{:ru}Цель: определить влияние лазерной акупунктуры на минеральную плотность поясничной кости и боль в спине у женщин в постменопаузе с остеопорозом.{:}{:lt}Tikslas:

Czynniki wpływające na sprawność funkcjonalną pacjentów z endoprotezą stawu biodrowego

{:pl}Celem pracy była ocena czynników wpływających na stan funkcjonalny pacjentów po całkowitej jednostronnej protezoplastyce stawu biodrowego.{:}{:en}The aim of the study was to assess factors affecting functional status of patients after total unilateral hip arthroplasty.{:}{:zh}研究目的在评估影响单侧髋关节成形术对患者功能状态的影响因素。{:}{:ru}Целью исследования было оценить факторы, влияющие на функциональное состояние пациентов после тотальной односторонней замены тазобедренного сустава.{:}{:lt}Tyrimo tikslas buvo įvertinti veiksnius, turinčius įtakos pacientų funkcinei būklei po visiško

Fizjoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych w świadomości i zachowaniach zdrowotnych studentów kierunków medycznych PSW w Białej Podlaskiej

{:pl}Zadaniem fizjoprofilaktyki jest popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.{:}{:en}The task of physioprophylaxis is to promote health-related behaviors as well as to shape and maintain the fitness and efficiency of people of all ages in order to prevent disability.{:}{:zh}物理预防的任务在将健康行为的推广普及化,并建立和维持各年龄层人群的健康和效能{:}{:ru}Задача физиопрофилактики состоит в том, чтобы пропагандировать поведение, связанное со здоровьем,

Wpływ wysunięcia głowy do przodu (Forward Head Posture) na propriocepcję stawów skroniowo-żuchwowych u kobiet po okresie dojrzewania: badanie obserwacyjne

{:pl}Cel: zbadanie wpływu przedniej postawy głowy (FHP) na propriocepcję stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ) u kobiet po okresie dojrzewania.{:}{:en}Aim: to explore the effect of forward head posture (FHP) on temporomandibular joint (TMJ) proprioception in post-pubertal females. {:}{:zh}目的。探讨前位头部错姿(FHP)对青春期后女性的颞下颔关节(TMJ)本体感觉的影响。{:}{:ru}Цель: изучить влияние переднего положения головы (FHP) на проприоцепцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у женщин после полового созревания.{:}{:lt}Tikslas: priekinės galvos laikysenos (FHP) įtaka temporo-apatinio žandikaulio sąnario propriocepcijai

Ocena skuteczności głębokiej stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w zależności od miejsca aplikacji zabiegów

{:pl}Zaburzony mechanizm stabilizacji centralnej związany z obniżonym napięciem mięśni dna miednicy może być przyczyną zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.{:}{:en}Disturbed mechanism of central stabilization associated with reduced pelvic floor muscle tone may be the cause of low back pain.{:}{:zh}与骨盆底肌肉张力降低相关的中枢稳定机制紊乱有可能是腰椎疼痛综合征产生的原因{:}{:ru}Нарушение механизма центральной стабилизации, связанное со снижением мышечного тонуса тазового дна, может быть причиной болевых синдромов поясничного отдела позвоночника.{:}{:lt}Centrinės stabilizacijos mechanizmo sutrikimas, susijęs su

Uwarunkowania aktywności fizycznej studentek Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia

{:pl}Cel pracy to określenie uwarunkowań aktywności fizycznej (AF) ocenianej Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej IPAQ.{:}{:en}The study aimed to find determinants of physical activity (PA) assessed by the International Physical Activity Questionnaire IPAQ.{:}{:zh}研究目的在以体能活动国际问卷IPAQ评估体力活动(AF)的状态条件。{:}{:ru}Целью исследования является определение условий физической активности (ФП), оцениваемых по Международной анкете физической активности IPAQ.{:}{:lt}Tyrimo tikslas - nustatyti fizinio aktyvumo sąlygas (FA), įvertintas pagal Tarptautinio fizinio aktyvumo klausimyną IPAQ.{:}{:hr}Cilj rada

Sytuacja fizjoterapeutów po czterech latach od ustawowego uregulowania zawodu

{:pl}ytuacja finansowa fizjoterapeutów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ulegała stałemu pogorszeniu. Wpływ na to miały różne czynniki – zmiany ustawowe, inflacja oraz brak odpowiedniego finansowania rehabilitacji w Polsce.{:}{:en}The financial situation of physiotherapists has deteriorated over the last ten years. It was influenced by various factors – law changes, inflation and the lack of adequate financing of rehabilitation in Poland.{:}{:zh}在过去十年中,物理治疗师的财务状况恶化。 它受到各种因素的影响

VII Opolski Festiwal Fizjoterapii

{:pl}Sprawozdanie z konferencji{:}{:en}Report from the conference{:}{:zh}会议报告{:}{:ru}Отчет с конференции{:}{:lt}Konferencijos ataskaita{:}{:hr}Izvješće s konferencije {:}