Artykuły

Ocena skuteczności wybranych programów fizjoterapii u pacjentów z kręgozmykiem I i II stopnia na podstawie prób stabilograficznych oraz momentów sił mięśniowych w statyce

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności zaproponowanych programów terapii pacjentów z kręgozmykiem I i II stopnia.{:}{:en}The objective of the study was to assess the effectiveness of the proposed treatment programs for patients with 1st and 2nd degree spondylolisthesis.{:}{:zh}The objective of the study was to assess the effectiveness of the proposed treatment programs for patients with 1st and 2nd degree spondylolisthesis.{:}{:ru}The objective

Wpływ tradycyjnej terapii Siwan na funkcje płuc u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: Badanie pilotażowe i randomizowana próba kontrolowana

{:pl}To compare the effect of Siwan traditional therapy versus physiotherapy on pulmonary function and pain in rheumatoid arthritis (RA).{:}{:en}To compare the effect of Siwan traditional therapy versus physiotherapy on pulmonary function and pain in rheumatoid arthritis (RA).{:}{:zh}To compare the effect of Siwan traditional therapy versus physiotherapy on pulmonary function and pain in rheumatoid arthritis (RA).{:}{:ru}To compare the effect of Siwan

Wpływ wybranych czynników związanych z charakterem wykonywanej pracy na występowanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego

{:pl}Celem pracy było porównanie lokalizacji i częstości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, związanych z wykonywaną pracą oraz analiza zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych a rodzajem obciążeń występujących na stanowisku pracy, wiekiem, płcią oraz wskaźnikiem Body Mass Index.{:}{:en}The aim of the study was to compare the frequency and location of musculoskeletal disorders occurring among office and production workers, and to analyze the

Elektrofizjologiczna odpowiedź na neuromobilizację i terapię bańkami u pacjentów z rwą kulszową pochodzenia dyskopatycznego

{:pl}Cele. Zbadanie i porównanie reakcji neurofizjologicznej na neuromobilizację i terapię bańkami pod kątem bólu, zakresu ruchu i funkcji w rwie kulszowej pochodzenia dyskopatycznego.{:}{:en}Objectives. To investigate and compare between the neurophysiological response on mobilization, and cupping therapy on pain, range of motion, and function in discogenic sciatica.{:}{:zh}Objectives. To investigate and compare between the neurophysiological response on mobilization, and cupping therapy on

Wpływ laseroterapii i ultradźwięków na tkliwość palpacyjną tkanek miękkich oraz poprawę ruchomości w przewlekłym zespole bólowym kręgosłupa

{:pl}Ocena skuteczności laseroterapii (ang. low level laser therapy, LLLT) i ultradźwięków (ang. ultrasound, US) w leczeniu przewlekłego NLBP i ich wpływ na redukcję tkliwości palpacyjnej tkanek miękkich oraz poprawę ruchomości kręgosłupa.{:}{:en}The evaluation of low level laser therapy (LLLT) and ultrasound (US) efficacy in treatment of chronic nonspecyfic low back pain (NLBP) and their impact on the reduction of the level

Wpływ programu ćwiczeń stosowanego natychmiast lub wprowadzanego stopniowo na maksymalne otwarcie ust. Artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem badania było porównanie dwóch programów fizjoterapii wykorzystywanych w rehabilitacji pacjentów po artroskopii stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ).{:}{:en}The purpose of this study was to compare two physiotherapy programs for rehabilitation of patients after temporomandibular joint (TMJ) arthroscopy.{:}{:zh}The purpose of this study was to compare two physiotherapy programs for rehabilitation of patients after temporomandibular joint (TMJ) arthroscopy.{:}{:ru}The purpose of this study was to

Predyktory wyboru zawodu fizjoterapeuty. Badanie podłużne 2011-2016

{:pl}Celem pracy była próba zbadania predyktorów wyboru określonego kierunku studiów (fizjoterapii), predyspozycji do zawodu fizjoterapeuty wśród grupy studentów studiujących w Warszawie.{:}{:en}The aim of this work was to examine the predisposition of the physiotherapist profession selection among the group of students in the College of Rehabilitation.{:}{:zh}The aim of this work was to examine the predisposition of the physiotherapist profession selection among

Wpływ połączenia treningu mięśni wdechowych i wydechowych na czynność płuc i stan zdrowia pacjentów z POChP: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie miało na celu ocenę wpływu łączonego treningu mięśni oddechowych (wdechowego i wydechowego) na czynność płuc i stan zdrowia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.{:}{:en}The current study aimed to assess the effect of combined respiratory muscle training (both inspiratory and expiratory) on pulmonary function and health status of chronic obstructive pulmonary disease patients.{:}{:zh}The current study aimed to assess the effect

Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego po urazowym uszkodzeniu ścięgna Achillesa

{:pl}Ścięgno Achillesa to największe i najsilniejsze ścięgno w organizmie człowieka. Ze względu na swoją kluczową funkcję w motoryce i obecnie obserwowany wzrost popularności różnych dyscyplin sportowych podlega coraz częstszym urazom.{:}{:en}Achilles tendon is the largest and strongest tendon in the human body. Due to its key function in motor skills and the currently observed increase in popularity of various sports disciplines,

Wpływ treningu mięśni wdechowych na wybrane czynności płuc u pacjentów po przeszczepie wątroby

{:pl}Badanie to zostało przeprowadzone w celu ustalenia wpływu treningu wdechowego na wybrane badane czynności płuc (DLCO) u pacjentów po przeszczepie wątroby.{:}{:en}This study was conducted to determine the effect of inspiratory trainer on selected pulmonary function testing specially (DLCO) in patients post liver transplantation.{:}{:zh}This study was conducted to determine the effect of inspiratory trainer on selected pulmonary function testing specially (DLCO)

Dynamika ruchu w stawie łokciowym. Zakres referencyjny ruchomości w badanym stawie. Doniesienia wstępne

{:pl}Badanie zmian zakresów ruchu w funkcji czasu za pomocą elektrogoniometrów dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych. Celem niniejszej pracy była analiza parametrów kinematycznych stawu łokciowego w płaszczyźnie strzałkowej podczas wykonywania zadań ruchowych, przypominających proste czynności dnia codziennego.{:}{:en}Studying changes of motion ranges in time by means of electrogoniometers provides valuable and clinically meaningful data. The aim of the present thesis was

Wpływ nadzorowanego programu aktywnej rehabilitacji na aktywność funkcjonalną pacjentów z poparzeniami kończyn dolnych

{:pl}Cel. Ustalenie, czy aktywny program rehabilitacji obejmujący ćwiczenia izokinetyczne i aerobowe kończyn dolnych po oparzeniu jest skuteczny.{:}{:en}Objective. To determine whether active rehabilitation program including both isokinetic and aerobic exercises in lower limb after burn is effective or not?{:}{:zh}Objective. To determine whether active rehabilitation program including both isokinetic and aerobic exercises in lower limb after burn is effective or not?{:}{:ru}Objective. To

Sytuacja matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w odniesieniu do wybranych czynników społeczno-demograficznych i klinicznych

{:pl}Diagnoza niepełnosprawności intelektualnej dziecka może wyzwalać u rodziców różne emocje, w konsekwencji których rodzina może ulec wzmocnieniu i zjednoczeniu lub osłabieniu i destabilizacji.{:}{:en}The diagnosis of a child's intellectual disability may trigger different emotions in parents, as a result of which the family may be strengthened, unified or weakened and destabilized.{:}{:zh}The diagnosis of a child's intellectual disability may trigger different emotions

Witamina D a aktywność fizyczna

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu aktywności fizycznej zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz na poziom witaminy D w oparciu o systematyczny przegląd literatury pochodzącej z różnych badań.{:}{:en}Aim. To study the impact of physical activity carried out both outdoor and indoor on vitamin D status based on systematic review of literature from various studies.{:}{:zh}Aim. To study the impact of physical activity carried out

Analiza wpływu masażu tkanek głębokich na stan funkcjonalny stawu ramiennego po zabiegach artroskopii

{:pl}Fizjoterapia stawu ramiennego po zabiegu artroskopii jest procesem złożonym, a jednym z możliwych działań wykorzystywanych przez terapeutów jest masaż tkanek głębokich.{:}{:en}Shoulder joint physical therapy after arthroscopy is a complex process, and one of the possible actions used by therapists is deep tissue massage.{:}{:zh}Shoulder joint physical therapy after arthroscopy is a complex process, and one of the possible actions used by

Wpływ różnych kątów lordozy lędźwiowej na dynamiczną stabilność postawy u młodych osób dorosłych

{:pl}Lordoza lędźwiowa to główny element mający znaczenie dla utrzymania równowagi strzałkowej. Niewłaściwa postawa i stabilność tułowia oraz nadmierne skrzywienie kręgosłupa, takie jak lordoza, kifoza i skolioza, mogą niekorzystnie wpływać na równowagę. Badanie przeprowadzono w celu zbadania wpływu różnych kątów lordozy lędźwiowej na dynamiczną stabilność postawy i granice stabilności u młodych osób dorosłych.{:}{:en}Lumbar lordosis is a main element in maintaining the

Fizjoterapia w chorobach wieku starczego – od perspektywy całościowej oceny geriatrycznej do terapii

{:pl}Osoby starsze stanowią największą grupę beneficjentów usług fizjoterapeutycznych. Wynika to z większej częstości występowania chorób przewlekłych w tej grupie wiekowej, a także z obniżania się sprawności funkcjonalnej, a poprzez to rosnącej zależności od innych osób.{:}{:en}Elderly people constitute the largest group of beneficiaries of physical therapy. It results from the higher incidence of chronic diseases in this age group, as well

Związek między echostrukturą ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego, odległością barkowo-ramienną i bólem u pacjentów z zespołem bolesnego barku

{:pl}Zespół bolesnego barku (ZBB) jest najczęstszą przyczyną bólu barku i utraty funkcji, jeśli chodzi o dolegliwości związane z ramieniem. Wszystkie wcześniejsze badania przedstawiały tę patologię jako spowodowaną zwężeniem przestrzeni podbarkowej lub zmniejszeniem odległości barkowo-ramienną (OBR).{:}{:en}Shoulder impingement syndrome (SIS) is the most common cause of shoulder pain and loss of function among the shoulder problems. All p revious studies have rendered

Dostępność i zastosowanie pedobarografii poprzez fundusz świadczeń gwarantowanych oraz w sektorze prywatnym – możliwości i ograniczenia; cz.1

{:pl}Zmiany powstające w przebiegu wadliwej dystrybucji nacisku na część podeszwową stopy mogą skutkować rozwojem degradacji tkanek twardych i miękkich. Istnieje ścisły związek pomiędzy wzmożonym naciskiem w obrębie stóp a powstawaniem owrzodzeń i ran przewlekłych, w szczególności w przebiegu cukrzycy, neuropatii czuciowej i ruchowej.{:}{:en}Changes resulting from incorrect plantar foot pressure distribution can lead to degenerative changes of hard and soft tissues.

Wpływ ćwiczeń stabilności rdzenia na odległość barkowo-ramienną u pacjentów z zespołem bolesnego barku: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Celem tego badania było zbadanie wpływu dodania podstawowego programu ćwiczeń stabilności do konwencjonalnego programu fizykoterapii na odległość barkowo-ramienną u pacjentów z ZBB.{:}{:en}The aim of this study was to investigate the effect of adding the core stability exercises program to the conventional physical therapy program on the acromiohumeral distance in patients with SIS{:}{:zh}The aim of this study was to investigate the

Czynność połykania – istotny aspekt funkcjonowania pacjenta w procesie rehabilitacji i terapii neurologopedycznej

{:pl}Połykanie jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem, na który składają się formy wolicjonalnej i zautomatyzowanej aktywności naszego organizmu. Nieprawidłowości w jego zakresie mogą mieć podłoże neurologiczne, niezwiązane z morfologią i czynnością układu nerwowego bądź też wiązać się z fizjologicznym procesem starzenia.{:}{:en}Swallowing is a complicated, multi-stage process, which consists of forms of volitional and automated activities of our body. Irregularities in its scope

Terapia stymulacji nerwowo-mięśniowej w kontrolowaniu dysfagii w spastycznym porażeniu mózgowym: Randomizowane kontrolowane badanie kliniczne

{:pl}Celem badania była ocena skuteczności nerwowo-mięśniowej stymulacji elektrycznej (NMES) w kontrolowaniu dysfagii u dzieci ze spastycznym porażeniem mózgowym.{:}{:en}The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of neuromuscular electrical stimulation (NMES) on controlling dysphagia in children with spastic cerebral palsy.{:}{:zh}The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of neuromuscular electrical stimulation (NMES) on controlling dysphagia in children