Artykuły

Ocena nieprawidłowości cyklu miesiączkowego u dojrzałych kobiet uprawiających rekreacyjnie bieganie

{:pl}Badaniem objęto grupę 106 dojrzałych kobiet uprawiających bieganie rekreacyjnie w kontekście występujących u nich zaburzeń miesiączkowania ze względu na długość cyklu lub zatrzymanie cyklu miesiączkowego. Uwzględniono czynniki wpływu, takie jak intensywność biegania, lata treningu, BMI, przyjmowanie witaminy D{:}{:en}A group of 106 mature female recreational runners were studied in the context of their menstrual irregularities due to cycle length, menstrual cycle

Wpływ kąpieli piaskowych Siwa i kąpieli siarkowych na biomarkery stanu zapalnego, ból i sprawność fizyczną u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów: randomizowane badanie z pojedynczą ślepą próbą

{:pl}Informacje wprowadzające. Kąpiele piaskowe i kąpiele siarkowe zostały zatwierdzone jako alternatywne metody leczenia różnych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Mimo to obecne dowody nie są wystarczające, by potwierdzić skuteczność naturoterapii jako metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS){:}{:en}Sand baths and sulphurous water bath has been approved as alternative modalities for treating various musculoskeletal diseases. Although that, current evidence is not clear enough to

Wpływ krótko- i długoterminowych konsekwencji zdrowotnych COVID-19 na ból pleców wśród osób, które przechorowały COVID-19

{:pl}Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to nowa choroba pandemiczna spowodowana ciężkim zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Ból pleców może być wywołany przez COVID-19 bezpośrednio lub pośrednio. Jednak według naszej wiedzy ograniczone badania dotyczą rozwoju przewlekłego bólu pleców lub zapoczątkowania bólu pleców wśród osób, które przechorowały COVID-19{:}{:en}Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an emerging pandemic disease caused by the severe acute respiratory syndrome. Back

Wpływ długości, kąta, wysokości i głębokości lordozy lędźwiowej na wybrane cechy kręgosłupa i miednicy

{:pl}Celem badań było wykazanie istotnego wpływu wielkości kąta, głębokości, wysokości i długości lordozy lędźwiowej na wybrane cechy kręgosłupa i miednicy{:}{:en}The objective of the research was to show the significant influence of the angle, depth, height and length of lumbar lordosis on selected features of the spine and pelvis{:}{:zh}The objective of the research was to show the significant influence of the

Wpływ ćwiczeń i diety na wskaźniki otyłości trzewnej u otyłych kobiet z cukrzycą po menopauzie: badanie porównawcze

{:pl}Cel. Ocena wpływu ćwiczeń aerobowych w porównaniu z modyfikacją diety na wskaźniki otyłości trzewnej u otyłych kobiet z cukrzycą po menopauzie. Projekt. Prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie porównawcze.{:}{:en}Objective. To evaluate the effect of aerobic exercise versus dietary modification on visceral adiposity indicators in obese postmenopausal diabetic women. Design. A prospective, randomized, controlled comparative study{:}{:zh}Objective. To evaluate the effect of aerobic exercise

Związek pomiaru antropometrycznego, aktywności fizycznej, aspektów psychospołecznych i endometriozy

{:pl}Cel. Ustalenie związku między pomiarem antropometrycznym, aktywnością fizyczną, poziomem psychospołecznym i endometriozą. Materiały i metody. Zrekrutowano 30 kobiet, u których zdiagnozowano endometriozę i 30 kobiet w wieku bez endometriozy{:}{:en}Aim. To find out the association between the anthropometric measurement, the physical activity, psychosocial level and endometriosis. Materials and Methods. Thirty women diagnosed as endometriosis and 30 age matched non endometriosis women

Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny

{:pl}Placówki medyczne nabywające sprzęt medyczny w trybie zamówień publicznych są zobligowane do postępowania zgodnie z opisanymi w ustawach regulacjami. Należyte przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wybór odpowiedniego zespołu odpowiedzialnego za proces, a przede wszystkim zrozumienie potrzeb i opinii fizjoterapeutów mających w przyszłości wykorzystywać zamawiany sprzęt mogą istotnie wpłynąć na sukces całego procesu{:}{:en}Medical facilities purchasing medical equipment under the public procurement procedure

Ocena nasilenia sarkopenii u pacjentów z marskością wątroby niezależnie od konwencjonalnej punktacji prognostycznej

{:pl}Ocena nasilenia sarkopenii u pacjentów z marskością wątroby poprzez porównanie ich z grupą kontrolną i określenie jej związku z konwencjonalnymi skalami prognostycznymi marskości wątroby, takimi jak (CTP i MELD).{:}{:en}To assess the severity of sarcopenia in liver cirrhosis patients by comparing them to control participants and determining its relation to conventional prognostic scores for liver cirrhosis, such as (CTP and MELD)

Analiza wybranych czynników ryzyka oraz poziomu świadomości dotyczącego nietrzymania moczu u kobiet

{:pl}Celem pracy była analiza wybranych czynników ryzyka występowania nietrzymania moczu w losowo wybranej grupie kobiet, a także częstości występowania objawów towarzyszących. Przeanalizowano również poziom świadomości oraz postępowanie kobiet, które doświadczyły nietrzymania moczu{:}{:en}Research objective was to analyse selected risk factors for the incidence of urinary incontinence in a randomly selected group of women, as well as the frequency of accompanying symptoms.

Wpływ ćwiczeń pilates na wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet po menopauzie: randomizowane badanie kontrolne

{:pl}Nietrzymanie moczu (UI) jest bardzo powszechną dolegliwością na całym świecie, zwłaszcza wśród kobiet. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu zbadania skutków wprowadzenia ćwiczeń Pilates do ćwiczeń dna miednicy mających na celu radzenie sobie z wysiłkowym nietrzymaniem moczu u kobiet po menopauzie{:}{:en}Urinary incontinence (UI) is very common all over the world, especially among women, the current study conducted to investigate the effects

Ocena ruchów globalnych a wiek ciążowy u noworodków urodzonych przedwcześnie

{:pl}Zadaniem współczesnej neonatologii jest nie tylko ratowanie życia dzieciom urodzonym przedwcześnie, ale także zabezpieczenie im możliwie jak najwyższej jakości życia. Jedną z metod oceny jakości globalnych wzorców ruchu jest metoda Prechtl’a, która umożliwia wczesne rozpoznanie niedojrzałości lub uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego{:}{:en}The task of contemporary neonatology is not only to save the lives of children born prematurely, but also to provide

Ból krzyża i inne schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą wśród fizjoterapeutów z Jordanii z Uniwersytetu Heashemite

{:pl}Fizjoterapeuci (PT) mają bezpośredni kontakt z pacjentami, są podatni na schorzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą (WRMDs), a ich występowanie wśród fizjoterapeutów w Jordanii nie zostało jeszcze zarejestrowane. Znaczenie tego badania polega na dostarczeniu danych opisowych dotyczących zaburzeń mięśniowo-szkieletowych u fizjoterapeutów w Jordanii{:}{:en}Physical therapists (PTs) have direct patient contact, they susceptible to Work-related musculoskeletal disorders (WRMDs), its prevalence among PTs in

Ocena wpływu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz elementów terapii wg Vojty na wartość kąta rotacji tułowia u dzieci ze skoliozą idiopatyczną – doniesienia wstępne

{:pl}Skolioza jest pojęciem obejmującym grupę niejednorodnych schorzeń, w których dochodzi do zmian w kształcie i ustawieniu kręgosłupa, klatki piersiowej oraz tułowia. Termin skolioza idiopatyczna dotyczy tych pacjentów, u których występuje skolioza strukturalna o niemożliwej do ustalenia przyczynie{:}{:en}Scoliosis is a term encompassing a group of heterogeneous diseases in which changes in the shape and position of the spine, chest and torso

Porównanie wpływu różnych metod stymulacji akupunktów na prędkość przewodnictwa nerwowego w neuropatii cukrzycowej: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie wpływu akupunktury igłowej w porównaniu z akupunkturą laserową na prędkość przewodnictwa nerwowego w neuropatiach cukrzycowych w cukrzycy typu 2{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of needle versus laser acupuncture on nerve conduction velocity on diabetic neuropathies in type two diabetes{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of needle versus laser acupuncture on nerve conduction velocity on diabetic neuropathies in type two diabetes{:}{:lt}Purpose.

Stabilność posturalna dzieci urodzonych przedwcześnie z grupy ryzyka okołoporodowego

{:pl}Wraz z postępem w opiece neonatalnej dzieci urodzone przedwcześnie mają większe szanse na przeżycie, jednak niedojrzałość narządowa naraża je na zwiększone ryzyko wystąpienia ośrodkowych zaburzeń rozwojowych. Jednymi z czynników ryzyka najczęściej stanowiących przyczynę takich zaburzeń są zespół zaburzeń oddychania noworodków (RDS) oraz krwotok dokomorowy (IVH III, IV stopnia){:}{:en}With advances in neonatal care, children born prematurely have a greater chance of

Wpływ ćwiczeń stabilizujących odcinek szyjny na protrakcję głowy i zespół bólu mięśniowo-powięziowego szyjnego: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem pracy było zbadanie wpływu ćwiczeń stabilizujących odcinek szyjny na protrakcję głowy i zespół bólu mięśniowo-powięziowego szyjnego{:}{:en}The aim of this study was to investigate the effect of cervical stabilization exercises on Forward head posture and cervical myofascial pain syndrome{:}{:zh}The aim of this study was to investigate the effect of cervical stabilization exercises on Forward head posture and cervical myofascial pain

Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau

{:pl}Głównym celem pracy było stwierdzenie wpływu noszenia gorsetu Chêneau na jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną{:}{:en}The main objective of this study was to determine the effect of wearing a Chêneau brace on the quality of life of patients with idiopathic scoliosis{:}{:zh}The main objective of this study was to determine the effect of wearing a Chêneau brace on the quality of

Wpływ wibracji całego ciała w porównaniu z treningiem interwałowym o wysokiej intensywności na interleukinę-6 u otyłych kobiet po menopauzie

{:pl}Menopauza i starzenie się wpływają na zdrowie otyłych kobiet, prowokując kumulację trzewnej tkanki tłuszczowej i stany zapalne. Otyłość prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, które zwiększają ryzyko wyniszczających chorób prowadzących do śmierci. Zatem utrata wagi i trzewnej tkanki tłuszczowej są głównymi celami leczenia poprzez modyfikację nawyków żywieniowych i ćwiczeń{:}{:en}Menopause and aging affect the health of obese women, provoking accumulation of visceral

Zaburzenia kinematyczne łopatki w grupie kobiet po mastektomii – przegląd systematyczny

{:pl}Rak piersi w grupie kobiet stanowi najczęściej występującą chorobę nowotworową. Ze względu na coraz skuteczniejsze formy leczenia zachowawczego oraz chirurgicznego przeżywalność w tej grupie jest coraz większa. W zakresie negatywnych konsekwencji leczenia onkologicznego wyróżnia się również zaburzenia kinematyki kompleksu barkowego oraz współistniejące z nimi zaburzenia kontroli motorycznej{:}{:en}Breast cancer is the most common neoplastic disease in the group of women. In

Korelacja między jakością życia i aktywnością fizyczną a wiekiem ciała, poziomem nawodnienia i procentem tkanki tłuszczowej

{:pl}Posiadanie dobrych, zdrowych nawyków i uczynienie z aktywności fizycznej stylu życia to marzenie każdego. Oczekuje się, że poprawa jakości życia i aktywności fizycznej wpłynie na wiek ciała, poziom nawodnienia i zawartość tkanki tłuszczowej{:}{:en}Having good healthy habits and making physical activity a lifestyle is everyone's dream. Along with improving the quality of life and physical activity, it is expected to affect

Skład masy ciała a spastyczność dzieci z obustronnym niedowładem kończyn dolnych

{:pl}Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie zależności pomiędzy składem masy ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a stopniem spastyczności mięśni kończyn dolnych{:}{:en}The objective of this study was to identify the correlation between body composition of children with cerebral palsy and the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs{:}{:zh}The objective of this study was to identify the correlation between

Potencjalne skutki terapii pozaustrojowej falą uderzeniową i fotobiomodulacji w leczeniu osób starszych z owrzodzeniem stopy cukrzycowej. Randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Cel badania. Porównanie skuteczności pozaustrojowej terapii falą uderzeniową (ESWT), fotobiomodulacji (PBMT) i rutynowej fizjoterapii (PT) na żywotność tkanek, ból i jakość życia u osób starszych z owrzodzeniem stopy cukrzycowej{:}{:en}Purpose of the study. To compare between the effectiveness of extracorporeal shock wave therapy (ESWT), photobiomodulation(PBMT) and patients receiving routine physical therapy(PT) on tissue viability, pain, and quality of life in older

Wpływ terapii z wykorzystaniem egzoszkieletu na parametry chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Praca przedstawia wyniki badań, których celem była ocena wpływu terapii z użyciem egzoszkieletu na podstawowe parametry czasowo-przestrzenne i kinetyczne chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD){:}{:en}The study presents the results of research aimed at assessing the influence of exoskeleton therapy on the basic spatiotemporal and kinetic parameters of gait in patients with cerebral palsy (CP){:}{:zh}The study presents the results

Refleksologia oraz metoda Mulligana w leczeniu barku zamrożonego w przypadku cukrzycy: badanie porównawcze

{:pl}Cel. Porównanie wpływu zastosowania metody Mulligana i refleksologii na zamrożony bark u pacjentów z cukrzycą{:}{:en}Aim. To compare the effect of mulligan versus reflexology on frozen shoulder in diabetic patients{:}{:zh}Aim. To compare the effect of mulligan versus reflexology on frozen shoulder in diabetic patients{:}{:lt}Aim. To compare the effect of mulligan versus reflexology on frozen shoulder in diabetic patients{:}{:hr}Aim. To compare the