Artykuły

Próba leczenia choroby Peyroniego skojarzoną terapią laserową i ultradźwiękową

{:pl}Wstęp. Mając na uwadze znane oddziaływanie na tkanki ludzkie tak promieniowania laserowego, jak i fal ultradźwiękowych, autorzy postanowili prześledzić wyniki terapii tymi metodami mało dotychczas znanego schorzenia jakim jest choroba Peyroniego.{:}{:en}Background. Given the known impact of laser beams and ultrasound waves on human tissues, the authors decided to assess the results of therapy using these modalities for a relatively unfamiliar

Doświadczenia własne w leczeniu zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa metodą McKenziego

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena wartości programu stosowanego wg McKenziego u chorych z zespołami bólowymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa dla zmniejszenia dolegliwości bólowych.{:}{:en}Background. The goal of our study was to evaluate the value of the McKenzie program in reducing pain symptoms in patients with low back pain.{:}{:zh}Background. The goal of our study was to evaluate the value of the McKenzie

Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu magnetoterapii i magnetostymulacji na organizm bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnego wysiłku fizycznego.{:}{:en}Background. The aim of this research is the evaluation of influence of magnetotherapy and magnetostimulation on human's body directly after submaximal physical effort.{:}{:zh}Background. The aim of this research is the evaluation of influence of magnetotherapy and magnetostimulation on human's body directly after submaximal physical

Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych na zmiany czynności bioelektrycznej mięśni po obu stronach skrzywienia pierwotnego

{:pl}Wstęp. Ocenie poddano aktywność bioelektryczną mięśni przykręgosłupowych, wyrażoną częstotliwością biopotencjałów, ich średnią amplitudą oraz liczbą zwrotów po obu stronach skrzywienia pierwotnego.{:}{:en}Background. The bioelectrical activity of the spinal muscles was evaluated, as expressed by the frequency of the biopotentials, their average amplitude, and the number of returns on either side of the primary scoliosis.{:}{:zh}Background. The bioelectrical activity of the spinal muscles

Wpływ ciągłej fali ultradźwiękowej o wysokiej częstotliwości na hemolizę erytrocytów człowieka

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu ciągłej fali ultradźwiękowej wysokiej częstotliwości (1MHz) na stopień hemolizy erytrocytów ludzkich (pozyskiwanych z krwi zdrowych dawców).{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate the effect of high – frequency continuous – wave ultrasound (1 MHz) on the haemolysis of human erythrocytes.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to investigate the effect of high

Drobnoustroje gram-ujemne izolowane od chorych leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy

{:pl}Wstęp. Celem badań była ocena występowania Gram-ujemnych bakterii izolowanych od chorych leczonych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji SPSK AM w Bydgoszczy.{:}{:en}Background. The aim of the study was to evaluate the occurrence of Gram-negative bacteria isolated from patients hospitalised in the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier Medical University in Bydgoszcz.{:}{:zh}Background. The aim of the study was to evaluate

Ocena rozwoju motorycznego niemowląt według Vojty z uwzględnieniem czynników ryzyka w materiale ośrodka rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Autorzy w swojej pracy opisują rozwój fizyczny i psychiczny dziecka w pierwszym roku jego życia, wg Theodora-Hellbrigge.{:}{:en}Background. The author described child's physical and mental development in the first year his live in Theodor Hellbrige's opinion.{:}{:zh}Background. The author described child's physical and mental development in the first year his live in Theodor Hellbrige's opinion.{:}{:ru}Background. The author described child's physical and

Niestabilność szczytowo-obrotowa u osób z zespołem Downa

{:pl}Nadmiar materiału genetycznego w zespole Downa jest przyczyną występowania szeregu zaburzeń strukturalnych w obrębie układu kostno-stawowego, czego przykładem jest niestabilność szczytowo-obrotowa.{:}{:en}The excessive amount o the genetic material in the case of Down Syndrome patients causes a number of structural disorders within the bone-joint system.{:}{:zh}The excessive amount o the genetic material in the case of Down Syndrome patients causes a number

Biomechaniczne aspekty bólów krzyża u jeźdźców

{:pl}Bóle krzyża, ze społecznego punktu widzenia należą do najważniejszych stanów chorobowych, mimo że bezpośrednio nie zagrażają życiu.{:}{:en}Back pain, from social standpoint, belongs to the most important illnesses, despite the fact that it does not pose a direct life threat.{:}{:zh}Back pain, from social standpoint, belongs to the most important illnesses, despite the fact that it does not pose a direct life

Rehabilitacja ruchowa pacjentów przewlekle dializowanych

{:pl}Artykuł, na podstawie wybranych pozycji literatury światowej z ostatnich lat, opisuje problem rehabilitacji ruchowej pacjentów przewlekle dializowanych.{:}{:en}This article describes the problem of physical rehabilitation in patients who are undergoing long-term dialysis, based on recently published information.{:}{:zh}This article describes the problem of physical rehabilitation in patients who are undergoing long-term dialysis, based on recently published information.{:}{:ru}This article describes the problem of

Rehabilitacja chorych leczonych nerkozastępczo – możliwości i perspektywy

{:pl}Zasadniczym celem leczenia przewlekłymi dializami powinno być osiągnięcie wysokiej jakości życia.{:}{:en}Achieving a high quality of life should be the basic treatment goal in chronic dialysis.{:}{:zh}Achieving a high quality of life should be the basic treatment goal in chronic dialysis.{:}{:ru}Achieving a high quality of life should be the basic treatment goal in chronic dialysis.{:}{:lt}Achieving a high quality of life should be

Hipoterapia jako jeden z elementów kompleksowej rehabilitacji dziecka w Ośrodku Rehabilitacji w Zgorzelcu

{:pl}Jedną z form rehabilitacji ruchowej dzieci z mózgowym porażeniem jest hipoterapia.{:}{:en}The hyppotherapy is one of the form rehabilitation in the ICP.{:}{:zh}The hyppotherapy is one of the form rehabilitation in the ICP.{:}{:ru}The hyppotherapy is one of the form rehabilitation in the ICP.{:}{:lt}The hyppotherapy is one of the form rehabilitation in the ICP.{:}{:hr}The hyppotherapy is one of the form rehabilitation in the

Kinezyterapia po urazach kręgosłupa bez lub z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

{:pl}Autorzy w oparciu o wieloletnie doświadczenie Ośrodka lubelskiego w leczeniu pacjentów po urazach kręgosłupa, przedstawiają schemat postępowania kinezyterapeutycznego od urazu do zakończenia leczenia.{:}{:en}Based on many years of experience in the rehabilitation of patients with spinal injuries in Lublin, the authors present a model of kinesitherapeutic procedure from the moment of injury to the completion of treatment.{:}{:zh}Based on many years of