Artykuły

Niektóre możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci usprawnianych z powodu porażenia mózgowego w świetle badań baropedograficznych: doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. U dzieci z m.p.dz. zwykle utrwala się patologiczny stereotyp chodu.{:}{:en}Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy.{:}{:zh}Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy.{:}{:ru}Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy.{:}{:lt}Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy.{:}{:hr}Background. A pathological gait stereotype often

Ocena struktur stawów barkowych u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji

{:pl}Wstęp. Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu należą do częstych powikłań udaru mózgu.{:}{:en}Background. Functional disorder of the shoulder joint on the paretic side is among the more common post-stroke complications.{:}{:zh}Background. Functional disorder of the shoulder joint on the paretic side is among the more common post-stroke complications.{:}{:ru}Background. Functional disorder of the shoulder joint on the paretic side is among

Terapia wysokotonowa w kompleksowym usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają możliwość wykorzystania terapii wysokotonowej w kompleksowym usprawnianiu dzieci z porażeniem mózgowym.{:}{:en}Background. This article describes the possibilities of using high-tone therapy in the comprehensive rehabilitation of children with cerebral palsy (CP).{:}{:zh}Background. This article describes the possibilities of using high-tone therapy in the comprehensive rehabilitation of children with cerebral palsy (CP).{:}{:ru}Background. This article describes the possibilities of using high-tone

Monitorowanie procesu leczenia usprawniającego u dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest wykazanie jak przebiega rozwój psychomotoryczny, w pierwszym roku życia, u dzieci, u których wykryto zaburzenia centralnej koordynacji.{:}{:en}Introduction. The purpose of this article is to describe the psychomotor development of infants with disorders of central coordination in the first year of life.{:}{:zh}Introduction. The purpose of this article is to describe the psychomotor development of infants with disorders

Termogram zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa jako próba obiektywizacji bólu

{:pl}Wstęp. W pracy oceniono cechy obrazu termowizyjnego, prześledzono zmienność cech w procesie postępowania rehabilitacyjnego oraz dokonano próby określenia współzależności tych cech z ustąpieniem bólu.{:}{:en}Background. This paper describes the features of thermovisual images in cervical spinal pain syndrome and their variability over the course of rehabilitation, and makes an effort to specify the interdependence of these characteristics and pain relief.{:}{:zh}Background. This

Badania nad występowaniem objawów korzeniowych w wypuklinie jadra miażdżystego L5-S1

{:pl}Wstęp. Narasta ilość chorych z dolegliwościami powodowanymi przez zmiany chorobowe struktur odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.{:}{:en}Background. The number of patients pathological changes in the lumbo-sacral spine is rising rapidly.{:}{:zh}Background. The number of patients pathological changes in the lumbo-sacral spine is rising rapidly.{:}{:ru}Background. The number of patients pathological changes in the lumbo-sacral spine is rising rapidly.{:}{:lt}Background. The number of patients pathological changes in

Ruchomość oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa u dzieci z wadliwą postawą ciała

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono problem oceny struktur anatomicznych (wielkość krzywizn kręgosłupa), jak i funkcjonalnych możliwości kręgosłupa w grupie dzieci z wadliwą postawą ciała na tle dzieci zdrowych, co stanowi istotne zagadnienie dla realizacji postępowania leczniczego.{:}{:en}Background. This article presents the problem of evaluating the anatomical structure (amount of curvature) and functional capacity of the spine in children with posture defects.{:}{:zh}Background. This

Porównanie budowy i składu ciała studentek różnych kierunków studiów

{:pl}Wstęp. Celem prowadzonych badań było porównanie budowy i składu ciała studentek wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej ze studentkami innych bydgoskich uczelni.{:}{:en}Background. The purpose of our research was to compare the body constitution and composition of female physical education students at the Bydgoszcz Academy to those of female students of other Bydgoszcz colleges.{:}{:zh}Background. The purpose of our research was to compare the

Wspomaganie leczenia przykurczów pourazowych stawu łokciowego naprzemiennymi opatrunkami utrzymującymi skrajne pozycje stawu. Opisy przypadków.

{:pl}Wstęp. Leczenie przykurczów pourazowych w stawie łokciowym napotyka na duże trudności.{:}{:en}Background. The treatment of post-traumatic contracture is beset with many difficulties, caused in large part by the anatomical complexity of this joint.{:}{:zh}Background. The treatment of post-traumatic contracture is beset with many difficulties, caused in large part by the anatomical complexity of this joint.{:}{:ru}Background. The treatment of post-traumatic contracture is beset

Kompleksowa ocena pacjenta w masażu medycznym

{:pl}Celem pracy było określenie roli kompleksowej oceny pacjenta dla potrzeb masażu medycznego.{:}{:en}The purpose of this article is to discuss the role of patient assessment in medical massage.{:}{:zh}The purpose of this article is to discuss the role of patient assessment in medical massage.{:}{:ru}The purpose of this article is to discuss the role of patient assessment in medical massage.{:}{:lt}The purpose of this

Systematyka metod kinezyterapeutycznych

{:pl}Metody kinezyterapeutyczne są wykorzystywane przez fizjoterapeutów coraz to częściej.{:}{:en}Kinesitherapeutic methods are in more and more frequent use by physiotherapists.{:}{:zh}Kinesitherapeutic methods are in more and more frequent use by physiotherapists.{:}{:ru}Kinesitherapeutic methods are in more and more frequent use by physiotherapists.{:}{:lt}Kinesitherapeutic methods are in more and more frequent use by physiotherapists.{:}{:hr}Kinesitherapeutic methods are in more and more frequent use by physiotherapists.{:}