Artykuły

Wpływ biostymulacji laserowej skojarzonej z wcierkami diclofenaku na wynik leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. U pacjentów z zespołami bólowymi i chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, ważnym problemem jest poszukiwanie metod oceny ustępowania zaburzeń w tkankach okołostawowych i dolegliwości bólowych.{:}{:en}Background. In patients with chronic knee pain and degenerative gonarthrosis, a wide range of physical agents are used, along with local application of non-steroid anti-inflammatory and analgesic drugs in gel or cream form.{:}{:zh}Background. In patients with

Wpływ leczenia uzdrowiskowego na poprawę funkcji kończyny górnej u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

{:pl}Wstęp. Częstość występowania zmian w kończynie górnej w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i rozmiary kalectwa z powodu postępujących deformacji zmuszają do poszukiwania różnych środków zaradczych.{:}{:en}Background. The frequency of upper limb dysfunction in rheumatoid arthritis and the disability associated with progressive deformation make it necessary to search for treatment solutions.{:}{:zh}Background. The frequency of upper limb dysfunction in rheumatoid arthritis and the

Kształtowanie się asymetrii tułowia u dzieci w młodszym wieku szkolnym

{:pl}Wstęp. Podstawowym kryterium oceny postawy ciała w płaszczyźnie czołowej jest jej symetria.{:}{:en}Background. Her symmetry is in frontal area the basic criterion of opinion of attitude body. {:}{:zh}Background. Her symmetry is in frontal area the basic criterion of opinion of attitude body.{:}{:ru}Background. Her symmetry is in frontal area the basic criterion of opinion of attitude body.{:}{:lt}Background. Her symmetry is in frontal

Różnice w ocenie poczucia jakości życia osób wybudzonych z długotrwałej śpiączki i ich opiekunów

{:pl}Wstęp. W ostatnich latach problematyka jakości życia staje się coraz ważniejsza, szczególnie w rehabilitacji.{:}{:en}Background. In recent years the problem of quality of life (QOL) has become increasingly important, especially in rehabilitation.{:}{:zh}Background. In recent years the problem of quality of life (QOL) has become increasingly important, especially in rehabilitation.{:}{:ru}Background. In recent years the problem of quality of life (QOL) has become

Ocena porównawcza skuteczności leczenia fizykalnego i farmakologicznego w ostoporozie

{:pl}Wstęp. Praca prezentuje wyniki różnych modeli terapeutycznych osteoporozy.{:}{:en}Background. This article presents outcome in the treatment of osteoporosis using two different therapeutic models.{:}{:zh}Background. This article presents outcome in the treatment of osteoporosis using two different therapeutic models.{:}{:ru}Background. This article presents outcome in the treatment of osteoporosis using two different therapeutic models.{:}{:lt}Background. This article presents outcome in the treatment of osteoporosis using

Efektywność działania pól magnetycznych niskiej indukcji na bioelektryczną czynność półkul mózgowych u młodych kobiet

{:pl}Wstęp. Zauważono od lat, że impulsy bioelektryczne zwanych też rytmami fal mózgowych korespondują z czynnościami umysłu.{:}{:en}Background. Bioelectrical impulses, also known as brain wave rhythms, have been known for years to correspond with mental activities.{:}{:zh}Background. Bioelectrical impulses, also known as brain wave rhythms, have been known for years to correspond with mental activities.{:}{:ru}Background. Bioelectrical impulses, also known as brain wave rhythms,

Ocena skuteczności przeciwbólowej dawek ciągłych i frakcjonowanych promieniowania laserowego w programie usprawniania chorych z przewlekłym zespołem bólowym części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Zespoły bólowe kręgosłupa, ze względu na złożoną etiopatogenezę oraz różnorodność metod postępowania, stanowią poważny problem medyczny.{:}{:en}Background. Due to the complex etiopathogenesis and the diversity of treatment approaches, spinal pain syndromes constitute a serious medical problem.{:}{:zh}Background. Due to the complex etiopathogenesis and the diversity of treatment approaches, spinal pain syndromes constitute a serious medical problem.{:}{:ru}Background. Due to the complex etiopathogenesis

Przydatność 6- i 12-minutowego testu marszowego w kwalifikacji do ćwiczeń chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena przydatności testów marszowych w kwalifikacji do ćwiczeń chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.{:}{:en}Background. The purpose of this work was to evaluate the suitability of brisk walking tests in qualifying patients with chronic obstructive pulmonary disease for exercise.{:}{:zh}Background. The purpose of this work was to evaluate the suitability of brisk walking tests in qualifying patients with

Wpływ jonoforezy z tolperyzonu na wybrane parametry narządu ruchu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Wstęp. Spastyczność w mózgowym porażeniu dziecięcym powoduje zaburzenie równowagi między różnymi grupami mięśni (np. prostownikami i zginaczami) i przyczynia się często, przy stosunkowo niewielkim towarzyszącym niedowładzie, do znacznego upośledzenia funkcji kończyny.{:}{:en}Background. Spasticity in children with cerebral palsy (CP) leads to disturbances of balance between various muscle groups (e. g. extensors and flexors), often causing significant impairment of limb function even

Stres oksydacyjny w krwinkach płytkowych poddanych działaniu pola elektromagnetycznego występującego w pojazdach samochodowych

{:pl}Wstęp. Nowe technologie wprowadzane w celu poprawy komfortu życia człowieka mogą nieść za sobą zagrożenia zdrowotne.{:}{:en}Background. New technologies introduced to improve the comfort of daily life may be associated with health hazards.{:}{:zh}Background. New technologies introduced to improve the comfort of daily life may be associated with health hazards.{:}{:ru}Background. New technologies introduced to improve the comfort of daily life may be

Badania nad zastosowaniem terapii wysokotonowej w zespołach bólowych kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Zadania rehabilitacji w wieku podeszłym mają na celu: poprawę wydolności układu sercowo-naczyniowego, poprawę wydolności układu oddechowego, wzmacnianie układu kostno-stawowo-mięśniowego (poprawa zakresu ruchomości w stawach i siły mięśni), wpływu na układ nerwowy i analizator kinestetyczny (stosowanie ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych).{:}{:en}Background. The tasks of rehabilitation for the elderly include improving the efficiency of the cardiovascular and respiratory systems, the musculo-skeletal system

Zastosowanie preparatu Zeel T jako czynnika wspomagającego kinezyterapię u pacjentek z chorobą zwyrodnieniową stawów

{:pl}Wstęp. Preparat Zeel T działa chondroprotekcyjnie, hamuje postęp procesu zwyrodnieniowego stawów, podobnie skutecznie jak kwas hialuronowy.{:}{:en}Background. The preparation known as „Zeel T” shows chondroprotective action and inhibits the degenerative process in joints as effectively as hyaluronic acid.{:}{:zh}Background. The preparation known as „Zeel T” shows chondroprotective action and inhibits the degenerative process in joints as effectively as hyaluronic acid.{:}{:ru}Background. The preparation

Wpływ intensywnej rehabilitacji funkcjonalnej na poprawę kontroli sensomotorycznej i umiejętności chodu u pacjentki po urazie rdzenia kręgowego (URK)

{:pl}Wstęp. Współczesna rehabilitacja rozwija się w różnych kierunkach.{:}{:en}Background. Contemporary rehabilitation is developing in many different directions.{:}{:zh}Background. Contemporary rehabilitation is developing in many different directions.{:}{:ru}Background. Contemporary rehabilitation is developing in many different directions.{:}{:lt}Background. Contemporary rehabilitation is developing in many different directions.{:}{:hr}Background. Contemporary rehabilitation is developing in many different directions.{:}

Kinezyterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawów

{:pl}Podstawową metodą leczniczego usprawniania chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest kinezyterapia.{:}{:en}Kinesitherapy constitutes the basic method of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis.{:}{:zh}Kinesitherapy constitutes the basic method of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis.{:}{:ru}Kinesitherapy constitutes the basic method of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis.{:}{:lt}Kinesitherapy constitutes the basic method of rehabilitation for patients with rheumatoid arthritis.{:}{:hr}Kinesitherapy constitutes the basic method

Leczenie ostrego i przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa

{:pl}W pracy omówiono mechanizm powstawania bólu w ostrych i przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa oraz grupy czynników przewlekłości procesu zespołu bólowego kręgosłupa.{:}{:en}This article discusses the pathogenesis of pain in acute and chronic spinal pain syndrome, and the factors promoting the progress of spinal pain to chronic status.{:}{:zh}This article discusses the pathogenesis of pain in acute and chronic spinal pain syndrome, and

Elektroterapia horyzontalna w rehabilitacji

{:pl}Zastosowanie stymulacji „horyzontalnej” pozwala uzyskać równocześnie oddziaływanie stymulacyjne...{:}{:en}The use of „horizontal” stimulation makes it possible to achieve a stimulatory effect...{:}{:zh}The use of „horizontal” stimulation makes it possible to achieve a stimulatory effect...{:}{:ru}The use of „horizontal” stimulation makes it possible to achieve a stimulatory effect...{:}{:lt}The use of „horizontal” stimulation makes it possible to achieve a stimulatory effect...{:}{:hr}The use of „horizontal” stimulation